Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In het kader van het Actieprogramma lokale initiatieven personen verward gedrag heeft GGZ Nederland samen met Significant en Trimbos en ZonMw(subsidie) het project pilots Triagewijzer uitgevoerd. Deze triagewijzer is een methodiek waarbij door de triagist van de ggz de urgentie wordt bepaald van de persoon in psychiatrische crisis en daarmee de gewenste tijd waarop er beoordeling dient plaats te vinden. Deze urgentiebepaling sluit aan bij de methodiek van huisartsen en meldkamer ambulancezorg. Daarmee ontstaat er meer eenduidigheid en helderheid in de communicatie tussen partijen bij een melding van acuut verward gedrag.

Er hebben 14 ggz organisaties aan de pilot deel genomen, waarvan er 2 ggz organisaties met twee afdelingen, dus totaal 18 crisisdiensten. Bij deze 14 crisisdiensten werden de projectleider begeleid door Significant en vonden er bij alle crisisdiensten instructiebijeenkomsten en reflectiebijeenkomsten plaats. Daarnaast hebben alle projectleiders deel genomen aan 2-3 projectleiders bijeenkomsten die Significant organiseerde. De crisisdiensten hebben enthousiast een de pilots mee gedaan. Wel blijkt dat het invoeren van de triagewijzer echt een andere werkwijze vraagt en dat het per cultuur van de crisisdienst verschilt hoe snel men dit oppakt. Tijdens de pilots zijn er data geregistreerd die het Trimbos Instituut verzamelde en analyseerde.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Resultaten Pilots

 

Inmiddels zijn de volgende eindproducten opgeleverd:

1. Handreiking Implementatie Triagewijzer Significant

2. Inventarisatie gegevensverzameling en mogelijkheden ICT en mogelijke oplossingen, Significant

3. Verslag van het proces, Significant

4. Data verzameling van gebruik Triagewijzer (Trimbos)

5. Evaluatie van triagewijzer inhoudelijk en aanbevelingen voor aanpassingen

 

De implementatie van de triagewijzer is succesvol verlopen:

• Alle deelnemende crisisdiensten gaan door met de Triagewijzer ook na de pilot fase.

• Het merendeel geeft aan dat zij tussen de 60-100% van de triages via de triagewijzer doen. Dit geeft aan dat men de methodiek steeds meer implementeert en de werkwijze eigen wordt voor alle medewerkers.

• De triage functie is bij 75% van de crisisdiensten al vorm gegeven door een professional en in een aparte functie(los van het beoordelingsteam)

• De registratie behorende bij de triagewijzer was een enorme extra administratieve last voor de medewerkers. De huidige wijze van registratie is dus eigenlijk onmogelijk uit te voeren. In het eindrapport van Significant worden mogelijke oplossingen hiervoor aangedragen. GGZNL wil hierover graag in overleg met ZOnMw.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Hoofd doelstelling Projecten Implementatie Triagewijzer ggz

De deelnemende crisisdiensten implementeren de module in hun locaties, registreren gegevens volgens afgesproken protocol en werken mee aan monitoring en evaluatie.

 

Om deze hoofddoelstelling te bereiken heeft ZonMw subsidie beschikbaar gesteld voor drie deelprojecten. Het project Coördinatie pilotimplementatie triagewijzer ggz is er 1 van.

 

GGZ Nederland neemt de coördinatie op zich van de pilotimplementatie en stelt zichzelf hierbij twee doelstellingen:

1. Faciliteren van 17 crisisdiensten tijdens de gestructureerde en gecoördineerde pilot implementatie van het gebruik van de herziene triagewijzer ggz.

2.Zorg dragen voor deelname crisisdiensten aan de teams van het project implementatie en het project monitoring en evaluatie.

 

Om deze doelen te bereiken voert GGZ Nederland onder andere de volgende activiteiten uit (zie ook bijlage 1 Plan van Aanpak)

Activiteiten Doelstelling 1:

•Verstrekken van de financiële vergoeding van projectleider aan de crisisdiensten

•Signaleren van mogelijke knelpunten tijdens de pilot en deze communiceren met het team van het project pilot implementatie en het team van het project monitoring/ evaluatie

•Verzorgen van de inhoudelijke en financiële eindverantwoording voor alle crisisdiensten naar ZonMw

 

Activiteiten Doelstelling 2:

•GGZNL zorgt ervoor dat de deelnemende crisisdiensten een projectleider aanstellen die de lokale implementatie faciliteert en aanspreekpunt is voor de twee project teams.

•Geven van contactinformatie van deelnemende crisisdiensten aan het team dat de pilot implementatie begeleidt en aan het team dat de monitoring en evaluatie uitvoert.

•Faciliteren van de communicatie tussen de crisisdiensten en de twee project teams

 

Inzet GGZ Nederland:

GGZ Nederland heeft een projectleider aangesteld: Mw. LK Buurke die gedurende de duur van het project de coördinatie op zich neemt.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website