Projectomschrijving

De deelnemende crisisdiensten implementeren de triagewijzer in hun locaties, registreren gegevens volgens afgesproken protocol en werken mee aan monitoring en evaluatie. Om deze hoofddoelstelling te bereiken heeft ZonMw subsidie beschikbaar gesteld voor 3 deelprojecten. Het project Coördinatie pilotimplementatie triagewijzer ggz is er één van.

Doel

GGZ Nederland neemt de coördinatie op zich van de pilotimplementatie en stelt zichzelf hierbij 2 doelstellingen:

  1. Faciliteren van 17 crisisdiensten tijdens de gestructureerde en gecoördineerde pilot implementatie van het gebruik van de herziene triagewijzer ggz.
  2. Zorg dragen voor deelname crisisdiensten aan de teams van het project implementatie en het project monitoring en evaluatie.

Werkwijze

Om deze doelen te bereiken voert GGZ Nederland onder andere de volgende activiteiten uit:

Activiteiten Doelstelling 1:

  • Verstrekken van de financiële vergoeding van projectleider aan de crisisdiensten.
  • Signaleren van mogelijke knelpunten tijdens de pilot en deze communiceren met het team van het project pilot implementatieen het team van het project monitoring/evaluatie.
  • Verzorgen van de inhoudelijke en financiële eindverantwoording voor alle crisisdiensten naar ZonMw.

Activiteiten Doelstelling 2:

  • GGZNL zorgt ervoor dat de deelnemende crisisdiensten een projectleider aanstellen die de lokale implementatie faciliteert en aanspreekpunt is voor de 2 project teams.
  • Geven van contactinformatie van deelnemende crisisdiensten aan het team dat de pilot implementatie begeleidt en aan het team dat de monitoring en evaluatie uitvoert.
  • Faciliteren van de communicatie tussen de crisisdiensten en de 2 project teams.

Inzet GGZ Nederland

GGZ Nederland heeft een projectleider aangesteld, mevrouw L.K. Buurke, die gedurende de duur van het project de coördinatie op zich neemt.

Pilotimplementatie ggz triagewijzer

Voor een succesvolle implementatie van de ggz triagewijzer financiert ZonMw 4 projecten die nauw met elkaar samenhangen.

Implementatie van de triagewijzer ggz
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website