Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In deze slotfase van het project is gewerkt aan het bestendigen van de samenwerking, de meldfunctie en de werkprocessen die in eerdere fasen van het project zijn ontwikkeld.

 

Het Meldpunt GGZ is integraal onderdeel geworden van de APH (Acute Psychiatrische Hulpverlening)-triagefunctie van de betrokken GGZ-aanbieders. Het is daarmee zowel inhoudelijk als financieel geborgd. Het vervoer is gekoppeld aan de APH. Door het uitblijven van een nieuw beleidskader en structurele financiering vanuit het rijk, kon verdere borging nog niet plaatsvinden en is het project met één jaar verlengd. Medio februari 2020 is onze vervoerder echter failliet gegaan. Toen is besloten om op duidelijkheid vanuit het Ministerie van VWS te wachten. Uiteindelijk bleek dat het vervoer blijft voorbehouden aan de Regionale Ambulance Voorzieningen (RAV). Daarom is besloten om de resterende maanden van 2020 geen andere alternatieve vervoerder meer in te zetten. De samenwerking is vervolgens succesvol geborgd bij de Expertisegroep Acute Psychiatrie, verbonden aan het ROAZ.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De meeste doelstellingen zijn behaald. Dat blijkt uit de volgende resultaten:

• Het Meldpunt GGZ dat is ontwikkeld in een eerdere fase van het project is ondergebracht bij de APH (Acuut Psychiatrische Hulpverlening) triagefunctie van de drie betrokken GGZ aanbieders. Structurele financiering via de Zorgverzekeringswet is hierdoor geborgd;

• Het vervoer is gekoppeld aan de APH’s. De APH maakt de inschatting welke vorm van vervoer gewenst is;

• Rollen en verantwoordelijkheden zijn toebedeeld aan de juiste partijen binnen de samenwerking;

• Er is duidelijkheid over de structurele financiering vanaf 2021;

• Er wordt binnen de gemeente Rotterdam gewerkt aan de versteviging van de samenwerking tussen het acute en het niet-acute domein en andere gemeenten in de regio Rotterdam-Rijnmond zijn ertoe opgeroepen om hier ook mee aan de slag te gaan.

• De continuïteit van de samenwerking is geborgd, door deze structureel onder te brengen bij de Expertisegroep Acute Psychiatrie, verbonden aan het ROAZ. Er is een vastgelegd hoe de samenwerkende partijen elkaar vinden op het moment dat er zich knelpunten voordoen in de werkwijze.

 

Alleen op het gebied van vervoer is het niet gelukt om alle doelstellingen volledig te behalen. Wel in 2019, maar niet in 2020. Medio februari van dat jaar ging onze vervoerder, GGZ Opweg, failliet. Voor 2020 stond gepland dat op basis van een heldere registratie en monitoring inzicht zou worden verkregen in de verschillende vervoersmomenten. De pilot zou zich vanaf 2020 richten op meer vervoersmomenten dan in 2018 en 2019. Op basis van het verkregen inzicht zou een protocol worden opgesteld op basis waarvan behandelaars de meest geschikte vervoersmodaliteit zouden kunnen bepalen. Vanwege het faillissement hebben we hier helaas geen uitvoering aan kunnen geven.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Deze subsidieaanvraag is ten behoeve van de vierde en laatste fase in het overkoepelende project ‘Triage, passende zorg en vervoer voor personen met verward gedrag’. Het is een vervolg op de eerdere pilots in deze regio, gesubsidieerd vanuit het ‘Actieprogramma lokale initiatieven mensen met verward gedrag’ van ZonMw. Deze subsidieaanvraag gaat over het bestendigen van:

- de samenwerking die binnen het project tussen alle partners ontstaan is;

- de functie van het Meldpunt GGZ als onderdeel van de keten;

- en de werkprocessen en afspraken die rondom het Meldpunt GGZ georganiseerd en gemaakt zijn.

 

Na afloop van dit project moet de functie van het Meldpunt GGZ zowel inhoudelijk als financieel geborgd zijn in de bredere structuur van de acute psychiatrie. Er is voor gekozen om het Meldpunt GGZ integraal onderdeel te maken van de APH (Acute Psychiatrische Hulpverlening)-triagefunctie die GGZ-aanbieders inrichten in het kader van het Voorlopig Model Melding en de Generieke Module Acute Psychiatrie.

 

Er wordt subsidie aangevraagd voor de laatste acht maanden van 2019 voor het transformeren van de functie van het meldpunt inclusief het aanvullende vervoer als onderdeel van de keten en voor de borging van deze definitieve werkwijze. Begin september 2019 vindt de daadwerkelijke transformatie plaats van de functie van het meldpunt inclusief het aanvullende vervoer tot een integraal onderdeel van de APH-triagefunctie. Deze periode staat in het teken van het soepel laten verlopen van de overgang en het werkproces daarna. De laatste maanden van 2019 staan in het teken van borging. Wanneer de functie van het meldpunt onderdeel uitmaakt van een bredere structuur waar verschillende ketens op aansluiten, is een sluitende aanpak in de toeleiding naar zorg en passend vervoer voor personen met verward gedrag echt mogelijk.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website