Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Deze pilot was onderdeel van het overkoepelende project ‘Triage, passende zorg en vervoer voor personen met verward gedrag’. In deze fase van het project is gewerkt aan het bestendigen van:

- de samenwerking die binnen het project tussen alle partners ontstaan is;

- de functie van het Meldpunt GGZ als onderdeel van de keten;

- en de werkprocessen en afspraken die rondom het Meldpunt GGZ gemaakt zijn.

 

In de loop van deze pilot zijn de voorbereidingen getroffen om de functie van het Meldpunt GGZ zowel inhoudelijk als financieel te borgen in de bredere structuur van de acute psychiatrie. Het Meldpunt GGZ wordt integraal onderdeel van de APH (Acute Psychiatrische Hulpverlening)-triagefunctie die GGZ-aanbieders inrichten in het kader van de Generieke Module Acute Psychiatrie. Vervoer is gedurende de looptijd ongewijzigd voortgezet. Wanneer de functie van het meldpunt onderdeel uitmaakt van een bredere structuur waar verschillende ketens op aansluiten, is een sluitende aanpak in de toeleiding naar zorg en passend vervoer voor personen met verward gedrag écht mogelijk.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het doel van deze fase was dat functie van het Meldpunt GGZ inclusief het aanvullende vervoer wordt gecontinueerd en voorbereid op transformatie tot een integraal onderdeel van een bestaande structuur binnen de keten. Dit doel is bereikt.

 

In deze fase van het project lag de nadruk op het voorbereiden van de transformatie en borging van onze werkwijze. Voorafgaand aan deze fase was besloten dat de functie van het Meldpunt GGZ, dat is opgericht vanuit dit project, zal worden overgenomen door de triagefunctie voor Acuut Psychiatrische Hulpverlening die in wording is bij de verschillende betrokken GGZ-aanbieders. Gedurende de looptijd van dit project is het aanvullende vervoer op dezelfde wijze voortgezet.

 

In de loop van het project is er een transitieplan opgesteld en vastgesteld waarin de voorbereiding is uitgewerkt op de transformatie van Meldpunt GGZ naar APH (o.a. vastleggen van werkafspraken, behoud van één telefoonnummer, etc). Ter voorbereiding op de transitie, is er een maandelijks overleg gestart met degenen verantwoordelijk zijn voor de APH. Hierin wordt de voortgang met betrekking tot de inrichting van de APH besproken en worden praktische afspraken gemaakt om de overgang soepel te laten verlopen.

 

Ter verbetering op de ketensamenwerking is er een ketenoverleg gestart waarin collega’s uit de uitvoering (meldkamer ambulance, politie, Meldpunt GGZ, opnameafdelingen en crisisdienst) elkaar ontmoeten om de samenwerking te verbeteren.

 

Doordat de nodige voorbereidingen zijn getroffen, kan het Meldpunt GGZ per 1-9-2019 worden overgenomen door de triagefunctie APH.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De Nationale politie is per 1 januari 2018 gestopt met het vervoer van mensen met verward gedrag. Iemand die verward gedrag vertoont, heeft namelijk vooral de juiste zorg nodig. Inzet van de politie draagt daar niet altijd aan bij.

Mensen met verward gedrag, zijn mensen die (al dan niet tijdelijk) de grip op hun leven (dreigen te) verliezen, waardoor er een risico is dat zij zichzelf of anderen schade berokkenen. Verward gedrag kan verschillende oorzaken hebben, zoals (O)GGZ- problematiek, dementie of een verstandelijke beperking. De verschillen in oorzaak leiden ertoe dat er ook verschillen in oplossingen nodig zijn, zowel als het gaat om passende zorg, als wanneer er een vorm van vervoer nodig is. Het vertrekpunt daarbij is om eerst een goede triage te kunnen doen, om van daaruit te kunnen komen tot passende zorg en waar nodig vervoer.

Deze subsidieaanvraag is de vierde fase in het overkoepelende project ‘Triage, passende zorg en vervoer’, wat de eerste pilot was in deze regio, gesubsidieerd vanuit het ‘Actieprogramma lokale initiatieven mensen met verward gedrag’ van ZonMw. Deze subsidieaanvraag gaat over het bestendigen van:

- de samenwerking die binnen het project tussen alle partners ontstaan is;

- de functie van het Meldpunt GGZ als onderdeel van de keten;

- en de werkprocessen en afspraken die rondom het Meldpunt GGZ georganiseerd en gemaakt zijn.

Na afloop van deze project moet de functie van het Meldpunt GGZ zowel inhoudelijk als financieel geborgd zijn in de bredere structuur van de acute psychiatrie. Er is voor gekozen om het Meldpunt GGZ integraal onderdeel te maken van de APH (Acute Psychiatrische Hulpverlening)-triagefunctie die GGZ-aanbieders inrichten in het kader van de Generieke Module Acute Psychiatrie.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website