Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Deze aanvraag betreft een onderdeel van het programma “Dicht bij huis” van de subregio Maastricht-Heuvelland : De community-aanpak: Verward gedrag in de buurt – overlast of zorg voor elkaar ? Deze community-aanpak is opgedeeld in 3 samenhangende onderdelen

1. Brede publieke aanpak.

We maken een informatiefilm over verward gedrag die we in de hele regio vertonen via de locale en/of regionale omroep (RTV Maastricht/L1 – Broadcasting). Een informatiefilm voor burgers over verward gedrag. Het informatiefilmpje geeft inzicht in diverse verschijningsvormen van verward gedrag, op een niet stigmatiserende manier en geeft daarnaast inzicht in de manier waarop we naar gedrag kijken (gekleurd door eigen referentiekader en ervaringen). Het filmpje geeft voorts informatie over waar verward gedrag te melden (meldpunt -niet acuut) en beoogt de drempel t.a.v. signalering te verlagen door burgers te bewegen door bij twijfel, altijd te overleggen met bekende professionals,het sociale team in hun buurt.

2. Dialoog met de buurt.

In deze pilot gaan we via de regionale welzijnsorganisatie Trajekt met minimaal 6 buurten/kernen in dialoog over dit thema. Hiervoor sluiten we aan bij bestaande concepten die de buurt aanspreken (huiskamerprojecten e.d.). Middels (her)vertoning van de film –of delen ervan-(narrowcasting) gaan we het gesprek aan met de buurt (bewoners, winkeliers, sleutelfiguren, professionals in de buurt), waarbij

we sturen op begrip en inclusie van personen met verward gedrag.

3. Verbinden van bestaande initiatieven.

- Via de informatiefilm en de dialoog in de buurten leggen we de verbinding met de andere leefbaarheidsinitiatieven in de buurt,(de veilige buurtenteams, buurt-apps, buurtbemiddeling,maatjesprojecten, kwartiermaken, huiskamerprojecten) en professionele gremia als de sociale (wijk)teams, wijkverpleging, wijkagent, huisartsenpraktijken, HAP, FACTteams. En we wijzen de weg naar het Regionaal Meldpunt (niet-accuut) en Meldkamer (accute situaties).

 

Het project sluit aan bij de bouwstenen 1,2 en 3 en heeft als doelstellingen:

- vergroten van begrip,respect, acceptatie, en tegengaan van stigma, en

- verhogen van het handelingperspectief in een (crisis) situatie.

 

Dit betreft een hernieuwde aanvraag.

Wijzigingen en aanvullingen zijn expliciet aangegeven in de bijlage Aanvullingen en wijzigingen op eerder project.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website