Verslagen

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Iedere GGZ-instelling waar cliënten langdurig verblijven, krijgt er vroeg of laat mee te maken: cliënten die onbegeleid op pad gaan en niet op het afgesproken tijdstip terugkeren. Stressvol voor hen - hun gezondheid en persoonlijke veiligheid kunnen op het spel staan - maar ook voor naasten en zorgverleners. Zo'n vermissing leidt immers tot veel bezorgdheid. Als een cliënt verward is, kan dat bovendien maatschappelijke onrust geven.

 

Zover hoeft het vanaf nu gelukkig niet meer te komen. Dankzij Miles, een unieke, innovatieve smartwatch en app. Dit 'slimme' zorghorloge maakt het mogelijk om GGZ-cliënten digitaal te begeleiden en ze zorg-op-afstand te bieden. Zo nodig helpt Miles ook om mensen die niet (op tijd) terugkeren te vinden, waarna ze desgewenst kunnen worden opgehaald met passend vervoer.

 

Dit doet Miles:

• Geeft de actuele tijd en de afgesproken terugkeertijd weer.

• Toont de route naar de woonlocatie en vooraf ingestelde locatie(s).

• Laat een cliënt zijn locatie zien, en of hij binnen het afgesproken bewegingsgebied blijft.

• Meldt een cliënt wanneer het tijd is om terug te gaan naar de woonlocatie.

• Biedt een cliënt de mogelijkheid om via Miles de zorgverlener en andere vooraf ingestelde nummers te bellen.

• Alarmeert de instelling wanneer een cliënt niet op tijd terug is of buiten het afgesproken gebied gaat. De zorgprofessional ziet dan waar de cliënt is en belt hem om de situatie op te lossen.

• Heeft een paniekknop, waarmee een cliënt snel zorg-op-afstand krijgt van een zorgprofessional.

• Heeft een alarm dat afgaat wanneer de smartwatch niet meer om de pols van een cliënt zit.

 

Hoe werkt het?

 

Stap 1

Als een cliënt ermee instemt en het binnen zijn behandelplan past, krijgt hij een Miles smartwatch met gepersonaliseerd bandje aangemeten. Dit is zo ontworpen, dat hij het niet makkelijk kan verliezen of zelf kan afdoen.

 

Stap 2

De zorgverlener en de cliënt spreken af waar de cliënt naar toegaat en op welk tijdstip hij bij de instelling terugkeert. Locatie(s), bewegingsgebied en tijd worden voor vertrek ingesteld op de smartwatch via de app van de zorgverlener.

 

Stap 3

De cliënt kan veilig op pad. Het navigatiesysteem in Miles wijst hem de weg naar de vastgestelde locatie(s). Verder krijgt hij een signaal als het tijd wordt om terug te keren, of als hij (bijna) buiten het afgesproken bewegingsgebied komt.

 

Stap 4

De cliënt keert terug naar de woonlocatie. Lukt dat niet zelfstandig, dan kan de instelling hem ophalen of daarvoor de GGZ Vervoersdienst inschakelen. Eenmaal terug levert de cliënt de smartwatch in bij de zorgverlener.

 

Voordelen

 

Cliënten

• Stap voor stap oefenen met meer onbegeleide (bewegings)vrijheid

• Gevoel van veiligheid door digitaal vangnet

• Herstel van sociale vaardigheden en maatschappelijk netwerk

• Meer zelfstandigheid en zelfvertrouwen

 

Naasten

• Vertrouwen en rust

• Betere kwaliteit van leven voor hun dierbare

 

Instelling / zorgverleners

• Meer mogelijkheden voor herstelgerichte zorg

• Het bieden van zorg-op-afstand en begeleiding-op-maat

• Samen met een cliënt stap voor stap werken aan meer vrijheid

• Voorkomen van vermiste cliënten

• Sneller opsporen van cliënten wanneer dat nodig is

• Simpel in gebruik

 

Privacy

De privacy van cliënten is te allen tijde gewaarborgd. Zo zijn zij via een anonieme code geregistreerd in het systeem. Als het alarm afgaat, kunnen alleen zorgverleners zien waar een cliënt zich bevindt. Nadat hij is teruggekeerd, worden de verzamelde locatiegegevens binnen 24 uur uit het systeem verwijderd. Vanzelfsprekend voldoet Miles aan alle wettelijke eisen omtrent privacy.

 

Uit gesprekken met cliënten is verder naar voren gekomen dat het hen een veiliger gevoel geeft als ze de smartwatch zelf niet gemakkelijk kunnen afdoen. De technische aanpassing hiervoor aan het bandje is dus mede op hun verzoek.

 

Ook belangrijk: Miles is alleen voor cliënten die er zelf gebruik van willen maken. Hun toestemming, en die van hun behandelaar, zijn dus altijd nodig. Ook kan een cliënt op elk moment met het project stoppen.

 

Ontwikkeling

De ontwikkelen van de smartwatch en de apps zijn onderdeel van het Project Cliënt Vinder, waarbij diverse van personen en organisaties betrokken zijn; zoals cliënten, zorgprofessionals, andere deskundigen en studenten. Het project is mogelijk gemaakt door het actieprogramma 'Lokale initiatieven voor mensen met verward gedrag' van ZonMw.

 

Praktijkonderzoek

Binnenkort start de eerste pilot met Miles. Dan wordt er onderzocht wat het effect van Miles is op cliënten en zorgprofessionals. Ook vinden er gebruikersonderzoeken plaats naar functionaliteit, gebruiksgemak, bekostiging en mogelijke opschaling.

 

Meer weten? Meedoen?

Neem contact op met projectleider Martin van der Weg: 06 - 31 74 74 06. Of stuur een e-mail naar info@watchmiles.nl

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Doelststelling

Het project is ontstaan uit een initiatief van de Stichting Bestaanskracht, opgericht door de familie van een cliënt. Deze cliënt heeft ernstige psychische klachten en verblijft al jaren in een GGZ-instelling. Als hij onbegeleid op pad gaat, keert hij soms niet terug. Met grote zorgen en stress tot gevolg. Voor hemzelf, zijn familie en zijn zorgverleners. Het project droeg daarom bij de start de ondertitel “voorkomen van vermissingen van cliënten”.

 

Na de start van het project zijn cliënten gevraagd naar hun wensen voor de cliënt smartwatch. Op basis van eigen ervaringen hebben zij wensen naar voren gebracht. Deze zijn meegenomen in het ontwerp van de cliënt smartwatch en app. De ondertitel van het project is daarom uitgebreid met de volgende tekst “en het versterken van hun zelfredzaamheid”. De nauwe betrokkenheid van zorgprofessionals zorgde voor een oplossing die logisch is opgebouwd en eenvoudig te gebruiken is.

 

Oplossing

De kern van de oplossing, Miles genaamd, bestaat uit een cliënt smartwatch met ontwikkelde app voor cliënten, een aangepaste smartwatch bandje met ontwikkelde sluiting, een app voor zorgprofessionals en een app voor medewerkers van de meldkamer. Basis voor de oplossing zijn de juridische en ethische uitgangspunten en de programma’s van eisen voor de cliënt smartwatch en het passend vervoer. Het gebruik verloopt volgens het proces “gebruik cliënt smartwatch”. De oplossing is gereed om tijdens de pilot in de praktijk te worden getest.

 

Hieronder staan de resultaten die we tot dusver hebben behaald:

1. Juridische en ethische uitgangspunten voor het gebruik van de cliënt smartwatch

2. Programma van eisen voor de cliënt smartwatch en gerelateerde apps

3. Programma van eisen voor de passend vervoersoplossing

4. Procesbeschrijving voor het gebruik van de client smartwatch Werkende smartwatch voor cliënten met ontwikkelde app

5. Aangepaste smartwatchbandje met omhulsel voor de smartwatch en ontwikkelde sluiting

6. App op de computer voor zorgprofessionals

7. App op de computer voor de medewerkers van de meldkamer

8. Passend vervoersoplossing (via GGZ Vervoersdienst)

9. Draaiboek voor de pilot

10. Communicatiemateriaal: (interactieve) presentaties, voorlichtingsvideo’s, ontwikkeling van publiekstoegankelijke informatie over de cliënt smartwatch via de naam “Miles”, inclusief huisstijl, vormgeving, folders, website, etc.

11. Uitgevoerde verkennende onderzoeken naar mogelijk gebruik van de cliënt smartwatch in de zorgdomeinen geestelijke gezondheidszorg, verpleegzorg, verstandelijk gehandicaptenzorg en verslavingszorg

 

Pilot

Het is de bedoeling dat Miles gefaseerd per woonlocatie van de GGZ-instelling beschikbaar komt voor cliënten die daar verblijven en het willen en mogen gebruiken. We beginnen met de woonlocaties met de minst kwetsbare cliënten en werken dan toe naar de woonlocatie met de meest kwetsbare cliënten. Zo kunnen cliënten, zorgprofessionals en het project ervaring opbouwen met het gebruik van Miles en in een vroeg stadium noodzakelijke bijstellingen doen. Hierdoor is vanuit het project per woonlocatie voldoende tijd voor instructie en ondersteuning.

 

In de pilot kunnen maximaal 30 cliënten van de GGZ-instelling meedoen. Hiervoor zijn 20 smartwatches beschikbaar met simkaart en ontwikkelde app en zijn er 30 smartwatchesbandjes met omhulsel en ontwikkelde sluiting beschikbaar. De apps voor de zorgprofessionals en medewerkers van de meldkamer zijn via hun computer beschikbaar. Er is ook passend vervoer beschikbaar.

 

Tijdens de pilot wordt voorlichting, instructie en gebruikersondersteuning gegeven aan zorgprofessionals en medewerkers van de meldkamer. Aan cliënten wordt voorlichting en persoonlijke instructie en training gegeven voor het goed kunnen gebruiken van de smartwatch en app. Ook is er een ICT helpdesk.

 

Ook worden gebruikersevaluaties uitgevoerd naar de onderdelen van de oplossing (proces, apps en smartwatchband) en worden er onderzoeken uitgevoerd om het effect van de smartwatch op cliënten in kaart te brengen en op het werk (inhoud en tijdsbesteding) van de zorgprofessionals. Tot slot wordt onderzocht wat de effecten en voorwaarden zijn van het laten uitvoeren van delen van het proces (meldkamer en bepaalde handelingen door zorgprofessionals in de woonlocaties) door een zorgcontactcentrum.

 

Betrokkenen

Met heel veel dank aan de mensen en organisaties die Miles mogelijk maakten. Cliënten, zorgprofessionals, studenten, vrijwilligers, De Haagse Hogeschool, Universiteit Leiden en Erasmus Universiteit Rotterdam / RSM, Stichting POS, Conclusion Zuyd, Nalta, Lino Metaalwaren, Eydenberg, Science ON AIR, CLAW_Collective, Letterleven, GGZ Vervoersdienst, ZonMw, Cliëntenraad Parnassia Haaglanden, Familieraad Parnassia Groep regio Haaglanden, Parnassia B.V. en Stichting Bestaanskracht.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Inleiding

Het project Cliënt Vinder beoogt cliënten met verward gedrag tijdig te vinden middels een cliënt smartwatch met GPS, en op passende wijze te vervoeren naar de GGZ instelling. Het project draagt bij aan meer kwaliteit van bestaan van cliënten door meer vrijheden en meer zorg en veiligheid op maat.

 

Daarmee draagt het resultaat van dit project bij aan de volgende bouwstenen van het actieprogramma: bouwsteen 2 (preventie en levensstructuur), bouwsteen 3 (vroegtijdige signalering) en bouwsteen 7 (passend vervoer) in de regio Den Haag.

 

Wat is de aanleiding?

Het komt regelmatig voor dat het een cliënt met verward gedrag niet lukt om zelfstandig terug te keren op de afdeling waar deze verblijft. In deze situaties is er een verhoogd risico op ernstig nadelige gevolgen voor de gezondheid en de persoonlijke veiligheid van de cliënt.

 

Parnassia kan niet de nodige zorg verlenen aan de cliënt en medewerkers van Parnassia moeten allerlei acties uitvoeren om de vermissing te melden. De naaste familie maakt zich ernstig zorgen en de politie voert handelingen uit om de cliënt op te sporen.

 

In voorkomend geval komt de openbare orde in het gedrang. Daarnaast ontstaat er negatieve beeldvorming in de maatschappij over de zelfstandige bewegingsvrijheden die aan cliënten worden gegeven.

 

Al deze gevolgen kunnen worden voorkomen wanneer de cliënt snel vindbaar is en kan worden teruggebracht naar de afdeling. Het project voorziet in een oplossing waarmee dat mogelijk is.

 

Waar bestaat de geboden oplossing uit?

De oplossing bestaat uit een cliënt smartwatch met GPS, afspraken met vervoersdiensten, juridische en ethische uitgangspunten, procesbeschrijving, instructie voor gebruik en onderhoud en voorlichting aan cliënten, hun naaste familie en hun wettelijke vertegenwoordigers.

 

Met de cliënt smartwatch kan de actuele locatie van de cliënt worden achterhaald. Ook wordt een signaal geven, wanneer de cliënt zich begeeft buiten een afgesproken gebied.

 

De afspraken met vervoersdiensten zorgen ervoor dat de cliënt kan worden opgehaald en terug gebracht naar de afdeling wanneer dat nodig is. Daarbij wordt naar de meest passende vervoersoplossing gezocht.

 

Ook wordt voor cliënten met ernstig verward gedrag bekeken of de cliënt smartwatch kan worden uitgebreid met functies waarmee gesignaleerd wordt of er direct gevaar dreigt voor hun gezondheid.

 

Wat zijn de voordelen?

De GPS oplossing, vervoersoplossing en uitbreidingen op de GPS oplossing verbeteren de mogelijkheden van Parnassia om vroegtijdig te signaleren wanneer het niet goed gaat met een cliënt en kan hierdoor adequaat en preventief ingrijpen. Parnassia kan daardoor:

cliënten, bij ongeoorloofde afwezigheid, op een passende manier vervoeren naar de instelling

cliënten vaker zelfstandige bewegingsvrijheid geven

cliënten die net in een te hoge risicogroep vallen om onbegeleid naar buiten te mogen gaan, de vrijheid geven om zich onbegeleid te begeven op het terrein van de instelling

cliënten sneller verplaatsen van een gesloten afdeling naar een afdeling met een lager regime (besloten of open)

cliënten minder vaak tot niet separeren in de Extra Beveiligde Kamer

cliënten sneller verplaatsen van een acuut bed naar een passende afdeling

 

Waar wordt deze oplossing ingevoerd?

Deze oplossing wordt als pilot ingevoerd voor een aantal cliënten van Parnassia die verblijven in de afdelingen aan de Monsterseweg 89 en in de afdelingen aan de Nicolaas van Akenstraat 15.

 

Afhankelijk van het resultaat van de pilot worden een advies gegeven over het breder invoeren van de GPS oplossing en vervoersoplossing. Ook wordt een advies gegeven over het ontwikkelen en realiseren van uitbreidingen op de GPS oplossing.

 

Wie zijn bij het project betrokken?

Het project wordt door de Stichting Bestaanskracht (hiervoor opgericht door familie van een cliënt), in nauwe samenwerking met Parnassia, cliënten van Parnassia, hun naaste familie en wettelijk vertegenwoordigers, de cliëntenraad en de familieraad opgezet en uitgevoerd. Het project start, afhankelijk van de financiering door ZonMw, op 1 februari 2019 en eindigt 24 maanden later. Tijdens het project wordt afgestemd met gerelateerde projecten binnen en buiten Parnassia.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website