Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Met het project “Bijspringen & Versterken in de Wijk” hebben professionals uit Zorg- en Welzijn samen met informele partijen gebouwd aan een wijk waarin alle bewoners naar eigen vermogen kunnen meedoen, ook zij die weinig grip op hun leven hebben. Door uit te gaan van de kracht van (kwetsbare) inwoners, aan te sluiten bij wat er al is en zichtbaar aanwezig te zijn, is er bijgedragen aan empowerment van de wijk. Middels Community Development ABCD), outreachend werken, ontwikkelen van buurtkringen en de inzet van ervaringsdeskundigen uit de betreffende wijken en organisaties is de sociale structuur van de wijk versterkt. Het samen optrekken van professionals uit de verschillende organisaties heeft de een versterking van het kennisnetwerk, vertrouwen in elkaar en een aanvullende zienswijze opgebouwd. Dit heeft geleid tot de borging van een nieuwe werkwijze en wijkgericht aanbod waarin we samen meer betekenen voor kwetsbare wijkbewoners, netwerk en de woonomgeving.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Een aantal concrete resultaten op wijkniveau:

• De buurtmaaltijd, waarbij mensen met een kwetsbaarheid maandelijks koken voor wijkbewoners met en zonder kwetsbaarheid, op locatie van een buurtcentrum. De maaltijd is ongekend populair; het laatste half jaar sluiten per keer 40 – 45 bewoners aan. Wijkbewoners leren elkaar kennen en nemen steeds andere buurtbewoners mee.

• Op de begane grond van een van de flats is een ontmoetingsruimte ingericht. Deze wordt intensief gebruikt.

• Gezamenlijk nieuwe gedragsregels hebben bijgedragen aan de leefbaarheid in de flats.

• Allemansclub tweewekelijks op de zaterdagavonden

• Kinderclub in de Arc:

• Koken met moeders en kinderen

• Wijkfestijn: Hieraan hebben 300 wijkbewoners deelgenomen, 20 kwetsbare personen hebben in de voorbereiding en uitvoering een aandeel geleverd..

• Islamitische kapper

• Theeproeverij in de Arc: wisselende dagen en opkomst

• Koffie-uurtje op de dinsdagen, aanwezigheid van de sociaal huismeester

• Flatbibliotheek

 

De inzet heeft geleid tot meer zelfregie van kwetsbare wijkbewoners en minder begeleiding door professionals. Bijvoorbeeld:

• Vergroten zelfstandigheid: Bewoner was van vervoer door moeder afhankelijk om op gewenste (vrijwilligers) werkplek te komen. Door het verkrijgen van een fiets heeft hij nu zelf regie over zijn werkdagen en tijden.

• Middels cursus “dance voor 7-jarigen” werd de wens van een bijstandsmoeder om talent en passie van dochtertje te kunnen benutten, vervuld.

• 10 bewoners die hun HACCP hebben behaald, zodat ze voor de buurt en op school voor de kinderen kunnen koken, ervaring opdoen en kansen op betaald werk vergroten.

• Mindfullness training heeft onzekere moeder via UWV-trajet, vrijwilligeswerk naar stageplaats gebracht.

• Kinderyoga, een idee van deze moeder voor zoontje om minder gespannen en geprikkeld te raken en beiden hier mee te helpen, werd gehonoreerd vanuit kansenbudget.

• 8-10 kwetsbare wijkbewoners hebben een plek gekregen in de organisatie van de buurtmaaltijden

• Een bewoner van een bewonerscommissie doet nu met de pilot “lief en leed straatje” mee voor haar complex met 108 woningen.

• Een complexvertegenwoordiger die samen met oude voorzitter bewonerscommissie nieuwe woon en leefregels hebben opgezet en meer zich willen inzetten voor kwetsbare bewoners.

• Een ouder, hulpbehoevend echtpaar vermeed contact met hulpverlening uit angst naar een verpleeghuis te moeten. Na interventie hebben zij ondersteuning gekregen van een ouderen adviseur en kunnen zij nu met hulp weer genieten van alle daagse dingen.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In dit project werken we aan een integrale en sluitende aanpak voor iedereen: (kwetsbare) burgers, hun familie, netwerk, buurt en dorp.

 

De initiatiefgroep -bestaande uit vertegenwoordigers van het RIBW K/AM, Ons Tweede Thuis, GGZ inGeest en Participe/Vita-Amstelland, gesteund door de gemeente Amstelveen- ziet mede op basis van de bereikte resultaten en opgedane inzichten in de pilotfase, noodzaak, kansen en mogelijkheden om tot een sluitende aanpak te komen ( zie ook de tussentijdse evaluatie). Een aanpak waarbij de meest kwetsbare bewoners, hun naasten en de wijk worden bereikt en betrokken. Om onze ambitie te kunnen waarmaken, bouwen we voort op bestaande contacten van de deelnemende organisaties en projecten die zij in de wijk hebben opgestart.

 

In de pilot en het voorliggende project wordt geluisterd naar wat mensen zelf willen. Op basis van wat bewoners naar voren brengen, worden zorg en welzijn in de wijk ingericht. De inrichting is zodanig dat bewoners kunnen bijdragen en meedoen in de wijk én een beroep kunnen doen op de kennis en vaardigheden uit de zorg.

 

Doelstelling: werken aan een inclusieve gemeenschap waarin iedereen naar eigen vermogen kan meedoen. Een steunstructuur faciliteren van actieve bewoners, familie, vrijwilligers en professionals, zodat iedereen inclusief mensen met verward gedrag (psychiatrisch, lVG en dementie) grip heeft op zijn situatie.

 

Doelgroep: inwoners van het Amstelveen, in het bijzonder de huidige en potentiële bewoners van de wijken Bankras/Kostverloren.

 

Beoogde resultaten

- Er is een inclusieve wijk aan het ontstaan

- Resultaten en inzichten worden overdraagbaar gemaakt en gedeeld in heel Amstelveen, en er is een stevige start gemaakt met de borging van deze aanpak zowel in de wijken als in de organisaties

- Actieve bewoners en medewerkers weten hoe te handelen in crisissituaties

- Professionals en vrijwilligers werken volgens de methodiek Anders Kijken, Anders Doen

- Ervaringsdeskundigen spelen een belangrijke rol in de wijkontwikkeling

- Er zijn meer en veilige ontmoetingsplekken gecreëerd

- Er zijn drie buurtkringen opgezet

 

 

Onze aanpak: werken vanuit het perspectief van de bewoner, vanuit diens kwaliteiten en onder diens regie.

 

Hierbij volgen we drie programmalijnen:

• Het ontwikkelen van een persoonsgerichte en wijkgerichte aanpak waarbij (kwetsbare) bewoners zelf in de lead zijn en oplossingen voor vragen in de wijk zelf worden gezocht. Resultaat: persoonlijke gesprekken over een rijker leven met passende, vooral praktische begeleiding, bijvoorbeeld bij het leggen van sociale contacten, het realiseren van de dromen voor een rijker leven.

 

• Het vergroten van het verbindend vermogen en versterken van de samenwerking tussen formele en informele partijen: het verbinden van professionals, vrijwilligers en anderen in het bijzonder betrokken bij de (kwetsbare) bewoners van Bankras/Kostverloren, maar algemeen gericht op individuele bewoners en wijk.

Resultaat: eigentijdse, professionele competenties, leerkringen om kennis en ervaringen te delen en complementaire samenwerking die tot een win-win situatie voor iedereen leidt.

 

• In Bijspringen & Versterken staan preventie en vroegsignalering centraal. Dat doen we door het opbouwen van buurtkringen en een zodanige structurele vervlechting dat er adequaat gehandeld kan worden in crisissituaties.

Resultaat: De basiszorg is sterker waardoor meervoudige problemen tijdig en integraal worden aangepakt, zodat bewoners met verward gedrag beter hun plek vinden in de buurt, terwijl de buurt daarvoor beter is toegerust.

 

 

Bijspringen & Versterken willen we borgen, oftewel we willen ervoor zorgen dat de aanpak – persoons- en wijkgericht, in samenwerking met bewoners, hun netwerk en professionals – straks niet meer bijzonder, maar gangbaar is. Dat willen we door verbindingen te leggen, zodat meer mensen elkaar helpen en ondersteunen, en door de rol van de professional anders in te kleden; professionals met een ruimere taakopvatting.

 

Essentieel is dat de ervaringen met Bijspringen & Versterken worden verspreid, door ambassadeurs - de deelnemende bewoners, ervaringsdeskundigen en professionals – die vertellen over het nieuwe, verrassende en verrijkende van de aanpak en haar resultaten. En ten slotte is er een rol voor de bestuurders: wil de kanteling een kans van slagen maken dan is het van eminent belang dat zij daarop daadwerkelijk en van harte sturen.

 

We zoeken samen met bewoners (cliënten) naar manieren om de stem van kwetsbare groepen beter te horen. Er zijn zoveel verschillende mensen betrokken bij Bijspringen en Versterken - professionals, vrijwilligers en buurtbewoners - dat het mogelijk moet zijn in die gezamenlijkheid stappen te zetten naar een meer inclusieve samenleving.

 

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website