Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Bijspringen en versterken in Amstelveen

 

Amstelveen heeft in 2017 een veelbelovende start gemaakt met de opbouw van wijken waarin iedere bewoner naar eigen vermogen kan meedoen. Met hun gezamenlijke aanpak – Bijspringen & Versterken – ondersteunen RIBW K/AM, GGZinGeest, Vita-Amstelland, Ons Tweede Thuis, Gemeente Amstelveen en Eigen Haard de meest kwetsbare bewoners van de wijken Bankras/Kostverloren.

 

Voor Bijspringen & Versterken schakelen wij actieve bewoners, familie, vrijwilligers en professionals in. Uitgangspunt van de ondersteuning is het perspectief van de individuele bewoner. Diens kwaliteiten en regievoering staan centraal.

De pilot heeft belangrijke inzichten opgeleverd over onze nieuwe persoonsgerichte en wijkgerichte aanpak.

 

Gebleken is dat tijd en experimenteerruimte nodig is om het eigenaarschap van de kwetsbare bewoner nog beter te koppelen aan de betrokkenheid van de gemeenschap en het vakmanschap van de professional. Daartoe hebben wij een tweede aanvraag ingediend om voort te kunnen bouwen op de 9 bouwstenen, om met alle partijen voort te gaan op de ingeslagen weg.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Dankzij de honorering van de subsidieaanvraag voor het project Bijspringen & Versterken hebben we een concrete start kunnen maken met de opbouw van een inclusieve wijk. Een wijk waarin iedere bewoner naar eigen vermogen kan meedoen. Uitgangspunt is de meest kwetsbare bewoners van de Amstelveense wijken Bankras/Kostverloren - de doelgroep - de benodigde én gewenste steun krijgen om te participeren. Daartoe schakelen we (andere) bewoners, familie, vrijwilligers en professionals in. Bij alle inspanningen staan kwaliteiten en regievoering van de individuele bewoners te allen tijde centraal.

 

In ons project volgen we drie programmalijnen:

I. De ontwikkeling van een wijkgerichte en persoonsgerichte aanpak, met als beoogd resultaat op maat gesneden toekomstplannen voor de wijk en haar individuele bewoners

II. Een versterkte samenwerking in én tussen formele en informele partijen, gericht op het welzijn van individu en gemeenschap. Dit streven krijgt gestalte in een inloopfunctie ter ondersteuning van buurtbewoners, en diverse leerkringen om kennis en ervaring te delen

III. Een verbeterd systeem van vroeg-signalering en opvolging. Dit geven we vorm in een gecoördineerde, vroegtijdige probleemaanpak. Cruciaal daarin is een heldere regievoering en ‘doorpakken.’

 

 

In de pilotperiode hebben we samen met bewoners - bekend bij de deelnemende organisaties - de volgende resultaten bereikt:

• We kennen de behoeften en wensen van bewoners die (nu al) mee willen doen;

• Er is meer zicht op en kennis van drempels en blokkades die de groep actieve bewoners ervaart;

• Er zijn nieuwe contacten gelegd met bewoners in de buurten, onder meer door maandelijkse buurtmaaltijd;

• We weten hoe de reeds bereikte bewoners willen participeren;

• Professionals en bewoners zijn getraind door experts uit verschillende organisaties in het omgaan met crisissituaties en conflicten. Ook hebben ze geleerd te werken vanuit de inclusiegedachte en weten ze te bouwen aan community.

• Professionals kennen elkaar en het aanbod en de mogelijkheden in de wijk

• We hebben zicht op de wensen en behoeften inzake de bouwstenen en welke bouwstenen de bewoners prioritair stellen

 

De initiatiefgroep -bestaande uit vertegenwoordigers van het RIBW K/AM, Ons Tweede Thuis, GGZ inGeest en Participe/Vita-Amstelland, gesteund door de gemeente Amstelveen- ziet mede op basis van de bereikte resultaten en opgedane inzichten in de pilotfase, noodzaak, kansen en mogelijkheden om tot een sluitende aanpak te komen en zet de huidige samenwerking voort.

 

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Voor kwetsbare bewoners is het organiseren van hulp dicht bij huis een noodzakelijke en positieve ontwikkeling. Niet alleen voor de kwetsbare burgers, maar ook voor hun familie, netwerk, buurt en wijk. In dit project werken we aan een sluitende aanpak waarbij ook de meest kwetsbaren worden bereikt.

 

Doelstelling: werken aan een inclusieve wijk waarin iedereen naar eigen vermogen kan meedoen. Een steunstructuur bouwen van actieve bewoners, familie, vrijwilligers en professionals, zodat bewoners die weinig grip hebben op hun situatie zo goed mogelijk geholpen kunnen worden.

 

Doelgroep: de meest kwetsbare personen in de Amstelveense wijk Bankras/Kostverloren.

 

Aanpak: werken vanuit het perspectief van de bewoner, vanuit diens kwaliteiten en onder diens regie.

 

Hierbij volgen we drie programmalijnen:

 

• Het ontwikkelen van een wijkgerichte en persoonsgerichte aanpak: individuele op maat gesneden begeleiding, voorlichting en begeleiding van de buurt.

Resultaat: persoonlijke, op maat afgestemde toekomstplannen voor individuele bewoners.

 

• Het versterken van de samenwerking tussen formele en informele partijen: verbindingen tussen alle professionals in de wijk, gericht op individuele bewoners en op de buurtgemeenschap.

Resultaat:

- een inloopfunctie ter ondersteuning van (buurt)bewoners,

- leerkringen om kennis en ervaringen te delen.

 

• Verbeteren vroegsignalering en opvolging: een gecoördineerde aanpak door de regie bij een casus te benoemen en door te pakken.

Resultaat: een aanpak om problemen bij bewoners in een vroeg stadium te signaleren en op te volgen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website