Projectomschrijving

Gemeenten staan voor grote maatschappelijke opgaven met betrekking tot zorg en veiligheid; aanpak kindermishandeling en huiselijk geweld, verward gedrag, radicalisering, mensenhandel, nazorg ex-gedetineerden en de Wet verplichte ggz. Voor gemeenten ligt er hiermee een uitdaging om sturing te geven aan complexe opgaven ten dienste van de inwoners van hun gemeente.

Doel

Het project richtte zich op het beter in positie brengen van de gemeenten om de regie op de brede zorg- en veiligheidsthema’s zo goed en tevens zo lokaal mogelijk te organiseren.

Aanpak

In het project zijn uitgangspunten en lijnen geformuleerd waarlangs bestuurlijk overleg is ingericht. In een netwerkkaart werd de huidige werkwijze beschreven. Deze werd gespiegeld aan de uitgangspunten en lijnen, resulterend in adviezen t.a.v. het bestuurlijk overleg Zorg en Veiligheid. Zorgpartijen, veiligheidspartners en vertegenwoordigers van het cliëntperspectief namen actief deel.

Resultaten

In opdracht van het Algemeen Bestuur van VGGM (gemeenten in regio Gelderland-Midden) zijn de bestaande overleggen Zorg en Veiligheid geanalyseerd. De overlegstructuur, met de bijbehorende voorbereiding, is complex. Er is besloten niet ‘op een wit vel’ opnieuw te gaan ontwerpen, maar gebruik te maken van bestaande goede ervaringen.

In de regio bestaat al een overleg tussen gemeenten, zorgpartijen, veiligheidspartners, zorgverzekeraar en vertegenwoordiging van patiënten/ervaringsdeskundigen. Dit overleg rond Verward Gedrag zal worden doorontwikkeld tot een overleg Zorg en Veiligheid. Geleidelijk zullen er meer onderwerpen aan de agenda worden toegevoegd. Een belangrijk uitgangspunt is dat hetgeen regionaal wordt besproken, uiteindelijk ondersteunend is aan de lokale uitvoering en samenwerking.

Het Algemeen Bestuur van VGGM heeft middelen beschikbaar gesteld voor de voorbereiding en ondersteuning van de verschillende overleggen, inclusief de inzet van ervaringsdeskundigheid.

 

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website