Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In Gelderland-Midden en Gelderland-Zuid werken Pro Persona (organisatie voor geestelijke gezondheidszorg), Regionale Ambulancevoorziening Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden, Regionale Ambulancevoorziening Veiligheidsregio Gelderland-Zuid en Acute Zorgregio Oost samen aan een project voor het ontwikkelen van nieuwe vormen van passend vervoer voor personen met verward gedrag. Het project bestaat uit twee deelprojecten. Dit plan richt zich op het deelproject rond de inzet van begeleid vervoer wanneer er sprake is van een onveilige situatie die niet door de hulpverlening te hanteren is. Het andere deelproject gaat over bredere inzet van ambulancezorg met een B-urgentie voor het vervoer van personen met verward gedrag als veiligheidsmaatregelen en specialistische GGz-begeleiding niet nodig zijn. Het uitgangspunt is dat er 24 uur per dag passend vervoer voor personen met verward gedrag beschikbaar is. De deelprojecten worden in samenhang ontwikkeld om nieuwe vormen van passend vervoer aanvullend op elkaar en het bestaande vervoer te laten zijn.

 

In aanvulling op politie- en ambulancevervoer, kennen we in de regio's een aanvullende vervoersvorm voor een specifieke groep mensen. De Pompestichting voor forensische psychiatrie van Pro Persona organiseert Ziekenhuisbegeleiding & Vervoer. Dit is een vorm van begeleid vervoer gericht op het bieden van veiligheid. Patiënten, behandelaars en medewerkers geven aan zeer tevreden te zijn over Ziekenhuisbegeleiding & Vervoer. In september 2007 is de Pompestichting, in samenwerking met de Dienst Vervoer en Ondersteuning (DV&O), gestart met een pilot om medisch en/of sociaal georiënteerd vervoer van patiënten met een laag risico in eigen beheer uit te voeren. Hiervoor waren twee redenen. De eerste lag in de bejegening van patiënten. De protocollen van de DV&O waren voornamelijk gericht op vervoer van justitiabelen en niet altijd passend binnen de behandeling van de patiënt. Door het vervoer zelf uit te voeren, werd het bieden van vervoer op maat mogelijk. Daarnaast bleek het vervoer in eigen beheer aanzienlijk goedkoper dan vervoer door de DV&O. In 2012 is de Pompestichting gestart met een project om ook poliklinische behandelingen en ziekenhuisopnamen van patiënten in eigen beheer te begeleiden. Inmiddels heeft ook dit project een vast karakter gekregen. Daarnaast verzorgt de Pompestichting steeds vaker het vervoer vanuit andere instellingen van Pro Persona. Het gaat dan om vervoer van crisispatiënten, het ophalen en terugbrengen van mensen die ongeoorloofd afwezig zijn, overplaatsingen tussen instellingen en medische transporten. De interne vervoersdienst van de Pompestichting heeft vanaf 2007 tot het voorjaar van 2017 ongeveer 3000 ritten uitgevoerd. Tijdens deze ritten hebben zich geen incidenten voorgedaan.

 

Het doel van dit deelproject is om te bepalen of de inzet van begeleid vervoer voor personen met verward gedrag passend vervoer oplevert dat efficiënt en haalbaar is. Daarbij richten we ons op onveilige situaties ná eerste opvang en beoordeling waarbij gedragsproblematiek voorop staat die niet door de hulpverlening te hanteren is. En op situaties waarin duidelijk is dat eigen vervoer, openbaar vervoer of de inzet van een (zorg)taxi niet mogelijk is. Dat doen we voor alle personen met verward gedrag. Dit deelproject wordt uitgevoerd binnen de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden en de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid. Om te bepalen of het inzetten van begeleid vervoer een aanvulling vormt op het bestaande vervoersaanbod worden binnen dit deelproject kwantitatieve gegevens inzichtelijk gemaakt en wordt monitoring en registratie ingericht. Als de inzet van begeleid vervoer haalbaar blijkt, wordt vervolgens bepaald aan welke criteria het personeel en de vervoersmiddelen moeten voldoen. Dit resulteert in een besluit over de inzet van begeleid vervoer voor personen met verward gedrag. Als dit besluit positief uitvalt, resulteert dit in een bovenregionale, integrale en vernieuwende oplossing voor het vervoer van personen met verward gedrag, dat een aanvulling is op het bestaande aanbod en dat meetbare resultaten oplevert voor de evaluatie van het voorlopig model vervoer.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website