Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Samen met het RocvA, de AD opleiding Ervaringsdeskundige in de Zorg en vertegenwoordigers van Cliëntenbelang Amsterdam, GGD Vangnet en Advies, Politie Amsterdam, Leger des Heils en Cordaan ontwikkelde de HvA een sectoroverstijgend onderwijsaanbod ten behoeve van een adequate bejegening van mensen die onbegrepen gedrag vertonen. Vanaf studiejaar 2020/2021 kunnen MBO- , AD- en HBO studenten uit de richtingen sociaal werk, gezondheidszorg en sociaal juridische dienstverlening gezamenlijk leren wat de achtergronden van dit onbegrepen gedrag kunnen zijn en hoe zij daar, in goede samenwerking met elkaar en de praktijkorganisaties op moeten reageren. Bij de uitvoering van het onderwijsaanbod werken ook politie, woningcorporaties, reclassering en de eerste- en tweedelijnsgezondheidszorg mee. De onderwijsmodule staat ook open voor studenten van andere studierichtingen en/of buiten Amsterdam.

Daarnaast biedt de HvA haar eerstejaarsbachelors Sociaal werk vanaf januari 2020 een (verkorte) variant van dit onderwijsaanbod, zodat zij al vast kunnen kennismaken met deze sectoroverstijgende manier van werken

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De opzet van het project was om te komen tot de ontwikkeling van een integraal onderwijsaanbod voor zowel MBO, HBO als AD studenten ter bevordering van een betere bejegening van mensen die verward gedrag vertonen. Daarbij was het nadrukkelijk de bedoeling dat deze ontwikkeling in samenspraak met praktijkpartners (incl. vertegenwoordigers van de ‘doelgroep’ en hun naastbetrokkenen) zou plaatsvinden. Met ‘integraal’ werd vooral gedoeld op het opheffen van de scheidslijnen tussen ‘welzijn’ (ondersteuning) en ‘zorg’ (ihb verpleging/behandeling), maar ook op het bewerkstelligen van een totaal aanbod, waarin ook aspecten van veiligheid, huisvesting en psychosociale kwetsbaarheid aan de orde zouden moeten komen.

Een en ander heeft geresulteerd in een krachtig samenwerkingsverband tussen opleidingen op MBO, AD en HBO niveau met diverse praktijkorganisaties én ervaringsdeskundigen in het opzetten en vormgeven van een integraal onderwijsaanbod, waarbinnen de deelnemende studenten leren met elkaar samen te werken. Dit aanbod (met maximale omvang van 30 EC)staat als keuzedeel open voor 4e jaarsstudenten MBO (zorg en dienstverlening), studenten van de AD Ervaringsdeskundigen in de zorg en 3e of 4e jaarsstudenten HBO bachelor Sociaal Werk, Gezondheidszorg en Sociaal Juridische Dienstverlening. Daarnaast kunnen ook studenten uit andere studierichtingen, mits zij voldoen aan de instapvoorwaarden.

 

Daarnaast is, op basis van de inhoud van dit onderwijsaanbod, een variant (keuzedeel10 EC) ontwikkeld ten behoeve van 1e jaarstudenten HvA -Social Work.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De Hogeschool van Amsterdam (HvA) is voornemens om, samen met het Regionaal Opleidingscentrum van Amsterdam (RocvA), werkveldpartners én vertegenwoordigers van cliënten en naastbetrokkenen, een keuzemodule ‘Ondersteunen personen met verward gedrag’ te ontwikkelen. Bedoeling is om de inhoud van de module zo vorm te geven dat zij opleidt tot drie eindniveaus, te weten basis-, verdiepend en overstijgend niveau. Hierdoor is de module toegankelijk voor zowel studenten uit de reguliere mbo en (post)hbo opleidingen gezondheidzorg en sociaal werk als voor niet-professioneel geïnteresseerden (bijv. ervaringsdeskundigen, naastbetrokkenen, vrijwilligers) als voor professionals uit andere beroepsgroepen (politie, reclassering, brandweer etc.).

Bij de ontwikkeling van deze module zijn naast docenten/medewerkers van (post)HBO opleidingen Sociaal Psychiatrische Verpleegkunde (faculteit Gezondheid), Sociaal Pedagogische Hulpverlening eh Sociaal Juridische Dienstverlening (faculteit Maatschappij en Recht) en docenten/medewerkers van de MBO opleidingen binnen het domein Zorg en Welzijn ook functionarissen van GGD Amsterdam, Leger des Heils, Cliëntenbelang en het bureau Ervaringsdeskundigheid van Cordaan betrokken. Deze zijn ook alle betrokken bij de uitvoering van de Amsterdams Aanpak Personen met verward gedrag. In aanvulling hierop zal bij de inhoudelijke ontwikkeling consult worden aangevraagd bij vertegenwoordigers van politie, reclassering, woningcorporaties en 1e en 2e lijnsgezondheidszorgorganisaties in Amsterdam. De projectleiding van het geheel ligt in handen van de lector Community Care van de Hogeschool van Amsterdam (FMR/AKMI), die in dezen ook optreedt als penvoerder. Net als de overige bij deze aanvraag betrokken HvA en Roc medewerkers beschikt zij over langjarige ervaring in de ondersteuning en begeleiding van mensen met een langdurige zorgvraag als gevolg van psychische problemen en/of cognitieve beperkingen.

De te ontwikkelen module zal bestaan uit vier afzonderlijk te volgen onderwijseenheden, die elk 7,5 EC gaan omvatten. Twee eenheden zijn gewijd aan de diverse verschijningsvormen én achtergronden van verward gedrag (psychische problematiek, verstandelijke beperking, dementie etc.). De derde eenheid richt zich op gewenste houding/attitude van de hulpverlener en in de vierde komt de maatschappelijke context (vigerende opvattingen over (on)gezondheid, wet- en regelgeving, opkomst sociale media etc.) aan de orde.

Om recht te kunnen doen aan de verschillen tussen deelnemers wordt gedifferentieerd ten aanzien van het te realiseren eindniveau, het onderwijsaanbod en de didactiek. Het te realiseren eindniveau wordt geoperationaliseerd in drie niveaus: basisniveau, verdiepend niveau en overstijgend. De vorm van de toetsing is afhankelijk van het niveau waarop de deelnemer het onderdeel wil afronden.

De te ontwikkelen module zal als keuzemodule onderdeel gaan uitmaken van de reguliere curriculae van, in ieder geval, de HBO Bachelor opleiding Sociaal Werk van de HvA en de MBO opleidingen binnen het domein Zorg en Welzijn van het RocvA. Daarnaast zal de module onderdeel gaan uitmaken van de door de HvA tevens te ontwikkelen Associate Degree Ervaringsdeskundigheid én van de SJD pilot ‘Inzicht in leefwereld doelgroepen’.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website