Projectomschrijving

Binnen de Amsterdamse aanpak Personen met Verward Gedrag wordt gewerkt met een actielijst, opgehaald bij de samenwerkende partijen, met als eerste prioriteit de onderwerpen die spelen op het snijvlak van zorg en veiligheid.

Doel

Het inrichten van een overkoepelende programmastructuur voor de Amsterdamse aanpak Personen met Verward Gedrag om afstemming tussen de vele projecten en initiatieven in Amsterdam te organiseren.

Werkwijze

Gezien de complexiteit van de vraagstukken en het grote aantal stakeholders werkt Amsterdam
met een Amsterdams Aanjaagteam. Dit team is verantwoordelijk voor het aanjagen van de actielijst. De rol van het aanjaagteam is vooral versnelling en/of een doorbraak te organiseren. Door de samenstelling van het team kan direct actie ondernomen worden op belemmerende institutionele belangen en systeemfouten. Op termijn wordt het Amsterdamse Aanjaagteam een Regionaal Aanjaagteam. Het is van belang oplossingen én knelpunten regionaal te delen en waar nodig gezamenlijk te adresseren.

Amsterdams aanjaagteam

Het Amsterdamse aanjaagteam bestaat uit:

 • Directeur Onderwijs, Jeugd en Zorg – gemeente Amsterdam (voorzitter)
 • Directeur Openbare Orde en Veiligheid – gemeente Amsterdam
 • Directeur Publieke Gezondheid Amsterdam
 • Hoofdcommissaris van Politie Amsterdam
 • Hoofdofficier van Justitie arrondissementsparket Amsterdam
 • Bestuurder Arkin namens GGZ-instellingen
 • Bestuurder Leger des Heils namens instellingen Maatschappelijke Zorg en Ondersteuning en LVB


Resultaten

De afgelopen jaren hebben alle betrokken partijen in de regio Amsterdam gewerkt aan het sluitend maken van de keten voor mensen met onbegrepen gedrag. Gerealiseerd is:

 • Een persoonsgerichte aanpak op mensen die tussen wal en schip vallen. Deze aanpak wordt uitgevoerd door de GGD en Actiecentrum Veiligheid en Zorg. Eind 2020 vindt een evaluatie plaats.
 • Passend vervoer naar een onderzoeksruimte voor mensen die in crisis zijn en geen strafbaar feit hebben gepleegd. Inmiddels zijn er 50 ‘medium care’ ambulances beschikbaar in Amsterdam. Het personeel is geschoold in het omgaan met personen met verward gedrag.
 • Vanaf 1 januari 2020 is er in Amsterdam 1 24-uurs meldpunt beschikbaar voor verward gedrag en voor meldingen in het kader van de Wet verplichte ggz (Wvggz).
 • Een monitor over de spoedeisende psychiatrie die partijen in staat stelt om trends en knelpunten in de keten te herkennen en daarop bij te sturen.

De aanpak personen met onbegrepen gedrag is geconcentreerd op mensen met een hoog risico op gevaar of overlast. Dat was nodig. Maar het fundament onder een sluitende aanpak is een inclusieve, veilige samenleving, waar plaats is voor iedereen en waar mensen kunnen werken aan herstel in een veilige omgeving. Daarom zet Amsterdam vanaf heden nog sterker in op het realiseren van de juiste randvoorwaarden voor zo’n omgeving.

Meer informatie

 • Overzicht projecten en initiatieven in regio Amsterdam


 

 

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Subsidiemogelijkheden

Dit project heeft subsidie gekregen voor het in de praktijk toepassen van één of meer van de 9 bouwstenen voor een lokale, sluitende aanpak van verward gedrag. Heeft u ook een idee om samen met andere organisaties de hulp aan mensen met verward gedrag en hun omgeving te verbeteren? Dan komt u wellicht in aanmerking voor subsidie.

Bekijk de subsidiemogelijkheden

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website