Projectomschrijving

Amsterdam heeft een lange historie met de zorg en ondersteuning van kwetsbare of niet altijd begrepen burgers. Vanuit een breed perspectief en vanuit samenwerking tussen zorginstellingen, gemeente en politie is ervaring opgedaan met het Meldpunt Zorg en Woonoverlast, de GGD-meldkamer de doorontwikkeling van de acute crisisketen. Deze ervaringen geven een goede basis voor de (door-)ontwikkeling van een 24/7 advies- en meldpunt.

Doel en werkwijze

Het doel van het project is het inrichten van een Advies & Meldpunt OGGZ voor de OGGZ-doelgroep in Amsterdam. De gemeente Amsterdam heeft in nauwe samenwerking met haar ketenpartners en cliëntenbelang de doelstelling en een palet aan functionele eisen geformuleerd. Het komende jaar wordt gebruikt om dit vorm te geven, zo veel mogelijk binnen/ in aansluiting op bestaande structuren. Hierbij wordt tevens voorgesorteerd op de invoering van de Wet Verplichte ggz (Wvggz).

Resultaten

Per 1 januari 2020 heeft de gemeente Amsterdam een meldpunt voor personen met verward gedrag. In het meldpunt komen de ambitie van het aanjaagteam en de wettelijke verantwoordelijkheid van meldfunctie samen: “Niet iedereen die hulp nodig heeft vraagt hierom. Er zijn mensen die teruggetrokken leven of overlast veroorzaken en zichzelf of hun huis verwaarlozen.” Niet alleen professionals, maar ook burgers in en om Amsterdam, kunnen vanaf nu 24 uur per dag terecht bij het Advies- en Meldpunt OGGZ wanneer zij zich zorgen maken over een persoon met verward gedrag.

Het Amsterdamse Meldpunt is 24 uur per dag bereikbaar en heeft een directe link met de 24-uurs dienst voor urgente gevallen en GGD medewerkers in de wijk. Een positief effect is dat de mensen die voorheen de politie belden, maar daar geen hulp kregen omdat er geen sprake was van spoed of van een strafbaar feit, nu voor hun zorgen terecht kunnen bij het Advies- en Meldpunt. Door de opening van het Advies- en Meldpunt krijgt de GGD een andere rol en daarmee meer zicht en grip op de doelgroep in de regio.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website