Projectomschrijving

Wooncoach

Van Alckmaer voor Wonen is een woningcorporatie die in het contact met huurders regelmatig te maken krijgt met verward gedrag. Met behulp van een projectsubsidie wordt er nu een medewerker met gespecialiseerde kennis bij Van Alckmaer ingezet, de zogenaamde wooncoach. Deze persoon kan vanuit Van Alckmaer ondersteuning bieden aan huurders met verward gedrag.

Doel

De wooncoach heeft de volgende taken:

 • Tijdig hulp of contact initiëren en reageren op signalen van verward gedrag.
 • Het aanpakken van eventuele overlast en het bieden van de juiste hulpverlening.

De belangrijkste vraagstellingen die in het actieonderzoek leidend zijn, geredeneerd vanuit iemand met verwarde gedrag, zijn de volgende:

 • Wat houdt iemand tegen om positief gedrag te vertonen waardoor hij/zij mag blijven wonen?
 • Wat zijn achterliggende versterkende of afzwakkende oorzaken van dat gedrag?
 • Hoe is de samenwerking, de interactie en zijn er tegenstrijdigheden in relatie tot die oorzaken?

Resultaten

De wooncoach werd gefaciliteerd en gecoacht en kreeg een set instrumenten en een positie in het lokale zorgnetwerk (op uitvoering, beleid en management). De wooncoach werd op de hoogte gebracht van de diverse signalen over een aantal zorgelijke huurders vanuit Van Alckmaer. De succesfactoren van het project waren persoonsgericht werken, integraal plannen en handelen en samenwerking met diverse partners (gezondheid, veiligheid, onderwijs, leefbaarheid, werk en inkomen, Wmo etc.).

Er is op 3 niveaus gemeten of en hoe het actieonderzoek heeft bijgedragen aan de doelstellingen:

 1. vanuit de bewoner
 2. vanuit de wooncoach
 3. vanuit het netwerk/systeem

Specifiek voor het actieonderzoek zijn er 2 representatieve casussen met dreigende huisuitzetting gevolgd. Per huurder is methodisch een traject uitgestippeld. Het leervermogen en (zorg)geschiedenis bepalen het tempo en de richting van het plan. Door de acties in deze logische volgorde (samen met de bewoner) uit te voeren en uit te zetten bij netwerkpartners zijn beide casussen aantoonbaar gegroeid op meerdere leefdomeinen. Voorbeelden van groeiresultaten zijn:

 • een schone woning
 • een verbeterd betaalregime
 • een verbetering op gezondheid en voeding
 • versteviging van de sociale netwerken
 • een toename van zelforganiserend vermogen

In beide gevallen mogen als gevolg hiervan de bewoners in het huis blijven wonen en is verder afglijden op de maatschappelijke ladder omgezet in stappen vooruit. Vanuit de groeiaanpak van bewoners is een duurzaam lokaal netwerk van professionals en beleidsmedewerkers opgebouwd. De reacties van hen zijn zonder uitzondering positief.

Op systeemniveau zien de woningcorporatie, GGZ Noord-Holland-Noord, de GGD en de gemeente Alkmaar de meerwaarde van deze methodische manier van werken en is er nu ook een vangnetwerk dat contact houdt met deze inwoners. De nieuwe rol van de wooncoach, de methode en tool worden beoordeeld als snel te leren, prettig te gebruiken en een effectief instrument voor professionals. De eindconclusie is dat de ‘wooncoach’, met de basiscompetenties en de integrale werkmethode om met complex gedrag groei te creëren, een brug kan slaan tussen het woon- en zorgdomein. In de realiteit van de lokale context en vanuit een participatieve benadering bereikt de wooncoach echt duurzame resultaten voor de bewoners.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website