Projectomschrijving

Doel

Op 1 januari 2020 start in Amsterdam het Advies- en Meldpunt OGGZ waar iedereen 24 uur per dag zorgen kan melden over de geestelijke gezondheid van een medeburger. Dit Advies- en Meldpunt zorgt voor triage om daarmee de juiste oplossing voor de cliënt en zijn of haar omgeving in gang te zetten.

Werkwijze

De invoering wordt begeleid door een actieonderzoek om het meldpunt verder te verbeteren. De actieonderzoeker haalt in de eerste maanden knelpunten op, verheldert deze en onderbouwt ze cijfermatig. Voor een selectie van de knelpunten wordt gezamenlijk oplossingen gezocht en ingevoerd, gebruikmakend van bestaande kennis en ervaringen. De actieonderzoeker evalueert de effecten van de nieuwe werkwijze, waarbij weer nieuwe knelpunten naar boven kunnen komen. Vervolgens volgt een nieuwe cyclus van verheldering, zoeken, implementeren en evalueren van oplossingen. Een goede beschrijving van deze cycli maakt de opgedane kennis ook voor anderen beschikbaar.

Resultaten

De casuïstiekbespreking leidde tot een gemeenschappelijke visie op het AM-OGGZ, vastgelegd in een
werkproces en blijkend uit de overeenstemming tijdens daaropvolgende besprekingen. Deelnemers
rapporteerden een totaaloverzicht te hebben gekregen door de casuïstiekbespreking en nieuwe
inzichten te hebben opgedaan. Zij ervoeren dat het maken van beleid naar aanleiding van deze
casuïstiekbespreking goed werkte en draagvlak vond. Een aantal actielijnen zijn uitgezet en gevolgd:

  • Verbetering registratie
  • Stimuleren pro-actieve houding bij onduidelijke meldingen
  • Afstemming met meldpunten Zorg en Woonoverlast en eenduidig omschreven werkprocessen bij de triage.

In het actieonderzoek zijn verschillende aspecten die van belang zijn voor de vorm geïdentificeerd en
geoptimaliseerd voor deze setting:

  • Een willekeurige selectie van meldingen om een vorm van representativiteit te creëren
  • De balans tussen actualiteit van meldingen en duur van opvolging (2-6 weken terugkijken)
  • De vertegenwoordiging van alle rollen qua lijn- en inhoudsmanagement en beleid bij de bespreking en een aparte bespreking voor uitvoerende teamleden
  • Het inbrengen van meldingen door een buitenstaander.

Een casuïstiekbespreking ondersteunt bij de doorontwikkeling van complexe structuren, zoals het AMOGGZ in Amsterdam, waarbij meerdere processen op elkaar afgestemd moeten worden en een
inhoudelijk totaaloverzicht ontbreekt. Het draagt bij aan een gezamenlijke visie bij betrokken actoren,
en aan de actiebereidheid. Het ondersteunt de kwaliteitsverbetering door een gemeenschappelijk
gedragen prioritering. In Amsterdam heeft het bijgedragen aan een verbetering in de registratie van
meldingen en opvolging, eenduidig omschreven werkprocessen van onder andere de eerste triage,
betere afstemming met de meldpunten zorg en woonoverlast en een meer proactieve houding
bij meldingen met een grote mate van onduidelijkheid.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website