Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het SuNa project Rijnmond levert een bijdrage aan het verminderen van het aantal zelfmoordpogingen. In Rijnmond zijn er 600-900 zelfmoordpogingen p/jaar. Goede nazorg na een poging is essentieel, het kan herhaling voorkomen.

In het SuNa project werken 6 ziekenhuizen samen met GGZ preventie om deze nazorg op gang te brengen.

Het SuNa project is sinds jan. 2019 operationeel. We verwachten dat de aanmeldingen bij SuNa langzaam op gang komen en dat er na een ½ jaar ca. 20 mensen p/maand aangemeld worden. In de praktijk blijkt echter dat het aantal aanmeldingen achter blijft. Actieonderzoek kan ons helpen inzicht te krijgen in de factoren die hierbij een rol spelen.

 

In de periode juli 2019 t/m dec. 2020 heeft Indigo preventie Rijnmond samen met één ziekenhuis actieonderzoek uitgevoerd. Dit betrof de afdeling psychiatrie van het Erasmus MC.

 

De vraagstelling van het actieonderzoek was:

Hoe kunnen casemanagers van het SuNa programma en de doorverwijzers van de afdeling psychiatrie van het Erasmus MC (consultatieve psychiatrie) samen zorgdragen voor een continue wijze van aanmelding van patiënten vanuit Erasmus MC naar het SuNa programma?

 

De vraag is onderzocht m.b.v. interviews, analyse verslagen en observaties.

Dit leverde een aantal deelvragen cq problemen op, die grondig besproken zijn in een kleine focusgroep waarin 2 professionals van het EMC en 2 professionals van het SuNa programma participeerden. In deze focusgroep zijn de uit te voeren acties vastgesteld: o.a. acties ter verbetering van de communicatie zoals het opzetten van feedbackloops, een kort informatief filmpje maken, vaste contactmomenten creëren tussen de SuNa casemanagers en de afdeling psychiatrie, maandelijkse terugkoppeling van aantal aangemelde cliënten etc.

 

Resultaat:

Er is bij de professionals van de afdeling psychiatrie van het Erasmus MC een toenemend bewustzijn voor SuNa ontstaan, medewerkers zijn bekend met en gemotiveerd om cliënten aan te melden voor SuNa ondersteuning.

Bij de SuNa casemanagers is meer inzicht en begrip ontstaan in de werkprocessen van de afdeling psychiatrie en de contacten met de afdeling zijn versterkt.

 

Conclusie

Het actieonderzoek heeft alle betrokkenen sensitiever gemaakt voor SuNa, de framing van Suna en de mogelijkheden en de beperkingen van SuNa.

Door de werkwijze van actieonderzoek in te zetten, is de communicatie tussen SuNa en de praktijk verbeterd, en meer op maat gemaakt.

Bovenstaande heeft ertoe geleid dat de afdeling psychiatrie van het Erasmus MC regelmatig patiënten voor het SuNa programma aanmeld.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het SuNa programma is meer gaan leven bij de professionals binnen de afdeling psychiatrie van het Erasmus MC: er wordt vaker over SuNa gesproken in de ‘wandelgangen’. We zien dit terug in de aanmeldingen; er worden nu regelmatig cliënten aangemeld bij SuNa na een suïcidepoging.

 

Naast deze zaken leerde het actieonderzoek ons:

 De definitie van suïcidepoging lijkt helder, maar toch is er sprake van een grijs gebied waardoor een suïcidepoging niet altijd als zodanig wordt herkend;

 Er is een groep mensen waarbij psychosociale problematiek op de voorgrond staat (o.a. geen vaste woon- of verblijfplaats en geen werkvergunning, taalbarrière). De naam SuNa: suïcidepoging Nazorg, schrikt hen af. Wordt de nazorg anders gelabeld dan wordt de hulp wel acceptabel voor hen.

 Actieonderzoek past uitstekend bij het aanpakken van praktijkproblemen. Door participatie van de praktijk in het onderzoek ontstonden nieuwe inzichten die we anders gemist zouden hebben.

 We weten dat heldere en eenduidige communicatie belangrijk is. Toch bleek uit het actieonderzoek dat de communicatie nog verbeterd kon worden. Impliciete aannames speelden een rol evenals begrippen die verschillend geïnterpreteerd werden.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het SuNa project Rotterdam Rijnmond, ‘Suïcidepoging Nazorg’, beoogt een bijdrage te leveren aan een sluitende aanpak voor personen vanaf 18 jaar die een suïcidepoging hebben gedaan en hiervoor zijn behan¬deld op een SEH-afdeling van een algemeen ziekenhuis in de regio Rijnmond.

Dit willen we doen door de inzet van een casemanager, die samen met de cliënt kijkt welke zorg passend is voor hem en hem vervolgens toe leidt naar deze zorg. Op deze manier werken we aan het voorkomen van een reci¬dief suïcide, en trachten we het ernstig lijden voor de cliënt en diens naasten tegen te gaan en hun belasting te verminderen. Het SuNa project is geïnspireerd en geënt op de SuNa methodiek zoals die ontwikkeld is door de gemeente Den Haag en momenteel uitgevoerd wordt door onze Indigo preventie collega’s in Den Haag

In september 2018 zijn we in Rotterdam gestart met het SuNa project.

De eerste fase richtte zich op het creëren van de voorwaarden en het opstarten van het project. Vanaf ca. 1 januari 2019 is SuNa Rijnmond operationeel. Onze verwachting was dat vanaf dat moment geleidelijk aan mensen aangemeld zouden worden door de SEH medewerkers en dat we na een aantal maanden ca. 20 personen per maand aangemeld zouden krijgen. Deze verwachting was gebaseerd op het aantal gerapporteerde suïcidepogingen door SEH leidinggevenden én onderbouwd door cijfers vanuit NEMESIS-2. We zijn nu enkele maanden verder en het aantal aanmeldingen blijft achter bij het verwachte aantal. Wij vermoeden dat een aantal factoren hierin een rol spelen zoals het verschil in situatie tussen Den Haag en Rotterdam wat betreft aantal SEH, de andere organisatie van GGZ in Rijnmond, het is in Rijnmond complexer: meer ziekenhuizen, meer Consultatieve Psychiatrische Diensten en een GGZ crisisdienst. Bovendien zijn er bij verschillende van deze organisaties interne veranderingsprocessen gaande.

Uiteraard moeten organisaties en medewerkers wennen aan een nieuwe werkwijze. Waarschijnlijk zijn er nog andere factoren die een rol spelen in het beperkte bereik tot nu toe, maar die hebben we nu nog niet of onvoldoende in beeld.

 

We werken samen met de SuNa projectgroep hard om het bereik te vergroten en onze aanpak heeft geleidelijk aan effect; het aantal aanmeldingen stijgt langzaam, gemiddeld 1 á 2 aanmeldingen per week. Waarschijnlijk is het een kwestie van ‘lange adem hebben’ en ‘volhouden’. Toch willen we graag dit proces versnellen, mede gezien de looptijd van het SuNa project. Ons project loopt t/m 31 augustus 2020.

 

Actieonderzoek kan ons helpen deze versnelling in gang te zetten, deze vorm van onderzoek is snel, resultaten kunnen meteen in de praktijk ingezet worden, zijn meteen zichtbaar. Met actieonderzoek kunnen we de factoren waar we nu nog geen zicht op hebben, helder krijgen. Onze voorlopige doelstelling is dan ook:

Door middel van actieonderzoek willen we samen met de betrokken organisaties, het handelen van betrokken deelnemers / organisaties veranderen met als doel het verhogen van het aantal patiënten die na een suïcidepoging door de medewerkers van een SEH worden aangemeld bij het SuNa project Rotterdam.

 

Wij delen de opgedane kennis en ervaringen in het project op verschillende manieren en momenten, de projectgroep en de adviesgroep van het SuNa project spelen hierin een grote rol.

De betrokken organisaties, (SEH, CPD en de crisisdienst) zijn vertegenwoordigd in de projectgroep met teamleiders c.q. managers; allen zijn personen met beslissingsbevoegdheid t.a.v. de werkprocessen op hun afdeling. Daarmee kunnen zij gemaakte afspraken in kader van SuNa actieonderzoek invoeren binnen hun afdeling.

De bestuurders van al deze organisaties hebben een convenant ondertekend waarmee ze aangeven de SuNa methodiek te onderschrijven en te willen implementeren binnen hun organisatie.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website