Projectomschrijving

Achtergrond

In het project ‘Vangnetwerken, sterke netwerken voor en met kwetsbare wijkbewoners’ wordt veel geleerd over de werking van de benadering van vangnetwerken. Op deze benadering richtte het onderzoek zich specifiek. De geleerde lessen over duurzame verspreiding zijn echter breder bruikbaar in het sociaal domein. Bij een vangnetwerk organiseert een groep van 15 of meer deelnemers in een wijkcentrum wekelijks activiteiten voor elkaar of voor de omringende wijk. Zij worden daarbij ondersteund door een sociaal werker. Het vangnetwerk biedt een veilige plek waar mensen met minder sterke sociale vaardigheden op een veilige manier sociale contacten kunnen aangaan. Deelnemers zetten hun talenten in en zijn betekenisvol voor elkaar.

Vangnetwerken richten zich op de kwetsbaarste zelfstandig wonende wijkbewoners, die naast hun
isolement te maken hebben met psychiatrische problemen, lichte verstandelijke beperkingen,
niet-aangeboren hersenletsel en verschillende psychosociale problemen. De methode werd in 2013 in
Rotterdam ontwikkeld.

Onderzoeksvraag en design

In de periode 2018-2020 boog een community of practice bestaande uit sociaal werkers van stichting ContourdeTwern zich op het beantwoorden van de vraag:

Hoe kan de methode vangnetwerken duurzaam worden verspreid en ingezet?

Het onderzoek is een exemplarisch handelingsonderzoek, een vorm van actie-onderzoek. Verschil met andere vormen van kwalitatief onderzoek is dat bij actie-onderzoek naast het streven naar kennisvermeerdering ook verbetering en verandering centraal staat

Resultaten

Het was al duidelijk dat het duurzaam verspreiden van een methode vraagt om betrokkenheid van
verschillende stakeholders. In het onderzoek is kennis opgedaan over hoe je deze betrokkenheid kan
bereiken. Het is daarbij van belang dat men zich verdiept in welke functie een methode voor hen heeft, aangezien de functie verschilt. Uiteraard streven alle stakeholders ernaar dat sociaal isolement bij wijkbewoners wordt verminderd (inzet van de methode vangnetwerken). Wat zij nodig hebben om daaraan bij te dragen is echter verschillend.

Wanneer aan alle functies ‘recht wordt gedaan’, is er een grotere kans dat de methode duurzaam verspreid wordt. Dat is in dit project gelukt. Door verschillende betrokken medewerkers van ContourdeTwern is een plan gemaakt dat in de komende tijd door de organisatie intern wordt uitgevoerd om de methode vangnetwerken verder te verspreiden. Er worden onder andere nieuwe vangnetwerken in de gemeente Dordrecht opgezet en professionals kunnen een E-Learning volgen. Het onderzoek heeft naast de opbrengsten voor ContourdeTwern ook kennis opgeleverd die breder bruikbaar is voor het duurzaam verspreiden van methoden in het sociaal domein.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website