Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De inzet van de wijk-GGD’er in Waddinxveen is een belangrijke sleutel tot succes in het realiseren van de sluitende aanpak voor mensen met verward of overspannen gedrag. Samenwerking van de wijk-GGD’er binnen de keten van zorg en veiligheid is essentieel en een effectief redmiddel. Het vrije loopvermogen en de brug die de wijk-GGD’er kan slaan, leidt tot vertrouwen en toeleiding naar passende zorg en het voorkomen van teloorgang van hen die het vertrouwen vaak al eens verloren.

Goede zorg ontstaat als de wijk-GGD’er in staat is om zorgvuldig aan te sluiten en af te stemmen op de ander, en op wat hij/ zij nodig heeft. Leefwereldgerichtheid en perspectiefwisseling zijn hierbij belangrijk. De vrijwillige inzet van een ervaringsdeskundige naast de wijk-GGD’er kan hieraan bijdragen

Nabijheid en geworteldheid van de wijk-GGD’er in de wijken binnen de gemeente waar hij/zij werkt is waardevol voor de toegankelijkheid en laagdrempeligheid van de functie

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De extra inzet van de Wijk GGD'er die binnen dit project heeft kunnen plaatsvinden heeft als belangrijkste resultaten gehad dat:

 

- De samenwerking met ketenpartners en de GGD'er in de wijk is verbeterd en geborgd.

 

Met 8 aangewezen partijen zijn er afspraken gemaakt en is de positie, rol en werkzaamheden van de wijk-GGD’er aan genoemde partijen toegelicht.

 

- De geboden ondersteuning beter aansluit op de leefwereld cliënt

 

Contactherstel en betrokkenheid van het sociale netwerk is in 100% van de begeleidingstrajecten onderwerp van gesprek en leidde gedurende de projectperiode in 47% van de gevallen tot verbetering van de situatie

 

Inwoners werden gedurende de projectperiode, waar mogelijk en gewenst, geïnformeerd over de ondersteuning van een ervaringsdeskundige (ED) en mochten hier een beroep op doen.

 

 

- Cliënten ervaren de inzet van de GGD'er in de wijk als laagdrempelig

 

Bij afronding van de projectperiode zijn 2 klantreizen afgenomen waarin ook de toegankelijkheid en betrouwbaarheid is getoetst. In deze klantreizen wordt bevestigd dat de inzet van de Wijk GGD‘er toegankelijk, betrouwbaar en drempelverlagend wordt ervaren.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De gemeente Waddinxveen ziet de meerwaarde van de wijk GGD’er. Een lokale professional die er is om kwetsbare, vaak geïsoleerde inwoners van Waddinxveen te bereiken die de vraag vaak zelf niet stellen en ondersteunen wanneer ze problemen ervaren. Toegankelijk en laagdrempelig, outreachend, nabij de inwoners en samenwerkende partijen in van de gemeente Waddinxveen.

 

Voor een succesvolle implementatie van de lokale wijk GGD’er is het geheel van samenwerkingsafspraken tussen bestaande instellingen die te maken hebben met inwoners met een psychische kwetsbaarheid erg belangrijk. Belangrijke partners voor de wijk GGD’er in Waddinxveen zijn het Sociaal team Waddinxveen, gemeentelijke afdeling veiligheid en de wijkagenten, de huisartsen, praktijkondersteuners, wijkverpleegkundigen, het regionale Meldpunt Zorg en Overlast, de 2e lijns GGZ en de woningbouwvereniging. De wijk GGD’er in Waddinxveen is onderdeel van het preventieteam Wadwijzer en werkt intensief samen met het Sociaal Team Waddinxveen en diverse andere lokale voorliggende voorzieningen zoals St. Care4family en het Bruisnest Waddinxveen.

 

Met de subsidie van de wijk GGD’er wordt een bestendiging en borging van de onlangs gestarte GGZ consulent in de wijk in Waddinxveen beoogd. De huidige functie van de GGZ consulent in de wijk lijkt in de basis op de wijk GGD’er zoals omschreven in deze subsidieoproep. Sinds mei 2018 is in de gemeente Waddinxveen de GGZ consulent als vrije schakel in de wijk van start gegaan als onderdeel van het preventieteam Wadwijzer. Wadwijzer is een bundeling van een 7-tal organisaties waar informatie, advies, vraagverheldering op gebied van wonen zorg en welzijn vanuit één toegang wordt ontsloten. De huidige GGZ consulent in de wijk wordt, met de extra aangevraagde inzet, de wijk GGD’er. Om verwarring te voorkomen wordt in deze aanvraag verder gesproken over de wijk GGD’er in Waddinxveen.

 

In Wadwijzer heeft deze functie zich het afgelopen jaar, binnen de gegeven kaders en ontwikkelopgaven van Wadwijzer, organisch ontwikkeld. Er is een basis gelegd voor lokale werkafspraken, opbouw van netwerkrelaties en een versterkte lokale samenwerking. De 1ste werkkaders zijn helder, maar de context waarbinnen deze functie zich ontwikkeld is, evenals de problematiek van de inwoners complex en aan verandering onderhevig. Waddinxveen beschikt dus al over een vrije schakel, maar daarin ontbreken nog een aantal essentiële schakels en verbindingen om het project goed borgen.

 

Om ervoor te zorgen dat wijk GGD’er op lokale en regionale ontwikkelingen kan blijven aansluiten is een stevige lokale en regionale positionering en duurzame verbindingen noodzakelijk. Zonder dat we het vrije loopvermogen buiten de gevestigde systemen, de toegankelijkheid en lokale wortels in de Waddinxveense samenleving verliezen. Het ontbreekt de huidige wijk GGD’er juist aan tijd en aandacht om het project goed te borgen en processen te verbeteren. De extra middelen maken dit wel mogelijk en de expertise vanuit het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) en de kans om daarbij van de ervaringen van andere gemeenten te kunnen leren, is hierbij van grote waarde.

 

Aan het eind van het project kan de wijk GGD’er zowel binnen de wijken en netwerken als vrije schakel met kwetsbare inwoners zelf, preventief werken en vindt daarbij indien nodig gemakkelijk de aansluiting bij de o.a. (veelal specialistische) bemoeizorg vanuit het Meldpunt zorg en Overlast en zorgregie vanuit het Sociaal Team Waddinxveen. Er is gebruik gemaakt van de expertise vanuit het CCV, waardoor het vertrouwen in de meerwaarde als ook de positie van de wijk GGD’er is bestendigd onder de samenwerkingspartners. Hierbij is het veiligheidsdomein als samenwerkingspartner betrokken bij de werkzaamheden. Met deze implementatie van de wijk GGD’er zal tevens met inzet van getrainde ervaringsdeskundigen het cliëntperspectief bijzondere aandacht krijgen. De kennis van getrainde ervaringsdeskundigen zal worden benut bij ontwikkeling van werkwijze zodat zorg door laagdrempelig contact kan worden ontsloten en in de wijkcontacten kan onnodig problematiseren, etiketteren en stigma worden tegengegaan. De leefwereld van de persoon in kwestie wordt voorop gesteld en praktische steun wordt vanuit de wijk ontsloten.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website