Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Ons project heeft zich gericht op het verbeteren van de domein overstijgende samenwerking ten behoeve van personen met verward gedrag door alle betrokken partijen. In de pilot periode zijn per kern-organisatie ambassadeurs aangesteld. Met deze ambassadeurs, aangevuld met schilpartners (zoals woningcorporatie, politie, Zorg- en Veiligheidshuis etc) zijn twaalf leerkringen uitgevoerd in vier werkgebieden (drie per gebied). Verhalen van ervaringsdeskundigen en concrete casuïstiek hebben de basis gevormd voor deze leerkringen. Deze leerkringen hebben tot mooie inzichten geleid en hebben een aantal knel- en verbeterpunten opgeleverd. Deze punten zijn vertaald naar concrete handvatten en praktische adviezen.

Samen Sterk zonder Stigma is actief betrokken. Zij hebben gewerkt aan de-stigmatisering in samenhang met deze leerkringen.

 

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De projectgroep concludeert dat de leerkringen hebben bijgedragen aan:

• Beter inzicht in de wensen van cliënten, professionals, omgeving en overheid.

• Beter inzicht in de rollen en verantwoordelijkheden van de verschillende deelnemers.

• Een aanpassing in het werkproces van melding door de politie,

• De vaste aanspreekpunten (ZOV’ers) in de wijk

• Inzicht in knelpunten waarvoor verbeteringen in gang kunnen worden gezet.

 

Het Kiemuur (RIBW Brabant) en Samen Sterk Zonder Stigma hebben gewerkt aan het vergroten van de sociale acceptatie van burgers met een psychische kwetsbaarheid middels het project "koffiegesprekken", bewustwordingsbijeenkomsten in de wijk en hun bijdragen aan de leerkringen.

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Ons project richt zich op het verbeteren van de domein overstijgende samenwerking ten behoeve van personen met verward gedrag door alle betrokken partijen. Om dit doel te bereiken gaan we in 4 gebieden 3 leerkringen met professionals en ervaringsdeskundigen uitvoeren op basis van concrete casuïstiek. Door uit te gaan van verhalen van ervaringsdeskundigen wordt het inzicht vergroot van wat het centraal stellen van de leefwereld daadwerkelijk betekent in de praktijk en wat dit vergt van de professionals.

Hieruit willen we verbeterpunten destilleren, waardoor we beter in staat zijn om :

- de burger en diens hulpvraag centraal te stellen;

- kennis te verbeteren over wet/regelgeving en interventiemogelijkheden;

- lef te tonen;

- over schotten heen te denken en werken;

- de tolerantie te verhogen;

- werkprocessen en zorg inkoop aan te passen;

- systeemfouten bloot te leggen en op te schalen;

 

Domein overstijgend werken wordt gestimuleerd door in de leerkringen samen te werken en van elkaar te leren. Inmiddels hebben zes leerkringen (2 gebieden) plaatsgevonden. Een aantal knelpunten die in deze eerste leerkringen zijn benoemd zijn direct vertaald in aanpassing van werkprocessen.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Tot nu toe hebben zes leerkring bijeenkomsten plaatsgevonden (twee groepen) waar de volgende personen aan mee hebben gedaan: ervaringsdeskundigen, professionals die werkzaam zijn bij de toegang voor ondersteuningsvragen (inclusief maatschappelijk werk, MEE, GGD), toegang voor beschermd wonen, woningcorporaties, politie, eerste lijn GGz, tweede lijn GGz (FACT) en maatschappelijk steunsysteem (verslavingszorg en ggz).

 

De leerkring bijeenkomsten heeft onder andere geleid tot een aantal inzichten:

• Het gaat om verward gedrag!

• Gaat soms een lange periode aan vooraf en een lange periode van herstel daarna. Dit proces verloopt met ups en dows die kunnen leiden tot nieuwe meldingen.

• Het werkt positief om aansluiting te vinden bij wat iemand wel kan (herstel)

• We moeten ook verduren dat situaties niet altijd zijn op te lossen.

• Er is behoefte aan heldere afspraken of wie waar heen kan bellen in geval van spoedvragen die niet onder de crisis definitie vallen?

• Sommige interventie mogelijkheden worden onvoldoende benut (zoals de crisiskaart consulent en de maatschappelijk steunsystemen)

• Er ontstaan te weinig verbinding tussen 0de , 1 te en 2de lijn: er wordt door hulpverleners zelden contact opgenomen met de woonconsulent of wijkagent die het signaal heeft afgegeven.

• De rol van de huisarts is onvoldoende helder.

• Er ontstaat te weinig verbinding met naasten en omwonenden

 

Verder hebben de bijeenkomst geresulteerd in de volgende resultaten:

• Beter inzicht in de wensen van cliënten, professionals en de maatschappij.

• Beter inzicht in de rollen en verantwoordelijkheden van de verschillende deelnemers.

• Een aanpassing in het werkproces van melding door de politie, bij het kennisknooppunt van het zorg en veiligheidshuis en het oppakken van de melding door de toegang door vaste aanspreekpunten per gebied.

• Inzicht in knelpunten.

• Werkafspraken omtrent inzet van MSS en crisiskaartconsulent

• De vaste aanspreekpunten zullen per casus korte lijnen onderhouden met de wijkagent en de woonconsulent.

 

 

Bij de vervolgbijeenkomsten gaan we meer in op hoe de domein overstijgende samenwerking plaatsvindt wanneer mensen geen hulp willen, maar er wel vanuit de maatschappij en professionals signalen zijn dat de situatie moet veranderen.

 

 

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De gemeente Tilburg kent een totaalplan van aanpak personen met verward gedrag en omvat een tiental projecten waarbij alle partijen die actief zijn op het terrein van zorg, ondersteuning en overlast bij betrokken zijn. Deze projecten zijn allen voortgekomen uit een analyse van de praktijk en raken alle 9 bouwstenen zoals het Aanjaagteam die heeft geformuleerd. De afgelopen periode is er via diverse projectgroepen uitvoering gegeven aan het plan van aanpak. Dit is gebeurd samen met ervaringsdeskundigen, gemeente en betrokken ketenpartners.

 

Binnen deze aanpak signaleren we dat in theorie en 'op papier' al veel is geregeld hoe te handelen en hoe samen te werken in de aanpak van personen met verward gedrag. Het werkelijk in samenhang en samenwerking toepassen van deze kennis blijkt in de uitvoeringspraktijk minder gangbaar. De ervaringen van cliënten en hun familie worden nog onvoldoende betrokken. Nog niet alle professionals weten wat te doen in complexe situaties. Dit vanwege de geringe ervaring in de wijken om om te gaan met deze doelgroep, de complexiteit van de problematiek en daarbij de complexiteit van de wet- en regelgeving (Wmo, WLZ, Wzf) en de bestaande schotten, die toch vaak leidend blijven in de aanpak.

De leefwereld echt centraal stellen is nog een uitdaging. De problematiek overstijgt verschillende domeinen en heeft vaak een grote impact op het systeem of directe omgeving van deze verwarde persoon. Er ontstaat als het ware een domino-effect van problemen die allen om een aanpak of oplossing vragen. De-escalatie blijkt in de dagelijkse praktijk nog voor vele betrokken partijen een opgave en daar willen we met behulp van de leerkringen sterk op investeren.

 

Binnen de dagelijkse werkpraktijk in Tilburg zien we dat professionals rondom dit vraagstuk onder druk moeten werken. De uitdaging van het project zal worden om door middel van leerkringen de meerwaarde en voordelen van een professionele sluitende aanpak te leren, te laten ervaren en te laten voelen. Daarbij wordt er ingezet om het systeem van de cliënt en mogelijk de directe omgeving ook bij de aanpak te betrekken.

 

We realiseren ons ook dat bij het invoeren van een sluitende aanpak er veel organisaties en nieuwe medewerkers betrokken worden. We willen dan ook met het project nastreven om de kennis en competenties van de deelnemers aan de leerkringen door henzelf te laten verspreiden binnen de eigen organisatie. Hiertoe zal elke organisatie ambassadeurs aanstellen die organisatie overstijgend kunnen deelnemen aan de leerkringen en de resultaten hiervan kunnen vertalen naar de eigen organisatie.

 

We kiezen in de gemeente Tilburg voor een aantal gebieden waar we de leerkring willen laten plaatsvinden. Op dit moment denken we aan Korvel, Groenewoud, t Zand en Broekhoven aangezien in deze gebieden de meeste E33 meldingen binnen de gemeente Tilburg plaatsvinden. Bij de start van de leerkringen zal de keuze definitief worden bepaald. Binnen elk gebied gaan we maximaal 3 leerkringen organiseren. We gaan nu uit van drie intensieve bijeenkomsten per gebied en de resultaten en handvatten van al deze bijeenkomsten gaan we breed binnen de gemeente Tilburg verspreiden.

 

Binnen de leerkringen kiezen we voor verschillende interactieve werkvormen om zo de ervaringen goed te bespreken, de knelpunten goed naar boven te laten komen en de oplossingsrichtingen samen vast te kunnen stellen. De werkvormen worden in de voorbereidingsfase met de uitvoerders van de leerkringen verder uitgewerkt maar denken aan schaduwkringen, alterego’s van individuele werkers, het expliciteren van keuzes in de betreffende casuïstiek en analyseren van de waarden die daaraan ten grondslag liggen.

 

Als eindresultaat beogen we het volgende:

Betrokken netwerk, partners, rijk en gemeente zijn geïnformeerd over hoe we (beter)

• De cliënt voorop, centraal kunnen stellen

• Het verschil tussen systeemwereld en leefwereld kunnen ondervangen; wat er knelt, wat er mogelijk is binnen huidige kaders en waar de grenzen liggen

• De-escalerend kunnen werken

• Domein-overstijgend succesvol kunnen werken

• Kennis en competenties van betrokkenen (verder) moeten worden ontwikkeld

De informatie zal indien wenselijk beschikbaar worden gesteld voor de evaluatie en monitoring van het Actieprogramma lokale Initiatieven mensen met verward gedrag.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website