Projectomschrijving

Achtergrond

Gemeente Geldrop-Mierlo wil een sluitende aanpak voor personen met verward gedrag en ‘de niet zichtbare zorgvrager’ realiseren. De gemeente heeft geïnventariseerd hoever zij hierin op dit moment is. Zij is met haar huidige ondersteuningsstructuur al goed op weg, maar er is nog winst te behalen, In de huidige situatie is er geen vorm van bemoeizorg. Op het moment dat er sprake is van zorgmijders vormt dit een probleem.

Doel

Het doel van dit project is om door middel van een pilot in de praktijk te toetsen óf en zo ja op welke wijze de wijk-GGD’er de verwachte toegevoegde waarde kan leveren. Het doel van de wijk-GGD’er is om het ontstaan van crisissituaties terug te dringen en de meest passende zorg en ondersteuning te bieden aan alle inwoners.

Samenwerkingspartners

Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met onder andere gemeente Geldrop – Mierlo, de CMD, PlusTeam, de politie, Cluster Veiligheid en handhaving, GGD Brabant-Zuidoost, Zorgaanbieder GGzE, Welzijnsorganisatie LEVgroep, de werkgroep dementievriendelijke gemeente, en het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV).

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website