Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Ambulance Amsterdam heeft de afgelopen periode een dedicated projectleider aangesteld die zich voltijd op het vervoer rondom verwarde personen heeft gestort en de visie van Ambulance Amsterdam heeft gedeeld in de verscheidene overlegstructuren en met ketenpartners. Er is een passend plan van aanpak opgesteld met daarin een toekomstbestendige uitrol van het vervoer van verwarde personen door Ambulance Amsterdam. De Psycholance zal naast acute psychiatrie ook ingezet worden voor andere laagcomplexe zorgritten, waardoor er meerdere Psycholances/zorgambulances per dienst inzetbaar zijn. In het 2de kwartaal wordt gestart met drie nachtdiensten om zo op termijn de 24/7 inzet te kunnen realiseren. Om bovenstaande te realiseren kiest Ambulance Amsterdam ervoor om zelf verpleegkundigen en chauffeurs op te leiden in acute psychiatrie. De leerlijn acute psychiatrie is momenteel in de afrondende fase. De reguliere ambulance volgt uiteindelijk onderdelen van dit opleidingsplan om zich verder te bekwamen op het gebeid van acute psychiatrie.

 

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De aanstelling van de projectmanager is voor Ambulance Amsterdam succesvol geweest, omdat het ons de gelegenheid gaf de Psycholance uit de ‘pilotfase’ te halen en een plan te ontwikkelen wat toekomstbestendig is. Aan de uitvoering daarvan wordt momenteel gewerkt.

Het project zit momenteel vol in de uitvoeringsfase. Doelstelling is om rond 1 april in de nieuwe zorgambulance/psycholance te kunnen rijden. De projectmanager werkt er naar toe dat al de verschillende betrokkenen en onderdelen in de organisatie aangesloten zijn en bij vertrek van de projectmanager zelfstandig verder werken.

Door de honorering van de subsidie voor een duurzame en doelmatige inzet van de Psycholance is het project blijvend geborgd en opgenomen in de begroting. In het expertise centrum binnen Ambulance Amsterdam is projectmanagement opgenomen waardoor, wanneer nodig, een projectmanager, het project verder kan begeleiden.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Management samenvatting

 

Ambulance Amsterdam streeft ernaar om de in 2014 ingezette vernieuwing “Psycholance” uit te bouwen tot een 24/7 voorziening voor het acuut vervoer (1), ondersteund door een adequate voorziening voor het besteld vervoer (2) en een upgrading van het bekwaamheidsniveau van de reguliere ambulance, zodat ook de achtervang kwalitatief wordt verstevigd (3).

 

Ambulance Amsterdam vraagt subsidie voor een betrokken en dedicated senior projectmanager die dit intensieve project gaat managen. De projectmanager ontwikkelt een plan en begeleidt de implementatie van een sluitende aanpak Passend Vervoer met medische indicatie voor personen met verward gedrag door de RAVAmbulance Amsterdam. De projectmanager vervult daarbij de rol van ‘linking pin’ naar de vele overlegstructuren en “tafels” waarbij wij als Ambulance Amsterdam zijn aangesloten. Hier moet hij of zij consensus verkrijgen en behouden over het RAV-werkproces binnen de keten en binnen Ambulance Amsterdam. Affiniteit met de psychiatrie is een voorwaarde. Door de rol van coördinator en verbinder van alle tafels en gespreksstructuren, krijgt de projectmanager een helicopterview en is hij in staat om het gehele project op alle fronten stevig, duidelijk en uniform te borgen.

 

Via het stedelijk programma “Amsterdamse aanpak Personen met Verward Gedrag” en het wekelijks crisisoverleg is er verbinding met alle ketenpartners en cliëntvertegenwoordigers.

 

Het project kent de volgende fasen en onderdelen:

 

 

1e kwartaal 2017

Subsidie verkrijging; werving en selectie projectmanager.

 

2e kwartaal 2017

Ontwikkelen plan met draagvlak binnen Ambulance Amsterdam en in de keten.

 

3e kwartaal 2017

Uitrol naar 24/7 dienstverlening acute Psycholance en borgen Psycholance besteld vervoer 08:00-24:00.

 

4e kwartaal 2017

Ontwikkelen scholingsplan vervoer verwarde personen voor de reguliere ambulancezorg.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website