Projectomschrijving

In 2014 is Ambulance Amsterdam gestart met een pilotproject Psycholance. Inmiddels rijdt de Pschycholance ruim 2 jaar en wordt deze door betrokkenen als waardevol bestempeld.

Ontwikkelpunten

Er zijn echter nog wel ontwikkelpunten die ter verbetering doorgevoerd kunnen worden, zoals:

  • de realisatie van het 24/7 beschikbaar zijn van de Psycholance voor acute meldingen
  • het beter inrichten van het bestelde vervoer van de Psycholance (zoals overplaatsingen)
  • alle medewerkers op de reguliere ambulance extra scholing geven in het omgaan met en het begeleiden van medisch geïndiceerde verwarde personen

Projectleider aanstellen

Om dit te realiseren, wordt in dit project  tijdelijk een projectleider aangesteld die zich, op basis van voortschrijdend inzicht, met de hiervoor benodigde planontwikkeling bezig zal houden.

Meer informatie

Informatie over de Psycholance in Amsterdam en de stand van zaken kunt u ook lezen op www.ambulanceamsterdam.nl.

Resultaten

Er is een passend plan van aanpak opgesteld met daarin een toekomstbestendige uitrol van het vervoer van verwarde personen door Ambulance Amsterdam. De Psycholance zal naast acute psychiatrie ook ingezet worden voor andere laagcomplexe zorgritten, waardoor er meerdere Psycholances/zorgambulances per dienst inzetbaar zijn.

24/7 inzet

In het 2de kwartaal van 2018 wordt gestart met 4 nachtdiensten om zo op termijn de 24/7 inzet te kunnen realiseren.

Opleiden verpleegkundigen

Om bovenstaande te realiseren kiest Ambulance Amsterdam ervoor om zelf verpleegkundigen en chauffeurs op te leiden in acute psychiatrie. De leerlijn acute psychiatrie is momenteel in de afrondende fase. De reguliere ambulance volgt uiteindelijk onderdelen van dit opleidingsplan om zich verder te bekwamen op het gebeid van acute psychiatrie.

Deelprojecten

Projecten waarin het plan van aanpak tot uitvoering wordt gebracht:

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website