Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In de wijken Kom-Loosduinen en Nieuw-Waldeck in het stadsdeel Loosduinen in gemeente Den Haag woont een meer dan gemiddeld aantal mensen met GGZ problematiek. Zowel doordat er mensen in begeleide voorzieningen wonen als dat de wijk zelfstandig wonende mensen met deze problematiek aantrekt, gezien haar woningvoorraad en sociale wijkdynamiek. Er is sprake van een stijging in het aantal meldingen van overlast van verwarde personen.

In het licht van deze problematiek is het mede de maatschappelijke opdracht van VOOR Welzijn te komen tot een preventieve aanpak waarbij enerzijds signalen van bewoners die overlast ervaren serieus genomen worden en anderzijds laagdrempelige voor ondersteuning voor kwetsbare bewoners te ontwikkeld worden. VOOR Welzijn heeft daartoe samenwerking gezocht en gevonden met

Martin Nieuwstad, voorzitter GGZ denktank Pink Donut, Eva van Velzen, lid stuurgroep Pink Donut en projectleider Zorgbelang Zuid-Holland. Gezamenlijk hebben zij gekeken naar oplossingen vanuit het oogpunt van cliënt, burger en wijkbewoner.

 

De aanpak ‘wijkgerichte participatie mensen met een GGZ problematiek’ richt zich op het creëren van een preventieve voorziening in het voorliggende veld voor mensen met een GGZ problematiek waar geen indicatie voor nodig is. Zij beoogt daarmee nadere uitwerking te geven aan Bouwsteen 2 preventie en levensstructuur en gaat in haar wijze van werken uit van bouwsteen 1: inbreng van mensen met verward gedrag en hun omgeving.

 

Doel van de aanpak is te komen tot een duurzame sociale infrastructuur en werkwijze om overlast te voorkomen en de kwaliteit van (samen) leven voor alle wijkbewoners (inclusief mensen met GGZ problematiek) te verbeteren. Daarnaast beoogt de aanpak het toegankelijk maken van wijk- en buurtcentra en buurtinitiatieven voor mensen met een psychiatrische achtergrond.

 

Dat doen wij door het vormen van een wijk community: een fijnmazig op inclusie gericht netwerk van sleutelfiguren, ervaringsdeskundigen, vrijwilligers en professionals en onderling verbonden plekken en activiteiten.

 

Met het ontwikkelen van deze aanpak willen wij de leemte vullen die ontstaat tussen specialistische voorzieningen enerzijds waar indicatie, diagnose en/of behandeling voorwaardelijk voor zijn en laagdrempelige voorzieningen anderzijds die zich vaak nog onvoldoende toegerust voelen om te werken met mensen met GGZ problematiek.

 

Primaire doelgroepen van de aanpak zijn mensen met een GGZ problematiek die de kans lopen verward gedrag te gaan vertonen of dat in het verleden vertoond hebben en buurtbewoners die geconfronteerd zijn of mogelijk in de toekomst zullen worden met bewoners die verward gedrag vertonen en mensen met een GGZ problematiek die in dezelfde buurt wonen.

 

De toegevoegde waarde van het project ligt in het verbreden van het steunnetwerk voor mensen met een GGZ problematiek. Een betere inbedding van mensen met een GGZ problematiek in de reguliere samenleving draagt bij aan normalisering, rehabilitatie, herstel en stabiliteit. Doordat naast bestaande gespecialiseerde maar ook relatief kostbare voorzieningen, een voorziening wordt gecreëerd in het voorliggend veld wordt het mogelijk om –tijdelijk, deels of geheel, af te schalen. Dit leidt tot een efficiëntere inzet van maatschappelijke middelen.

 

Sterke punten in de aanpak zijn onder meer de betrokkenheid vanaf de start van ervaringsdeskundigen. Alsmede het aansluiten bij bestaande initiatieven en voorzieningen: versterken wat er al is.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Bereikte projectresultaten. Er is een plan van aanpak ontwikkeld voor wijkgericht steunsysteem & inlooppunt voor mensen met een psychiatrische achtergrond, burgers en hulpverleners in de wijk; een samenwerkingsplaats waar begeleiding en preventie samen komen, en ontschotting mogelijk is. De inzet van ervaringskundigheid is hierbij van essentieel belang. Door een grondige analyse is er een duidelijk beeld van de wijk vanuit het perspectief van de wijkbewoner met ggz problematiek, ervaringsdeskundigen, wijkbewoners, vrijwilligers en professionals. Hierdoor is het duidelijk geworden wat de randvoorwaarden zijn en waar de leemtes zitten om samen een ggz vriendelijke wijk te creëren. Door samen met de gebruikers en hun naasten ‘on the spot’ te ontwikkelen voorkomen we dat na langdurige ontwikkeling een methode wordt ontwikkeld die toch niet aan blijkt te sluiten. Vervolgproject: Inzet ervaringsdeskundige wijkgidsen en leernetwerk om wijkgerichte participatie en inclusie te bevorderen.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Samenvatting

 

In de wijken Kom-Loosduinen en Nieuw-Waldeck in het stadsdeel Loosduinen in gemeente Den Haag woont een meer dan gemiddeld aantal mensen met GGZ problematiek. Zowel doordat er mensen in begeleide voorzieningen wonen als dat de wijk zelfstandig wonende mensen met deze problematiek aantrekt, gezien haar woningvoorraad en sociale wijkdynamiek. Er is sprake van een stijging in het aantal meldingen van overlast van verwarde personen.

In het licht van deze problematiek is het mede de maatschappelijke opdracht van VOOR Welzijn te komen tot een preventieve aanpak waarbij enerzijds signalen van bewoners die overlast ervaren serieus genomen worden en anderzijds laagdrempelige voor ondersteuning voor kwetsbare bewoners te ontwikkeld worden. VOOR Welzijn heeft daartoe samenwerking gezocht en gevonden met

Martin Nieuwstad, voorzitter GGZ denktank Pink Donut, Eva van Velzen, lid stuurgroep Pink Donut en projectleider Zorgbelang Zuid-Holland. Gezamenlijk hebben zij gekeken naar oplossingen vanuit het oogpunt van cliënt, burger en wijkbewoner.

 

De aanpak ‘wijkgerichte participatie mensen met een GGZ problematiek’ richt zich op het creëren van een preventieve voorziening in het voorliggende veld voor mensen met een GGZ problematiek waar geen indicatie voor nodig is. Zij beoogt daarmee nadere uitwerking te geven aan Bouwsteen 2 preventie en levensstructuur en gaat in haar wijze van werken uit van bouwsteen 1: inbreng van mensen met verward gedrag en hun omgeving.

 

Doel van de aanpak is te komen tot een duurzame sociale infrastructuur en werkwijze om overlast te voorkomen en de kwaliteit van (samen) leven voor alle wijkbewoners (inclusief mensen met GGZ problematiek) te verbeteren. Daarnaast beoogt de aanpak het toegankelijk maken van wijk- en buurtcentra en buurtinitiatieven voor mensen met een psychiatrische achtergrond.

 

Dat doen wij door het vormen van een wijk community: een fijnmazig op inclusie gericht netwerk van sleutelfiguren, ervaringsdeskundigen, vrijwilligers en professionals en onderling verbonden plekken en activiteiten.

 

Met het ontwikkelen van deze aanpak willen wij de leemte vullen die ontstaat tussen specialistische voorzieningen enerzijds waar indicatie, diagnose en/of behandeling voorwaardelijk voor zijn en laagdrempelige voorzieningen anderzijds die zich vaak nog onvoldoende toegerust voelen om te werken met mensen met GGZ problematiek.

 

Primaire doelgroepen van de aanpak zijn mensen met een GGZ problematiek die de kans lopen verward gedrag te gaan vertonen of dat in het verleden vertoond hebben en buurtbewoners die geconfronteerd zijn of mogelijk in de toekomst zullen worden met bewoners die verward gedrag vertonen en mensen met een GGZ problematiek die in dezelfde buurt wonen.

 

De toegevoegde waarde van het project ligt in het verbreden van het steunnetwerk voor mensen met een GGZ problematiek. Een betere inbedding van mensen met een GGZ problematiek in de reguliere samenleving draagt bij aan normalisering, rehabilitatie, herstel en stabiliteit. Doordat naast bestaande gespecialiseerde maar ook relatief kostbare voorzieningen, een voorziening wordt gecreëerd in het voorliggend veld wordt het mogelijk om –tijdelijk, deels of geheel, af te schalen. Dit leidt tot een efficiëntere inzet van maatschappelijke middelen.

 

Sterke punten in de aanpak zijn onder meer de betrokkenheid vanaf de start van ervaringsdeskundigen. Alsmede het aansluiten bij bestaande initiatieven en voorzieningen: versterken wat er al is.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website