Projectomschrijving

Doel

Het creëren van een preventieve voorziening voor mensen met een GGz problematiek waar geen indicatie voor nodig is.

Wijk community

Dat doen wij door het vormen van een wijk community: een fijnmazig op inclusie gericht netwerk van sleutelfiguren, ervaringsdeskundigen, vrijwilligers en professionals en onderling verbonden plekken en activiteiten. Met het ontwikkelen van deze aanpak willen wij de leemte vullen die ontstaat tussen specialistische voorzieningen enerzijds, waar indicering voor nodig is, en laagdrempelige voorzieningen anderzijds die zich vaak onvoldoende toegerust voelen om te werken met mensen met GGz problematiek.

Doelgroepen

Doelgroepen van de aanpak zijn buurtbewoners die geconfronteerd zijn of kunnen worden met bewoners die verward gedrag vertonen als gevolg van GGz problematiek en mensen met een GGz problematiek die in diezelfde wijk wonen.

Samenwerking

De aanpak wordt ontwikkeld door:

  • VOOR Welzijn, onderdeel van Xtra
  • GGZ denktank Pink Donut
  • Zorgbelang Zuid-Holland

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Meer informatie

Resultaten

Wijkgericht steunsysteem & inlooppunt

Er is een plan van aanpak ontwikkeld voor wijkgericht steunsysteem & inlooppunt voor mensen met een psychiatrische achtergrond, burgers en hulpverleners in de wijk. Ervaringsdeskundigen zijn vanaf het begin van het project betrokken geweest bij de opzet en uitvoering. In een vervolgproject wordt de ingeslagen aanpak verbreed.

Wijk analyse

Door een grondige analyse vooraf, is er een duidelijk beeld van de wijk vanuit het perspectief van de wijkbewoner met ggz problematiek, ervaringsdeskundigen, wijkbewoners, vrijwilligers en professionals. Hierdoor is het duidelijk geworden wat de randvoorwaarden zijn en waar de leemtes zitten om samen een ggz vriendelijke wijk te creëren. Door samen met de gebruikers en hun naasten ‘on the spot’ te ontwikkelen voorkomen we dat na langdurige ontwikkeling een methode wordt ontwikkeld die toch niet aan blijkt te sluiten.

Meer informatie

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website