Projectomschrijving

De bemoeizorgketen in Flevoland heeft in de periode van 2017 - 2019 een verbeterslag gemaakt in de aanpak voor personen met verward gedrag. Er is een specifiekere focus gekomen op “verwardheid”, wat zich heeft geuit in talrijke projecten en initiatieven. Centraal hierbij stond het Regionaal Plan van Aanpak “Personen met verward gedrag” (project Regionaal plan van aanpak project 'personen met verward gedrag' Flevoland).

Doelen

Het gewenste eindpunt van dit project is regionale borging van de goed werkende aanpak voor personen met verward gedrag in Flevoland, zodat deze na afloop van dit project voortgezet kunnen worden. Om deze doelstelling te bereiken zullen de volgende vijf activiteiten ondernomen worden in de periode van 2020-2021:

  1. Het opstellen van een nieuw gezamenlijk uitvoeringsplan voor de periode van 2020-2021;
  2. Het versterken van de ketenregie door het aanstellen van een nieuwe projectleider;
  3. Het versterken van de samenhang en organisatorische inbedding van de aanpak verward gedrag in de bemoeizorgketen door het starten van een projectgroep “verward” als onderdeel van de stuurgroep OGGz;
  4. Het uitvoeren van 7 nieuwe deelprojecten die voortvloeien uit de bestaande aanpak, gericht op ófwel het geven van invulling aan witte vlekken, ófwel doorontwikkeling van goed werkende elementen zodat deze geborgd kunnen worden;
  5. Het zoeken van aansluiting bij bestaande samenwerkingsverbanden en projecten in de regio.

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website