Projectomschrijving

Maassluis is een stad in de regio Rotterdam Rijnmond met ongeveer 33.000 inwoners. De gemeente Maassluis heeft voor 2019 en 2020 een uitvoeringsagenda opgesteld om de ketenaanpak voor mensen met verward te realiseren. Op een aantal onderdelen van de ketenaanpak, zoals passend vervoer en passende zorg en straf, wordt aangesloten bij de aanpak binnen de regio Rotterdam Rijnmond. Lokaal wordt op de overige bouwstenen ingezet.

Doel

Dit project focust op de versterking van de bouwstenen ‘inbreng mensen met verward gedrag’ en ‘melding en beoordeling risicotaxatie’ door een focusgroep op te richten en ggz-expertise lokaal in te zetten in aansluiting op het wijkteam en de politie. Voor deze aanpak is samenwerking gezocht met onder andere ggz-instellingen, Basisberaad GGZ, Adviesraad Samenlevingszaken en de politie. Met de uitvoering van de uitvoeringsagenda Ketenaanpak mensen met verward gedrag 2018-2020 verwacht de gemeente Maassluis een sluitende keten te realiseren.

Resultaten

Het project heeft de ketensamenwerking voor mensen met verward gedrag versterkt. De projectmiddelen zijn ingezet op meldingen van mensen met verward gedrag bij de politie en de inbreng van betrokkenen.

Het extra inzetten op ggz expertise heeft de volgende resultaten opgeleverd:

  • De ggz kennis in het algemeen is toegenomen.
  • De kennis over elkaar, tussen de ketenpartners, is (inhoudelijk) toegenomen.
  • Door meer kennis over elkaar is onderling begrip toegenomen en begrijpt men beter elkaars werkwijze en (on)mogelijkheden.
  • Er is een overleg over personen met verward gedrag en E33-meldingen ingericht met vertegenwoordigers van politie, zorgaanbieders, wijkteam en gemeente. In het overleg wordt een triage uitgevoerd en wordt bekeken hoe, door tijdige actie, escalatie kan worden voorkomen.

Het betrekken van ervaringsdeskundigen bij de beleidsvorming is niet geheel succesvol. Omdat het onverminderd belangrijk is dat ervaringsdeskundigen deel uitmaken van de beleidscyclus, zal het opzetten van een focusgroep voortduren.

 

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Subsidiemogelijkheden

Dit project heeft subsidie gekregen voor het in de praktijk toepassen van één of meer van de 9 bouwstenen voor een lokale goed werkende aanpak van verward gedrag. Heeft u ook een idee om samen met andere organisaties de hulp voor mensen met verward gedrag en hun omgeving te verbeteren? Dan komt uw projectidee wellicht in aanmerking voor subsidie.

Bekijk de subsidiemogelijkheden

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website