Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Veel ouderen krijgen te maken met acuut optredende verwardheid (delier). Een delier treedt vaak op als ouderen opgenomen worden in het ziekenhuis of verpleeghuis, maar kan ook thuis ontstaan en kan zorgen voor onveilige situaties voor de oudere zelf en overlast door bijvoorbeeld nachtelijke onrust.

Het doel van het project is om in de zorgketen voor kwetsbare ouderen het optreden van een delier te voorkómen of de ernst te beperken.

Het project wordt uitgevoerd in Overijssel in de plaatsen Enschede en Haaksbergen en bestaat uit een samenwerkingsverband van ziekenhuis Medisch Spectrum Twente, Universiteit Twente en stichting Livio (zorg aan huis en verpleeghuiszorg) en met nauwe betrokkenheid van ervaringsdeskundigen en hun naasten. Er worden tijdens het project ook andere ketenpartners, zoals de gemeente Enschede, benaderd om een bijdrage te leveren aan het project.

In dit project richt de interventie zich op de inzet van naasten om een delier te voorkómen of de ernst te beperken. Naasten volgen een korte e-learning over delier waarin aandacht wordt besteed aan vroegsignalering en preventieve maatregelen, specifiek afgestemd op de naasten. Naasten kunnen eventuele voortekenen van een delier, bepaalde gedragsveranderingen, vroegtijdig signaleren en de professionals in de keten daarvan op de hoogte brengen. Door het voorkómen van een delier, de ernst te beperken en vroegtijdige signalering wordt bijgedragen aan veiligheid en kwaliteit van de oudere en zijn omgeving.

In dit project ligt primair de focus op de bouwstenen 2 en 3 “preventie en levensstructuur” en “vroegtijdige signalering”, maar komen de andere zes bouwstenen ook aan de orde; daarmee dragen we bij aan het realiseren van een lokale persoonsgerichte aanpak voor mensen met verward gedrag en hun omgeving.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website