Projectomschrijving

Veel ouderen krijgen te maken met acuut optredende verwardheid (delier). Een delier treedt vaak op als ouderen opgenomen worden in het ziekenhuis, maar kan ook thuis ontstaan en zorgen voor onveilige situaties voor de oudere zelf en overlast.

Doel

In dit project richt de interventie zich op de inzet van naasten om een delier te voorkómen. Door het voorkómen van een delier en vroegtijdige signalering wordt bijgedragen aan veiligheid en kwaliteit van de oudere en zijn omgeving.

Werkwijze

Naasten volgen een e-learning over delier waarin aandacht wordt besteed aan vroegsignalering en preventieve maatregelen. Naasten kunnen eventuele voortekenen van een delier vroegtijdig signaleren en de professionals in de keten daarvan op de hoogte brengen.

Samenwerkingspartners

Het project wordt uitgevoerd in een samenwerkingsverband bestaande uit ziekenhuis Medisch Spectrum Twente, Universiteit Twente en stichting Livio en met betrokkenheid van ervaringsdeskundigen en hun naasten. Ook andere ketenpartners in de regio zullen worden benaderd.

Resultaten

Dit project heeft zich gericht op de inzet van naasten om een delier te voorkómen. Naasten hebben behoefte aan schriftelijke informatie over de periode voor, tijdens en na een delier en aan persoonlijk contact met een professional.

Er is een folder ontwikkeld met schriftelijke informatie over een delier waarin aandacht wordt besteed aan vroegsignalering, preventieve maatregelen en nazorg. Daarnaast is een dagboekje gemaakt waarin herinneringen kunnen worden genoteerd, wat goed is voor de verwerking van de ervaringsdeskundige en de naaste.

Meer informatie:

Subsidiemogelijkheden

Dit project heeft subsidie gekregen voor het opstellen van een plan van aanpak voor een sluitende aanpak van verward gedrag en het opzetten van een samenwerkingsverband. Werkt u ook een samen met andere organisaties aan een goed werkende aanpak voor mensen met verward gedrag en hun omgeving? Dan komt u misschien ook in aanmerking voor subsidie.

Bekijk de subsidiemogelijkheden

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website