Projectomschrijving

De gemeente Zoetermeer en 5 kernpartners (GGz Rivierduinen, GGD, MO, RiBW, MEE) zijn het project DICHTERBIJ gestart, gericht op de groep inwoners met een psychische kwetsbaarheid en
acute zorgnood.

Doel

Ons doel is het realiseren van een maatschappelijke geïntegreerde GGz in de Wijk en om de ondersteuningsstructuur in 2020 op orde te hebben. Dit vraagt van de kernpartners Gemeente Zoetermeer, GGZ Rivierduinen, GGD, Fonteynenburg (RIBW), LIMOR (MO) en MEE nauwe samenwerking met woningcorporaties, politie, andere GGz-instellingen en welzijnsorganisaties.

Deelprojecten

Dit project bestaat uit meerdere deelprojecten, waaronder:

 • versterken informele zorg en ondersteuning, en maatschappelijke acceptatie in de wijk (verbinding informele en formele zorg)
 • wijkgericht werkende ervaringsdeskundigen (rol en wijze van inzet bij herstel ondersteunende zorg in de wijk)
 • organiseren vroegsignalering en persoonsgerichte aanpak in de wijk
 • samenwerking FACT-teams tussen verschillende GGZ-instellingen samen met bemoeizorg en wijkzorgnetwerk
 • de ‘wijk-GGz’er’ voor bemoeizorg, consultatie en eerste triage bij verward gedrag
 • lokale opvang: proeftuin opvangvoorziening voor inwoners die nergens terecht kunnen maar wel tijdelijk zorg nodig hebben (terugval in overlast en zwerfgedrag, opvang na triage op OVP) en een time-out voorziening voor GGz-cliënten
 • 1 integraal gemeentelijk 3D-team voor deze groep inwoners

Fasegewijs

In de eerste fase werken we de deelprojecten verder uit. Daarna gaan we de wijken in; met elkaar leren en verder ontwikkelen.
 

Resultaten

Er is in de verschillende deelprojecten veel gerealiseerd.

 • Via de Vrijwilligersacademie ZoSamen heeft een voorlichtings- en educatief programma plaatsgevonden voor mantelzorgers, familie, naasten, vrijwilligers en buren plaatsgevonden.
 • Er is een pool van (10) ervaringsdeskundigen voor wijkgerichte inzet opgezet.
 • Wijk-ggz in elke wijk voor consultatie en triage (naast bemoeizorg). Zij zijn aanspreekpunt voor partners in het wijk(zorg)netwerk; ze vormen de verbindende schakel met de reguliere GGZ.
 • Wijksignaleringsoverleg in elke wijk en bijbehorend privacy-convenant.
 • Een time-outvoorziening (Opvang Dichtbij) waar mensen kortdurend kunnen verblijven wanneer het thuis even niet meer gaat of tijdelijk intensieve ondersteuning nodig hebben.
 • Gemeentelijke medewerkers als contactpersonen voor organisaties wanneer sprake is van meervoudige of complexe problematiek bij (O)GGZ cliënten. Zij vormen ook het in 2020 te starten Zoetermeers daklozenloket.
 • Cliëntenklankbordgroep (O)GGZ.
 • Convenant Huisvesting zorgafhankelijke groepen (toegang kanaliseren en verplichte begeleiding).

Meer informatie

 

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Subsidiemogelijkheden

Dit project heeft subsidie gekregen voor het in de praktijk toepassen van één of meer van de 9 bouwstenen voor een lokale, sluitende aanpak van verward gedrag. Heeft u ook een idee om samen met andere organisaties de hulp aan mensen met verward gedrag en hun omgeving te verbeteren? Dan komt u wellicht in aanmerking voor subsidie.

Bekijk de subsidiemogelijkheden

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website