Projectomschrijving

Doel

In dit project is gezamenlijk met alle stakeholders en meerdere gemeenten 24/7 adequate bereikbaarheid en beschikbaarheid van ondersteuning voor personen met verward gedrag in Oost-Veluwe ontsloten. Zodat de hulp voor professionals, politie, cliënten, mantelzorgers, naastbetrokkenen en buurtbewoners eenvoudig en eenduidig vindbaar is.

Werkwijze

Het project is uitgewerkt in 2 fasen:

  1. Een verkenning van alle bestaande 24/7 dienstverlening in de regio Oost-Veluwe. Het concrete resultaat is dat alle bestaande meldpunten, (telefonische) dienstverlening en crisisdiensten in kaart zijn gebracht, de overlap en witte vlekken zijn helder in beeld. Dit is gedaan middels een enquête, interviews en diverse workshops. Diverse cliënten, cliëntvertegenwoodigers, ervaringsdeskundigen en naasten hebben daar een belangrijke input in gehad.
  2. Een plan van aanpak is opgesteld om te komen tot een regionaal 24/7 advies- en meldpunt, inclusief het opstellen van een begroting. Deze wordt ondersteund door alle stakeholders.

Resultaten

Besloten is een 24/7 advies- en meldpunt voor het sociaal domein aan te haken bij de ggz-crisisdienst van GGNet. Er komt een gezamenlijke triagefunctie voor de acute medische ggz en voor de dringende en niet dringende meldingen vanuit het sociaal domein. Daardoor maken we optimaal gebruik van de kennis en ervaring in onze regio.

De nieuwe zorgverzekeringswet-kwaliteits-richtlijnen en de nieuwe betaaltitels die daar bij horen, leiden tot een sluitend geheel voor de triagefunctie, een beoordelingskamer, een hoog intensieve zorg en de zorgverzekeringswet opvolging van een acute crisis. Voor de opvolging in het sociaal domein wordt een pool van ambulante ondersteuners buiten kantoortijden ingericht.

Vervolg

Er is een vervolgproject gestart waarin het ontwikkelde plan van aanpak wordt geïmplementeerd. ‘Uitbreiden bestaande crisisdienst ggz (acute meldingen) met een 24/7 advies- en meldpunt sociaal domein (voor niet-acute meldingen die wel dringend of urgent kunnen zijn).

Meer informatie:

 

Beweging in kwetsbaarheid

Van januari tot en met juni 2021 besteedden we onder de noemer Beweging in kwetsbaarheid aandacht aan verschillende thema’s die bijdragen aan een meer inclusieve samenleving voor (psychisch) kwetsbare mensen. Met een maandelijkse talkshow, podcasts en publicaties.

Subsidiemogelijkheden

Dit project heeft subsidie gekregen voor het in de praktijk toepassen van één of meer van de 9 bouwstenen voor een lokale goed werkende aanpak van verward gedrag. Heeft u ook een idee om samen met andere organisaties de hulp voor mensen met verward gedrag en hun omgeving te verbeteren? Dan komt uw projectidee wellicht in aanmerking voor subsidie.

Bekijk de subsidiemogelijkheden

   

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website