Projecten

Continuous Assessment for Suicide Prevention and Research (CASPAR) – Smartphone-Enabled Safety Planning and Self-Monitoring for Suicidal Patients with Recurrent Depression in Mental Health Care

Afgerond (november 2016 - september 2021)

Vraagstuk Het CASPAR onderzoek draait om het gebruik van mobiele applicaties (apps) in de psychologische behandeling van mensen die depressief zijn en denken aan zelfdoding. Met de BackUp app stellen patiënten samen met hun behandelaar een persoonlijk veiligheidsplan op, om te openen op het moment dat het slecht met ze gaat. Met de mEMA app vullen patiënten enkele keren per dag in hoe met ze...

Bekijk dit project

De implementatie van een Eye Movement Dual Task interventie voor suicidale intrusies door middel van een EMDT-Trainingsdag

Lopend (februari 2023 - juli 2023)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Implementatie van kennis over hoe te communiceren over suïcide: een stappenplan voor (STORM-)scholen

Afgerond (februari 2020 - juli 2021)

Zelfdoding is in Nederland één van de belangrijkste doodsoorzaken onder jongeren. Als school wil je na een (poging tot) zelfdoding snel kunnen handelen. Verantwoorde communicatie en goede nazorg zijn op zo’n moment erg belangrijk voor het verwerkingsproces. Maar ook om imitatiegedrag te voorkomen, het stigma rondom zelfdoding te verminderen en -daar waar nodig- het zoeken van hulp te stimuleren....

Bekijk dit project

De (verdere) professionalisering van familie-, naasten-, en cliënt ervaringsdeskundigheid bij suïcidepreventie.

Afgerond (november 2019 - januari 2022)

Aanleiding Er zijn twee bewegingen zichtbaar in de ggz rond suïcidepreventie. Ten eerste wordt er mede door verdergaande ambulantisering van de ggz bij de behandeling van chronisch en/of minder acuut suïcidale cliënten steeds minder vaak gekozen voor een klinische behandeling, ten gunste van de thuis omgeving van de cliënt. Echter, familieleden geven regelmatig aan problemen te ondervinden bij...

Bekijk dit project

Voorbereiding van de implementatie van een integrale suïcidepreventie aanpak in de regio’s Noord-Brabant, Haaglanden en Rijnmond

Afgerond (september 2020 - september 2021)

In dit project staat het voorbereiden van de uitrol van drie lopende suïcidepreventie ketenzorg projecten -het Regionaal project Suïcidepreventie Noord-Brabant (Supremocol) en de Suïcidepoging Nazorg projecten (SuNa) in Haaglanden en Rijnmond - centraal. Doel Het einddoel van het project is de landelijke uitrol en het gebruik van het Supremocol monitoringsysteem, gecombineerd met de SuNa...

Bekijk dit project

Verhoging van het aantal cliënten in de GGZ dat in het bezit is van een actueel veiligheidsplan door implementatie van een mobiel veiligheidsplan in de GGZ

Afgerond (januari 2020 - januari 2021)

Implementatie van een (mobiel) veiligheidsplan in de GGZ Vraagstuk In de multidisciplinaire richtlijn ‘Diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag’ wordt aangeraden een veiligheidsplan op te stellen met cliënten die denken aan zelfdoding. Echter, uit data van SUPRANET GGZ blijkt dat weinig cliënten in de GGZ een dergelijk plan hebben. Onderzoek Er is een webinar georganiseerd voor alle...

Bekijk dit project

Intranasal ketamine & Acute suicidality Efficacy and Mechanism of Action KETA (Ketamine Trial Amsterdam)

Lopend (oktober 2016 - augustus 2024)

Ketamine voor de behandeling van suïcidaliteit, (Ketamine Trial Amsterdam, KETA) Tot op heden bestaat er geen directe behandeling voor suïcidale gedachten of gedrag, ondanks het grote aantal suïcides in Nederland: 1871 in 2015. Het doel van dit onderzoek is bepalen of ketamine effectief is als behandeling van suïcidaliteit. Ketamine is al in 1962 ontdekt, maar is tot op heden alleen...

Bekijk dit project

Neural predictors of suicide attempts and effects of treatment: towards clinically relevant brain data

Lopend (november 2016 - december 2023)

Om te begrijpen waarom sommige mensen suïcide plegen hebben we meer kennis nodig over de onderliggende mechanismen. Dit is nodig om interventies te ontwikkelen, maar ook om risicogroepen vroeg te signaleren en inzicht te vergroten waarom iemand suïcide pleegt. Een verminderd vermogen om met negatieve emoties om te gaan en om zich positieve emoties in de toekomst voor te stellen zou een rol kunnen...

Bekijk dit project

Prevention of Suicide Mortality in Noord Brabant: The Effect of Implementation of a Regional Suicide Prevention system. A staggered implementation stepped wedge trial.

Afgerond (oktober 2016 - januari 2021)

Regionale suïcide preventie Noord Brabant Vraagstuk De Noord-Brabantse GGz-instellingen GGz Breburg, GGzE, GGZ Oost-Brabant, Reinier van Arkel en GGZ Westelijk Noord-Brabant werken samen met ketenpartners aan suïcidepreventie. Het initiatief is gericht op goede onderlinge samenwerking in de keten, het verbeteren van communicatie tussen partijen, snelle toegang tot zorg en opvolgen van personen...

Bekijk dit project

Societal evaluation of processes, synergy and impacts of the projects to be granted in the ZonMw Suicide Prevention program 2016-2020

Lopend (november 2016 - april 2023)

Vraagstuk In dit project is de maatschappelijke relevantie van het ZonMw-programma Suïcidepreventie geëvalueerd. Onderzoek / werkwijze De 11 gehonoreerde projecten zijn geëvalueerd aan de hand van indicatoren die onderverdeeld waren in vijf thema’s: 1. type kennis, 2. verspreiding van kennis, 3.interesse vanuit stakeholders, 4. gebruik van kennis en 5. synergie tussen projecten. Tijdens het...

Bekijk dit project

Suicide Prevention Through Mass Media: Stimulating Help-Seeking Behavior

Afgerond (september 2016 - september 2018)

Aanleiding Het is bekend dat berichten in de media, zoals in krantenartikelen, over mensen die zichzelf doden kunnen leiden tot kopieergedrag. Er is minder bekend over óf en op welke manier berichten in de media ook zouden kunnen bijdragen aan het voorkómen van suïcide, doordat hierin het zoeken naar hulp wordt gestimuleerd. Doel Het doel van het project is kennis opbouwen over hoe berichten in...

Bekijk dit project

Targeting repetitive intrusive suicidal images and thoughts: towards a new suicide prevention strategy in recurrently depressed patients.

Afgerond (oktober 2016 - juli 2022)

Er is nog weinig bekend over de manier waarop gedachten aan suïcide leiden tot het daadwerkelijk uitvoeren van suïcide. Uit onderzoek blijkt dat veel suïcidale patiënten terugkerende indringende beelden rondom suïcide hebben. Aangenomen wordt dat deze beelden de kans op suïcide vergroten. Het verminderen van deze beelden is daarom een belangrijk aanknopingspunt om de kans op suïcide te verkleinen....

Bekijk dit project

The effect of multifaceted feedback in mental healthcare on the prevention of suicide using a clinical registry in the national suicide prevention action network of collaborating mental health care institutions (supranet care), an implementation study.

Afgerond (oktober 2016 - oktober 2020)

Vraagstuk In Nederland is sinds 2016 het SUPRANET GGZ netwerk opgericht, bestaande uit 16 grote ggz-instellingen. Deze instellingen werken samen om de kwaliteit van zorg voor mensen met suïcidaliteit zichtbaar te maken, te leren wat er beter kan en de zorg waar nodig te verbeteren. Het onderzoeksproject had als doel om de activiteiten van SUPRANET GGZ te evalueren. Onderzoek en uitkomst Het...

Bekijk dit project

The importance of significant others in the prevention of suicidality

Afgerond (november 2016 - mei 2019)

‘Het belang van de inzet van naasten bij suïcidepreventie’. Het betreft een onderzoek naar de ervaringen en wensen van zowel suïcidale patiënten als hun naastbetrokkenen (op basis van interviews) met als doel het ontwikkelen van een psycho-educatieve training voor naastbetrokkenen die in de eigen omgeving zorgdragen voor een suïcidale patiënt. Mede door het krimpen van opnamecapaciteit binnen de...

Bekijk dit project

The peer specialist: possibilities for the recovery of suicidal care consumers

Afgerond (oktober 2016 - oktober 2018)

Introductie De inzet van ervaringsdeskundigen bij suïcidepreventie is in Nederland nog niet erg gebruikelijk. Ervaringsdeskundigen kunnen echter steun geven aan suïcidale lotgenoten en hun herstel stimuleren, alsmede helpen het taboe op suïcidaliteit te doorbreken. Ook verschaffen deze ervaringsdeskundigen GGZ instellingen inzicht in de behoeften van suïcidale cliënten en de verbetering van hun...

Bekijk dit project

Depression and Suicide Prevention in Higher Vocational Education

Afgerond (oktober 2017 - januari 2022)

In dit project wordt een stapsgewijze aanpak voor depressie- en suïcide preventie onder leerlingen van ROC’s onderzocht. De aanpak bestaat uit een geïntegreerd en vernieuwend aanbod aan interventie onderdelen, zoals een training van mentoren en leraren om signalen van suïcidegedachten beter te herkennen, een ‘serious game’ op de mobiele telefoon om o.a. vooroordelen en barrières om hulp te zoeken...

Bekijk dit project

Preventing suicidality among Dutch Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender (LGBT) youth through a web-based intervention addressing suicidality in relation to sexual and gender identity issues

Lopend (december 2017 - januari 2023)

Lesbische, homo- en biseksuele (LHB) jeugd doen 3 tot 5 keer vaker een suïcidepoging dan heteroseksuele jongeren; transgender (T) personen hebben 5 tot 10 maal zo vaak suïcidale gedachten.   Doel  Er zal een web-based interventie ter voorkoming van suïcidaliteit onder LHBT-jongeren worden ontwikkeld in samenwerking met professionals en vrijwilligers in de gezondheidszorg, LHBT-jongeren en hun...

Bekijk dit project
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website