Over dit programma

In deze animatie wordt een toelichting gegeven op de Lokale netwerken samenhangende ouderenzorg van het ZonMw programma Langdurige Zorg en Ondersteuning (LZO). De achtergrond, het doel en de subsidiemogelijkheden worden uitgelegd.

Werkwijze die past bij het netwerk

Binnen dit programma hebben we verschillende subsidieregelingen geboden. In deze subsidieregelingen werd onderscheid gemaakt in wat het netwerk wil realiseren en hoe het netwerk de taken organiseert en uitvoert. Het 'wat' en 'hoe' zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Hoe binnen een netwerk wordt samengewerkt is uniek. De verschillende subsidieoproepen zijn hierop ingericht.

Er zijn vanaf 2019 110 lokale netwerken aan de slag gegaan met de (door)ontwikkeling, versterking en professionalisering van hun netwerk. Er staan geen subsidieoproepen meer open.

Drie verschillende ontwikkelfasen

Bij het ondersteunen van de ontwikkeling van lokale netwerken hebben wij onderscheid gemaakt in 3 verschillende fasen. Elke fase kende specifieke subsidiemogelijkheden.

Fase I - de ontwikkelsubsidie

Met de Ontwikkelsubsidie hebben 83 lokale netwerken samen met een extern adviseur gewerkt aan de doorontwikkeling, versteviging en uitbreiding van hun netwerk. Doel van hun project was het aanbod zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de behoeften en wensen van de thuiswonende ouderen in het werkgebied. De laatste subsidieoproep voor de Ontwikkelsubsidie is inmiddels gesloten.

Fase II - de uitwerkingssubsidie

De Uitwerkingssubsidie was bedoeld voor lokale netwerken ouderenzorg die al enige tijd samenwerken, waar de coordinatie is belegd en waar in ieder geval huisartsenzorg en wijkverpleegkundige zorg in vertegenwoordigd zijn.

Met deze subsidie zijn deze netwerken samen met een actieonderzoeker aan de slag gegaan met specifieke thema’s en praktijkleren.

Het is niet meer mogelijk om een subsidieaanvraag in te dienen.

Fase III - de verduurzamingssubsidie

De Verduurzamingssubsidie is voor netwerken die een Uitwerkingsproject (Fase II-subsidie) hebben afgerond en is een stimulans om de resultaten die het netwerk heeft behaald in Fase II verder te kunnen verduurzamen. Doel van deze subsidie is dat de voorwaarden worden gecreerd om het netwerk succesvol voort te kunnen laten bestaan, zodat het netwerk een samenhangend aanbod van welzijn, ondersteuning en zorg kan blijven bieden en zich inhoudelijk kan door ontwikkelen aansluitend bij de behoeften van thuiswonende ouderen.

Voor deze netwerken stond tot 9 juni 2022 een subsidieoproep open. Het is niet meer mogelijk om een subsidieaanvraag in te dienen.

Combinatie Fase II/III

Vanaf het voorjaar 2021 is de uitwerkings- en verduurzamingssubsidie gecombineerd. Met deze subsidie zetten de netwerken in op:

  • Samen met een actieonderzoeker doorontwikkelen en verduurzamen van een samenhangend aanbod van zorg, ondersteuning en welzijnsactiviteiten voor thuiswonende ouderen en eventueel hun naasten. Daarbij wordt er tevens gezamenlijk gewerkt aan het vergroten van het lerend vermogen en de verandercapaciteit van het netwerk en de netwerkleden.
  • Het formaliseren en professionaliseren van de samenwerkingsstructuur ter bevordering van de verduurzaming van het netwerk.

Er stond tot 19 april 2022 een subsidieoproep open voor lokale netwerken die een Ontwikkelproject (Fase I-subsidie) hadden afgerond. Het is niet meer mogelijk om een subsidieaanvraag in te dienen.

Zo goed mogelijk aansluiten bij behoeften netwerken

Na elke sluiting van een subsidieronde volgde een korte evaluatie. Dit gebeurde ook met de projectresultaten van elke ronde. Op basis van die analyses zijn de subsidieoproepen mogelijk bijgesteld, voordat deze opnieuw zijn opengesteld. Zo probeerden we het programma van de subsidieregelingen zo goed mogelijk te laten aansluiten op de behoeften van de lokale netwerken.

Subsidieregelingen Lokale Netwerken Samenhangende Ouderenzorg

Het programma Langdurige Zorg en Ondersteuning (LZO) ondersteunt bij het faciliteren, verder ontwikkelen en bestendigen van lokale netwerken die samenhangende ouderenzorg beiden. U vindt op onze speciale pagina uitgebreidere informatie over lokale netwerken, de subsidiemogelijkheden en de ontwikkelingen waarop de subsidieoproepen inspelen en uit voortkomen.

Programmalijnen Langdurige Zorg en Ondersteuning (LZO)

Het programma Langdurige Zorg en Ondersteuning bouwt vanuit het perspectief van de cliënt en samen met maatschappelijke stakeholders, aan een innovatieve en duurzame kennisbasis voor de langdurige zorg en ondersteuningssector. Het programma bestaat uit drie programmalijnen:

  1. Kennisontwikkeling in de Langdurige Zorg en Ondersteuning
  2. Lokale Netwerken Samenhangende Ouderenzorg
  3. Versterking aanpak eenzaamheid

Gerelateerde onderwerpen

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website