Beschikbare experts en expertorganisaties

Op deze pagina vindt u een overzicht met de contactgegevens van experts en expertorganisaties die u kunt benaderen. Dit overzicht werken wij regelmatig bij. Er komen dus steeds meer experts bij met wie u contact op kunt nemen.

Kent u zelf een expert of een organisatie die gespecialiseerd is in dataverzameling en -analyse en die past bij het ZonMw-programma de Juiste Zorg op de Juiste Plek? En staat deze expert niet in dit overzicht? Dan kunt u voordat u een aanvraag indient onderstaand formulier 'Registratieformulier expert(organisatie) opstellen regiobeeld' invullen en per e-mail naar ons terugsturen. ZonMw toetst dan eerst de expertise van deze expert(organisatie).

Bent u zelf een expert? Dan kunt u ook het registratieformulier invullen en naar ons terugsturen om aan te geven dat u beschikbaar wilt zijn voor samenwerkingsverbanden die de voucher van het ZonMw-programma JZOJP willen aanvragen.

Registratieformulier expert(organisatie) opstellen regiobeeld

Hugo de Vos

Meer over Hugo de Vos
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Profiel

Voswiz ondersteunt de Woonzorgwijzer met regionale analyses van verwachte zorgvraag in relatie tot populatie en actuele zorgconsumptie. De Woonzorgwijzer – nu in beheer van Stichting InFact- is een beproefd instrument voor analyses op het gebied van wonen, zorg en ondersteuning. Het maakt op heldere wijze inzichtelijk welke aandoeningen en beperkingen inwoners van een bepaald gebied hebben.

Voswiz, InFact en ObjectVision bieden samen meer aan, namelijk:  1. Het inrichten van de WoonZorgwijzer voor een gebied;  2. Het uitbreiden van de WoonZorgwijzer met lokale/eerstelijns zorgdata;  3. Een of meerdere sessies met stakeholders om te komen tot gedeelde analyse.  Woonzorgwijzer.info is ontwikkeld door Ministerie van Binnenlandse Zaken, RIGO, Platform31 en de Provincie Zuid Holland. Voswiz heeft ruim 13 jaar ervaring met data-analyses, als data-analist voor OMU, Mensplus en Eerstelijn in Cijfers. Objectvision heeft 18 jaar ervaring met ondersteuning van gemeentes met open source software voor ruimtelijke analyses voor wonen, zorg en welzijn.

Voorbeelden

Voswiz voert momenteel de tweede fase uit van een populatie-analyse voor het ontwikkelen van zorg op maat voor de Regiotafel Midden Nederland (Zilveren Kruis). In 2018 werd de eerste fase afgesloten met een vergelijking van verschillende steden en dorpen in Midden Nederland op het gebied van populatie en zorg in de eerstelijn. Meer informatie staat o.a. op de website van Voswis.  
Op dit moment werkt Voswiz ook voor UMCU in het kader van de ontwikkeling van een nieuw populatiegericht kwaliteitskader voor de GGZ door het ontwerp van indicatoren voor de brede GGZ (van 0-de tot tweede lijn) en de datavoorziening die hiervoor nodig is. Zie o.a. Van Os en Delespaul (2018) en de website van Voswiz. 

Lennart Homan

Dummyfoto van een man

Bureau HHM

Adviseur

Telefoonnummer+31 53 43 30 548
E-mailadresl.homan@hhm.nl
Meer over Lennart Homan
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Profiel

Bureau HHM doet al jaren onderzoek voor zorgorganisaties, gemeenten en regio’s naar verschillende onderwerpen, zoals vastgoed, personeel en de toekomstige zorgvraag. In veel van de door ons uitgevoerde onderzoeken is altijd de onderliggende vraag: Hoe organiseer ik voor mijn organisatie, regio en mijn cliënten de juiste zorg op de juiste plek en het juiste moment. We hebben onze kennis gebundeld in een unieke aanpak, ondersteund door informatietools. Daarmee was deZorgmarktverkenner geboren. De Zorgmarktverkenner maakt gebruik van verschillende (openbare) databronnen. Denk daarbij aan data van het CBS, RIVM, Waarstaatjegemeente.nl, Monitor Langdurige Zorg, Woonzorgwijzer en Gemeentezorgspiegel. Tot slot maken we in onze projecten ook veelvuldig gebruik van regio-specifieke data van zorgaanbieders, gemeenten, woningcorporaties en andere partijen. Type projecten zijn onder andere het opstellen van gebiedsanalyse ten behoeve van regionale toekomstperspectieven op zorg, het uitvoeren van onderzoek naar woningbehoefte van kwetsbare inwoners en het prognosticeren van zorgvraagontwikkeling.

Voorbeelden

 1. We ondersteunden zorgkantoor Menzis en ouderenzorgorganisaties in Groningen bij de ontwikkeling van een regiovisie op ouderenzorg. Op basis van regio-specifieke data ontwikkelden we scenario’s over de benodigde toekomstige verpleeghuiscapaciteit en concepten voor toekomstbestendige zorg.
 2. We helpen diverse zorgaanbieders bij data-analyses om te komen tot een gedeeld beeld van de opgave in hun regio’s. Om van daaruit nieuw zorgaanbod te ontwikkelen of bestaand aanbod uit te bouwen. Om daarmee nog beter, slimmer en efficiënter aan te sluiten bij de vraag van de cliënt.
 3. Voor het ministerie van VWS en de regionale dementienetwerken brachten we de vraag naar casemanagement dementie in beeld. Daarbij analyseerden we met regionale data over de ontwikkeling van het aantal mensen met dementie, het huidig gebruik en de wachttijden voor casemanagement. Met dit regionale inzicht kunnen de netwerken aan de slag om de wachtlijsten voor casemanagement dementie te verminderen.

Maarten Thönissen

Maarten Thönissen

Arrangementenmonitor/Thönissen Management en Advies B.V.

Directeur

Telefoonnummer+31 6 52 40 59 10
Meer over Maarten Thönissen
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Profiel

Sinds 2016 maakt een 25-tal gemeenten en zorgverzekeraar Coöperatie VGZ gebruik van de Arrangementenmonitor, waarin gegevens van gemeenten/sociaal domein (Wmo, Jeugd, Participatiewet, Schuldhulpverlening, Speciaal Onderwijs), Zvw (zorgverzekeraar VGZ), UWV, demografische gegevens en gegevens van GGD op wijkniveau gecombineerd, geanalyseerd en gepresenteerd worden. De Arrangementenmonitorbetreft is een integrale monitor waarin de zorgconsumptie en kosten uit gemeentelijk en zorgdomein inzichtelijk is. Benchmark is mogelijk aan de hand van wijkprofielen op basis van gegevens van ongeveer 300 wijken met bij elkaar ongeveer 1.4 miljoen inwoners.

De Arrangementenmonitor wordt door de gemeenten en het zorgveld (VGZ en zorgaanbieders) in lokale/regionale samenwerkingsprojecten gebruikt voor het ontwikkelen van beleid en specifieke gezamenlijke interventies en het evalueren en meten van effecten van de gezamenlijke aanpak.

Voorbeelden

De Arrangementenmonitor wordt gebruikt door de volgende gemeenten/regio’s onder meer in de samenwerking gemeente/ zorgverzekeraar/zorgaanbieders:

 • Nijmegen
 • Den Bosch
 • Eindhoven
 • Hoorn
 • Limburg-Noord: Beesel, Bergen (L.), Gennep, Horst aan de Maas, Peel en Maas, Venlo en Venray
 • Maastricht-Heuvelland: Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Maastricht, Meerssen, Vaals, Valkenburg aan de Geul, Brunssum en Maasgouw

In het project Blauwe zorg In Maastricht wordt vanuit de Arrangementenmonitor daarnaast ook aanvullende datasets van specifieke interventies en preventie-activiteiten verzameld, gecombineerd met de data uit de Arrangementenmonitor en geanalyseerd voor het meten van de effecten van de aanpak.

In Limburg Noord wordt samen met GGD Noord-Limburg en gemeenten een wijkprofiel aan de hand van Positieve gezondheid ontwikkeld m.b.v. verschillende datasets. Dit wordt onder meer gebruikt voor de gezamenlijke, integrale wijkanalyses door gemeenten, zorgaanbieders en vertegenwoordigers van burgerinitiatieven.

Marco Woesthuis

Meer over Marco Woesthuis
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Profiel

Marco Woesthuis is opgeleid als arts (niet-praktiserend) en heeft (internationale) managementervaring binnen de farmaceutische industrie, met name met projecten rond patiëntgerichte zorg. Als directeur en oprichter van Open HealthHub is zijn focus nu het ontsluiten van patiëntendata richting zorginstellingen.

Marco heeft gezien dat de kwaliteit van zorg voor zowel de patiënt als de zorgprofessional stijgt als informatie vanuit de patiënt tijdig, veilig en gestructureerd geïntegreerd wordt in het zorgproces. Betere informatie van en over patiënten biedt veel aanknopingspunten om de zorglogistiek efficiënter te organiseren, wat ook meehelpt in het verlagen van de zorgkosten. Vanuit Open HealthHub ondersteunt Marco zorginstellingen bij vraagstukken rond het verzamelen van patiëntendata. Daarnaast werkt Marco samen met diverse toonzettende organisaties op het
gebied van dataverzameling en -analyse. Hierdoor kunnen zorginstellingen snel in contact komen met de juiste partners voor hun data-uitdaging.

Voorbeelden

 • Ondersteuning van het MUMC+ Centrum van Thuisbeademing bij het ontsluiten van informatie over de gezondheid van de patiënt. Hierdoor wordt het centrum in staat gesteld om vooraf een inschatting te maken van de gezondheid van de patiënt. Op basis van deze inschatting kan het zorgpad aangepast worden en onnodig ziekenhuisbezoek worden voorkomen.
 • Ondersteuning van Zuyderland Ziekenhuis bij het ontsluiten van informatie over kwaliteit van leven van patiënten. Hierdoor krijgen artsen deze informatie van de patiënten waardoor zij gerichter behandeld konden worden. Ook worden patiënten regelmatig digitaal om informatie gevraagd zodat het effect van de behandeling kon worden gemeten. En dat zonder dat patiënten naar het ziekenhuis moeten.
 • Bas van de Goor Foundation ondersteund bij het opzetten en uitvoeren van een groot onderzoek naar het effect van lichaamsbeweging op de gezondheid van mensen met diabetes type II. Hierbij werden gegevens verzameld van honderden patiënten. Op basis van deze data kunnen gerichtere interventies ontwikkeld worden die complicaties bij diabetespatiënten kunnen voorkomen.

 

Mark Donald Verhagen

Dummyfoto van een man

Ahti

Data Scientist/Econometrist

Telefoonnummer+31 6 81 38 12 37
Meer over Mark Donald Verhagen
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Profiel

5+ jaar ervaring als Data Scientist en founder van 2 Data Science consultancies. Masters educatie in Econometrie (UvA) en Sociologie (Oxford). Groot aantal Data Science projecten gedaan voor
start-ups, gemeentes, universiteiten, non-profits en beurs-genoteerde bedrijven. Binnen zorg en welzijn projecten gedaan voor de Gemeente Amsterdam in het clusteren van buurten en het
voorspellen van de ontwikkeling van buurten over tijd. Momenteel bezig met het voorspellen van lokale behoeften naar zorg-voorzieningen obv. demografische en stedenbouw-gerelateerde data in
Amsterdam. Academisch actief geweest in de sector onderwijs en het analyseren van basis school scores.

Voorbeelden

Voorspellen zorg-behoeften op het buurt niveau in Amsterdam.

Clusteren van buurten obv. demografische informatie en ontwikkelen van een voorspelmethodologie voor de ontwikkeling van buurten.

Bouwen van tooling die gemeentes in staat stelt voorspellingen te maken naar de behoeften naar sociale voorzieningen in nieuwe wijken.

 

Martijn Kriens

Dummyfoto van een man

Ahti

Lead data diensten

Telefoonnummer+31 6 43 08 83 38
E-mailadresm.kriens@ahti.nl
Meer over Martijn Kriens
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Profiel

Ahti richt zich op het gebruik van operationele data (real world evidence) gericht op het valideren van innovaties in de zorg en onderbouwen van beleid (actionable intelligence). Hierbij wordt gebruik gemaakt van data bronnen als Vektis, WMO data van de gemeente Amsterdam, Nivel en CBS microdata. Voor Amsterdam ben ik verantwoordelijk geweest voor de uitbouw van het WMO dashboard en diverse andere trajecten waarbij beleid beter kan worden onderbouwd en bewaakt. In de projecten wordt zowel gebruikt gemaakt van diverse openbare data bronnen zoals regiobeeld maar ook niet openbare bronnen zoals CBS microdata.

Voorbeelden

In kaart brengen van de keten van acute ouderenzorg in Amsterdam gericht op het creëren van een simulatiemodel om keteneffecten beter te begrijpen en te beheersen.
Op basis van KVK informatie het in kaart brengen van het voedselaanbod in Amsterdam gericht op het verbeteren van de aanpak rondom obesitas bij kinderen. Op basis van type voedsel outlets is een kaart gemaakt waarin voor elke plek in Amsterdam de “voedseldruk” is berekend. Deze kaarten worden gebruikt door professionals om het voedselaanbod rondom scholen te verbeteren op termijn
Met behulp van Vektis data hebben we een vergelijking gemaakt tussen het doorverwijs gedrag van huisartsen uit een zorggroep die in dienst zijn en een zorggroep die vrij gevestigd zijn. Nadruk lag hierbij op het in kaart brengen van de relatie tussen visie op doorverwijzen in 1e lijn en de kosten in totaal over de 1e en de 2e lijn.

 

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website