Projecten

Borging en doorontwikkeling van een lerend netwerk rondom personen met verward gedrag in Zuid Kennemerland en Haarlemmermeer

Lopend (november 2020 - oktober 2022)

Doel Partijen uit het zorg-, publiek- en veiligheidsdomein in de regio Zuid Kennemerland en Haarlemmermeer hebben de handen ineengeslagen voor dit project. Vanuit verschillende perspectieven wordt geprobeerd tot een meer integrale benadering en meer optimale samenwerking te komen op het gebied van personen met verward gedrag. Het doel is om verbindingen vanuit een gezamenlijke overtuiging te...

Bekijk dit project

Grip op Onbegrepen gedrag in de gemeente Scherpenzeel

Lopend (december 2019 - december 2022)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Implementatie wijk-ggd'er

Afgerond (september 2020 - juni 2022)

Tussen 2015 en 2019 zijn bij de politie 30% meer meldingen binnengekomen betreffende overlast door verwarde personen in Stede Broec. Betrokkenen, politie en professionals proberen ieder vanuit hun eigen expertise hulp te bieden, maar dit is niet afdoende. Doel Iedere situatie is anders en vereist maatwerk. De huidige werkwijze is hiervoor niet geschikt. Een Wijk-GGD’er brengt alle betrokken...

Bekijk dit project

Implementatie Ketenveldnorm Levensloopfunctie en beveiligde intensieve zorg in de regio Zeeland en West Brabant

Lopend (september 2020 - januari 2023)

Doel Het doel van de ketenveldnorm ‘Levensloopfunctie en beveiligde intensieve zorg’ is het realiseren van integrale trajecten voor inwoners met complexe problematiek en veiligheidsrisico’s. Deze personen worden regelmatig opgenomen, gedetineerd of wonen op andere plekken in de samenleving waar ze begeleiding bij nodig hebben. Werkwijze In de regio’s Zeeland Midden en West Brabant werken 3...

Bekijk dit project

Actieonderzoek Optimaal Leven programma Drenthe

Lopend (maart 2020 - januari 2021)

In Drenthe is de afgelopen jaren het Optimaal Leven (OL) programma opgesteld; een samenwerking tussen zorgaanbieders, zorgverzekeraars en gemeenten. In oktober 2018 zijn drie proeftuinen van start gegaan waarin ambulante gebiedsteams verkennen op welke wijze zij de zorg en ondersteuning (behandeling en begeleiding) kunnen vernieuwen als aanvulling op bewezen werkzame bestanddelen van huidige...

Bekijk dit project

Invoering ketenveldnorm levenloopfunctie

Lopend (september 2020 - januari 2023)

De Ketenveldnorm beoogt de zorg, begeleiding en ondersteuning van cliënten die gevaarlijk gedrag vertonen te verbeteren. In het algemeen zijn dit mensen die kort- of langdurend overlast veroorzaken. De Ketenveldnorm ziet specifiek toe op mensen die geen strafrechtelijke titel (meer) hebben en onder ‘reguliere’ financieringsstromen vallen, maar wel een forensisch behandel- en begeleidingsklimaat...

Bekijk dit project

VIMP aanvraag, projectnummer, 638010002 het organiseren van een middagsymposium ter verspreiding en implementatie van de resultaten van SuNa Haaglanden

Afgerond (november 2019 - juni 2020)

Doel Er werd een middagsymposium “Suïcidepreventie in Den Haag” georganiseerd door preventie Indigo Haaglanden, waarin verschillende gastsprekers vertellen over verschillende oorzaken en gevolgen van suïcide, en de rol die preventie kan spelen om suïcide te verminderen. De middag werd afgesloten door het team Suïcidepoging Nazorgprogramma (SuNa), een programma in de regio Den Haag voor patiënten...

Bekijk dit project

Samen sterker in de wijk

Afgerond (september 2020 - juni 2021)

Doel In Flevoland heeft men de ambitie om ondersteuning en zorg op een andere manier te organiseren. De zorgpartijen en de gemeenten willen de zorg voor inwoners met (complexe) psychische problematiek op zo’n manier organiseren dat het beter aansluit op de vraag van inwoner. Dit heeft niet alleen invloed op het proces van de toegang naar zorg en ondersteuning, maar vooral ook in het samenwerken. ...

Bekijk dit project

Wijk-GGD’er gemeente Renkum

Afgerond (oktober 2020 - juni 2022)

Aanleiding De gemeente Renkum is een gemeente met ongeveer 31.500 inwoners en kenmerkt zich door veel (specialistische) instellingen en vergrijzing. Hierdoor zijn er veel politiemeldingen, maar ook signalen van andere ketenpartners en inwoners over kwetsbare mensen waar het niet goed mee gaat. Nu komen deze signalen vaak pas bij de politie of de gemeente als de situatie al geëscaleerd is. Dit...

Bekijk dit project

GGZ in de Wijk

Lopend (september 2020 - augustus 2021)

Aanleiding Professionals missen soms kennis en kunde als er sprake is van complexe psychiatrische problematiek in de wijk of zorgmijding. In de gemeenten Lingewaard en Overbetuwe wordt daarom een wijk-GGZ’er ingezet. Doel Het doel van de  inzet van een wijk-GGZ’er is het voorkomen van een escalatie van problematiek en tijdig de juiste ondersteuning inzetten. Op deze manier wordt de preventie in...

Bekijk dit project

Zorg/begeleiding/participatie voor (psychisch) kwetsbare mensen in Zwolle.

Lopend (juli 2020 - mei 2021)

In Zwolle heeft de gemeente samen met betrokken partners (o.a. Dimence, Travers, Stichting Focus, Zilveren Kruis) gewerkt aan de doorontwikkeling van de herstelgerichte aanpak voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. Doel Het project streefde naar een situatie waarin de werkwijze dusdanig doorontwikkeld zou zijn, dat deze methode duurzaam ingezet kon worden voor een wijkgerichte aanpak voor...

Bekijk dit project

Verlenging inzet regionale coördinator Wvggz

Lopend (september 2020 - januari 2021)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Implementatie wijk GGD'er Wijk bij Duurstede.

Lopend (september 2020 - maart 2022)

Professionals in Wijk bij Duurstede signaleren regelmatig dat het iemand met verward gedrag niet altijd lukt om zijn leven zelf op orde te houden. De sociale controle in de gemeente is groot. Professionals kennen de inwoners met verward gedrag. Men weet elkaar te vinden, de lijnen zijn kort. Ondanks dat is de hulpverlening onvoldoende effectief om ervoor te zorgen dat de inwoner niet verder...

Bekijk dit project

Verbetering Integraal Aanbod Behandeling en Begeleiding Heerlen

Afgerond (september 2020 - juni 2022)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Projectplan Nieuwegein: versterking en verbreding integrale gebiedsgerichte samenwerking

Afgerond (oktober 2020 - augustus 2022)

Doel De gemeente Nieuwegein wil met haar maatschappelijke partners de ondersteuning van mensen met een ernstige psychiatrische aandoening (EPA) verbeteren door de gebiedsgerichte samenwerking in de ggz te verbreden naar andere levensdomeinen. Daartoe wordt een integrale benadering, van professionele en informele partijen samen, op herstel-ondersteunende zorg ontwikkeld. Ervaringsdeskundigen en...

Bekijk dit project

Invoering Ketenveldnorm Levensloopfunctie regio Gelderland

Lopend (september 2020 - januari 2023)

De Ketenveldnorm richt zich op de zorg en begeleiding van patiënten die (potentieel) gevaarlijk gedrag vertonen als gevolg van een psychische stoornis en/of verstandelijke beperking. Specifiek gaat het om mensen die geen strafrechtelijke titel (meer) hebben en onder ‘reguliere’ financieringsstromen vallen, maar wel een forensisch behandel- en begeleidingsaanpak met forensische expertise nodig...

Bekijk dit project

Aanpak voor personen met verward gedrag in Flevoland - Inbedding, borging en verbinding

Lopend (september 2020 - september 2022)

De bemoeizorgketen in Flevoland heeft in de periode van 2017 - 2019 een verbeterslag gemaakt in de aanpak voor personen met verward gedrag. Er is een specifiekere focus gekomen op “verwardheid”, wat zich heeft geuit in talrijke projecten en initiatieven. Centraal hierbij stond het Regionaal Plan van Aanpak “Personen met verward gedrag” (project Regionaal plan van aanpak project 'personen met...

Bekijk dit project

Zorginnovatie door eHealth zorgdelegatie voor de aanpak verward in Flevoland

Afgerond (september 2020 - april 2022)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Inbedding, Borging en verbinding pilots Leidse regio GGZ infrastructuur

Lopend (september 2020 - juli 2022)

In de Leidse regio zijn vijf pilots uitgevoerd om de ondersteuning aan kwetsbare inwoners te verbeteren. De gemeenten Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude werken hiervoor nauw samen met de GGD Hollands Midden, GGZ Rivierduinen, Stichting Lumen en Zorg en Zekerheid. Met de pilots is onderzocht hoe kwetsbare inwoners het beste ondersteund kunnen worden, zodat zij zoveel...

Bekijk dit project

Meerjarenprogramma Mensen met een psychische kwetsbaarheid of handicap

Lopend (september 2020 - januari 2022)

Doel Het Meerjarenprogramma (MJP) bevat projecten die bijdragen aan preventie op primair niveau (voorkomen van) en secundair niveau (voorkomen en verminderen van terugval) en gaat daarbij uit van het cliënt- of burgerperspectief. Het MJP is opgesteld door: (Vertegenwoordigers van) cliënten Politie Noord Nederland Menzis (Zorg)instellingen VNN en Lentis De Groninger gemeenten. Werkwijze ...

Bekijk dit project

Gemeentelijke Trainingen

Afgerond (november 2018 - januari 2020)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Gemeentelijke Trainingen

Afgerond (december 2018 - augustus 2019)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Implementatie crisiskaart regio Westelijk Noord Brabant

Afgerond (september 2020 - februari 2022)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Passend vervoer " over grenzen heen 4"

Afgerond (mei 2020 - april 2022)

Aanleiding Passend vervoer voor mensen met verward gedrag betekent altijd: politie en ambulance als dat moet en alternatief vervoer met psychiatrische begeleiding als dat nodig is, waarbij de patiënt centraal staat. In dit geval was de alternatief vervoerder de GGZ Vervoersdienst. Voor de patiënt betekent dit dat er stigma en mogelijk traumatische ervaringen worden voorkomen doordat het vervoer...

Bekijk dit project

Actieonderzoek naar de kosteneffectiviteit van integrale EPA-teams in de gemeenten Súdwest-Fryslân en Leeuwarden

Lopend (november 2020 - mei 2023)

Doel Dit project evalueert de inzet van integrale teams bij patiënten met ernstige psychiatrische aandoeningen (EPA) in vergelijking tot de huidige organisatie van de zorg met wijkteams en aparte flexible assertive community treatment (FACT)-teams in de gemeenten Súdwest-Fryslân en Leeuwarden. Het doel hiervan is om een inschatting te maken van de (kosten-)effectiviteit van de integrale teams....

Bekijk dit project

Subsidieaanvraag Sluitende Aanpak Gelderland-Zuid

Lopend (september 2020 - juli 2022)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

crisiskaart in de regio

Afgerond (maart 2018 - september 2020)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Vliegende brigade +

Afgerond (juni 2019 - juli 2020)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Plan van aanpak; invoering Ketenveldnorm regio Amsterdam/ Amstelland

Lopend (september 2020 - januari 2023)

Landelijk vallen er ongeveer 3000 cliënten tussen wal en schip ten gevolge van hun complexe problematiek. Het gaat hier om een doelgroep van 18 jaar en ouder, die (potentieel) gevaarlijk gedrag vertoont als gevolg van een psychische stoornis en/of verstandelijke beperking. Doel Expertise vanuit de forensische zorg is nodig voor deze doelgroep. Echter, door het ontbreken van een strafrechtelijke...

Bekijk dit project

Invoering Ketenveldnorm regio Haaglanden

Lopend (september 2020 - januari 2023)

Doel De pilot ‘Invoering Ketenveldnorm levensloopfunctie Haaglanden’ heeft als doel de Ketenveldnorm levensloopfunctie en beveiligde intensieve zorg in de regio Midden-Nederland te implementeren. Werkwijze Om dit te doen wordt een samenwerking opgebouwd tussen aanbieders van forensische ggz, specialistische ggz, verslavingszorg en (licht)verstandelijke gehandicaptenzorg in de regio. Samen...

Bekijk dit project

Invoering Ketenveldnorm levensloopfunctie in Noord-Nederland Regio 1

Lopend (september 2020 - januari 2023)

Doel Het FiNNN (Forensisch innovatienetwerk Noord-Nederland) is een samenwerkingsverband tussen de 6 grootste ggz- en vg-instellingen in het noorden van Nederland. Het doel van FiNNN is het ontwikkelen van een regionaal overkoepelend systeem met betrekking tot langdurige forensische zorg voor mensen die zonder deze zorg een gevaar voor zichzelf of anderen kunnen zijn. Werkwijze De zorgbehoefte...

Bekijk dit project

Implementatie wijk-GGD'er gemeente Goes

Afgerond (september 2020 - augustus 2021)

Doel Als er sprake is van verward gedrag in de wijk missen professionals soms kennis, kunde of capaciteit om daar op een juiste manier op in te spelen. Dit heeft vaak tot gevolg dat de persoon niet (op tijd) de passende ondersteuning krijgt of juist te snel naar gespecialiseerde zorg wordt doorverwezen. Om dit probleem aan te pakken implementeert de gemeente Goes een Wijk-GGD’er, een professional...

Bekijk dit project

Zorgen voor vroegtijdige signalering bij burgers en organisaties van personen met verward gedrag.

Afgerond (augustus 2019 - juni 2020)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Zorgen voor vroegtijdige signalering bij burgers en organisaties van personen met verward gedrag

Afgerond (juni 2019 - juni 2020)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Gemeentelijke trainingen - Training Vluchtelingen onder Druk

Afgerond (juni 2019 - juli 2020)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Gemeentelijke Trainingen

Afgerond (juni 2019 - juli 2020)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Gemeentelijke Trainingen

Afgerond (mei 2019 - juli 2020)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Gemeentelijke Trainingen

Afgerond (maart 2019 - februari 2020)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Gemeentelijke Trainingen

Afgerond (januari 2019 - januari 2020)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Implementatie wijk-GGD'er gemeente Borne

Afgerond (september 2020 - januari 2021)

Doel In de gemeente Borne wordt in samenwerking met het Zelfregie Team een Wijk-GGD’er geïmplementeerd om burgers en naasten te ondersteunen bij het leren begrijpen van verward gedrag. De Wijk-GGD’er is een makkelijke verbinder tussen de verschillende partners en mensen in hun leefomgeving en werkt context gedreven, als aanvulling op de aanwezige competenties binnen het Sociaal Domein. De aard en...

Bekijk dit project

Subsidieaanvraag projectuitvoer ZonMw integrale behandeling en begeleiding

Afgerond (juli 2020 - januari 2022)

Om de wachttijden in de ggz in regio Midden-IJssel tegen te gaan is een samenwerking aangegaan tussen Dimence en Vriendendiensten Deventer. Een specifiek onderdeel van Vriendendiensten zijn de gespecialiseerde ggz-cliëntondersteuners. Zij hebben veel kennis van, en ervaring met, mensen met psychische problematiek. In  de praktijk werd echter opgemerkt dat in de ggz-keten onvoldoende gebruik wordt...

Bekijk dit project

Bestuurlijke aansturing Zorg en Veiligheid

Afgerond (maart 2020 - mei 2022)

Gemeenten staan voor grote maatschappelijke opgaven met betrekking tot zorg en veiligheid; aanpak kindermishandeling en huiselijk geweld, verward gedrag, radicalisering, mensenhandel, nazorg ex-gedetineerden en de Wet verplichte ggz. Voor gemeenten ligt er hiermee een uitdaging om sturing te geven aan complexe opgaven ten dienste van de inwoners van hun gemeente. Doel Het project richtte zich op...

Bekijk dit project

Samenleven in de wijk: een stap verder in de sluitend eaanpak

Lopend (augustus 2020 - februari 2023)

Doel Het project heeft als doel dat mensen prettig kunnen samenleven, met de juiste zorg en met oog voor henzelf en de omgeving. Verward gedrag is niet altijd het gevolg van een psychiatrische stoornis. Mensen zonder zo’n stoornis kunnen ook verward raken, door bijvoorbeeld alcohol- of middelengebruik, een traumatische gebeurtenis, een verstandelijke beperking of (beginnende) dementie. Dit...

Bekijk dit project

Proeftuin Overijssel

Lopend (maart 2020 - januari 2023)

Doel De proeftuin Overijssel heeft als doel de ketenveldnorm levensloopfunctie en beveiligde intensieve zorg in de regio Overijssel te implementeren. Werkwijze Er wordt een samenwerking opgebouwd tussen aanbieders van forensische ggz, specialistische ggz, verslavingszorg en (licht)verstandelijke gehandicaptenzorg in de regio. Samen willen zij een passend aanbod bieden voor een doelgroep van...

Bekijk dit project

Implementatie ketenveldnorm – pilotregio Oost-Brabant 2020

Lopend (maart 2020 - januari 2023)

De ‘ketenveldnorm levensloopfunctie en beveiligde intensieve zorg’ is ontwikkeld om een sterke verbetering te realiseren in de ondersteuning, begeleiding en zorg voor mensen met gevaarlijk gedrag als gevolg van een psychische stoornis en/of een verstandelijke beperking. De ketenveldnorm richt zich op mensen die geen strafrechtelijke titel (meer) hebben, onder 'reguliere' financieringsstromen...

Bekijk dit project

P. Horstmanshoff Ondersteuner Lokaal Zorg Netwerk gemeente Oude Ijsselstreek

Afgerond (september 2019 - juli 2022)

Aanleiding In de gemeente Oude IJsselstreek (Achterhoek) is er met een steeds complexere samenleving die steeds meer van mensen vraagt, ook een toename van het probleem: ‘man in de war’. Dat kan overigens net zo goed vrouw, jongere of oudere in de war zijn. In politietermen zijn dit incidenten, die voor de betrokkene en hun omgeving vaak goed aflopen in de zin dat er meestal geen doden of...

Bekijk dit project

Integraal Aanbod Behandeling en begeleiding regio Maastricht/Heuvelland

Afgerond (februari 2020 - april 2022)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

De Vluchtheuvel, een time-out voorziening voor mensen die in psychische crisis dreigen te raken

Afgerond (januari 2020 - januari 2022)

De Vluchtheuvel biedt preventieve en herstelgerichte ondersteuning om een psychische crisis zelfstandig en met eigen regie te voorkomen, te verminderen of uit te stellen. Doel De Vluchtheuvel wil mensen die crisisgevoelig zijn een middel geven om ondersteuning te intensiveren op momenten dat de ambulante ondersteuning de deuren sluit en een sociaal netwerk te kort schiet. De Vluchtheuvel is een...

Bekijk dit project

Ontwikkelen kwaliteitssysteem voor ervaringsdeskundigen binnen de GGZ

Afgerond (april 2020 - juli 2022)

Aanleiding De aanleiding voor dit project is het bestuurlijk akkoord geestelijke gezondheidszorg 2019 t/m 2022.  Hierin spreken partijen de overtuiging uit dat de inzet van ervaringsdeskundigen een noodzakelijke bijdrage levert aan de juiste zorg op de juiste plek. De toegenomen waardering van ervaringsdeskundigheid vraagt om de ontwikkeling van een kwaliteitssysteem. Een systeem dat de kwaliteit...

Bekijk dit project

Vliegende brigade +

Lopend (maart 2019 - juni 2021)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Wijk-GGD: De Finale

Lopend (januari 2020 - september 2021)

De afgelopen jaren hebben gemeenten hard gewerkt aan de realisatie van een goed werkende aanpak voor personen met verward gedrag. Recente cijfers laten zien dat het aantal meldingen over personen met verward gedrag in de eerste helft van 2019 weer is gestegen ten opzichte van 2018. Aandacht voor deze doelgroep blijft dan ook onverminderd hard nodig en gewenst. Ondertussen hebben 37 gemeente...

Bekijk dit project

Borging Crisiskaart Hollands Midden

Afgerond (februari 2019 - oktober 2020)

Achtergrond Stichting Lumen en Stichting Kernkracht werken als regionale cliëntenorganisaties samen in de regio Hollands Midden (19 gemeenten). Samen ondersteunen zij mensen in hun herstel en participatie, dit doen zij onder andere met trainingen, inloopactiviteiten, ondersteuning en voorlichting. Doel Het hoofddoel van het project Crisiskaart is het bieden van passende zorg en ondersteuning...

Bekijk dit project

Actieonderzoek – een gerichtere aanpak “vaak verward” in Flevoland

Afgerond (december 2019 - juli 2021)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Samen leven in de wijk

Lopend (februari 2020 - juli 2022)

Doel In het project ‘Samen leven in de wijk’ zijn de volgende doelen opgesteld: Samen leven in de wijk draagt ertoe bij dat iedere bewoner in de wijk prettig kan wonen en zich veilig voelt. Inwoners voelen zich beter in staat om onbegrepen gedrag te plaatsen en waar nodig mee om te gaan. Mensen die een kwetsbaar gevoel ervaren, voelen zich in hun wijk begrepen, welkom en op hun plek. ...

Bekijk dit project

Regionale projectleiding implementatie WVGGZ ZHZ

Afgerond (juni 2019 - augustus 2020)

Doel In 2019 werkten het Zorg en Veiligheidshuis en de GGD samen aan de implementatie van de Wvggz in Zuid-Holland Zuid (ZHZ). Er werden 10 gemeenten begeleid in de besluitvorming en het organiseren van de uitvoering van de onderdelen bij centrale uitvoeringspartijen. Daarnaast werd de samenwerking met de ketenpartners in de Wvggz (zoals OM, ggz, advocaten, clientvertrouwenspersonen)...

Bekijk dit project

Procesevaluatie en monitor gemeentelijke taken Wvggz West-Brabant

Afgerond (januari 2020 - mei 2022)

Op 1 januari 2020 is de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) in werking getreden. Uitgangspunt van de wet is om verplichte zorg zo veel mogelijk te voorkomen of te beperken. Gemeenten krijgen nieuwe taken en verantwoordelijkheden. Doel Dit project richtte zich op het maken van een procesevaluatie van de gemeentelijke Wvggz-taken. Daarnaast werd er een opzet gemaakt en is er een...

Bekijk dit project

Verward gedrag herkennen, stigma’s reduceren en kennis verhogen van psychische aandoeningen op Curacao

Lopend (januari 2020 - augustus 2021)

Het denken over psychische klachten en aandoeningen op Curaçao is beladen met stigma’s en misvattingen. Wij willen deze situatie bij een brede doelgroep verbeteren door allereerst openheid ten aanzien van het onderwerp te vergroten. Hiervoor is destigmatisering een belangrijke randvoorwaarde.   Dankzij startsubsidie van ZonMw is vorig jaar door ons de cursus Mental Health First Aid op Curaçao...

Bekijk dit project

Onderzoek politiemeldingen personen met verward gedrag

Afgerond (april 2020 - januari 2022)

Doel De gemeenten in de provincie Limburg doen onderzoek naar de politiemeldingen verward gedrag in de provincie Limburg. De reden van het onderzoek is om beter inzicht te krijgen in de typen meldingen en (de aard en omvang van) de doelgroep. De gemeenten hebben behoefte aan dit inzicht om het voorzieningenstelsel doelmatig in te richten en/of bij te stellen. Dit is helpend bij het...

Bekijk dit project

Pilot ketenveldnorm levensloopfunctie provincie Limburg - inbedding en borging

Lopend (april 2020 - januari 2023)

Doel De Ketenveldnorm ‘Levensloopfunctie en beveiligde intensieve zorg’ is ontwikkeld om de ondersteuning, begeleiding en zorg voor mensen met gevaarlijk gedrag als gevolg van een psychische stoornis en/of een verstandelijke beperking te verbeteren. De Ketenveldnorm richt zich op mensen die geen strafrechtelijke titel (meer) hebben en onder 'reguliere' financieringsstromen vallen, maar wel een...

Bekijk dit project

Fase 2 Centrale Evaluatie ‘Goed Werkende Aanpak Verward Gedrag’

Afgerond (maart 2020 - januari 2022)

Doel Het doel van de centrale evaluatie is om meer inzicht te krijgen in hoe goede praktijken met betrekking tot de omgang met mensen met verward gedrag zijn ontwikkeld, geborgd en verspreid en welke rol het Actieprogramma daarin heeft gespeeld. Het doel van het Actieprogramma 'lokale initiatieven voor mensen met Verward Gedrag' is het ondersteunen van initiatieven van ketenpartners die...

Bekijk dit project

Begeleiding en behandeling complexe doelgroep

Afgerond (september 2020 - januari 2022)

In Amersfoort worden een aantal mensen met verward gedrag gesignaleerd, vaak met bijkomende problemen op verschillende leefgebieden. Deze mensen willen vaak niet in de zorg en niet vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning worden begeleid. Daardoor ontstaan voor hen en/of anderen in hun directe omgeving problemen, zoals overlast en onveilige situaties. Vaak wordt een bemoeizorgtraject gestart,...

Bekijk dit project

Wijk-ggd'er krimpenerwaard

Afgerond (september 2020 - oktober 2021)

In de gemeente Krimpenerwaard is er behoefte aan een professional met ggz expertise, die samen met de politie kan optrekken om inwoners met verward gedrag te leiden naar passende ondersteuning. In de regio Hollands Midden is in 2016 een programma zorg en ondersteuning voor mensen met verward gedrag gestart. De inspanningen die regionaal geleverd zijn, vragen nog om invulling op lokaal niveau. De...

Bekijk dit project

Wijkfunctionaris verward gedrag Hengelo

Afgerond (september 2020 - augustus 2021)

Doel Gemeente Hengelo, zorgorganisaties en politie gaan samenwerken om verwarde mensen eerder hulp te kunnen bieden. Het komt namelijk steeds vaker voor dat mensen met verward gedrag overlast veroorzaken. Vaak zijn deze mensen al bekend in de buurt, bij politie of organisaties. Met de inzet van de ‘Wijkfunctionaris verward gedrag’ wil de gemeente Hengelo voorkomen dat iemand in crisis raakt, door...

Bekijk dit project

Regionaal netwerk herstelactiviteiten Regio Amerfoort

Lopend (september 2020 - juli 2022)

Doel Gemeenten in de Regio Amersfoort en partners vertegenwoordigd in de transformatiewerkplaats willen de komende 1,5 jaar toewerken naar een breed toegankelijk regionaal netwerk van op herstel gerichte activiteiten voor mensen met een psychische kwetsbaarheid waarbij: activiteiten breed toegankelijk zijn; activiteiten aansluiten bij de behoefte; de positie van ervaringsdeskundigen stevig...

Bekijk dit project

GGZ in de Wijk De Ronde Venen

Lopend (september 2020 - januari 2022)

Doel De pilot heeft als doel een herstelgroep te bieden waarin mensen met (langdurige) psychiatrische kwetsbaarheid en/of psychosociale problemen gehoord worden en leren gebruik te maken van handvatten waarmee zij een grotere kwaliteit van leven kunnen bereiken. Voor de partners in deze pilot is het doel te ontdekken wat het effect van de herstelgroepen is op het zelfbeeld en de zelfredzaamheid...

Bekijk dit project

Implementatie Wijk-GGD'er in de gemeente Breda

Afgerond (september 2020 - augustus 2021)

Doel In de gemeente Breda wordt de functie van Wijk-GDD’er in het team Bemoeizorg van Breda gepositioneerd. Het doel is mensen met verward gedrag te vinden, ze te binden aan de Wijk-GGD’er en ze toe te leiden naar de juiste hulp. Tijdens de projectperiode wordt er gefocust op mensen met verward gedrag die bij de politie bekend zijn en meldingen die bij het meldpunt ‘niet-acute zorgvragen’...

Bekijk dit project

Inbedden, borgen en verbinden in Zaanstreek-Waterland

Lopend (september 2020 - september 2022)

De gemeenten in de regio Zaanstreek-Waterland zetten zich al enige tijd in voor de organisatie van een brede ketensamenwerking (preventie, signalering, melding en triage, vervoer en opvang) voor de zorg en ondersteuning aan mensen met onbegrepen/verward gedrag. Preventie en vroegsignalering zijn focuspunten in de aanpak. De verwachting is dat daarmee mensen met complexe problemen eerder in beeld...

Bekijk dit project

Het gezicht van de zorgzame buurt

Afgerond (augustus 2020 - juli 2022)

Doel Het doel van dit project is om ontmoetingsbijeenkomsten te organiseren tussen mensen met onbegrepen gedrag, hun naasten en mensen met een signaleringsfunctie, zoals de medewerkers uit de detailhandel. Bij dit project zijn meer dan twaalf organisaties betrokken, zoals Politie, GGD, Leger des Heils, Ypsilon en de gemeenten van de regio Amsterdam-Amstelland. In de uitvoering worden nog meer...

Bekijk dit project

Doorontwikkeling Persoonsgerichte Aanpak en maatwerkvoorzieningen voor verwarde personen met een (ernstig) veiligheidsrisico Noord-Holland Noord.

Afgerond (juli 2020 - juni 2022)

Aanleiding Eind 2018 is de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord gestart met het project ‘Aanpak verwarde personen met een veiligheidsrisico’. Deze doelgroep kenmerkt zich door problemen op de volgende gebieden: politie en justitie; psychisch welzijn; wonen; dagbesteding; middelengebruik; zorgmijding. Doel De projectdoelen zijn: Het verbeteren van de leefomstandigheden van de...

Bekijk dit project

Inbedding en borging aanpak Noord-Limburg

Afgerond (januari 2021 - oktober 2022)

Aanleiding Elke gemeente moet beschikken over een goed werkende aanpak voor personen met verward gedrag. Noord Limburg werkt samen bij de aanpak voor personen met verward gedrag. Om een aanpak in te richten, die zoveel mogelijk aansluit bij de vraag en behoeftes uit de regio, zijn in 2017 ongeveer 50 zorg- en veiligheidspartners in de regio Noord-Limburg bijeengekomen. Gezamenlijk zijn een aantal...

Bekijk dit project

Actieonderzoek in Thuis in Zuidoost

Lopend (december 2019 - februari 2021)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Pilot ketenveldnorm levensloopfunctie en beveiligde intensieve zorg Midden Nederland

Lopend (maart 2020 - januari 2023)

Dit project is erop gericht om in de regio Midden Nederland de ketenveldnorm voor de levensloopfunctie en beveiligde intensieve zorg te implementeren. Daarbij de succes- en faalfactoren in kaart te brengen, mee te helpen bij het vinden van oplossingen en de uitkomsten te delen met andere regio’s om te helpen de landelijke implementatie te versnellen. Werkwijze Tijdens dit project wordt een...

Bekijk dit project

Onbegrepen gedrag & reflectie

Afgerond (maart 2020 - augustus 2021)

In 2011 heeft de politie de E33-melding opgenomen in het politiesysteem voor mensen met verward gedrag die overlast veroorzaken. In de afgelopen jaren zijn deze meldingen flink toegenomen. Doel Dit project richt zich op de kleine groep vaak verwarde personen met ernstige problematiek die een groot deel van de meldingen veroorzaken. Dit zijn vaak kwetsbare mensen die problemen ervaren op meerdere...

Bekijk dit project

Actieonderzoek woon-ggd'er

Afgerond (maart 2020 - maart 2021)

Wooncoach Van Alckmaer voor Wonen is een woningcorporatie die in het contact met huurders regelmatig te maken krijgt met verward gedrag. Met behulp van een projectsubsidie wordt er nu een medewerker met gespecialiseerde kennis bij Van Alckmaer ingezet, de zogenaamde wooncoach. Deze persoon kan vanuit Van Alckmaer ondersteuning bieden aan huurders met verward gedrag. Doel De wooncoach heeft de...

Bekijk dit project

Drentse aanpak personen met verward gedrag - actieplan 2020 voor inbedding, borging en verbinding in Drenthe

Afgerond (februari 2020 - januari 2022)

Dit project geeft een vervolg aan de acties die in Drenthe uitgezet zijn in het kader van de Drentse aanpak voor personen met verward gedrag en het programma Optimaal Leven Drenthe. Doel Het doel van het project is inbedding van de Drentse aanpak en de borging van de lopende activiteiten. Ook wordt er gewerkt aan het versterken van de samenwerking tussen de ketenpartners in Drenthe om de keten...

Bekijk dit project

Hulpkaart Fryslân

Afgerond (februari 2020 - juni 2021)

Aanleiding Even de weg kwijt zijn, letterlijk of figuurlijk. Even geen woorden kunnen vinden, boos, verdrietig, radeloos en niet of verkeerd begrepen worden. Sommige mensen hebben een (verhoogd) risico om deze factoren te ervaren. Denk bijvoorbeeld aan mensen met dementie, met een verslaving, met een verstandelijke beperking of een psychische kwetsbaarheid. Om deze mensen snel de hulp of zorg te...

Bekijk dit project

Inzet van ervaringsdeskundigen in de GGz op Curaçao: maatwerk voor een kleine eilandelijke samenleving

Afgerond (maart 2020 - juli 2022)

De Curaçaose maatschappij is een kleine eilandelijke samenleving die sterk religieus is en waarbinnen schaamte en angst een grote rol kunnen spelen in de (zorg)relaties van mensen onderling. De kleinschaligheid en eilandelijkheid zijn niet alleen van invloed op de zichtbaarheid van doen en laten (iedereen kent iedereen), maar ook op een besef van onontkoombaarheid. Met andere woorden: het is op...

Bekijk dit project

Mental Health Hub Deventer

Lopend (januari 2022 - januari 2024)

Achtergrond In Regio Deventer zijn de kosten voor mentale zorg hoger dan je op basis van demografische gegevens verwacht. Ook stijgen ze harder dan elders. Zou het kunnen dat de ggz niet alleen mentale problemen behandelt, maar ook sociaal-maatschappelijke? Behalve dat cliënten vaak niet tevreden zijn over de behandeling, leidt het tot wachtlijsten, en zowel tot over- als onderbehandeling. Doel ...

Bekijk dit project

Vervolg Project Passend Vervoer Midden Westelijk Utrecht

Lopend (juni 2020 - maart 2021)

Doel In de regio Midden Westelijk Utrecht (werkgebied van ggz instelling Altrecht) heeft tussen 1 mei 2017 en december 2020 een project Passend Vervoer gelopen waarin een aangepaste vorm van vervoer geboden werd voor mensen met verward gedrag. Het vervoer is een alternatief voor en aanvulling op vervoer door de politie en ambulance. Het uitgangspunt daarbij was dat de politie rijdt als er sprake...

Bekijk dit project

Wijk-ggd'er teylingen

Lopend (januari 2022 - januari 2023)

Achtergrond Door landelijke ontwikkelingen als de decentralisatie van de geestelijke gezondheidszorg en de invoering van de Wmo, kunnen mensen met multi-problematiek langer in de wijk blijven wonen. Hierdoor nemen signalen in de wijk van mensen met onbegrepen gedrag toe. Dit geldt ook voor gemeente Teylingen, waar sprake is van diverse problematiek. Woningcorporatie Stek en de politie vangen...

Bekijk dit project

Subsidieaanvraag Wijk-GGD in Zuidplas

Lopend (januari 2022 - mei 2023)

Achtergrond In de gemeente Zuidplas gebeurt er lokaal en regionaal veel om mensen met verward gedrag te helpen, maar toch zijn er nog enkele gaten te vinden. De wijk-GGD’er heeft als doel om ad hoc en innovatief mensen met verward gedrag naar hulpverlening te begeleiden. Hierbij heeft hij/zij een proactieve werkwijze waarbij bestaande organisatiestructuren niet als belemmerend worden gezien. ...

Bekijk dit project

Kwartiermaker welzijn op recept

Lopend (januari 2022 - april 2023)

Achtergrond In Ede is in 2019 gestart met de methodiek Welzijn op recept. Deze methodiek heeft als doel dat de huisarts en het welzijnswerk beter gaan samenwerken. Door betere samenwerking zullen de inwoners van de Gemeente Ede beter worden geholpen bij het vinden van hulp en ondersteuning bij psychosociale problemen. Deze methode is echter niet goed van de grond gekomen, omdat niet alle...

Bekijk dit project

Implementatie wijk-ggd'er

Lopend (januari 2022 - april 2023)

Achtergrond Net als in andere gemeenten in Nederland is het aantal meldingen over overlast door personen met verward gedrag de afgelopen jaren in de gemeente Enkhuizen gestegen. In Enkhuizen heeft de gemeente gemerkt dat de huidige werkwijze, waarbij iedere professional vanuit zijn eigen expertise hulp biedt, hiervoor niet geschikt is. De wijk-GGD’er werkt als verbindingsofficier in het netwerk...

Bekijk dit project

wijkfunctionaris GGZ Heumen-Mook en Middelaar

Lopend (januari 2022 - januari 2023)

Achtergrond Binnen Gelderland Zuid wordt samengewerkt aan een sluitende aanpak voor personen met verward gedrag. Aanvullend aan de regionale aanpak investeren de gemeentes Heumen, Mook en Middelaar en Berg en Dal op diverse manieren in een sluitende aanpak voor personen met verward gedrag, met bijzondere aandacht voor preventie en inclusie. Desondanks komt het steeds vaker voor dat mensen met...

Bekijk dit project

Wijk-ggd'er lisse

Lopend (januari 2022 - januari 2023)

Achtergrond Door landelijke ontwikkelingen als de decentralisatie van de geestelijke gezondheidszorg en de invoering van de Wmo, kunnen mensen met multi-problematiek langer in de wijk blijven wonen. Hierdoor nemen signalen in de wijk van mensen met onbegrepen gedrag toe. Dit geldt ook voor gemeente Lisse, waar sprake is van diverse problematiek. Woningcorporatie Stek en de politie vangen signalen...

Bekijk dit project

Wijk-ggd'er hillegom

Lopend (januari 2022 - januari 2023)

Achtergrond Door landelijke ontwikkelingen als de decentralisatie van de geestelijke gezondheidszorg en de invoering van de Wmo, kunnen mensen met multi-problematiek langer in de wijk blijven wonen. Hierdoor nemen signalen in de wijk van mensen met onbegrepen gedrag toe. Dit geldt ook voor gemeente Hillegom, waar sprake is van diverse problematiek. Woningcorporatie Stek en de politie vangen...

Bekijk dit project

Wijk-GGD'er gemeente Hardinxveld-Giessendam

Lopend (januari 2022 - januari 2023)

Achtergrond In toenemende mate heeft Hardinxveld-Giessendam – zoals op veel andere plekken in het land – te maken met mensen die verward gedrag vertonen in de samenleving. Een aantal ontwikkelingen liggen daaraan ten grondslag, zoals de omslag naar ambulante ggz-zorg en zorg op wijkniveau, maar ook de vergrijzing en (dementerende) mensen die langer thuis moeten blijven wonen. In...

Bekijk dit project

Wijk-ggd opsterland

Lopend (januari 2022 - januari 2023)

Achtergrond In gemeente Opsterland wordt actief samengewerkt met verschillende partijen als GGZ Friesland, Verslavingszorg Noord-Nederland, woningcorporaties en de politie. Ondanks deze actieve samenwerking vallen er burgers tussen wal en schip met grote gevolgen zoals dakloosheid, onbegrepen gedrag, en overlast. Ook is er een toename van de politie-inzet op onbegrepen gedrag, de zogenaamde E33...

Bekijk dit project

Pilot Wijk GGD'er gemeente Woensdrecht

Lopend (januari 2022 - januari 2023)

Achtergrond De gemeente Woensdrecht telt ongeveer 22.000 inwoners en ligt in het zuidwesten van Noord-Brabant. Zorg en ondersteuning zijn dichtbij georganiseerd door middel van één loket waar inwoners terecht kunnen met alle vragen rondom dienstverlening, zorg en welzijn. De afgelopen jaren zien medewerkers, politie en woningcorporaties een toename van inwoners met psychische problemen, die...

Bekijk dit project

Indienen subsidieaanvraag borging wijk-ggd voor de gemeente Veldhoven

Lopend (januari 2022 - januari 2023)

Achtergrond Op 1 januari 2020 is er gestart met een pilot Wijk-GGD. De pilot betreft een samenwerking van de gemeenten Veldhoven, Waalre en de GGD Brabant- Zuidoost. De pilot had als doel het aantal meldingen van verward gedrag te verminderen, de politie te ontlasten en de meest passende zorg en ondersteuning aan inwoners te bieden. Door middel van preventie en vroegsignalering is geprobeerd...

Bekijk dit project

Implementatie wijk-GGD'er Gemeente Steenbergen

Lopend (januari 2022 - januari 2023)

Achtergrond De gemeente Steenbergen telt ruim 25.000 inwoners en bestaat uit 6 kernen. In de afgelopen jaren worden medewerkers in Steenbergen steeds vaker geconfronteerd met complexe problematiek. Het gaat om inwoners waar psychische problemen spelen, die verward zijn, niet begrepen worden, waar de woonomgeving vervuild of verwaarloosd is, conflicten in de leefomgeving kunnen spelen en/of...

Bekijk dit project

Implementatie wijk-GGD'er gemeente Moerdijk

Lopend (januari 2022 - juni 2023)

Achtergrond De gemeente Moerdijk is een middelgrote gemeente in Noord-Brabant met een elftal kernen. In de kernen van de gemeente Moerdijk wonen steeds meer mensen met (complexe) psychische problematiek en verward gedrag. Dat doet een groot beroep op de inzet van de politie en professionals in zorg, wonen en welzijn. Ook dreigt dit invloed te hebben op de leefbaarheid van de kernen. Doel Het...

Bekijk dit project

Aanvraag subsidie voor de implementatie voor een Wijk-GGD'er in gemeente Geldrop - Mierlo

Lopend (januari 2022 - mei 2023)

Achtergrond Gemeente Geldrop-Mierlo wil een sluitende aanpak voor personen met verward gedrag en ‘de niet zichtbare zorgvrager’ realiseren. De gemeente heeft geïnventariseerd hoever zij hierin op dit moment is. Zij is met haar huidige ondersteuningsstructuur al goed op weg, maar er is nog winst te behalen, In de huidige situatie is er geen vorm van bemoeizorg. Op het moment dat er sprake is van...

Bekijk dit project

Integrale zorg in de wijk in de gemeenten Emmen, Assen, De Wolden en Hoogeveen

Lopend (februari 2021 - februari 2022)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Integrale zorg in de wijk in Midden-Drenthe

Lopend (april 2021 - april 2022)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Doorontwikkeling implementatie ketenveldnorm levensloop regio Rotterdam Rijnmond

Lopend (augustus 2021 - januari 2023)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Wijkfunctionaris GGZ Berg en Dal

Lopend (januari 2022 - januari 2023)

Achtergrond Binnen Gelderland Zuid wordt samengewerkt aan een sluitende aanpak voor personen met verward gedrag. Aanvullend aan de regionale aanpak investeren de gemeentes Heumen, Mook en Middelaar en Berg en Dal op diverse manieren in een sluitende aanpak voor personen met verward gedrag, met bijzondere aandacht voor preventie en inclusie. Desondanks komt het steeds vaker voor dat mensen met...

Bekijk dit project

Implementatie Wijk-GGD'er voor integrale aanpak overlastproblematiek Burg. in 't Veldpark Zaanstad

Lopend (januari 2022 - mei 2023)

Achtergrond De gemeente Zaanstad en de GGD Zaanstreek-Waterland willen starten met een Wijk-GGD’er in aanvulling op het huidige aanbod aan zorg- en hulpverleners. Deze Wijk-GGD’er kan met name een brugfunctie vervullen tussen de domeinen veiligheid en zorg. De Wijk-GGD’er kan de politie en andere partners ontlasten door middel van advies, beoordeling en tijdige inschatting van zorgbehoeften van...

Bekijk dit project

Aanvraag implementatie wijk GGD'er V

Lopend (januari 2022 - januari 2023)

Achtergrond In oktober 2020 is de gemeente Renkum gestart met een pilot wijk-GGD, welke in de gemeente “de Zorgverbinder in de wijk” wordt genoemd. De eerste resultaten van deze pilot zijn erg positief. Om deze functie stevig te verankeren en ook op de lange termijn te borgen, zijn er vooral op organisatorisch vlak nog een aantal verbeteringen nodig. Doel Het doel van dit project is om de...

Bekijk dit project

Landelijk Coördinatiepunt wijk-GGD

Lopend (januari 2022 - januari 2025)

Achtergrond De afgelopen jaren werkten gemeenten hard aan het realiseren van een goed werkende aanpak voor personen met onbegrepen gedrag. De wijk-GGD’er blijkt daarin een verbindende schakel tussen het zorg en veiligheidsdomein. Steeds meer gemeenten maken er gebruik van en het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) heeft in de afgelopen jaren bijna 50 gemeenten begeleid bij de...

Bekijk dit project

Wijk GGD-er Jeugd gemeente Valkenswaard

Lopend (januari 2022 - maart 2023)

Achtergrond De gemeente Valkenswaard vindt het enerzijds belangrijk dat haar inwoners fijn kunnen wonen en zich veilig voelen in hun woonomgeving, anderzijds vindt zij het belangrijk dat inwoners met onbegrepen gedrag de juiste zorg krijgen die ze nodig hebben. Om te ondersteunen bij het realiseren van deze doelstellingen heeft de gemeente Valkenswaard een procesregisseur zorg- en veiligheid...

Bekijk dit project

Uitvoeringsplan: Samen Sterker in de Wijk in Flevoland Mentale veerkracht in de wijk.

Lopend (januari 2022 - januari 2024)

Achtergrond In Flevoland heeft men de ambitie om ondersteuning en zorg op een andere manier te organiseren. De zorgpartijen en de gemeenten willen de zorg voor inwoners met (complexe) psychische problematiek op zo’n manier organiseren dat het beter aansluit op de vraag van de inwoner. In samenhang en afstemming mét de inwoner wordt integraal gewerkt rond de vraag van de inwoner. Daarmee hoopt...

Bekijk dit project

Subsidieaanvraag pilot Wijk-GGD door Kempengemeenten

Lopend (januari 2022 - april 2023)

Achtergrond In de Kempen komen signalen over personen met onbegrepen gedrag via allerlei routes binnen. Door de komst van de wet verplichte ggz en de decentralisatie Beschermd Wonen worden deze signalen zichtbaarder en nemen ze toe. Ondersteuning van inwoners met onbegrepen gedrag en ook de impact op het netwerk eromheen vraagt veel aandacht en de juiste aanpak. De Kempengemeenten willen een...

Bekijk dit project

Start proeftuin Gecombineerde Ondersteuning voor Ambulante Leefstijlinterventies (GOAL!) in de gemeenten op de Noord-Veluwe

Lopend (januari 2022 - januari 2024)

Achtergrond Een goede mentale gezondheid hangt samen met een goede kwaliteit van leven, mentale veerkracht, en actieve participatie in de wijk. In de gemeente Harderwijk, één van de gemeenten binnen de regio Noord-Veluwe, zijn 1.677 mensen met een ernstige psychiatrische aandoening (EPA) per 100.000 inwoners die ambulante zorg ontvangen. Zij kunnen op dit moment niet profiteren van...

Bekijk dit project

Samenwerken aan preventie en tegen stigma

Lopend (januari 2022 - augustus 2022)

Achtergrond De geestelijke gezondheidszorg in gemeente Amsterdam is sterk versnipperd. Het gebrek aan continuïteit en afstemming tussen de vele initiatieven komt de zorg momenteel niet ten goede. Centrum de Brouwerij, De Windroos en De Waterheuvel slaan de handen ineen voor destigmatisering van en betere zorg voor Amsterdammers met een psychische kwetsbaarheid. Hiermee willen de partijen een...

Bekijk dit project

Politie en GGZ: Samen aan de slag met suïcidepreventie in de wijk

Lopend (januari 2022 - januari 2023)

Achtergrond Agenten in Rotterdam zien burgers met zelfdodingsgedachten. Ze maken zich zorgen. Als het echter geen crisissituatie is, kunnen ze niet veel doen. Ze melden de situatie en gaan samen met een medewerker van het politie GGZ programma (PGP) op huisbezoek. Het probleem lijkt opgelost. Toch is er een kleine groep burgers die meer nodig heeft. Het suïcidepoging nazorg (SuNa) programma kan...

Bekijk dit project

Omgaan met mensen met onbegrepen gedrag

Lopend (januari 2022 - mei 2023)

Achtergrond Mensen met psychiatrische problemen of verstandelijke beperkingen willen net als andere inwoners erbij horen en meedoen in de maatschappij. Dit erbij horen en meedoen noemen we ook wel sociale inclusie. Vaak ondervinden deze groepen meer barrières om aansluiting te vinden. Ook ervaren zij sterkere gevoelens van eenzaamheid dan de gemiddelde inwoner. Inclusie is in Nederland nog niet...

Bekijk dit project

Mental Support Team van de Wijk - Kanaleneiland

Lopend (januari 2022 - januari 2023)

Achtergrond Partijen in de zorg kennen elkaar en weten elkaar te vinden. Voor partijen in het sociale domein geldt hetzelfde. Echter, het elkaar vinden van zorg en sociaal domein blijft een uitdaging. Juist het elkaar vinden en versterken op de werkvloer, oftewel in de haarvaten van de wijk, is het doel van dit project. Kanaleneiland wil deze samenwerking concreet maken in een gezamenlijk team...

Bekijk dit project

Mental Health Hub

Lopend (januari 2022 - januari 2024)

Achtergrond In Regio Doetinchem zijn de kosten voor mentale zorg hoger dan je op basis van demografische gegevens verwacht. Ook stijgen ze harder dan elders. Zou het kunnen dat de ggz niet alleen mentale problemen behandelt, maar ook sociaal-maatschappelijke? Behalve dat cliënten dus niet altijd de juiste zorg krijgen, leidt het tot wachtlijsten, en zowel tot overals onderbehandeling. Doel ...

Bekijk dit project

Leefstijl verbetering van Groninger wijkbewoners met en zonder GGZ-indicatie.

Lopend (januari 2022 - januari 2023)

Achtergrond In 2020 Is Lentis GGZ-Groningen met een pilot gestart om leefstijlinterventies binnen het bestaande behandelaanbod van een FACT-afdeling te implementeren. Een FACT-team is een specialistische tweedelijns gezondheidszorg voorziening die behandeling biedt aan buurtbewoners met ernstige psychiatrische aandoeningen. De effecten van deze interventie werden door zowel Lentis, als de...

Bekijk dit project

Laagdrempelige anonieme ondersteuning voor jonge mensen met psychische klachten in Friesland. Op weg naar mentale weerbaarheid met @ease Leeuwarden

Lopend (januari 2022 - januari 2023)

Achtergrond Veel jongeren kampen met psychische problemen. Psychische klachten in deze levensfase kunnen grote gevolgen hebben voor het volwassen leven. Het is dan ook belangrijk om bij beginnende psychische klachten snel bij te sturen. Helaas bestaat er nog steeds een taboe waardoor jongeren niet gemakkelijk praten over hun psychische klachten en ook lang wachten met hulp zoeken. Bij @ease...

Bekijk dit project

Implementatie, uitbreiding, verbreding en borging wijk GGD-er Roosendaal

Lopend (januari 2022 - januari 2023)

Achtergrond De gemeente Roosendaal ziet een toename van personen met psychische problematiek en van personen die verward gedrag vertonen. De drukte bij het OGGZ –team (bemoeizorg) neemt steeds verder toe en het aantal meldingen van mensen met verward gedrag loopt op. Medewerkers in de wijken missen doorgaans de kennis en kunde om op alle vragen van en over mensen met ernstige problematiek een...

Bekijk dit project

Herstelacademie | ggz

Lopend (januari 2022 - januari 2023)

Achtergrond Cliënten bij GGZ inGeest ervaren dat er tijdens behandeling beperkt aandacht is voor persoonlijk en maatschappelijk herstel. Herstel is een individueel proces waarin mensen veerkracht ontwikkelen. Ook leren ze in dit proces om te gaan met het leven en dit weer op te pakken na ontwrichtende ervaringen. In herstelprocessen staan de mogelijkheden en krachten van de mens centraal. Door...

Bekijk dit project

GGzE in Dialoog - Maak van gewone mensen bijzondere mensen en van bijzondere mensen weer gewone mensen-

Lopend (januari 2022 - januari 2023)

Achtergrond Echt naar elkaar luisteren. Hoe vaak doen we dat? Bij de geestelijke gezondheidszorg Eindhoven (GGzE) vinden we dat we daar tegenwoordig te weinig tijd voor nemen. Daarom willen we in samenwerking met Eindhoven in Dialoog en Out of the Box TV meerdere dialoogsessies organiseren. Doel Het doel van de dialoogsessies is om mensen in de wijk met elkaar te verbinden. Hiermee wordt begrip...

Bekijk dit project

Doorontwikkeling en borging wijkggd'er Houten

Lopend (januari 2022 - januari 2023)

Achtergrond In de geestelijke gezondheidszorg (ggz) zijn in de afgelopen periode verschillende ingrijpende transities in gang gezet. Twee belangrijke daarvan zijn de ambulantisering van de ggz en de hervorming van de langdurige ggz. In Houten merken we dat door deze veranderingen mensen met psychische of psychiatrische kwetsbaarheid vaker aangewezen zijn op ambulante begeleiding en...

Bekijk dit project

Amal in de morgen

Lopend (januari 2022 - januari 2023)

Achtergrond Huisartsen in Nijmegen zien dat mentale problematiek vaak voorkomt bij Nederlanders met een migratieachtergrond, maar dat er onvoldoende aansluiting tussen de zorg, preventie en welzijn voor deze groep is. Voor de mentale gezondheid van deze groep en hun naasten slaan huisartsen en wijkpartners in de stadsdelen Dukenburg en Lindenholt de handen ineen. Zij gaan samen aan de slag om hun...

Bekijk dit project

Vliegende Brigade+

Afgerond (november 2020 - april 2021)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Vliegende brigade +

Afgerond (januari 2020 - december 2020)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Borging aanpak regio Ijssel-Vecht implementatie Wvggz en sluitende aanpak personen met verward gedrag

Lopend (november 2020 - februari 2022)

De gemeenten in regio IJssel-Vecht hebben de voorbereiding op de Wvggz gezamenlijk opgepakt en hebben daar waar nodig regionale instrumenten ontwikkeld om de wettelijke taken uit te kunnen voeren. Een zorgvuldige implementatie van de Wvggz vraagt ook in 2020 e.v. om blijvende regionale afstemming tussen gemeenten, maar ook tussen ketenpartners. Doel We zien zowel lokaal als regionaal meer...

Bekijk dit project

In beeld in de bario: Proeftuin psychische kwetsbaarheid op Curacao.

Lopend (januari 2021 - maart 2022)

Het in beeld krijgen van psychische kwetsbaarheid is een belangrijk aandachts- en verbeterpunt voor Curaçao. Dit is zowel het geval vanuit het perspectief van de zorg- en justitiële instellingen, als vanuit het perspectief van de direct betrokkenen. Doel Het doel van het project ‘In beeld in de bario’ is om aanbevelingen te formuleren die op langere termijn de zorg en de ondersteuning van de...

Bekijk dit project

Doorontwikkeling Monitor Maatschappelijk Zorg: naar meer zicht op de groep mensen met een (psychische) kwetsbaarheid in Holland Rijnland

Lopend (januari 2021 - februari 2022)

De regio Holland Rijnland bestaat uit 13 gemeenten, met Leiden als centrumgemeente. Leiden beschikt van oudsher over een goede kennisinfrastructuur om het beleid op gebied van maatschappelijke zorg te ondersteunen, waaronder de Monitor Maatschappelijke Zorg. De doordecentralisatie van Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang stelt de gemeenten echter voor nieuwe uitdagingen. Doel Het doel van...

Bekijk dit project

Beter zicht op (psychisch) kwetsbare groepen en hun zorg en ondersteuning in Amsterdam

Lopend (januari 2021 - februari 2022)

Doel In Amsterdam bestaan verschillende zorgketens voor kwetsbare personen. Overlast en (ernstige) zorgen worden gemeld bij het Advies- en Meldpunt OGGZ (AM-OGGZ) en de Meldpunten Zorg en Woonoverlast (MZWO). De acute crisisketen regelt triage, vervoer en psychiatrische beoordeling van personen met verward gedrag die in beeld zijn bij de politie. Dezelfde kwetsbare personen komen in de...

Bekijk dit project

Suïcidepreventie Veluwe Noord

Lopend (januari 2021 - november 2022)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Proeftuinen monitor psychische kwetsbaarheid in Flevoland

Lopend (januari 2021 - november 2021)

Doel Om passende zorg en ondersteuning te kunnen organiseren, de integrale samenwerking te intensiveren, en zodoende overlast voor het individu en anderen te minimaliseren, is het essentieel om op een adequate en continue manier zicht te krijgen op de doelgroep met psychische kwetsbaarheid. Werkwijze Om tot een monitor te komen zal worden voortgebouwd op de kennis en ervaring die is opgedaan in...

Bekijk dit project

Proeftuin: in de war over verwardheid: wat zeggen de cijfers over Beuningen en Heumen?

Afgerond (januari 2021 - oktober 2022)

Gemeente Beuningen en gemeente Heumen maken deel uit van Veiligheidsregio Gelderland Zuid, waarbij er onder andere wordt samengewerkt op het gebied van sluitende aanpak voor mensen met psychische kwetsbaarheid. Ondanks diverse pilots is er een toenemende behoefte aan zicht op de doelgroep. Doel Het project heeft als doel het breed in beeld brengen van de doelgroep mensen met een psychische...

Bekijk dit project

Aanpak personen met verward gedrag Aruba

Afgerond (januari 2021 - juni 2022)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Startsubsidie Integraal aanbod zorg en begeleiding. Van multidisciplinair naar interdisciplinair

Afgerond (januari 2021 - juli 2022)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Proeftuin aard en aantal Psychisch kwetsbare personen in beeld Groningen

Lopend (januari 2021 - februari 2022)

Doel De gemeente Groningen wil met het project ‘Proeftuin aard en aantal Psychisch kwetsbare personen in beeld Groningen’ meer kennis verkrijgen over psychisch kwetsbare personen. In het project wordt een proeftuin ingericht. Deze proeftuin richt zich op het in beeld brengen van de aard en omvang van de psychisch kwetsbare personen in de gemeente. Het doel is over 9 maanden meer zicht te hebben...

Bekijk dit project

Noodbed personen met verward gedrag.

Lopend (januari 2021 - april 2022)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Doorstart en aanpassing Pilot Melding, Beoordeling, Passende Zorg & Vervoer (60-63800-98-4025)

Lopend (januari 2021 - mei 2022)

Doel Vanuit de nieuwe situatie met inzet van de Psycholance is het doel dat de aansluiting tussen het medisch en het sociaal domein in de stad Groningen wordt verbeterd. Zo moeten de crisissituaties afnemen door het ontwikkelen van zorgroutes en de bereikbaarheid van het sociaal domein verder geregeld worden. Werkwijze Het project bereikt dit doel door: De reguliere verantwoordelijke...

Bekijk dit project

Inbedding, borging en verbinding: passende zorg en ondersteuning voor personen met verward gedrag in Friesland

Lopend (januari 2021 - oktober 2022)

Stip op de horizon Het totaal aan partijen dat verbonden is aan zorg- en ondersteuning voor de doelgroep is groot. Van gemeenten, verslavingszorg en politie tot woningcorporaties, ziekenhuizen en maatschappelijke opvang. De doorontwikkeling van het ROSANA platform is essentieel voor de inbedding, borging en verbinding van alle bestaande en toekomstige initiatieven (lokaal, regionaal en landelijk)...

Bekijk dit project

De kracht van relaties

Lopend (januari 2021 - januari 2023)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Goed werkende aanpak verward gedrag regio Gooi en Vechtstreek - inbedding, borging en verbinding

Lopend (maart 2021 - oktober 2022)

Landelijk, groeit het aantal meldingen van personen met verward gedrag. Ook in regio Gooi en Vechtstreek hebben we hiermee te maken. In de meeste gevallen gaat het over mensen die overlast veroorzaken, zonder een gevaar te zijn voor zichzelf of hun omgeving. In de meeste gevallen is er sprake van een combinatie van problemen. Doel De oplossing vraagt soms om specifieke kennis over de...

Bekijk dit project

Effectieve verbinding lopende en nieuwe initiatieven Zorg en Veiligheid

Lopend (januari 2021 - januari 2023)

Doel Deze pilot in de Regio Utrecht verbindt het bestaande casusoverleg voor personen met verward gedrag en gevarenrisico’s met de pilots Ketenveldnorm en Bestuurlijk toezicht. Deze pilot moet bijdragen aan: Een gedeelde risicotaxatie van de betrokken persoon, die bij alle betrokken partijen bekend is Een bejegeningsprofiel, bij voorkeur opgesteld in samenspraak met de betrokkene zelf en...

Bekijk dit project

Borging inbedding en verbinding Gelderland-Midden

Lopend (januari 2021 - januari 2022)

Doel Het project bestaat uit 2 deelprojecten: Het keten brede Meld- en Adviespunt voor acute situaties heeft als doel een doorlopende zorglijn te realiseren en te handelen op een manier die past bij de betrokkenen. Het regionaal Meldpunt voor niet-acute casussen moet signalen over kwetsbare inwoners sneller op de juiste plek terecht laten komen. Werkwijze Het Meld- en Adviespunt voor acute...

Bekijk dit project

Inbedding en borging Advies- en Meldpunt Verward (niet-acuut) Regio FoodValley Utrecht

Afgerond (november 2020 - juni 2022)

Doel De gemeenten Renswoude, Rhenen en Veenendaal werken samen aan een sluitende aanpak voor personen met verward gedrag. Dit doen de gemeenten met partners uit de regio, zoals de ggz, de politie en de woningcorporaties. Vanuit dit project is het ‘Meldpunt’ begonnen. Met het Meldpunt kunnen mensen die verward gedrag vertonen beter en sneller geholpen worden. Daarom is het gewenst dat het Meldpunt...

Bekijk dit project

Van data tot handelingsperspectief. Pilot naar de manier waarop data-analyse kan helpen praktijkvragen rond kwetsbare inwoners te beantwoorden.

Lopend (maart 2021 - juni 2022)

Achtergrond De gemeente Utrecht creëert op verschillende manieren zicht op groepen mensen met (psychische) kwetsbaarheid. Hiervoor zijn data beschikbaar uit registraties, vragenlijst- en verdiepend onderzoek en panels. De resultaten hieruit worden gedeeld met professionals in de stad in verschillende typen dialoogsessies, zoals wijkgesprekken en kenniskringen. Tijdens deze dialoogsessies wordt...

Bekijk dit project

DITSMI landelijke implementatie (kwartiermakersfase)

Afgerond (februari 2021 - januari 2022)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Cultuursensitief werken, vroegsignalering van ggz- en lvb-problematiek bij migrantenjeugd en omgaan met multi probleem gezinnen

Lopend (december 2019 - december 2021)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Trainingsplan Verward gedrag

Afgerond (december 2019 - december 2020)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Zeeland maakt de verbinding

Lopend (januari 2021 - november 2022)

Binnen de implementatie van zowel de Aanpak personen met verward gedrag, als de Wvggz, Wzd en de Levensloopfunctie zijn er in Zeeland nog open eindjes die extra aandacht vragen om tot een goed werkende en duurzame aanpak en verbinding te komen. Omdat de regionale aanpak een grote reikwijdte kent, sluit het project aan op de lopende projecten in de Zeeuwse aanpak. Doel Het doel van het project is...

Bekijk dit project

Verkennen en draagvlak creëren t.b.v. Housing First in Montferland

Afgerond (november 2020 - mei 2021)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Vliegende brigade +

Afgerond (november 2019 - juni 2021)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Implementatie traject procesregie samenwerking zorg en veiligheid gericht op multiproblem casuïstiek bij de regie rond kwetsbare inwoners (MDO).

Afgerond (oktober 2020 - april 2021)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Ontwikkeling integraal samenwerkingskader gericht op preventie en levensstructuur

Afgerond (oktober 2020 - april 2021)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Vliegende Brigade

Afgerond (september 2020 - april 2021)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Vliegende brigade +

Afgerond (december 2019 - februari 2020)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Vliegende brigade +

Afgerond (december 2019 - april 2020)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Subsidieaanvraag gemeente Eindhoven ‘Van zicht naar inzicht’

Lopend (januari 2021 - februari 2022)

Doel Met het project werkt Gemeente Eindhoven aan verbetering van zorg en ondersteuning voor de meest kwetsbaren. Het is hierbij zaak om eerder de juiste zorg op de juiste plek brengen. Hiermee wordt een verschil gemaakt voor inwoners die niet de juiste hulpvraag kunnen of willen aangeven. Ook wordt met de inzet van outreachend werk een betere opvolging aan overlastmeldingen gegeven en wordt...

Bekijk dit project

Professioneel zicht op psychisch kwetsbare doelgroep

Lopend (januari 2021 - december 2021)

Doel Gemeente Houten werkt in de proeftuin ‘Zicht op de groep mensen met een psychische kwetsbaarheid’ samen met een aantal partners aan het beter in beeld brengen van deze doelgroep. Zorgaanbieder Lister, woningcorporatie Viveste, Politie Midden-Nederland, Verbeterforum en Gemeente Houten brengen gezamenlijk in deze proeftuin de ‘harde’ gegevens over de doelgroep bij elkaar. Daarnaast wordt de...

Bekijk dit project

Aanpak verward gedrag borgen bij hoogcomplexe problematiek in West-Brabant

Lopend (april 2021 - januari 2023)

In de regio West-Brabant werken partners samen om oplossingen te vinden voor complexe casussen. We zien hierbij een toenemend aantal mensen (met onbegrepen gedrag) dat tussen de wal en het schip valt. Mensen die door hun complexe problematiek en gedrag niet de zorg en ondersteuning kunnen krijgen binnen de geldende (financiële) kaders en werkwijzen. Doel Met dit project willen we in de regio...

Bekijk dit project

Zicht op de groep mensen met een (psychische) kwetsbaarheid

Lopend (januari 2021 - maart 2022)

Er wordt veel gesproken over (psychisch) kwetsbare burgers: zij zorgen voor incidenten, staan op wachtlijsten, zijn ‘verward’ of veroorzaken overlast. Het blijft een uitdaging om deze doelgroep goed in beeld te krijgen, en om te achterhalen waarom deze groep zo groot is. Doel Er is al meerdere malen geprobeerd een beeld van de doelgroep te krijgen. Het plan is dus niet om dezelfde uitvoering te...

Bekijk dit project

Pilot Bestuurlijk Toezicht Amsterdam Amstelland

Lopend (april 2021 - oktober 2021)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Samen Sterker in de Wijk

Lopend (maart 2021 - maart 2022)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Coordinatie realisatie regionale samenwerking Wet verplichte ggz

Afgerond (september 2020 - oktober 2021)

Doel Na de start van de implementatie van de Wvggz, zijn in dit project het regio-overleg en de daarbij behorende werkafspraken verder doorontwikkeld en geborgd. Partijen zijn door de regio-coördinator begeleid bij het maken van samenwerkingsafspraken. Ook is er uitvoering gegeven aan een proces evaluatie en is er in samenspraak met alle ketenpartners een monitor tot stand gekomen op basis van de...

Bekijk dit project

Vliegende brigade +

Afgerond (december 2019 - april 2020)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Voortzetting experiment passend vervoer voor personen met verward gedrag in Noord- en Midden-Limburg 2019

Afgerond (april 2019 - juli 2021)

Op 1 april 2018 zijn partners in de regio Noord- en Midden-Limburg gestart met een experiment rond het inzetten van de GGZ Vervoersdienst. In 2019 zal dit experiment voortgezet worden. Doel Het doel is om cliënt-/patiëntvriendelijk, niet stigmatiserend, de-escalerend vervoer voor personen met verward gedrag voort te zetten. Dit wordt gedaan tot de landelijke betaaltitel georganiseerd is, per...

Bekijk dit project

actieonderzoek werkplaats jeugdreclassering 2.0: OP weg naar succes en herstel

Afgerond (december 2019 - juni 2021)

Doel In het project ‘Werkplaats Jeugdreclassering 2.0: Op weg naar succes en herstel’ wordt in de regio’s IJmond en Zuid-Kennemerland gewerkt aan de implementatie en borging van de aanpak Jeugdreclassering 2.0 (JR 2.0). De implementatie en borging van JR 2.0 in de werkplaats gaat samen met het Actieonderzoek. Middels het Actieonderzoek wordt beoogd te achterhalen wat wel en niet werkt in de...

Bekijk dit project

APH triage functie/ acuut meldpunt Midden Westelijk Utrecht

Afgerond (augustus 2018 - november 2019)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Continueren, transformeren en borgen van triage en passende zorg/vervoer bij verward gedrag.

Afgerond (januari 2019 - oktober 2019)

In de regio Hollands Midden werken 19 gemeenten met betrokken partners zoals regionale cliëntbelangenorganisaties, aanbieders van (gezondheid)zorg, opvang en ondersteuning, politie en GGD samen aan het realiseren van passende zorg en ondersteuning voor personen met verward gedrag. Doel De ambitie van de regio is om het experiment vervoer voor personen met verward gedrag (dat voldoet aan de...

Bekijk dit project

Actieonderzoek: Stimulering wederzijds begrip tussen personen verward gedrag met migratie achtergrond en zorgprofessionals

Afgerond (december 2019 - juni 2021)

Doel Mensen met een migratie achtergrond die kampen met psychische aandoeningen kunnen vaak hun weg naar de zorgverlening moeilijk vinden. Als deze groep wel ergens in behandeling is, loopt de behandeling vaak spaak door een aantal factoren die de communicatie en verwachtingspatronen tussen cliënt en behandelaren ondermijnen. Met het actieonderzoek ‘Stimulering wederzijds begrip tussen personen...

Bekijk dit project

Coördinator realisatie regionale samenwerking Wet verplichte GGZ Kennemerland

Afgerond (juni 2019 - december 2020)

Doel Op 1 januari 2020 is de nieuwe ‘Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg’ (Wvggz) in Nederland ingegaan. Door subsidie van ZonMw heeft de regio Kennemerland een coördinator voor de realisatie van regionale samenwerking Wvggz kunnen inzetten om, door middel van een goede samenwerking, de maatregelen op de juiste wijze te implementeren. Resultaten In november 2019 heeft er een succesvolle...

Bekijk dit project

Verkenning inzet ervaringsdeskundigen

Afgerond (november 2019 - februari 2021)

Dit project betrof een tweeledige verkenning met twee doelstellingen: Een verkenning naar het daadwerkelijk betrekken van ervaringsdeskundigen in de regionale praktijkprojecten van het ‘actieprogramma lokale initiatieven voor mensen met verward gedrag’. Een verkenning naar de inzet van ervaringsdeskundigen in 39 toegekende projecten van de ronde ‘Kleinschalige initiatieven door...

Bekijk dit project

Leernetwerk Verward Gedrag

Lopend (oktober 2019 - mei 2022)

Doel Het Leernetwerk Verward Gedrag brengt praktijk- en onderwijspartners uit de domeinen zorg, welzijn en veiligheid samen door uitbreiding van een bestaand, succesvol leernetwerk: Wijklink. Praktijkprofessionals, docenten en studenten leren van elkaar en van ervaringsdeskundigen. Dit gebeurt zowel online als bij themabijeenkomsten. Het doel is om via interdisciplinair leren en samenwerken de...

Bekijk dit project

Inzet coördinator regionale samenwerking Wet verplichte GGZ regio Drenthe

Afgerond (september 2019 - juni 2021)

Doel Op 1 januari 2020 is de Wet verplichte ggz (Wvggz) in werking getreden. Om de regio Drenthe goed voor te bereiden op deze wet en de invoering hiervan goed te laten verlopen, is een regiocoördinator Wvggz aangesteld. Resultaten In samenwerking met alle partners in Drenthe heeft de regiocoördinator de voorbereidingen op de wet voortvarend opgepakt. Hierdoor was Drenthe op 1 januari 2020...

Bekijk dit project

Duale beoordeling en vervoer voor mensen met verward gedrag in Zuid-Limburg

Afgerond (oktober 2019 - april 2021)

Doel Het project ‘Duale beoordeling en vervoer voor mensen met verward gedrag in Zuid-Limburg’ kent 2 concrete doelen. De doelstellingen zijn als volgt: Het verkorten van de wachttijd voor de patiënt doordat psychiatrische en somatische beoordeling tegelijk plaatsvindt, waarbij de patiënt slechts eenmalig verhaal hoeft te doen. Minder vervoersbewegingen, waardoor prikkels worden verminderd en...

Bekijk dit project

Werkplaats JR 2.0 Op weg naar succes en herstel

Lopend (juli 2019 - juli 2021)

Jongeren die een delict hebben gepleegd en bij de jeugdreclassering terechtkomen vormen een kwetsbare groep. Vaak is sprake van een combinatie van gezins- en persoonlijke problematiek. In de praktijk ziet men dat ook de ernst van de delicten en daarmee de schade voor slachtoffers en maatschappij toeneemt. De vernieuwde expertise van de Jeugdreclassering is in de regio’s IJmond en Zuid-Kennemerland...

Bekijk dit project

Regionale projectleiding implementatie Wvggz Zeeland

Lopend (juni 2019 - januari 2021)

Doel Op Zeeuws niveau is de implementatie van de Wvggz uniform ingericht per 1 januari 2020. De samenhang met de Aanpak Personen met verward gedrag, aansluiting op de acute zorg, de forensische zorg, het Zorg- en Veiligheidshuis en de ketenveldnorm, zijn onderdeel van het project. In dit project wordt de regionale samenwerking multidisciplinair vormgegeven met de verschillende ketenpartners...

Bekijk dit project

Geïntegreerde GGZ in de wijk

Afgerond (december 2019 - oktober 2021)

Achtergrond De WijkGGZ is een netwerk van welzijnsprofessionals, ervaringsdeskundigen, begeleiders en behandelaren uit de (S)GGZ en verslavingszorg van de organisaties IrisZorg, RIBW Nijmegen & Rivierenland, Pro Persona en vanwege deskundigheid op het gebied van licht verstandelijke beperking (LVB) ook Pluryn. Dit netwerk ondersteunt mensen met een (ernstige) psychische kwetsbaarheid zodat zij...

Bekijk dit project

Dwars in Emmeloord:Door werken aan ruimte samen investeren in preventie en vroegsignalering bij mensen met (risico op) verward gedrag.

Lopend (februari 2020 - september 2021)

Doel DWARS en Beschermd Wonen in Beweging, in de Noordoostpolder, heeft door het samenspel tussen bewoners met psychische kwetsbaarheid, de gemeente, maatschappelijke organisaties, buurten en dorpen geleid tot zichtbaarheid én inclusie van bewoners die psychisch kwetsbaar zijn. Resultaten In het project is twee jaar gebouwd aan een open perspectief en een ‘zachte landing’ in de buurten en...

Bekijk dit project

BUURTPOWER Preventie en vroegsignalering versterken rond kwetsbare bewoners

Lopend (juli 2020 - juli 2022)

Doel Het project zoekt met bewoners en (buurtpower)-professionals naar een manier waarop er gewerkt kan worden aan veilige buurten waar iedereen die er leeft zich welkom voelt. De ontwikkeling wordt nagestreefd vanuit de beleving van de bewoners: Mensen lossen samen hun problemen op Mensen zijn op de hoogte van hun eigen invloedsfeer Signalen van verward/onbegrepen gedrag komen tijdig bij...

Bekijk dit project

Het bieden van beleeftrainingen t.a.v. autisme, Ivb, NAH en trainingen gericht op combinatie LVB en GGZ voor lokale professionals, vrijwilligers en inwoners.

Lopend (september 2020 - januari 2022)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Gebiedsgericht samenwerken GGZ

Lopend (januari 2020 - juli 2022)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Actieonderzoek ter ondersteuning van de doorontwikkeling van het advies- en meldpunt OGGZ

Afgerond (december 2019 - juni 2021)

Doel Op 1 januari 2020 start in Amsterdam het Advies- en Meldpunt OGGZ waar iedereen 24 uur per dag zorgen kan melden over de geestelijke gezondheid van een medeburger. Dit Advies- en Meldpunt zorgt voor triage om daarmee de juiste oplossing voor de cliënt en zijn of haar omgeving in gang te zetten. Werkwijze De invoering wordt begeleid door een actieonderzoek om het meldpunt verder te...

Bekijk dit project

Leernetwerk Samen leren over Schakelen bij Verward Gedrag (SOS-Verward Gedrag)

Lopend (oktober 2019 - mei 2022)

Doel Om het handelen van professionals te verbeteren ten opzichte van mensen met verward gedrag zet dit project een duurzaam leernetwerk op. Het leernetwerk verbindt de leerwerkplaatsen van ROC Albeda en Hogeschool Rotterdam. Het unieke van een leerwerkplaats is dat docenten ook onderwijs verzorgen in de beroepspraktijk. Bij het leernetwerk worden leerwerkplaatsen betrokken vanuit zorg, welzijn...

Bekijk dit project

Fijn wonen in de Beerenbroeckbuurt, vervolg (Geuzenveld-Slotermeer in Amsterdam)

Afgerond (februari 2020 - juni 2021)

Doel Het doel van het project is om ervoor te zorgen dat de Beerenbroeckbuurt voor iedereen een fijne buurt is om te wonen. De buurt is een zogenaamde verweesde buurt in Amsterdam Nieuw West. Het project richt zich op het ontwikkelen van een “buurtmakers” aanpak als manier om “de participatiesamenleving” te ontwikkelen. De buurt is een belangrijke plek waar (nieuwe) verbindingen en netwerken...

Bekijk dit project

De Woon GGD'er

Afgerond (februari 2020 - april 2021)

Woningcorporatie van Alckmaer voor Wonen krijgt in het contact met huurders regelmatig te maken met verward gedrag. De problematiek en het gedrag van deze huurders is zeer complex en moeilijk te beïnvloeden of te stabiliseren. Doel Het doel van dit project is om huisuitzettingen als gevolg van verward gedrag van huurders te voorkomen in 2020. Met deze aanpak, en een meer preventieve rol van de...

Bekijk dit project

Vervolg " Over grenzen heen"

Afgerond (augustus 2019 - juli 2021)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

GGz-cliënten- en naastenpanel (referentenpanel) in het kader van het Actieprogramma lokale initiatieven mensen met verward gedrag van ZonMw

Afgerond (januari 2018 - oktober 2019)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Actieonderzoek ditsmi

Afgerond (december 2019 - maart 2021)

Achtergrond Binnen de afdeling de Meent, onderdeel van de Intensieve Vervolg Behandeling (IVB) GGNet te Warnsveld werd tussen 2015 en 2017 een werkwijze ontwikkeld genaamd DITSMI: Diagnose, Indicate, Treat Severe Mental Illness. Het gaat om het diagnosticeren, indiceren en behandelen van mensen met een ernstige psychische aandoening (EPA). DITSMI is een practice based model waarbij de...

Bekijk dit project

Verbetering achter de voordeur: domeinoverstijgend integraal aanbod behandeling en begeleiding in Heerlen

Afgerond (januari 2020 - augustus 2020)

Doel In Heerlen is een plan van aanpak opgesteld voor het uitvoeren van een pilot waarin gemeente, zorgaanbieders en zorgverzekeraars in het kader van een sluitende aanpak voor mensen met verward gedrag nauw gaan samenwerken. Het doel van de pilot is het verbeteren van een integraal aanbod voor thuiswonende volwassen cliënten, die als gevolg van psychische problemen zowel behandeling als...

Bekijk dit project

Integraal aanbod zorg en begeleiding: het Herstelhuis regio Midden-Limburg

Afgerond (januari 2020 - januari 2021)

De zeven Midden-Limburgse gemeenten schreven een Plan van Aanpak voor een sluitende aanpak voor personen met verward gedrag. Als regio Midden-Limburg willen we een plek creëren waar personen die de grip op hun leven dreigen te verliezen terecht kunnen voor herstel en stabiliteit. Het Herstelhuis in Weert biedt deze mogelijkheid. ln 2019 heeft het Herstelhuis verkend wat er nodig is om binnen deze...

Bekijk dit project

De kunst van consultancy vanuit de kracht van ervaringskennis

Afgerond (maart 2019 - juli 2020)

Doel In het project ‘De kunst van consultancy vanuit de kracht van ervaringskennis’ hebben ervaringsdeskundigen bij 3 verschillende organisaties hun kennis en ervaring ingezet op de werkvloer en adviezen uitgebracht over de gewenste veranderingen. Het doel is dat ervaringsdeskundigen professionals van waardevolle feedback voorzien. Resultaten De inzet van ervaringsdeskundigheid was voor de...

Bekijk dit project

Platform Ervaringsdeskundigheid

Afgerond (juni 2019 - februari 2020)

IrisZorg is een ggz instelling voor (jong)volwassenen met een verslaving of met complexe problemen op het gebied van wonen en leven. Wij werken vanuit herstelondersteunende zorg. Doel Dit project heeft tot doel het ontwikkelen van een succesvol platform waarmee ervaringsdeskundigheid blijvend op de kaart wordt gezet binnen de regio Noordwest-Veluwe en Deventer. Op deze wijze kunnen we van elkaar...

Bekijk dit project

Ervaringsdeskundige ondersteuning bij vertrek uit Beschermd Wonen

Afgerond (juli 2019 - september 2020)

Doel Er is bij diverse instellingen belangstelling voor het inzetten van ervaringsdeskundigen van CéZetPé, Stichting Centrum voor Zelfregie en Participatie. Zelf hebben ze weinig tot geen kennis van en ervaring met ervaringsdeskundigen. Het doel van het project is hen helpen die ervaring op te bouwen. Resultaten Door verschillende onvoorziene omstandigheden is er nog betrekkelijk weinig...

Bekijk dit project

Ervaring doet er toe

Afgerond (juli 2019 - oktober 2020)

Mensen met psychische kwetsbaarheid en/of verslavingsgevoeligheid hebben voor persoonlijk en maatschappelijk herstel baat bij laagdrempelige ondersteuning vanuit buiten de ggz. Doel Dit project (‘Ervaring doet er toe’) wil hieraan bijdragen door inzet van ervaringsdeskundigheid in de wijk te bevorderen. Het samenwerkingsverband van Herstelacademie Haarlem en Meer, welzijnsorganisatie Haarlem...

Bekijk dit project

Coördinator regionale samenwerking Wet verplichte GGZ Friesland

Afgerond (mei 2019 - december 2020)

Samenwerking De samenwerking tussen Sociaal Domein Fryslân, GGZ Friesland, politie en GGD voor de regionale aanpak Personen met Verward Gedrag is succesvol. Daarom willen deze organisaties ook de implementatie van de Wet verplichte ggz (Wvggz) gezamenlijk oppakken. Doel Er zijn acht onderdelen in de Wvggz geïdentificeerd waarop de verschillende partijen samen een uitvoeringspraktijk moeten...

Bekijk dit project

Regionale implementatie Wvggz in Oost-Brabant

Afgerond (mei 2019 - juni 2020)

Achtergrond Sinds een aantal jaren werken de 38 gemeenten in Oost-Brabant, de politie en het openbaar ministerie steeds beter samen op het terrein van openbare orde en veiligheid. Binnen de Stuurgroep “Verward…en dan?” werken deze partners met onder andere ggz en GGD aan de aanpak van personen met verward gedrag. De stuurgroep wordt momenteel omgevormd tot een Programmaraad Zorg en Veiligheid,...

Bekijk dit project

De ervaringsdeskundige (ED) als verbindend persoon in de herstelfase van mensen met een chronische depressie.

Afgerond (juni 2019 - maart 2020)

Het doel van dit project is het traject van nazorg en herstel op de poli Depressie van de Nieuwe Valerius Kliniek te verbeteren door het inzetten van een ervaringsdeskundige die de cliënt en zorgprofessional helpt bij het kiezen van een herstelactiviteit. Als cliënt heeft de projectleider zelf ervaren dat het na een intensief behandeltraject een té grote overgang is om zonder steun verder te...

Bekijk dit project

‘Herstellen doe je samen’ Naar een gemeenschappelijke visie op Herstel en Ervaringsdeskundigheid

Afgerond (juli 2019 - mei 2020)

Stichting Lumen Holland Rijnland ontwikkelt samen met ervaringsdeskundigen van organisaties in de ggz, verslavingszorg en maatschappelijke opvang een gedeelde visie op herstel en ervaringsdeskundigheid. Doel Iedere ervaringsdeskundige heeft specifieke, waardevolle cliëntervaringen, maar onderling is nog geen sprake van een gedeelde ‘hersteltaal’ of een overkoepelend cursusaanbod. Het doel van...

Bekijk dit project

Regionale coordinatie implementatie wet verplichte GGZ

Afgerond (juli 2019 - december 2020)

Doel Door middel van dit project wordt geïnvesteerd in een eenvoudige en sluitende meldpunt-infrastructuur voor kwetsbare inwoners in de regio. Het project beoogd de samenhang tussen de bestaande meldfuncties te verbeteren. Daarnaast worden eventuele lacunes in het aanbod in kaart gebracht (bijvoorbeeld de doelgroep en 24/7 bereikbaarheid). Die analyse kan ertoe leiden dat een bestaand meldpunt...

Bekijk dit project

Naar een inclusieve arbeidsmarkt: een interactieve workshop voor werkgevers van mensen met een GGZ-achtergrond.

Afgerond (juli 2019 - maart 2020)

Mede door de krappe arbeidsmarkt hebben werkgevers tegenwoordig meer aandacht voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. Deze doelgroep krijgt vaak te maken met vooroordelen. Doel Het doel van dit project is het verminderen van stigmatisering van mensen met een psychische kwetsbaarheid zodat kansen op de arbeidsmarkt voor hen toenemen. Dit komt ten goede aan een inclusieve arbeidsmarkt en het...

Bekijk dit project

Pool Ervaringsdeskundigen Twente

Afgerond (november 2019 - juni 2020)

Doel Ten behoeve van de regionale aanpak voor mensen met verward gedrag is een ‘Pool van ervaringsdeskundigen’ opgezet, zodat op maat ervaringsdeskundige kennis, kunde en competenties ingezet kunnen worden bij regionale vragen ten aanzien van beleidsmatige en operationele vraagstukken. Resultaten Er is een 'Pool van ervaringsdeskundigen' in Twente opgezet met een vast coördinatiepunt. Het...

Bekijk dit project

Verhogen van de bewustwording ten aanzien van cultuursensitief werken bij alle medewerkers van de GGD Gelderland-Zuid die dagelijks met mensen uit andere culturen te maken krijgen.

Afgerond (juni 2019 - juli 2020)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Vliegende brigade +

Lopend (juni 2019 - oktober 2019)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Samenwerking GGZ en W&I in de Achterhoek

Afgerond (juli 2019 - maart 2021)

Achtergrond Het project ‘Samenwerking ggz en W&I in de Achterhoek’ is een vervolg op het project ‘Samenwerking ggz en W&I, de eerste stappen in de praktijk’. In dit project hebben de samenwerkende partijen GGNet, UWV en de Sociale Dienst Oost Achterhoek een geïntegreerde intake ggz en Werk & Inkomen (W&I) ontwikkeld. Het vervolg richt zich op actieonderzoek. Twomorrow is een bedrijf...

Bekijk dit project

Opzetten Wel-KOM huis in Nijkerk, voor preventie en vroegtijdige signalering van mensen met verward gedrag

Afgerond (juli 2019 - januari 2022)

In juli 2019 is het WelKOM-huis Nijkerk geopend. Het is een inloopvoorziening, opgezet door GGz Centraal en Gemeente Nijkerk, waar kwetsbare inwoners van Nijkerk terecht kunnen. Hier worden zij geholpen om weer te kunnen deelnemen aan de maatschappij. Mensen kunnen zonder indicatie terecht bij het WelKOM-huis. Doel Het WelKOM-huis richtte zich op het opzetten van een inloopvoorziening voor alle...

Bekijk dit project

Inzet coördinator regionale samenwerking en implementatie Wet verplichte GGZ

Afgerond (mei 2019 - september 2020)

Doel In juni 2019 is het project ‘Implementatie regionale samenwerking "Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg" Gelderland-Midden’ gestart. De projectcoördinator heeft een plan van aanpak opgesteld en werkgroepen aangestuurd die allen een onderdeel van de wettelijke taken hebben omschreven. Resultaten Uit dit plan van aanpak is een inrichtingsvoorstel ontstaan waar 14 van de 15 gemeenten...

Bekijk dit project

Integraal aanbod Zorg en begeleiding Maastricht-Heuvelland

Afgerond (juli 2019 - maart 2020)

Doel In de regio Maastricht/Heuvelland gaan gemeenten, zorgverzekeraars en zorgaanbieders van maatschappelijke zorg en ggz een project realiseren ter verbetering van een integraal aanbod voor thuiswonende volwassen cliënten, die als gevolg van ernstige psychische problemen zowel behandeling (vanuit Zorgverzekeringswet) als begeleiding (vanuit Wmo) nodig hebben. Resultaten Ten behoeve van het...

Bekijk dit project

Het inzichtelijk maken van het rendement van een praktijkproject

Afgerond (juli 2019 - juni 2021)

Aanleiding Het project ‘Via integrale ondersteuning naar herstel van mensen met verward gedrag’ had het doel om te komen tot een in de praktijk bewezen, duurzaam inzetbare, innovatieve, overdraagbare, herstel ondersteunende aanpak. Deze aanpak werd gebaseerd op een intensieve samenwerking tussen cliënt, omgeving, regionale organisaties en ervaringsdeskundigen. Dit leidt tot een significante...

Bekijk dit project

Ernstig verwarde personen en middelengebruik in de maatschappelijke opvang - actieonderzoek

Lopend (juli 2019 - januari 2021)

In 2019 ontwikkelen Mainline en De Volksbond een handleiding en een training om de ondersteuning aan verwarde personen met een dubbele diagnose in de maatschappelijke opvang te verbeteren. Actieonderzoek Grotendeels parallel aan dit project - van juli 2019 t/m juni 2020 - voert Mainline een actieonderzoek uit met aandacht voor de bredere context van 'het probleem', maar vooral ook gericht op de...

Bekijk dit project

Een nieuwe uitvoeringspraktijk

Lopend (juli 2019 - juli 2022)

Doelstelling Dit project richt zich op stabiliteit van leven voor kwetsbare inwoners door het creëren van een nieuwe uitvoeringspraktijk voor hulpverlening. Hiermee wil dit project escalaties rond verward gedrag verminderen en ervoor zorgen dat minder mensen in de problemen komen. Methode Ervaringsdeskundigen zijn binnen dit project richtinggevend. Hun ervaringen vormen, samen met het reeds...

Bekijk dit project

Coördinator regio overleg - Overijssel

Afgerond (juli 2019 - januari 2021)

Doel Het project ‘Coördinator regio overleg – Overijssel’ kent 2 doelen, een doel voor de coördinator van het regionaal overleg en voor de onafhankelijke coördinator: De coördinator van het regionaal overleg Wvggz Twente en IJsselland heeft als doel om binnen 6 maanden te komen tot het regionaal beleidsplan en binnen 12 maanden de doorontwikkeling en borging van het overleg te organiseren...

Bekijk dit project

Beautiful Distress Waanzin ontmoet Kunst

Afgerond (juli 2019 - april 2020)

Dit project organiseert 6 ontmoetingen in Amsterdam met kunst als verbindende taal vanuit ervaringsdeskundigen en kunstenaars. Kunst gaat uit van gevoel, expressie, emotie, creativiteit en medemenselijkheid.  Psychisch lijden wordt zichtbaar, voelbaar en bespreekbaar gemaakt. Thema’s bij de ontmoetingen komen voort uit een groot onderzoek onder ervaringsdeskundigen waarbij persoonlijk herstel en...

Bekijk dit project

Actieonderzoek voor het praktijkproject Project Cliënt Vinder: voorkomen van vermissingen van cliënten met verward gedrag (ZonMw projectnummer 638015017)

Afgerond (juli 2019 - maart 2021)

Achtergrond In het project ‘Project Cliënt Vinder’ is de betrokkenheid en inbreng van de zorgprofessionals van de afdelingen waar de cliënten verblijven cruciaal voor het succes. Hun zorgexpertise en schakelfunctie naar cliënten en naasten is noodzakelijk. Door hoge werkdruk op de afdelingen staat hun inbreng onder druk en is het voor zorgprofessionals niet altijd mogelijk om mee te denken in de...

Bekijk dit project

Herstel op herhaling

Afgerond (juli 2019 - juli 2020)

Doel De Hoofdzaak organiseert een herstelgroep voor mensen die eerder in therapie zijn geweest, om terugval te voorkomen. De herstelgroep krijgt de vorm van een cursus van 8 bijeenkomsten. In de herstelgroep wordt levenservaring uitgewisseld tussen de deelnemers en tegelijkertijd geleerd hoe moeilijke situaties aangepakt kunnen worden. Resultaten De herstelgroep heeft de naam ‘Praat- en...

Bekijk dit project

Ervaringsdeskundigen trainen professionals in sociaal domein

Afgerond (juni 2019 - maart 2020)

Ervaringsdeskundigen trainen professionals Dit project wil een interactieve training ontwikkelen, gericht op: bipolaire stoornissen depressie angst- en dwangstoornissen autismespectrumstoornissen. Ervaringsdeskundigen geven deze trainingen aan professionals binnen het sociaal domein. De training verbindt theorie met praktijk en zal zorgen voor meer openheid, meer begrip en minder stigma. ...

Bekijk dit project

De levende casus, een film en Social Work Studenten

Afgerond (juni 2019 - juni 2020)

De Levende Casus is een project van filmmaker Bas Labruyère en sociaal ondernemer Maarten Muis. Beiden hebben hun sporen verdiend in het maken van voorlichtings- en trainingsmateriaal vanuit ervaringsdeskundig perspectief. Bas heeft met de film Verloren Jaren over zijn psychose een groot publiek bereikt. Doel In dit project gaan we de situatie waarin Bas terecht is gekomen uitbeelden in een...

Bekijk dit project

Photovoice: beeldmateriaal delen en storytelling. De ontwikkeling van een nieuwe activiteit.

Afgerond (juli 2019 - juni 2020)

GGZ Westelijk Noord-Brabant (WNB) ontwikkelt een nieuwe groepsactiviteit, getiteld Photovoice, voor cliënten met een ernstige psychiatrische aandoening (EPA). Het is een creatieve methode waarbij cliënten foto’s gaan maken die het verhaal van hun leven symboliseren. Via groepsgesprekken worden gemeenschappelijke thema's en problemen besproken. Doel Het doel van dit project is...

Bekijk dit project

Ondersteuningsprogramma voor Ervaringsdeskundigen en kwetsbare bewoners in Amsterdam Oost met GGZ problematiek

Afgerond (juni 2019 - april 2020)

Doel Het doel van dit project is het bieden van ondersteuning op maat aan bewoners met ggz problematiek in Amsterdam Oost. Dit zal gedaan worden door middel van groeps- en individuele ondersteuning door ervaringsdeskundigen waarbij het versterken van de zelf- en samenredzaamheid voorop staat. Daarnaast draagt het project bij aan de bespreekbaarheid en acceptatie van ggz problematiek binnen onze...

Bekijk dit project

Kwartiermaken voor een herstelinitiatief, een betaalde coördinator en een regiopool van ervaringsdeskundigen in Rivierenland

Afgerond (juli 2019 - april 2020)

Doel Stichting Rivierenland Herstelt wil ontmoetingsplaatsen creëren voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. Hier kunnen zij ervaringen delen en werken aan herstel. Culemborg Herstelt bestaat al, Tiel Herstelt nog niet. Uit ervaring weten we wat nodig is: een goede organisatie en goede ervaringsmensen. Per 1 januari 2020 wil dit project de volgende zaken bereiken: Tiel Herstelt...

Bekijk dit project

Klantprofielen van burgers in psychische crisis

Afgerond (mei 2019 - januari 2020)

Dit project betrof een burgerinitiatief waarin 20 burgers die ooit een psychische crisis hebben doorgemaakt, in werkplaatsen zijn gehoord en vervolgens zijn geïnterviewd. De thema’s die oplichten uit de verhalen bieden heldere inzichten in de gedachten-, gevoel-, leef- en woonwereld van burgers die in crisis raken en hun naastbetrokkenen. Uit de verhalen is geconcludeerd dat het overgrote deel...

Bekijk dit project

Inzet ervaringsdeskundigen tijdens casusbespreking (GGZ, sociaal wijkteam, jeugdzorg) en curriculumontwikkeling (HBO-onderwijs) met professionals.

Afgerond (juni 2019 - oktober 2019)

In dit pilotproject wordt ervaring opgedaan met 1 op 1 samenwerking tussen ervaringsdeskundigen op het gebied van kindermishandeling en zorgprofessionals. Tegelijkertijd wordt ervaringsdeskundigheid ingebracht bij de ontwikkeling van een nieuw curriculum voor de hbo-opleiding Pedagogiek en de Pabo. Doel en werkwijze Zes duo’s krijgen intensieve training en begeleiding in het contact met...

Bekijk dit project

Evaluatie cursus Mental Health First Aid

Afgerond (mei 2019 - juni 2022)

MHFA is een cursus die in Australië ontwikkeld is om burgers beter in staat te stellen om psychisch leed bij anderen in hun omgeving te herkennen, hen te benaderen, te ondersteunen en te verwijzen naar passende hulp (zie MHFA Nederland). De cursus bestaat uit 4 bijeenkomsten van 3 uur en is gegeven door gecertificeerde trainers. Het Trimbos-instituut en GGz Eindhoven onderzochten of deze methode...

Bekijk dit project

Advies & Meldpunt OGGZ, Amsterdam

Afgerond (mei 2019 - oktober 2020)

Amsterdam heeft een lange historie met de zorg en ondersteuning van kwetsbare of niet altijd begrepen burgers. Vanuit een breed perspectief en vanuit samenwerking tussen zorginstellingen, gemeente en politie is ervaring opgedaan met het Meldpunt Zorg en Woonoverlast, de GGD-meldkamer de doorontwikkeling van de acute crisisketen. Deze ervaringen geven een goede basis voor de (door-)ontwikkeling van...

Bekijk dit project

Ggz-triage op de spoedpost, voor de SEH, meldkamer & ambulancedienst

Afgerond (oktober 2018 - maart 2020)

Doel De spoed-ggz wordt onnodig zwaar belast doordat huisartsen en de artsen bij de spoedeisende hulp (SEH) patiënten met ggz-problematiek veelal direct doorsturen naar de crisisdienst van de spoed-ggz. De ggz-triagist op de spoedpost en bij de SEH voert aanvullende triage uit, met als doel dat een groot deel van deze patiënten niet doorverwezen hoeft te worden naar de crisisdienst. Resultaten ...

Bekijk dit project

Herstelprojecten binnen Werk aan de Winkel

Afgerond (juli 2019 - december 2019)

Woonzorgnet wil meer mensen ondersteunen bij participatie, werk en ontwikkeling. Woonzorgnet is een zorgaanbieder die ondersteuning biedt aan mensen met een psychische kwetsbaarheid. Doel Werk aan de Winkel is een bureau voor participatie en herstel en een initiatief van Woonzorgnet. Het is een plek voor en door de (kwetsbare) inwoners van de gemeente Renkum. Het doel van dit bureau is om de...

Bekijk dit project

Pilot Ervaringsdeskundige cliëntondersteuning

Afgerond (mei 2019 - februari 2020)

Bij bezoek aan een arts wordt vaak iemand meegenomen, want samen hoor en weet je meer. Binnen jeugdhulp zou dit net zo vanzelfsprekend moeten zijn. Oosterpoort stimuleert cliënten om in het eigen netwerk iemand te zoeken die hen kan helpen in gesprekken met hulpverleners. Voor cliënten die niemand in het eigen netwerk hebben worden ervaringsdeskundige cliëntondersteuners opgeleid. Werkwijze In...

Bekijk dit project

Continueren, transformeren en borgen van triage en passende zorg/vervoer bij verward gedrag (deel 2, uitvoering)

Afgerond (mei 2019 - augustus 2021)

Rotterdam heeft verschillende subsidies ontvangen voor het versterken van melding, triage en passend vervoer voor mensen met verward gedrag. Dit project betreft de 4e fase ten behoeve van het overkoepelende project ‘Triage, passende zorg en vervoer bij verward gedrag’. Doelstelling Dit project is gericht op het transformeren en borgen van de functie van het Meldpunt GGZ, inclusief het...

Bekijk dit project

Ervaringsdeskundigen in de GGZ

Afgerond (juli 2019 - januari 2022)

De opleidingsschool van De Hoop GGZ is een intensief werk- en leertraject om de instroom en doorstroming van ervaringsdeskundigen binnen de ggz te bevorderen. Hiermee zal kennis en ervaring van de ervaringsdeskundigen in het hulpverleningsproces een plek krijgen en geborgd worden. Het traject duurt 6 tot 12 maanden. Aanleiding en ambitie Als ervaringsdeskundigen klaar zijn met hun ggz traject is...

Bekijk dit project

Evenwichtig ouder worden

Afgerond (mei 2019 - juni 2020)

Het aantal senior cliënten en medewerkers stijgt. Zij willen een prettig leven leiden, ondanks fysieke en psychische klachten. Hoe kunnen zij van elkaar leren? Hoe helpt hun eigen Wellness Recovery Action Plan (WRAP®) hen in balans te blijven en evenwichtig ouder te worden? Doel Stichting Pameijer gaat het Wellness Recovery Action Plan (WRAP®) afstemmen op ouder wordende ggz cliënten en...

Bekijk dit project

Pilot Beuningen: Geïntegreerd hulpaanbod kind en gezin

Afgerond (juli 2019 - januari 2022)

De gemeente Beuningen, Jeugd GGZ-praktijken Aalsterveld Psychologen en Psychologisch centrum Thujapark hebben een pilotproject ontwikkeld voor specialistische zorg en begeleiding van jeugdigen met een psychische kwetsbaarheid en (risico op) verward gedrag. Het uitgangspunt is positieve gezondheid: jongeren in staat stellen om met fysieke, emotionele en sociale uitdagingen om te gaan en zoveel...

Bekijk dit project

Coördinatie realisatie regionale samenwerking Wvggz

Afgerond (juni 2019 - oktober 2020)

Doel In Gelderland-Zuid is besloten om de implementatie van de nieuwe Wet verplichte ggz (Wvggz) samen op te pakken. Dit start regionaal, gaandeweg blijkt waar lokaal maatwerk gewenst is. Hierbij sluit het project aan op de regionale structuur voor de Sluitende aanpak psychisch kwetsbaarheid (personen met verward gedrag) en de ambulantiseringsopgave voor Beschermd wonen en Maatschappelijke...

Bekijk dit project

Projectplan Aanpak personen verward gedrag - Herstelhuis Noord-Limburg

Afgerond (juli 2019 - januari 2021)

De Noord-Limburgse gemeenten werken gezamenlijk aan de totstandkoming van een sluitende aanpak voor personen met verward gedrag. Onderdeel van deze aanpak is het vormgeven van een herstelvoorziening. Achtergrond Een Herstelhuis is een laagdrempelige herstelvoorziening. Vanuit een op herstel gerichte visie waarin eigen kracht en regie centraal staan, kan iemand tot rust komen. Hierdoor kunnen...

Bekijk dit project

Workshop: Jouw verhaal, mijn verhaal

Afgerond (juli 2019 - maart 2020)

Wij ontwikkelen een interactieve workshop 'Jouw verhaal, mijn verhaal' met drie ervaringsdeskundige acteurs. Tijdens de ontwikkeling van de workshop zijn deze acteurs op zoek naar elkaars persoonlijke verhalen die gelieerd zijn aan psychische klachten en hun ervaringen daarmee. Zij verzamelen zodoende een palet aan verhalen die zij op speelse en theatrale wijze in zetten in de workshop....

Bekijk dit project

HOI Apeldoorn Herstelondersteunende Intake

Afgerond (juni 2019 - januari 2022)

Doel HOI Apeldoorn heeft ingezet op het inrichten en vormgeven van een Herstelondersteunende intake (HOI) tijdens de intakefase van de specialistische ggz. Doelstelling van een HOI is om ervaringsdeskundigheid te borgen vanaf de start van het behandeltraject en daarmee vanaf het begin de blik te richten op de wensen en de mogelijkheden van cliënten. Tevens zal het project een klein aantal...

Bekijk dit project

Wijkteam opzetten van ervaringsdeskundigen in Nijmegen met herstelactiviteiten.

Afgerond (juli 2019 - april 2020)

Doel ‘Wijkteam van ervaringsdeskundigen’ in Nijmegen biedt mensen met een psychische kwetsbaarheid, en hun naastbetrokkenen, directe toegang naar herstel zonder tussenkomst van een hulpverlener, een indicatie of wachtlijst. Werkwijze Middels herstelstelactiviteiten kunnen mensen met een hulpvraag op het gebied van zingeving en toekomstperspectief direct aan de slag. Hiermee kan een mogelijke...

Bekijk dit project

Trainingsmodule ‘Inzet van ervaringsdeskundigheid bij psychische problematiek vluchtelingen’ voor Sleutelpersonen Gezondheid Statushouders

Afgerond (juni 2019 - maart 2020)

Doel Dit project ontwikkelt een trainingsmodule ´Psychische problematiek bij vluchtelingen; bespreekbaar maken en toeleiden naar zorg’ voor Sleutelpersonen Gezondheid Statushouders. In Nederland zijn 130 sleutelpersonen actief die zelf hebben ervaren hoe het is om een nieuw bestaan op te bouwen en dat dit proces iemand psychisch kwetsbaar kan maken. Hierdoor weten zij als geen ander wat er nodig...

Bekijk dit project

subsidieaanvraag coördinator regionale samenwerking Wvggz Groningen

Afgerond (juni 2019 - juli 2022)

Met ingang van 1 januari 2020 vervangt de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz), samen met de Wet zorg en dwang (Wzd) de huidige wet Bijzondere opname in het psychiatrisch ziekenhuis (Bopz). De regionale ketensamenwerking is gebaat bij de inzet van een coördinator die hier met kennis van zaken, enthousiasme en sensitiviteit de juiste aandacht en tijd aan besteedt. Doel De ingestelde...

Bekijk dit project

Subsidie aanvraag inrichting Advies- en meldpunt verward (niet acuut) regio FoodValley Utrecht

Afgerond (juni 2019 - juni 2021)

Doel In het kader van een sluitende aanpak streven de gemeenten in Regio Foodvalley Utrecht (Rhenen, Renswoude en Veenendaal) naar een centraal en 24/7 bereikbaar niet-acuut Advies- en Meldpunt voor personen met verward gedrag. Het gaat om mensen die wel verward gedrag vertonen en hulp nodig hebben, maar waarbij er geen sprake is van levensbedreigende crisissituaties. Werkwijze Medewerkers van...

Bekijk dit project

Oefengroep voor mensen met psychische kwetsbaarheid die als kind te maken hadden met ouder met psychiatrische of verslavingsproblematiek (KOPP/KVO)

Afgerond (juni 2019 - maart 2020)

Kinderen en/of broers en zussen van personen met psychiatrische problematiek lopen het risico zich niet goed te ontwikkelen. Veel van hen hebben op latere leeftijd meer moeite met het herkennen van eigen gevoelens en behoeften. Ook kunnen zij moeilijkheden ervaren in identiteitsontwikkeling of met relaties, werk, en familie. Sommigen hebben hier ggz behandeling voor nodig. Doel Dit project...

Bekijk dit project

Plan van aanpak inzet regiocoördinator regionale samenwerking Wvggz Noord Holland Noord

Afgerond (september 2019 - december 2020)

Doel In dit project wordt ingezet op het aannemen van meldingen voor het verkennend onderzoek en het vormgeven van het regionaal overleg Wvggz. Na 1 januari 2020 zal een maandelijks regio overleg over de uitvoering van de Wvggz van start gaan. In dit overleg worden regionale samenwerkingen en beleidsafspraken gemaakt over de uitvoering van Wvggz. Ook wordt het aanbod van verplichte zorg,...

Bekijk dit project

Rivierduinen; Zo normaal mogelijk vervoer voor mensen met verward gedrag regio Hollands Midden

Afgerond (februari 2019 - januari 2022)

Achtergrond In de regio Hollands Midden werken 19 gemeenten met betrokken partners zoals regionale cliëntbelangenorganisaties, aanbieders van (gezondheid)zorg, opvang en ondersteuning, politie en GGD samen aan het realiseren van passende zorg en ondersteuning voor personen met verward gedrag. De regio is eind 2016 gestart met het programma ‘Zorg en ondersteuning voor personen met verward gedrag’....

Bekijk dit project

Flexibel Ervaringsdeskundig Steunsysteem

Afgerond (juli 2019 - maart 2021)

Doel Het doel van dit project is mensen op weg helpen in hun herstel. Dit project zal een flexpool ontwikkelen, de ervaringsdeskundigen trainen en uitrusten, de werkwijze bepalen en leren en verbeteren door te starten als pilot. Flexpool Dit project werkt met een flexpool om vanuit een ‘ervaringsdeskundig steunsysteem’ mensen die met suïcidale gedachten bij de huisarts en/of het sociale...

Bekijk dit project

Plan van Aanpak coördinator realisatie regionale samenwerking WvGGZ Zuid-Limburg

Afgerond (augustus 2019 - januari 2022)

De Zuid-Limburgse gemeenten werken samen bij de totstandkoming en implementatie van een regio-overleg ten behoeve van de Wet verplichte ggz (Wvggz). Het plan richt zich op een regio-overleg op de schaalgrootte van Veiligheidsregio Zuid-Limburg, waarbij de coördinator ‘regionale samenwerking’ de verbinding legt met de aanpak voor personen met verward gedrag en de betrokken partners. Doel Het doel...

Bekijk dit project

Implementatie wijk-GGD 'er

Afgerond (september 2019 - maart 2021)

Professionals in de wijk krijgen vaker te maken met mensen met (ernstige) psychiatrische problematiek. Zij hebben niet altijd voldoende deskundigheid om hen op tijd de goede hulp te bieden. Omstanders weten zich met de situatie geen raad of ervaren overlast. Een medewerker van GGz Breburg wordt ingezet om als Wijk-GGD’er te ondersteunen. Doel De Wijk-GGD’er heeft kennis en ervaring op het gebied...

Bekijk dit project

GGz-cliënten en -naastenpanel (referentenpanel) in het kader van het Actieprogramma lokale initiatieven mensen met verward gedrag van ZonMw

Afgerond (januari 2019 - februari 2022)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Verdieping van het leernetwerk tussen GGZinGeest afdeling High and Intensive Care en het basisteam politie Zuid-Buitenveldert middels trainingsmodules en een samengesteld team

Lopend (september 2019 - maart 2021)

Aanleiding Begin 2018 is er een leernetwerk tot stand gekomen tussen het basisteam politie Buitenveldert-Zuid en GGZ inGeest (locatie de Nieuwe Valerius, afdeling High Intensive Care). Beide partijen missen vanuit hun opleiding kennis die de andere partij wel heeft, met name kennis van het strafrecht bij de ggz en kennis van psychische stoornissen bij de politie. Het huidige samenwerkingsverband...

Bekijk dit project

Subsidieaanvraag pilot Wijk GGD

Afgerond (oktober 2019 - oktober 2021)

Aanleiding De gemeente Waalre streefde ernaar om in een vroeg stadium zicht te krijgen op zorgbehoeften van kwetsbare inwoners. Des te eerder de gemeente zicht heeft op de noodzakelijke zorgbehoefte, des te groter de kans is dat langdurige intensieve zorgtrajecten en escalatie van overlast in de buurt voorkomen wordt. Doel Hoewel de huidige ondersteuningsstructuur al goed was ingericht op het...

Bekijk dit project

Wijk-GGD'er in het sociaal wijkteam

Afgerond (oktober 2019 - oktober 2020)

Aanleiding In De Fryske Marren bestaat de wens om goed samen te werken in de keten van zorg en veiligheid. Niet alleen binnen de gemeentelijke organisatie, maar ook met de samenwerkingspartners. De visie van de gemeente is om eigen kracht en zelfredzaamheid in te zetten. Er zijn echter situaties waarin de eigen kracht en zelfredzaamheid van de inwoner tekort schiet. Het gaat dan niet om...

Bekijk dit project

Subsidie aanvragen bij ZonMw voor het onder cofinanciering uitvoeren van de pilot Wijk-GGD’er: gemeente Veldhoven

Lopend (oktober 2019 - april 2021)

Doel De Wijk-GGD’ers zijn deze uitdaging binnen de gemeente Veldhoven-Waalre met veel bevlogenheid gestart. Zij doelen erop de pilot in gezamenlijkheid met alle betrokkenen tot een succes te maken. Bij de start van de pilot ‘Wijk-GGD’ers in Veldhoven en Waalre’ zijn een 5-tal projectdoelen gesteld, deze luiden als volgt: De doelgroep personen met verward gedrag dient in beeld gebracht te...

Bekijk dit project

Project Straatadvocaat Leeuwarden: Met raad en daad op straat!

Afgerond (juni 2019 - maart 2020)

Doel In 1 juni 2019 is Straatadvocaat Leeuwarden begonnen met het project ‘Straatadvocaat, met raad en daad op straat’. In samenwerking met Stichting LIMOR zijn 3 ervaringsdeskundigen een werkgroep gestart. Werkwijze De Straatadvocaat ging de straat op en het bestuur werkte hard aan de oprichting en structurele borging van de Stichting Straatadvocaat Leeuwarden. Op 6 december 2019 is de...

Bekijk dit project

Praktijkhuis Noord-Veluwe

Afgerond (juli 2019 - februari 2022)

De leefwereld en de systeemwereld liggen vaak – ook in Harderwijk – nog ver uit elkaar. Personen met verward of onbegrepen gedrag lijken soms in een heel andere wereld te leven dan de reguliere beroepskrachten die zich op deze problematiek richten. Dit zorgt ervoor dat de drempel voor mensen   met verward of onbegrepen gedrag hoog is om hulp te vragen. Doel Het doel van het project ‘Praktijkhuis...

Bekijk dit project

Inrichten meldfunctie Wet verplichte GGZ en niet acute meldingen personen met verward gedrag

Afgerond (september 2019 - juni 2021)

Doel Het project beoogt uitvoering te geven aan de meldfunctie niet-acute meldingen personen met verward gedrag in combinatie met de meldfunctie Wet verplichte GGZ in opdracht van de Twentse gemeenten. Deze meldfunctie is gericht op inwoners (626.000 inwoners) en professionals van regio Twente. Door middel van deze meldfunctie kan vroegtijdig en laagdrempelig gemeld worden over personen waar...

Bekijk dit project

Leernetwerk Herstelgerichte GGZ in de wijk. Interprofessioneel gebiedsgericht samenwerken aan zelfredzaamheid, herstel en maatschappelijke acceptatie voor mensen met ernstige psychische problemen.

Lopend (september 2019 - april 2022)

Aanleiding Recent is er veel aandacht voor mensen met verward gedrag in wijken. Een deel van hen heeft psychiatrische problemen die zonder behandeling kunnen verergeren. Om dit beter aan te pakken gaan teams voor geestelijke gezondheidszorg (ggz) wijkgericht werken. De ggz-hulpverleners proberen samen met familie, buurtzorg, huisartsen, woningbouwverenigingen en politie passende zorg te verlenen....

Bekijk dit project

Minder Schotten...Meer lef! Vervoer van personen met verward gedrag FoodValley Utrecht

Afgerond (oktober 2018 - juni 2021)

Aanleiding De confrontatie met de politie is voor mensen met verward gedrag soms zeer ingrijpend en angstaanjagend. Als vervolgens een mogelijke vervoersbeweging liggend en vaak vastgegespt plaatsvindt, leidt dit mogelijk tot versterking van het verwarde gevoel. Ook rond vervoer van personen met verward gedrag is normalisering en de-stigmatisering van groot belang. Regio FoodValley Utrecht,...

Bekijk dit project

Coördinatie Crisiskaart

Afgerond (oktober 2019 - januari 2022)

De crisiskaart is een persoonlijk, opvouwbaar kaartje, zo groot als een bankpas. Je draagt de Crisiskaart altijd met je mee, bijvoorbeeld in je portemonnee. De Crisiskaart geeft aan wat jouw wensen zijn tijdens een crisis. Wat moeten omstanders en hulpverleners doen of laten? Wie kunnen ze bellen? Ook staat op de kaart welke afspraken zijn gemaakt met bijvoorbeeld behandelaar(s), crisisdienst en...

Bekijk dit project

Leren van casussen; een Fries leernetwerk gericht op het verbeteren van de ondersteuning aan mensen die verward gedrag vertonen

Lopend (oktober 2019 - januari 2022)

Uit onderzoek naar personen met verward of onbegrepen gedrag blijkt dat de samenwerking tussen de verschillende partijen die betrokken zijn bij de zorg voor deze personen beter kan. In februari 2020 start in Friesland een tweejarig project om daar verbetering in te brengen. Doel Het doel van het project is om een netwerk van professionals op te zetten die samen gaan leren van actuele...

Bekijk dit project

Mobiele Triage en Vervoer Unit (MTVU) – regio Zaanstreek Waterland Vervoer mensen met verward gedrag –lokaal / niet RAV

Afgerond (oktober 2019 - januari 2022)

De aanpak voor mensen met verward gedrag of een risico daarop heeft de volle aandacht van de gemeenten binnen de politie-eenheid Noord Holland en dus ook van de regio Zaanstreek–Waterland. Er wordt gestreefd naar een sluitende aanpak in de signalering, vervoer, opvang en begeleiding van mensen met mogelijk verward gedrag. Doel Het doel van dit project was dat mensen met verward gedrag zo snel...

Bekijk dit project

Versterken lokale advies- en meldpunten: niet-acute hulpbehoefte verward gedrag Gelderland-Midden

Afgerond (oktober 2019 - maart 2021)

Doel Met dit project wordt geïnvesteerd in een eenvoudige en sluitende aanpak voor kwetsbare inwoners in de regio. In dit project wordt de samenhang tussen de bestaande meldfuncties verbeterd. Daarnaast worden eventuele gebreken in het aanbod in kaart gebracht (bijvoorbeeld doelgroep en 24/7 bereikbaarheid). Die analyse kan ertoe leiden dat een bestaand meldpunt wordt uitgebreid of dat er een...

Bekijk dit project

Onbegrepen en dan ?

Lopend (oktober 2019 - april 2022)

Aanleiding Soms doen of zeggen mensen dingen die de omgeving niet begrijpt waardoor zij verward kunnen overkomen. De redenen daarvoor zijn heel divers: het kan zijn dat iemand psychische problemen heeft en daardoor niet meer goed weet wat hij of zij doet, maar het kan ook gaan om iemand met een verstandelijke beperking, iemand die kampt met beginnende dementie of om iemand met een...

Bekijk dit project

Wijk GGD'er gemeente Altena

Afgerond (oktober 2019 - september 2020)

De gemeente Altena is een landelijke gemeente met 21 kernen en 55.000 inwoners. Consulenten van de wijkteams, medewerkers van partnerorganisaties en inwoners van Altena worden in toenemende mate geconfronteerd met inwoners met complexe problematiek. Naast zorgvragen spelen er ook risico’s voor de veiligheid van personen met problematiek zelf, of van hun omgeving. Doel Doel van het project is om...

Bekijk dit project

Vervolgsubsidie niet-RAV vervoer 2020 Haaglanden

Afgerond (november 2019 - oktober 2021)

Na de eerdere pilot Triage en Passend vervoer is er gekeken of de pilot in haar vervoersvermijdende opzet is geslaagd. Hieruit blijkt dat het succes met name ligt in de triage van de sociaal-psychiatrisch verpleegkundigen (SPV) op de geneeskundige meldkamer. Doordat veel meldingen telefonisch afgehandeld konden worden, werd de Mobiele Interventie en Preventieunit (MIPU) bij een derde van alle...

Bekijk dit project

Realisatie regionale samenwerking voor de implementatie van de Wet verplichte ggz in Midden-Nederland

Afgerond (juli 2019 - januari 2022)

Doel Het project "Realisatie regionale samenwerking voor de implementatie van de Wet verplichte ggz (Wvggz) in Midden-Nederland" beoogd een tijdige, effectieve en sluitende samenwerking in de veiligheidsregio’s Utrecht, Gooi & Vechtstreek en Flevoland (samen de eenheid Midden-Nederland). De concrete doelstellingen zijn als volgt: Organiseren van het regio-overleg Organiseren van...

Bekijk dit project

Eerste hulp bij psychische problemen volgens ‘Mental Health First Aid’

Afgerond (juli 2019 - november 2020)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Plan van Aanpak Vervolgaanvraag Subsidie Vernieuwend vervoer

Afgerond (april 2019 - april 2021)

Sinds augustus 2017 rijdt in Drenthe een Psycholance. De Psycholance verzorgt speciaal ambulancevervoer voor personen met verward of onbegrepen gedrag. Dat er veel behoefte is aan de Psycholance blijkt uit hoeveel gebruik ervan is gemaakt. In de Psycholance zit een speciaal opgeleide chauffeur en een ggz verpleegkundige. De ggz verpleegkundigen werken in de ggz binnen de acute opvang en deels op...

Bekijk dit project

Aanvraag Waddinxveen voor de implementatie van de Wijk GGD'er

Afgerond (september 2019 - november 2020)

Doel De gemeente Waddinxveen ziet de meerwaarde van de Wijk-GGD’er, of zoals deze regionaal wordt genoemd: de ggz’er in de wijk. Deze lokale professional bereikt kwetsbare, vaak geïsoleerde inwoners van Waddinxveen en ondersteunt hen wanneer ze problemen ervaren. De ggz’er in de wijk start binnen preventieteam Wadwijzer. Hierbij wordt de basis gelegd voor lokale werkafspraken, opbouw van...

Bekijk dit project

Evaluatie programma Verward gedrag

Afgerond (augustus 2019 - augustus 2020)

Problematiek rondom mensen met ‘verward gedrag’ krijgt veel aandacht. Doel Dit onderzoek: analyseert de wijze waarop de centrale en gemeentelijke overheden, alsmede professionals die te maken hebben met mensen met verward gedrag, de opvang van en zorg voor deze mensen vormgeven. Er wordt daarbij specifiek gekeken naar de invulling en voortgang van de vele projecten die daarvoor de afgelopen...

Bekijk dit project

actieonderzoek SuNa Rotterdam Rijnmond

Afgerond (juli 2019 - augustus 2021)

Het SuNa project Rijnmond levert een bijdrage aan het verminderen van het aantal zelfmoordpogingen. In Rijnmond zijn er 600-900 zelfmoordpogingen per jaar. Goede nazorg na een poging is essentieel, omdat het herhaling kan voorkomen. Casemanager In het SuNa project werken 6 SEH-afdelingen van ziekenhuizen samen met ggz preventie om deze nazorg op gang te brengen. Mensen die op een SEH afdeling...

Bekijk dit project

Logeerhuis Frits Fase 2

Afgerond (juli 2019 - juni 2021)

Er zijn veel mensen die tijdelijk niet mee kunnen komen in de drukke samenleving. Door het verlies van een baan, een scheiding, sterfgeval, burn-out, psychosociale- of psychiatrische problematiek, kan het moeilijk zijn de huidige manier van leven vol te houden. Hierdoor kan spanning ontstaan binnen gezinnen, families en in woonwijken. Doel Logeerhuis FRITS Fase 2 heeft als doel een...

Bekijk dit project

Actie-onderzoek Vangnetwerken. Naar duurzame innovatie en kennisdeling.

Afgerond (juli 2019 - maart 2021)

Achtergrond In het project ‘Vangnetwerken, sterke netwerken voor en met kwetsbare wijkbewoners’ wordt veel geleerd over de werking van de benadering van vangnetwerken. Op deze benadering richtte het onderzoek zich specifiek. De geleerde lessen over duurzame verspreiding zijn echter breder bruikbaar in het sociaal domein. Bij een vangnetwerk organiseert een groep van 15 of meer deelnemers in een...

Bekijk dit project

Regio coördinator Wvggz

Afgerond (juli 2019 - december 2020)

Doel De implementatie van de Wvggz in Zaanstreek-Waterland is uiteindelijk goed verlopen. Alle onderdelen zijn voorgelegd bij een partij (gemeenten, ggz, OM en GGD) en worden uitgevoerd. De regionale samenwerking is georganiseerd binnen het Allen voor Een project (samenwerkingsproject van gemeenten en Zorg & Veilig) en is goed van de grond gekomen. Ondanks dat de implementatie goed gelukt is zijn...

Bekijk dit project

Implementatie wijk-ggd

Afgerond (juni 2019 - december 2020)

Doel Op 10 december 2019 zijn 2 Wijk-GGD’ers in Dinkelland en Tubbergen gestart. De focus lag in de eerste periode vooral op het creëren van bekendheid binnen het netwerk en verduidelijken van de rol van de Wijk-GGD. De partners zoals politie, bemoeizorg, WMO-consulenten en maatschappelijk werk zien inmiddels de meerwaarde. Het doel is dat passende zorg kan worden geboden aan mensen met verward...

Bekijk dit project

Life Goals Alkmaar

Afgerond (juni 2019 - december 2019)

Doel Het maatschappelijke sportprogramma richt zich op Alkmaarders van 18+ die ondersteuning nodig hebben op een of meerdere leefgebieden. Voor hen kan sporten/bewegen en elkaar ontmoeten in een veilig sportklimaat het vonkje zijn om weer in beweging te komen. Sport is het middel ter bevordering van sociale activatie en participatie. Werkwijze Er zijn iedere week, onder begeleiding van speciaal...

Bekijk dit project

Een ervaringsdeskundige werkt nooit alleen!

Afgerond (juli 2019 - mei 2020)

De inzet van ervaringsdeskundigen in zorg en welzijn is toenemend populair, maar niet zonder risico’s. Ervaringsdeskundigen bieden vaak 1 op 1 contacten in een ongewijzigde professionele context en worstelen met hun ambities om de organisatie van de zorg en de doelstellingen van professionele hulpverlening te bevragen. Doel De Vereniging van Ervaringsdeskundigen (VvEd) onderkent dit probleem en...

Bekijk dit project

Coördinatie realisatie regionale samenwerking Wvggz Noord- en Midden-Limburg

Afgerond (juli 2019 - juli 2021)

Samenwerkingspartners De gemeenten in Noord- en Midden-Limburg (Mook en Middelaar, Gennep, Bergen, Venray, Horst aan de Maas, Peel en Maas, Venlo, Beesel, Roermond, Leudal, Nederweert, Weert, Maasgouw, Roerdalen, Echt-Susteren), het OM Limburg, de ggz instellingen Vincent van Gogh, Laurentius Ziekenhuis (PAAZ), Metggz en de politie-eenheid Limburg gaan samen aan de slag om te komen tot een...

Bekijk dit project

actieonderzoek Capelle aan den IJssel

Afgerond (juli 2019 - mei 2021)

Doel In het kader van het project ‘Actieonderzoek Capelle aan den IJssel’ doen twee medewerkers van Welzijn Capelle actieonderzoek met als doel het doorontwikkelen van het advies- en hulppunt verward gedrag. Advies- en hulppunt verward gedrag Het advies- en hulppunt verward gedrag is een meldpunt waar Capellenaren terecht kunnen met signalen van en vragen over (mensen met) niet-acuut verward...

Bekijk dit project

Ervaringsdeskundige als onderdeel van het behandelteam voor gespecialiseerde eetstoornisbehandeling bij GGz Centraal. eetstoornisbehandeling bijGGz Centraal.

Afgerond (juli 2019 - mei 2020)

Doel In dit project wordt een ervaringsdeskundige actief ingezet als onderdeel van het behandelteam eetstoornissen van GGz Centraal. Werkwijze Bij de start van de behandeling krijgen alle eetstoornispatiënten twee individuele gesprekken met de ervaringsdeskundige aangeboden. Het doel hiervan is om laagdrempelig contact te maken en eventueel te motiveren. Ook aan het eind van de behandeling...

Bekijk dit project

Familiecoaching aan naasten van zorgwekkende zorgmijders

Afgerond (juli 2019 - mei 2020)

Het is bekend dat mensen met een ernstige psychiatrische aandoening (EPA) er baat bij hebben als familieleden of andere naastbetrokkenen goed worden voorgelicht en ondersteund. Deze kennis komt uit de praktijk en wordt in wetenschappelijke onderzoeken bevestigd. Familieleden hebben zelf ook ondersteuning nodig om op de been te blijven, zeker als er sprake is van zorgmijding. Doel In dit project...

Bekijk dit project

Regionale coördinator Implementatie Wvggz, regio's Oost-Veluwe/Midden IJssel en Achterhoek

Afgerond (juni 2019 - juni 2020)

Doel Het project ‘Regionale coördinator Implementatie Wvggz, regio's Oost-Veluwe/Midden IJssel en Achterhoek’ kent 2 doelen: Het voorbereiden van een soepele overgang naar de Wet verplichte ggz (Wvggz) en Wet zorg en dwang (Wzd) voor zover het de gemeentelijke processen en verantwoordelijkheden betreft, inclusief een sluitende overdracht van informatie en verantwoordelijkheden aan...

Bekijk dit project

Wijk-GGD'er gemeente Sliedrecht

Afgerond (oktober 2019 - oktober 2020)

In Sliedrecht bestaat de behoefte aan een verbindingsofficier voor problemen op het snijvlak van de domeinen veiligheid en zorg. De Wijk-GGD'er kan fungeren als deze verbindingsofficier. Binnen Sliedrecht zal een Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige (SPV) vanuit ggz instelling Yulius invulling geven aan de functie Wijk-GGD'er. Daarnaast zijn ook het Sociaal team Sliedrecht en de politie nauw...

Bekijk dit project

Wijk GGD-er Oosterhout

Afgerond (september 2019 - januari 2021)

De Wijk-GGD’er is een medewerker met veel kennis en ervaring op het gebied van mensen met psychiatrische problematiek. Deze medewerker krijgt de ruimte om aan te sluiten bij teams, professionals, vrijwilligers en buurtbewoners die te maken krijgen met gedrag van mensen met psychiatrische problematiek die in de wijk wonen. De GGZ medewerker denkt mee, kijkt mee en gaat ook mee als dat nodig is. Hij...

Bekijk dit project

Wijk ggd-er abg gemeenten

Afgerond (oktober 2019 - januari 2021)

In de gemeenten Alphen-Chaam, Baarle-Nassau en Gilze en Rijen (de ABG-gemeenten) zien hulpverleners steeds vaker inwoners met psychische kwetsbaarheid of psychiatrische problematiek. Zij zijn hier nog onvoldoende voor toegerust en kunnen daardoor niet altijd juist inspelen op deze problematiek. Doel De wijk-GGD’er heeft specialistische kennis en expertise over psychische problematiek,...

Bekijk dit project

Projectbeschrijving coördinatie realisatie regionale samenwerking Wvggz

Lopend (juli 2019 - januari 2021)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Sluitend Samenwerken Gelderland-Midden

Lopend (juli 2019 - juli 2021)

In de praktijk is het niet altijd helder welke professionals bij een cliënt betrokken zijn. Er gaat tijd en informatie verloren in overdracht. Doel Project Sluitend Samenwerken Gelderland-Midden (SluiS GM) helpt bij het bieden van passende hulpverlening aan mensen van 0 tot 100 jaar met een kwetsbaarheid. Het ondersteunt gemeenten bij het voeren van regie op een goedwerkende ketenaanpak voor...

Bekijk dit project

Regionale Doorontwikkeling sluitende aanpak personen met verward gedrag

Afgerond (juli 2019 - februari 2022)

Gemeenten hebben vanuit de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) de opdracht gekregen per 1 oktober 2018 te beschikken over een goed werkende aanpak voor personen met verward gedrag. Daarom is in september 2017 voor Twente een projectregisseur aangesteld. Er is in Twente al veel werk verzet: de gemeenten hebben een vastgestelde lokale aanpak of werken daar naartoe, de samenwerkingspartners...

Bekijk dit project

De GGD-er in de wijk

Afgerond (oktober 2019 - november 2020)

Aanleiding Het rijksbeleid is er steeds meer op gericht om mensen met psychosociale problematiek langer zelfstandig te laten wonen. Hierdoor nemen onder andere de signalen van inwoners met verward gedrag toe. Dit geldt ook voor de gemeente Zoeterwoude, een gemeente met 8.455 inwoners (op 1 januari 2019). Omdat de aanpak van deze signalen niet altijd effectief blijkt wil de gemeente Zoeterwoude,...

Bekijk dit project

Amsterdamse community influencers verbinden migrantengroepen en de zorgketen

Afgerond (september 2019 - maart 2021)

Aanleiding Binnen migrantengroepen heerst vaak een taboe op psychosociale en psychiatrische problematiek. Hierdoor wordt verward gedrag niet (h)erkend door de directe omgeving. Tegelijkertijd hebben partners in de zorgketen moeite deze doelgroep te bereiken. Dit leidt ertoe dat bestaande plannen van aanpak die goed functioneren voor andere doelgroepen, migrantengroepen onvoldoende bereiken. Doel...

Bekijk dit project

Ervaringskennis gedeeld, schuldhulpverlening versterkt! Training en coaching ervaringswerkers en professionals Een initiatief van Samen Wonen Samen Leven, wijkzorgnetwerk wo. SEZO en de Eigen Kracht Centrale

Afgerond (juli 2019 - mei 2020)

Doel In dit project worden ervaringswerkers met ervaring in armoede gekoppeld aan schuldhulpverleners. Gedurende een half jaar trekken deze ‘tandems’ met elkaar op en wisselen kennis uit bij het werk van de schuldhulpverlening. De ervaringskennis komt op deze manier beschikbaar voor de schuldhulpverleners. Werkwijze Verspreid over een half jaar krijgen de tandems 6 dagdelen een gezamenlijke...

Bekijk dit project

Implementatie wijk GGD'er gemeente Montfoort

Afgerond (september 2019 - januari 2021)

De gemeente Montfoort heeft middels een startsubsidie en de regionale samenwerking U16 al de nodige stappen gezet op het gebied van de aanpak van verward gedrag. Echter is gaandeweg geconstateerd dat de sluitende aanpak vraagt om een creatieve verbinder met maatwerkoplossingen. De verbindingsofficier wordt hierin gezien als de ideale oplossing. Doel Gedurende acht maanden zal de...

Bekijk dit project

Implementatie Wijk-GGD'er gemeente Drimmelen

Afgerond (september 2019 - september 2020)

Professionals in de wijk krijgen vaker te maken met mensen met (ernstige) psychiatrische problematiek. Zij hebben niet altijd voldoende deskundigheid om hen op tijd de goede hulp te bieden. Omstanders weten zich met de situatie geen raad of ervaren overlast. Doel Een medewerker van GGz Breburg wordt ingezet om als Wijk-GGD’er te ondersteunen. De Wijk-GGD’er heeft kennis en ervaring op het gebied...

Bekijk dit project

Opgenomen op de werkvloer

Lopend (september 2019 - december 2021)

In de Duin- en Bollenstreek gaan verschillende samenwerkingspartners aan de slag met de thema’s stigma en arbeidsparticipatie in de context van ggz-problematiek bij werknemers. Doel Het doel van het project is het positief beïnvloeden van de beeldvorming rondom kwetsbare werknemers en werkzoekende met ggz-problematiek, door het ontwikkelen en borgen van een gezamenlijke aanpak om uitsluiting van...

Bekijk dit project

Integraal aanbod zorg en begeleiding Assen

Afgerond (april 2019 - oktober 2020)

Doel De teams van ‘Optimaal Leven’ in Drenthe gaan voor herstel in het leven van mensen met een langdurende complexe psychische kwetsbaarheid. Er wordt behandeling, begeleiding en ondersteuning geboden bij herstel vanuit een team dat samengesteld is uit medewerkers van 4 organisaties en nauw samenwerkt met gemeenten, huisartsen en andere lokale zorgorganisaties. Meer aandacht voor naasten, meer...

Bekijk dit project

Integraal aanbod behandeling en begeleiding bij GGZ zorg in Emmen

Afgerond (april 2019 - september 2020)

Doel In het project ‘Integraal aanbod behandeling en begeleiding bij ggz zorg in Emmen’ wordt samen met de cliënten gezocht naar de juiste richting en keuzes van zorg. De doelgroep kenmerkt zich door veel vragen op (bijna) alle levensgebieden. Het is dan ook essentieel om alle partijen die acteren op dit terrein samen te brengen. Werkwijze In dit project wordt dit gedaan in Optimaal Leven in...

Bekijk dit project

Doorontwikkeling gebiedsgerichte GGZ Houten: integraal aanbod van behandeling en begeleiding voor mensen met verward gedrag.

Afgerond (april 2019 - mei 2021)

Samenwerking tussen behandelaar en begeleider van mensen met een ernstig psychiatrische aandoening lijkt vanzelfsprekend, maar daar is niet altijd sprake van. Dit project is gericht op de versterking van de samenwerking rondom mensen met verward gedrag in Houten. Doelstelling Altrecht en Lister gaan in samenwerking met een familie-ervaringsdeskundige van Ypsilon en de gemeente gebiedsgerichte...

Bekijk dit project

Crisiskaart/Hulpkaart Zorg deel je samen

Afgerond (maart 2019 - november 2021)

In dit project gaan we samen met praktijkprojecten de Hulp-, en Crisiskaart evalueren en doorontwikkelen. Wij zetten hierbij onze ervaring met de (digitale) Crisiskaart in PsyNet en onze kennis en ervaring met actieonderzoek in. Doel We beogen in dit project een versnelling aan te brengen in de doorontwikkeling van de Hulpkaart/Crisiskaart zowel op lokaal als landelijk niveau. Door gebruik te...

Bekijk dit project

gezamenlijke intake personen met verward gedrag

Afgerond (maart 2019 - juni 2019)

In de huidige situatie worden inwoners met verward gedrag vaak verwezen naar specialistische zorg. Vaak is de mentale verwardheid echter een gevolg van allerlei problemen. Inzet van specialistische zorg is dan onvoldoende effectief. In Apeldoorn gaan aanbieders van zorg en ondersteuning samenwerken om deze inwoners op diverse levensgebieden beter te helpen. Doel Het doel is om inwoners met...

Bekijk dit project

DITSMI, Optimaliseren richtlijnadherente diagnostiek, medicamenteuze en psychologische behandeling bij patiënten met EPA (vervolg)

Afgerond (mei 2019 - januari 2022)

Dit project beoogt de resultaten van het zorgmodel DITSMI (Diagnose, Indicate, Treat, Severe Mental Illness) breder beschikbaar te stellen en te implementeren bij GGNet en bij GGZ Oost-Brabant. DITSMI Het doel van DITSMI is om de kwaliteit van leven van mensen met een ernstige psychische aandoening te verbeteren, waaronder het hervinden van hoop en zingeving, een positiever zelfbeeld en voor...

Bekijk dit project

Vervolgsubsidie pilot triage en passend vervoer verwarde personen Haaglanden

Afgerond (maart 2019 - april 2020)

Doel In de regio Haaglanden beoogt men een sluitende aanpak rond verwarde personen te ontwikkelen. Het is wenselijk dat mensen met verward gedrag, ook in het geval van 112 meldingen, zo veel mogelijk in hun eigen omgeving en door de juiste hulpverlener zorg krijgen. Hiervoor dient geïnvesteerd te worden in vroege medische triage en het ontwikkelen van passend vervoer. Werkwijze Het project...

Bekijk dit project

Flexibele bedden (time-out en herstel) regio Midden-Limburg.

Afgerond (april 2019 - juni 2020)

De 7 Midden-Limburgse gemeenten hebben een plan van aanpak geschreven voor personen met verward gedrag. Een centraal thema in dit plan is dat de gemeenten zoveel mogelijk willen aansluiten bij al aanwezige initiatieven en mogelijkheden. Dit vanuit de visie: niet voor ieder type doelgroep en/of probleem iets organiseren, maar steeds vanuit de vraag kijken hoe het aanwezige aanbod geschikt is. Doel...

Bekijk dit project

Projectplan FASE 2 Triage, Beoordeling en Passend Vervoer in Friesland

Afgerond (maart 2019 - augustus 2021)

Doel Dit project is een verlenging van de succesvolle pilot Triage, Beoordeling en Passend Vervoer (afgekort tot Rapid Responder GGZ - RR GGZ) die wordt uitgevoerd in het kader van de Friese aanpak voor mensen met verward gedrag. Op de RR GGZ, een onopvallend bus, rijden een sociaal psychiatrisch verpleegkundige van GGZ Friesland met een chauffeur wanneer er vanuit de Meldkamer Noord Nederland...

Bekijk dit project

Preventieve anti-stigma trainingen

Afgerond (maart 2019 - mei 2020)

Mensen met een psychische kwetsbaarheid zien het onderhouden van goed contact met buren en naasten als een belangrijk onderdeel van hun herstel. Toch lukt het niet altijd om tot een goed contact met buren te komen, en te onderhouden. Eén van de belangrijkste oorzaken hiervan is de aanwezigheid van stigma(‘s). Doel Het doorbreken van stigma door het opzetten van 3 verschillende trainingen: een...

Bekijk dit project

De verwarring voorbij: lokale aanpak verward gedrag Leusden

Afgerond (februari 2019 - december 2020)

Doel In Leusden is een proces- en casusregisseur verwarde personen aangesteld. Deze heeft ingezet op samenwerking tussen medewerkers sociaal domein en veiligheid. Resultaat van dit project is dat het verbinden en integraal benaderen van onderwerpen op het snijvlak van zorg en veiligheid de kans op succesvolle, duurzame oplossingen voor inwoners vergroot. Resultaten Een aantal concrete...

Bekijk dit project

Realisatie 7x24 uurs meldpunt voor acute en niet-acute zorgmeldingen West-Brabant

Afgerond (februari 2019 - augustus 2020)

In West-Brabant komen acute en niet-acute zorgmeldingen op diverse plaatsen binnen. Voor burgers én professionals is het lastig om de juiste weg te vinden; meldingen komen geregeld op de verkeerde plek terecht. Doel en werkwijze De gemeenten in de regio zijn gestart met de herinrichting van de crisiszorg, waar één crisismeldpunt onderdeel van is. We willen het te realiseren (crisis)meldpunt nu...

Bekijk dit project

EPA proeftuinen Gezond Veluwe

Lopend (maart 2019 - januari 2023)

Doel De 6 Veluwse gemeenten Ermelo, Harderwijk, Putten, Nunspeet, Elburg en Oldebroek willen in samenwerking met Gezond Veluwe voor de inwoners met een psychische kwetsbaarheid toewerken naar nieuwe werkwijze. Werkwijze Voor de inwoner met een ernstige psychische kwetsbaarheid (EPA) worden 4 proeftuinen opgestart. De kern is de samenwerking tussen zorg en welzijn op de Veluwe, wat aansluit bij...

Bekijk dit project

Crisiskaart/hulpkaart in regie Westelijk Noord Brabant

Afgerond (maart 2019 - augustus 2020)

Doel Per 1 april 2019 zijn we begonnen met het implementeren en verspreiden van de crisiskaart. Er is gestart met netwerken en bekendheid te geven aan de crisiskaart. Werkwijze Maandelijks worden open bijeenkomsten georganiseerd met informatie over de crisiskaart. Cliënten kunnen een melding bij de politie laten maken van de aanwezigheid van een crisiskaart. Cliënten vinden veel rust in het...

Bekijk dit project

‘Van verwarring naar verbinding’, een vervolg op het project in Oost-Brabant ‘Verward, en dan…?’ Overbrugging oktober tot en met december 2018

Afgerond (oktober 2018 - april 2022)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Inschakelen expert voor het opstellen van een plan van aanpak voor (O)GGZ triagepunt in de veiligheidsregio Hollands Noorden

Afgerond (juni 2018 - oktober 2018)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Integraal aanbod zorg en begeleiding Hoogeveen en de Wolden

Afgerond (april 2019 - augustus 2020)

Doel In Hoogeveen en De Wolden werken de ggz, verslavingszorg, ambulante begeleiding, welzijnswerk en gemeenten samen aan het herstel van mensen met ernstig psychische problemen. Daarvoor is een ‘Optimaal Leven Team’ ingericht met medewerkers vanuit de verschillende organisaties. Resultaten Na een moeizame start heeft het team de visie en missie inmiddels goed te pakken. Het echt kennen van...

Bekijk dit project

Integraal aanbod zorg en begeleiding in Zwolle

Afgerond (april 2019 - maart 2021)

De gemeente Zwolle werkt samen met zorgaanbieders, sociaal wijkteam, politie, woningbouwcorporaties en lokale cliëntinitiatieven aan het verbeteren van de zorg voor verwarde en psychisch kwetsbare mensen. In deze nieuwe aanpak wordt samenwerking in de wijk gecombineerd met de herstelbenadering. In 2 wijken zal een samenwerkingsplatform starten, waar een kernteam van SWT, ggz coach,...

Bekijk dit project

Integraal aanbod zorg en begeleiding voor mensen met verward gedrag (jongeren of volwassenen)

Afgerond (mei 2019 - december 2019)

Met de startsubsidie wil de gemeente de inzet van een lokale coördinator Zorg & Veiligheid faciliteren in 2019. Met een duidelijke regierol zal de coördinator zich richten op de ketendoorloop, de integrale aanpak en warme overdrachten. Dankzij zijn centrale positie zal de coördinator zowel het integraal aanbod van begeleiding en behandeling van mensen met verward gedrag sterk verbeteren, als een...

Bekijk dit project

Versterken lokale advies- en meldpunten niet-acute hulpbehoefte verward gedrag Midden-Limburg

Afgerond (april 2019 - juli 2020)

Maatschappelijke ontwikkelingen zoals decentralisatie, bezuinigingen en extramuralisering binnen de zorg hebben geleid tot een toename van daklozen en dwangopnames, alsmede een stijgend aantal suïcides. Doel Het algemene doel van het project is om te komen tot een sluitende ketenaanpak voor personen met verward gedrag in Midden-Limburg. Het meldpunt niet-acute meldingen is een belangrijke...

Bekijk dit project

Project Resourcegroepen

Afgerond (mei 2019 - maart 2020)

Binnen dit project worden Resourcegroepen (RG) opgezet voor ggz-cliënten. Resourcegroepen versterken de eigen regie van cliënten en bieden aandacht voor persoonlijk en maatschappelijk herstel. Om behandeling, begeleiding en ondersteuning goed aan te laten sluiten op individuele hulp- en herstelbehoeften worden naastbetrokkenen als samenwerkingspartners beschouwd. Binnen de Resourcegroep (RG)...

Bekijk dit project

Herstel- en Verhalenweekenden

Afgerond (mei 2019 - februari 2020)

De Stichting Herstelproces organiseert herstel- en verhalenweekenden gericht op mensen die vastlopen of aan het begin staan van hun herstel. Doelstelling De doelstelling van dit project is het bieden van ondersteuning aan mensen die te maken hebben met een herstelproces; het geven van inzicht en verkrijgen van bewustwording over het proces. Resultaten De deelnemers aan de herstel – en...

Bekijk dit project

Een Open Dialoog met Verwarde Patienten.

Afgerond (juni 2019 - maart 2020)

Doel Ervaringsdeskundigen en behandelaren van GGZ inGeest hebben 2 dagen training gekregen in de Emotional-CPR methodiek. De training werd gegeven door Daniel Fisher en Oryx Cohen, prominente aanjagers van de herstelbeweging in de Verenigde Staten. Enthousiasme om deel te nemen leidde tot een extra training, waarin drie deelnemers van de eerste cursus werden opgeleid als trainer. Werkwijze Er...

Bekijk dit project

Anti-stigma campagne

Afgerond (mei 2019 - maart 2020)

Stigma kan herstel in de weg staan. Om die reden kijken ervaringsdeskundigen van Leviaan kritisch naar de mogelijkheden om stigma van en over mensen met een kwetsbaarheid te verminderen. Doel Het doel is om mensen bewust te maken over stigma, stigma terug te dringen en kennis te delen door middel van trainingen en bruikbare tools voor Leviaan medewerkers en cliënten. Werkwijze Dat doen zij...

Bekijk dit project

Positief Bekeken! Wat gaat er goed en hoe dit te benutten?

Afgerond (juni 2019 - maart 2020)

Wat en waar Binnen GGzE centrum Autisme is aandacht voor de sterke kanten van haar cliënten. Het bestaande aanbod van het centrum Autisme is echter alleen gericht op beperkingen en niet op talenten. De Denktank Autisme is met het idee gekomen om het aanbod aan te vullen. Doel Het ontwikkelen van een cursus voor en door cliënten. Deze cursus focust op die zaken die goed gaan bij cliënten, het...

Bekijk dit project

Leven in Verandering - het leven is een veranderbaar proces waarin veel ruimte voor mogelijkheden ligt

Afgerond (juni 2019 - maart 2020)

Doel en werkwijze Vanuit het Steunpunt Herstel & Ervaringsdeskundigheid (SH&E) wordt een website opgezet waarop alle informatie die de ervaringsdeskundigen in het steunpunt bieden digitaal terug te vinden is. Het betreft onder andere herstel ondersteunende zorg, preventie, trainingen en scholing. Alle informatie die gedeeld wordt, is opgesteld door en vanuit de ervaring en kennis van de...

Bekijk dit project

Mobiel herkenningspunt opzetten onder de naam: 'Bakkie doen?'

Afgerond (mei 2019 - maart 2020)

In Doetinchem zijn er meerdere personen met verward gedrag bekend (circa 35 personen). Deze personen lopen door de stad en kunnen overlast veroorzaken . Omdat deze groep zich niet meldt bij de daarvoor desbetreffende instanties is het moeilijk om deze groep te benaderen. Werkwijze Om deze personen wel te kunnen benaderen wordt er door middel van dit project een mobiel herkenningspunt in...

Bekijk dit project

Zorg op Afstand als hulpmiddel bij zorg voor mensen met verward gedrag

Afgerond (februari 2019 - augustus 2021)

Doel Hoe Zorg-op-Afstand efficiënt en doeltreffend ingezet kan worden in de zorg voor mensen met verward gedrag. Dat is de vraag die geprobeerd werd te beantwoorden in het project ‘Zorg op Afstand als hulpmiddel bij zorg voor mensen met verward gedrag’ van de gemeente Alkmaar. Zorg-op-Afstand is een manier van begeleiden, welke Philadelphia Zorg door middel van 24/7 (beeld)bellen, al sinds 2014...

Bekijk dit project

Ontwikkeling time-out voorziening(en) en respijtvoorziening(en) Gelderland-Midden

Afgerond (april 2019 - januari 2020)

Iedere gemeente heeft een verantwoordelijkheid voor het ontwikkelen van een sluitende aanpak voor personen met verward gedrag. Een aantal vraagstukken kan niet door individuele gemeenten worden opgepakt en vragen afstemming en samenwerking op bovengemeentelijk niveau. Het beeld bestaat dat er te veel mensen zijn waar in de acute fase geen passende voorziening voor is. De stuurgroep verward gedrag...

Bekijk dit project

Project Blomwijck

Afgerond (maart 2019 - februari 2020)

De vraag die centraal stond binnen dit project is: “Wat is er nodig om kwetsbare mensen met een GGZ achtergrond zich thuis te laten voelen in de Wildeman Blomwijckerbuurt in Amsterdam Nieuw-West?” Zorg, Welzijn, Ervaringsdeskundige, Gemeente en andere professionals werkten samen aan dit vraagstuk. Binnen dit project zijn de wensen en mogelijkheden van de doelgroep het vertrekpunt bij het vinden...

Bekijk dit project

Project Verbreding en monitoring gebiedsgericht werken GGZ in de gemeente Zeist

Afgerond (maart 2019 - oktober 2020)

In de wijk Zeist-Noord zijn in een proeftuin goede ervaringen opgedaan met ‘gebiedsgericht werken ggz’. Gebiedsgericht werken betekent dat we binnen de wijk op maat en integraal zorg en ondersteuning geven aan mensen met verward gedrag. Doel We willen deze manier van werken implementeren in de andere 4 wijken van Zeist en daarmee de aansluiting tussen sociaal domein en ggz als integrale...

Bekijk dit project

Projectleider personen met verward gedrag Limburg

Afgerond (februari 2019 - juni 2020)

Aanleiding Limburg kent 1 politie-eenheid, 1 arrondissement, 2 veiligheidsregio's, 5 Wmo-regio's, 5 veiligheidshuizen, 2 preferente zorgverzekeraars en een uiteenlopend aantal zorgaanbieders. Dit maakt een allesomvattende Limburgse aanpak voor  personen met verward gedrag allerminst vanzelfsprekend en daarmee een provinciale projectleider noodzakelijk. Doel Inmiddels zijn initiatieven op de...

Bekijk dit project

Vervolg Pilot Passend Vervoer Midden Westelijk Utrecht

Afgerond (oktober 2018 - januari 2022)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Wijk GGD-er Dordrecht

Afgerond (april 2019 - januari 2021)

Doel In Dordrecht wordt positief gereageerd op de inzet van een Wijk-GGD’er. Om meer inzicht te verkrijgen waar in de keten deze aanpak tot verlichting leidt, wordt de pilot verlengd om een plan op te stellen voor een structurele financiering vanuit de verschillende ketenpartners. Met de verlenging wordt ingezet op de volgende doelen: De Wijk-GGD dient een sterke aanvulling op outreachende...

Bekijk dit project

Laagdrempelig informatiepunt voor verwarde mensen & daklozen in Eindhoven

Afgerond (mei 2019 - februari 2020)

In Eindhoven is in mei 2019 met hulp van ZonMw een laagdrempelig Infopunt opgezet voor verwarde personen en mensen die dakloos zijn. Zij kunnen terecht voor informatie, advies, doorverwijzing, daadwerkelijke hulp, een kop koffie, luisterend oor en/of een maatje. Er is een website ontwikkeld met de sociale kaart van Eindhoven, specifiek voor de doelgroep: www.kdet.nl, plus een zgn. Straatkaart. Dit...

Bekijk dit project

regionale implementatie de-escaleren in West-Brabant

Afgerond (augustus 2018 - november 2019)

In West-Brabant werken 18 gemeenten samen met organisaties en ervaringsdeskundigen aan een sluitende aanpak voor personen met verward gedrag. Er zijn 7 deelprojecten in uitvoering, waaronder het deelproject ‘escalatiemodel ontwikkelen’. Tot nu toe zijn een handreiking, een universele regiekaart en een implementatieplan opgeleverd. Meer tijd en inzet is nodig om het project af te ronden. Doel Met...

Bekijk dit project

Ernstig verwarde personen en middelengebruik in de maatschappelijke opvang - deskundigheidsbevordering voor professionals

Afgerond (februari 2019 - augustus 2020)

Steeds vaker hebben maatschappelijke opvanglocaties voor daklozen te maken met personen met ernstig verward gedrag. Regelmatig gebruiken deze personen ook drugs en/of alcohol (dubbel diagnose) en enkelen hebben daarbij een licht verstandelijke beperking (triple diagnose). De ernst van de psychische problematiek neemt toe. Doel In antwoord op deze signalen zullen Mainline en Volksbond...

Bekijk dit project

Verward gedrag Beuningen

Afgerond (januari 2019 - januari 2020)

Doel Dit project brengt een plan van aanpak tot stand voor de ontwikkeling van een lokale aanpak voor mensen met een psychische kwetsbaarheid en (risico op) verward gedrag binnen gemeente Beuningen. Hiermee wordt een sluitende aanpak beoogd om de zorg voor mensen met verward gedrag te realiseren en te investeren in preventie en inclusie. Werkwijze Er wordt een samenwerkingsverband aan gegaan...

Bekijk dit project

Aanpak mensen met verward gedrag - gemeente Maassluis

Afgerond (februari 2019 - juli 2020)

Maassluis is een stad in de regio Rotterdam Rijnmond met ongeveer 33.000 inwoners. De gemeente Maassluis heeft voor 2019 en 2020 een uitvoeringsagenda opgesteld om de ketenaanpak voor mensen met verward te realiseren. Op een aantal onderdelen van de ketenaanpak, zoals passend vervoer en passende zorg en straf, wordt aangesloten bij de aanpak binnen de regio Rotterdam Rijnmond. Lokaal wordt op de...

Bekijk dit project

In eigen kring

Afgerond (januari 2019 - juli 2020)

Mensen die grip op hun leven dreigen te verliezen, verliezen vaak ook de hoop op herstel of op een leven dat zij als zinvol ervaren. Doel Het project ‘In eigen kring’ wil een herstelwerkplaats inrichten waar mensen samen met lotgenoten op basis van eigen regie aan hun persoonlijk en maatschappelijk herstel kunnen werken. Werkwijze Naast vrije ruimte om eigen initiatieven te ontwikkelen,...

Bekijk dit project

Pilot herstelondersteunend GGZ-netwerk; Samen voor Herstel 2.0

Afgerond (februari 2019 - augustus 2022)

Doel In vervolg op een eerdere pilot (‘Herstel ondersteunend ggz netwerk’) is het doel voor de aankomende 2 jaar het afronden van het onderzoek, het uitrollen van de Groninger RACT methode en de methode toepasbaar maken voor een bredere doelgroep. Peer support Open Dialogue Hierbij worden elementen van een tweede methode ingezet, genaamd Peer support Open Dialogue (POD). De omgeving wordt vanaf...

Bekijk dit project

Pilot Wijk-GGD'er gemeente Meierijstad

Afgerond (november 2018 - juni 2020)

Doel Personen met verward gedrag hebben veelal problemen die zich voordoen op het snijvlak van veiligheid en zorg, maar die lastig onder te brengen zijn bij een specifieke hulpinstantie. De deskundigheid van Wijk-GGD’ers zal hier verandering in moeten brengen. Zij zullen hiermee het gat tussen zorg en veiligheid opvullen en zo als (extra) ‘verbindingsofficier’ fungeren. Werkwijze Wijk-GGD’ers...

Bekijk dit project

Inschakelen expert voor het opstellen van een plan van aanpak voor (O)GGZ triagepunt in de veiligheidsregio Hollands Noorden

Afgerond (juni 2018 - november 2018)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Regionale aanpak voor privacy, informatie-uitwisseling en samenwerking in de keten in de Achterhoek en Noord Veluwe

Afgerond (maart 2019 - oktober 2022)

Zorgvuldig informatie delen Om verward gedrag te herkennen en passende ondersteuning te bieden aan mensen, is het van belang om over de juiste informatie te beschikken. Dit vraagt dat verschillende disciplines rondom personen met verward gedrag informatie zorgvuldig delen. Het delen van informatie en de daarbij behorende samenwerking tussen ketenpartners gaat niet vanzelf. Het is met name complex...

Bekijk dit project

Inschakelen expert voor een Visiecafe 'vroegsignalering' in Regio Rivierenland met de focus op Tiel

Afgerond (juni 2018 - oktober 2018)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Triple Woonvoorziening voor mensen met LVB, verslaving en een psychiatrische aandoening.

Afgerond (december 2018 - juli 2020)

Er is een groep cliënten die tussen wal en schip valt en in de maatschappij overlast veroorzaakt. Het betreft mensen met een verstandelijke beperking, een verslaving én psychiatrische problematiek. Het lijkt erop dat iedere organisatie een reden/excuus heeft om deze doelgroep niet op te kunnen nemen. Iedereen is immers gespecialiseerd in het eigen vakgebied. Voor deze doelgroep is...

Bekijk dit project

Fijn wonen in de Beerenbroeckbuurt (Geuzenveld-SLotermeer, Amsterdam)

Afgerond (februari 2019 - maart 2020)

Doel In de Beerenbroeckbuurt in Amsterdam (Nieuw West) onderzoeken we samen met buurtbewoners en andere organisaties in de buurt wat ervoor nodig is om in de Beerenbroeckbuurt fijn te kunnen wonen. Werkwijze We leggen het accent in dit onderzoek op het in gesprek gaan met (kwetsbare) buurtbewoners in de wijk en maken samen met hen toekomstplannen. We ondersteunen hen ook bij het uitvoeren van...

Bekijk dit project

Uitbreiding expertise en ervaringsdeskundigheid over verward gedrag in de Sociaal Wijkteams.

Afgerond (augustus 2018 - april 2022)

De gemeente Capelle aan den IJssel investeert in de uitbreiding van de expertise over verward gedrag in de Sociaal Wijkteams. Doel In samenwerking met Stichting Welzijn Capelle (SWC) en Basisberaad (onderdeel van Zorgbelang Zuid-Holland) is er een project gestart met als doel laagdrempelige en snelle inzet van de juiste hulp en ondersteuning voor mensen met verward gedrag. Het project heeft...

Bekijk dit project

Eerste hulp bij mensen met verward gedrag in Amstelland, Mental Health First Aid

Afgerond (september 2018 - november 2019)

Binnen het project 'Eerste hulp bij mensen met verward gedrag in Amstelland' worden burgers, vrijwilligers en professionals in de (semi) publieke sector in de regio Amstelland getraind om eerste hulp te verlenen bij psychische problemen en verward gedrag. Het project richt zich primair op preventie en het uitvoeren van vroege interventies bij mensen met psychische problematiek en verward gedrag en...

Bekijk dit project

Grip op verwardheid Nunspeet, Elburg, Oldebroek (NEO)

Afgerond (september 2018 - november 2020)

Doel Er is meer begrip nodig voor de achtergronden van personen die onbegrepen en verward gedrag vertonen om ervoor te zorgen dat deze personen volwaardig mee kunnen doen in de maatschappij en een veilige leefomgeving te bieden voor alle bewoners. Ook is het belangrijk dat de omgeving van deze personen weet hoe te communiceren en te handelen. De gemeenten Nunspeet, Elburg en Oldebroek (in...

Bekijk dit project

Een haak met en uit de verwarring

Afgerond (augustus 2018 - juli 2020)

Doel Het project is erop gericht in Doetinchem een actieve benadering van mensen met verward gedrag te ontwikkelen. Er wordt ingezet op een preventieve aanpak zodat crisissituaties worden voorkomen. Werkwijze Eén beroepskracht en één ervaringsdeskundige trekken er 36 uur per week met een soepkar op uit. Hiermee hebben we een middel om mensen die verward gedrag (dreigen) te vertonen te verleiden...

Bekijk dit project

Inzet Mental Health First Aid voor lekenpubliek in Eindhoven

Afgerond (september 2018 - juli 2021)

Hoe handel je als iemand een paniekaanval of depressieve klachten heeft? Veel mensen in Nederland komen weleens in aanraking met mensen met psychische problematiek. Vaak weet men niet hoe te handelen. MHFA Mental Health First Aid (MHFA) is een cursus waarin cursisten kennis wordt aangereikt over de meest voorkomende psychische problemen. Daarbij worden vaardigheden aangeleerd hoe hiermee om te...

Bekijk dit project

Klantvriendelijk Venray voor personen met verward gedrag

Afgerond (september 2018 - september 2020)

Venrayse winkeliers, horeca-exploitanten, zorginstellingen en veiligheidspartners gaan experimenteren met de inzet van een straatwerker die kennis heeft over en ervaring met verward gedrag. Deze aanpak heeft als doelgroep mensen met verward gedrag in het kernwinkelgebied van Venray. Werkwijze Deze straatwerker biedt op verzoek van de persoon zelf, een naaste, andere klanten in het centrum en/of...

Bekijk dit project

Mental Health First Aid Noord-Holland Noord

Afgerond (september 2018 - januari 2022)

GGZ Noord-Holland-Noord, GGD Hollands Noorden en RCO De Hoofdzaak (regionale cliëntenbelangenorganisatie) werken in dit project nauw samen met gemeenten en andere partijen, ter preventie en vroegsignalering van situaties waarbij mensen mogelijk verward gedrag gaan vertonen. Alsmede om de inbreng van mensen met verward gedrag te vergroten. Doel Binnen dit project worden burgers, vrijwilligers en...

Bekijk dit project

Project Eerste hulp bij psychische problemen volgens Mental Health First Aid (MHFA), Regio Rijk van Nijmegen en Rivierenland (GHOR regio Gelderland Zuid)

Afgerond (september 2018 - april 2021)

Wat doe je als je vriend of klant een paniek aanval krijg of steeds somberder wordt? Zo gewoon als EHBO inmiddels is, zo weinig kennis is er over psychische problemen. In Gelderland Zuid wordt met diverse partijen hard gewerkt aan een sluitende aanpak voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. Hierbij kan de samenleving ook een bijdrage leveren bij het ondersteunen van mensen met psychische...

Bekijk dit project

Subsidieaanvraag voor SPOR (spoedeisende psychiatrische onderzoeksruimte) voor Westelijk-Noord-Brabant in 2018

Afgerond (juli 2018 - november 2019)

Van april 2017 tot april 2018 is er in Halsteren geëxperimenteerd met een Spoedeisende Psychiatrische Onderzoeksruimte (SPOR). Deze SPOR is een onderdeel van de sluitende aanpak van de problematiek van verward gedrag in West-Brabant-West. Werkwijze De SPOR is een ruimte binnen de High Intensive Care-afdeling van Geestelijke Gezondheidszorg Westelijk Noord-Brabant (GGZ WNB). De SPOR is bedoeld...

Bekijk dit project

Samenwerking wijkteams, bemoeizorg, ambulante GGZ Amersfoort

Afgerond (augustus 2018 - december 2019)

Doel Gemeente Amersfoort, wijkteams Amersfoort, FACT-teams en aanbieders van bemoeizorg werken in dit project samen met als doel: elke persoon met een (niet gestelde) hulpvraag waar expliciete zorgen over zijn krijgt passende ondersteuning. Eén huishouden, één plan voor alle cliënten. Zo willen we ondersteuning aan (onder andere) mensen met (potentieel) verward gedrag verbeteren op de bouwstenen...

Bekijk dit project

Mijn Buurt, Mijn Netwerk, Mijn Structuur

Afgerond (juni 2018 - december 2018)

Doelgroep Wij richten ons op zelfstandig wonende jongere lvb’ers in de wijk Overvecht (Utrecht). Doordat deze jongeren veelal geen begeleiding of ondersteuning krijgen, is de kans reëel dat zij in aanraking met de politie/justitie komen. Doel Philadelphia ontwikkelt samen met het buurtteam, gemeente, onderwijs, politie en justitie een aanpak om door vroegtijdige signalering het afglijden naar...

Bekijk dit project

Versterken triage op Meldpunt Zorg & Overlast (GGD)Zuid Holland Zuid

Afgerond (mei 2018 - december 2019)

Reeds voordat de aanpak personen met verward gedrag op kwam, had de GGD Zuid-Holland Zuid al de taak om Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGz) uit te voeren. Het Meldpunt Zorg & Overlast vormde de eerste schakel van deze uitvoering. Dit Meldpunt Z&O vervult haar rol voor alle 17 gemeenten in Zuid Holland Zuid. Werkwijze Meldpunt Zorg en Overlast Op dit meldpunt komen meldingen binnen per...

Bekijk dit project

Begeleiden implementatie triagewijzer en startfase triage en meldfunctie acute hulpbehoefte

Afgerond (juni 2018 - januari 2020)

Het doel van dit project was tweeledig: Het ondersteunen en begeleiden van de landelijke implementatie van de ggz-triagewijzer, onderdeel van de generieke module acute psychiatrie (GMAP), bij de crisisdiensten waar de triagewijzer nog niet geïmplementeerd is. Het ondersteunen van crisisdiensten bij het opstellen van een plan van aanpak voor de acute hulpbehoefte voor het versterken van de...

Bekijk dit project

Integrale aanpak van Seksueel Grensoverschrijdend gedrag van jongeren met een licht verstandelijke beperking

Afgerond (augustus 2018 - januari 2020)

Plegerbehandeling De plegerbehandeling voor jongeren met een licht verstandelijke beperking en seksueel grensoverschrijdend gedrag (SGG) is ontwikkeld door Reik, een orthopedagogisch behandelcentrum in Groningen en Friesland. Doel van de behandeling is het stoppen van SGG en zorgdragen voor een gezonde seksuele ontwikkeling van de jongere. Het kernteam van de behandeling bestaat uit therapeuten...

Bekijk dit project

Aanpak verward gedrag in het sociaal domein MEE Plus - Vivenz

Afgerond (september 2018 - mei 2020)

Aanpak verward gedrag in het Sociaal Domein door ontwikkeling en inzet van Ervaringsdeskundigheid Doel Vivenz en MEE plus willen lokale ervaringsdeskundigheid (door)ontwikkelen met als doel de versterking van inclusie van mensen met verward gedrag in de wijk. Er wordt gewerkt vanuit de leefwereld van de persoon en vanuit eigen regie, waardoor een positief zelfbeeld, persoonlijke groei en...

Bekijk dit project

Draagvlak voor Eerste hulp bij psychische problemen volgens Mental Health First Aid, regio Gelderland Midden

Afgerond (augustus 2018 - november 2019)

Oog voor de samenleving! Psychische problemen komen steeds vaker voor. Bijna een kwart van de Nederlandse bevolking krijgt hiermee te maken.  Voor deze doelgroep willen Indigo & Twomorrow, samen met MHFA, zich inzetten in de regio Gelderland-Midden. Wat is MHFA? ‘Mental Health First Aid’ staat voor 1e hulp bij psychische ongevallen. MHFA biedt trainingen aan voor een ieder om meer basiskennis...

Bekijk dit project

Zorgtoeleiding op Schiphol

Afgerond (juli 2018 - juli 2019)

Schiphol is een plek waar mensen komen om te reizen, werken en recreëren. Het is ook een plek waar mensen met problemen komen. Schiphol Social Work (SSW) helpt deze hulpbehoevende en vaak verwarde mensen aan de juiste hulp. Bij een kleine groep van ongeveer 10 personen lukt dit niet. Deze mensen reizen door heel het land, hebben psychiatrische en/of verslaving problemen en geen duidelijke binding...

Bekijk dit project

Project Deskundigheidsbevordering medewerkers rijdienst RAV IJsselland inzake patiënten met verward en/of psychiatrisch gedrag

Afgerond (juli 2018 - januari 2020)

Binnen RAV IJsselland is het project 'deskundigheidsbevordering medewerkers rijdienst RAV IJsselland inzake patiënten met verward en/of psychiatrisch gedrag' opgestart. Doel Het doel is meer kennis en kunde aanwezig laten zijn binnen de rijdienst waardoor mensen met verward en/of psychiatrisch gedrag meer adequaat bejegend en begeleid kunnen worden. Werkwijze Naast het verhogen van deze kennis...

Bekijk dit project

Projectplan Opstellen plan van aanpak verward gedrag gemeente IJsselstein

Afgerond (mei 2018 - december 2018)

Er komt steeds meer aandacht voor personen met verward gedrag en ook ziet men steeds meer het belang in van een goede aanpak voor de juiste zorg aan deze mensen. Door een integrale lokale aanpak wordt gezorgd voor een vangnet en vallen cliënten niet meer tussen wal en schip. Binnen de gemeente IJsselstein is reeds de samenwerking gezocht met 10 partijen vanuit zorg en veiligheid. In de komende...

Bekijk dit project

Regiecentrum Acute Opvang en Crisisvoorzieningen Maatschappelijke Zorg Maastricht/Heuvelland

Afgerond (augustus 2018 - december 2019)

Niet alle mensen die als gevolg van psychische of psychosociale problemen in crisis raken en acuut zorg- en/of opvang nodig hebben, kunnen daarvoor terecht in de ggz. Natuurlijk moeten er ook voor de mensen die niet terecht kunnen in de ggz voldoende goede crisisvoorzieningen beschikbaar zijn. Doel Deze pilot wil de beschikbaarheid van voldoende en voldoende gedifferentieerde crisisvoorzieningen...

Bekijk dit project

Thuis in Zuidoost

Afgerond (augustus 2018 - maart 2022)

Doel In ‘s-Hertogenbosch organiseren professionals zich rond mensen met een acute zorgnood of verward gedrag. Er wordt gekeken wat iemand nodig heeft op het gebied van wonen, begeleiding en zorg, leefomgeving, dagbesteding en financiën. Samen met bewoners wordt gewerkt aan oplossingen die duurzaam verder helpen. Het doel is om te aan te sluiten bij wat nodig is. Korte lijnen kunnen hierbij...

Bekijk dit project

Training en begeleiding van vrijwilligers en professionals om verward gedrag te signaleren en mee om te gaan

Afgerond (september 2018 - december 2019)

Resultaten Sinds januari 2019 volgden 90 deelnemers in de gemeente Voorst de cursus Mental Health First Aid (MHFA). Dankzij deze cursus is er nu een lokaal netwerk van inwoners in de verschillende dorpskernen, leden van (sport)verenigingen en ook mensen die werkzaam zijn in de gemeente Voorst, die weten hoe om te gaan met een persoon die in psychische nood verkeert. De cursus MHFA draagt, in...

Bekijk dit project

Triage en passend vervoer bij verward gedrag

Afgerond (september 2018 - oktober 2019)

Dit project is de 3e fase van de Pilot Triage en passend vervoer en loopt van augustus tot en met december 2018. Doel In dit project worden acute en niet-acute meldingen van mensen met verward gedrag direct geanalyseerd en deskundig, veilig en met de juiste middelen toe geleid naar zorg en ondersteuning.  Hierbij wordt onnodig vervoer voorkomen en het benodigde vervoer is tijdig, niet...

Bekijk dit project

Triage en passend vervoer Haaglanden

Afgerond (augustus 2018 - december 2019)

In de regio Haaglanden wordt een sluitende aanpak rond verwarde personen ontwikkeld. Het is wenselijk dat mensen met verward gedrag, ook in het geval van 112 meldingen, zo veel mogelijk in hun eigen omgeving en door de juiste hulpverlener zorg krijgen. Hiervoor wordt geïnvesteerd in vroege medische triage en het ontwikkelen van passend vervoer. Het project bestaat uit meerdere fases. Fase 1 betrof...

Bekijk dit project

Plan van Aanpak Meldpunt Bijzondere Zorg Gelderland-Zuid

Afgerond (juni 2018 - juli 2020)

Van juni 2018 tot juni 2019 voert de GGD regio Gelderland-Zuid het project Meldpunt Bijzondere Zorg uit. Een meldpunt waar burgers en professionals zorgsignalen kunnen melden van mensen met verward gedrag bij wie spoedig handelen helpend is en erger leed kan worden voorkomen. Niemand tussen wal en schip. Doel Het meldpunt Bijzondere Zorg bestaat al. Het experiment gaat om uitbreiding van haar...

Bekijk dit project

‘Sluitende aanpak personen met verward gedrag regio West-Friesland’

Afgerond (september 2018 - december 2019)

In 2017 hebben de West-Friese gemeenten een toekomstvisie opgesteld over hoe de West-Friese gemeenten en partners om willen gaan met zorg en begeleiding aan kwetsbare inwoners. De aanpak voor personen met verward gedrag is onderdeel van het bijbehorende actieplan. Samenwerking Om een sluitende aanpak te realiseren wordt er samengewerkt met partners als politie Noord-Holland Noord (NHN), GGD NHN,...

Bekijk dit project

Kennisnet verward gedrag

Afgerond (september 2018 - oktober 2020)

Doel Het kennisnetwerk Verward Gedrag bundelt kennisinstellingen en beroepsverenigingen die te maken hebben met één of meerdere bouwstenen van een goed werkende aanpak van verward gedrag. De samenwerkingspartners Movisie, Trimbos-instituut, Vilans, CCV, MIND, Phrenos en Platform 31 werken via het netwerk aan het ontsluiten van kennis(producten) rondom verward gedrag op een gezamenlijk portal. ...

Bekijk dit project

Regionale pilots Monitor personen met verward gedrag in Utrecht en West- Brabant

Afgerond (augustus 2018 - januari 2019)

Doel In de regio’s Utrecht en West-Brabant wordt een monitor ‘Personen verward gedrag’ ontwikkeld. Deze regionale pilots zijn bedoeld ter ondersteuning van het regionaal en lokaal beleid met betrekking tot personen met verward gedrag. Werkwijze In de 2 pilotregio’s wordt op basis van verschillende regionale gegevensbronnen (o.a. politie, ambulance en GGD meldpunten) een beschrijving gegeven van...

Bekijk dit project

Pilot passend vervoer Twente / Street-triage

Afgerond (januari 2019 - oktober 2021)

Een snelle triage voorkomt dat mensen op verkeerde plekken in het systeem terechtkomen of lang moeten wachten op adequate vervolgzorg (bijvoorbeeld een onnodig verblijf op het politiebureau of wachten op een beoordeling door de crisisdienst). Street-triage Het idee achter Street-triage is simpel en doeltreffend. Een team van een sociaalpsychiatrisch verpleegkundige, een ambulancemedewerker en...

Bekijk dit project

Wijk-ggd'er

Afgerond (juli 2018 - maart 2021)

Komend jaar begeleidt het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) gemeenten bij de invoering van een wijk-GGD’er. Vanzelfsprekend past deze nieuwe functie binnen de lokale zorgstructuur; maatwerk is het devies. Doel Gemeenten hebben de opgave om een goed werkende aanpak te realiseren voor mensen met verward gedrag. Dit doen zij vanzelfsprekend samen met vele lokale en regionale...

Bekijk dit project

Bouwstenen 1 tot en met 3

Afgerond (augustus 2018 - januari 2020)

Kwadraad biedt in Krimpen aan den IJssel maatschappelijk werk in het sociaal team aan. Wij signaleerden dat aanbod ontbreekt voor personen met verward gedrag. Als zich een melding of een escalerende situatie voordoet, kan de politie en ggz worden ingeschakeld. Maar er is geen aanbod vanuit de eerste 3 bouwstenen: inbreng, preventie en signalering. Doel Wij hebben daarom een project bedacht om de...

Bekijk dit project

Implementatie crisiskaart West-Brabant

Afgerond (september 2018 - december 2019)

Het introduceren en implementeren van de crisiskaart als instrument voor mensen met verward gedrag in West-Brabant door middel van het gebruik maken van ervaringsdeskundigen. Doel De gemeente Breda heeft samen met FAMEUS, Surplus, IMW Breda en GGz Breburg het initiatief genomen om de crisiskaart in te zetten voor mensen met het risico op verward gedrag. Een brede maar kleine groep mensen die...

Bekijk dit project

Inzet ervaringsdeskundigheid in de keten basis GGZ team HoPE in de wijken Osdorp en Geuzenveld/ Slotermeer van Amsterdam Nieuw West

Afgerond (augustus 2018 - maart 2020)

In Amsterdam Nieuw-West mist een schakel tussen zorg vanuit de basis ggz en de wijk. Met inzet van ervaringsdeskundigen willen we uitzoeken hoe een stevigere verbinding te maken tussen team basis ggz en de aanwezige wijkfuncties. De inzet is het risico verminderen dat mensen geïsoleerd raken en gebruik kunnen maken van de  mogelijkheden die er zijn. Doelen opbouwen en versterken van de keten...

Bekijk dit project

Versterken Meldpunt GGZ

Afgerond (juni 2018 - oktober 2019)

Eind 2016 is de eerste fase van het project ‘Triage, passende zorg en vervoer’ gestart in de regio van de politie eenheid Rotterdam. In de eerste fase zijn de meldingen in de 112-meldkamer van de politie geregistreerd, waaruit bleek dat 66% van meldingen over personen met verward gedrag kan worden opgelost in de reguliere zorg. De tweede fase liep van 1 december 2017 tot 1 mei 2018 en is verlengd...

Bekijk dit project

Ervaringsdeskundige wijkgidsen en de inzet van een leernetwerk om wijkgerichte participatie en inclusie voor mensen met een GGZ problematiek te bevorderen

Afgerond (september 2018 - juni 2022)

Doel In de wijk Loosduinen in Den Haag ervaren bewoners hinder van medebewoners met een sociaal kwetsbare achtergrond. Er is ook sprake van een stijging in het aantal meldingen van overlast van mensen met verward gedrag. Binnen dit project hebben VOOR Welzijn, Zorgbelang en Pink Donut de handen ineengeslagen om deze problematiek met partners, ervaringsdeskundigen en wijkbewoners aan te pakken. ...

Bekijk dit project

Time-out: een kortdurende acute voorziening voor personen met verward gedrag Zuid-Limburg

Afgerond (september 2018 - januari 2020)

Binnen de regio Zuid-Limburg wordt door zorg- en veiligheidspartners een probleem gesignaleerd in de acute 24-uurs opvang van mensen met verward gedrag. Vanaf april is vervoer voor mensen met verward gedrag belegd bij een passende vervoerder. Een gedeelte van de mensen die hiermee vervoerd wordt, komt niet voor opname in de ggz (Crisis-DBC) in aanmerking, maar kan ook niet naar huis. Na het...

Bekijk dit project

Aanpak delier in de keten met naasten

Afgerond (september 2018 - februari 2020)

Veel ouderen krijgen te maken met acuut optredende verwardheid (delier). Een delier treedt vaak op als ouderen opgenomen worden in het ziekenhuis, maar kan ook thuis ontstaan en zorgen voor onveilige situaties voor de oudere zelf en overlast. Doel In dit project richt de interventie zich op de inzet van naasten om een delier te voorkómen. Door het voorkómen van een delier en vroegtijdige...

Bekijk dit project

Versterking triage-en meldfunctie voor mensen met acuut verward gedrag

Afgerond (juli 2018 - december 2018)

Onder de vlag van het programma ‘Zorg en ondersteuning van mensen met verward gedrag’ wil GGZ Rivierduinen haar centrale meldkamer tot een hoogwaardige en 24/7 bereikbare meldkamer omvormen. Werkwijze GGZ Rivierduinen heeft sinds een aantal maanden in avond, nacht en weekeind een centrale meldkamer geopend om sneller passende hulp te bieden voor mensen die (tijdelijk) de grip op hun leven kwijt...

Bekijk dit project

Versterking lokale meld-en adviespunten: Ondersteuningsaanbod GGD GHOR Nederland

Lopend (juli 2018 - november 2020)

GGD GHOR Nederland heeft subsidie van ZonMw ontvangen voor het ondersteunen en begeleiden van alle projecten die gehonoreerd zijn of worden binnen de subsidieronde ‘Versterken lokale meld- en adviespunten: niet-acute hulpbehoefte verward gedrag’. Het ondersteuningsaanbod loopt van 1 juli 2018 tot en met december 2019. Doel Het doel hiervan is het versterken van de triage- en meldfunctie voor...

Bekijk dit project

Pilot meldpunt niet-acute hulpbehoefte verward gedrag in Hart van Brabant

Afgerond (juni 2018 - december 2020)

Het Crisisinterventie Team (CIT) in de regio Hart van Brabant werkt nauw samen met de crisisdienst van GGz Breburg en bestaat uit medewerkers met expertise op álle terreinen die voor een crisisinterventie nodig kunnen zijn. Het huidige telefoonnummer is nu nog enkel bedoeld voor professionals die te maken krijgen met een spoedeisende crisissituatie en advies en ondersteuning nodig hebben. Doel ...

Bekijk dit project

Interprofessionele kenniscirculatie verward gedrag in de wijk ontwikkeling keuze module

Afgerond (september 2018 - mei 2020)

Doorontwikkeling HBO keuze onderwijsmodule ‘Interprofessioneel werken ten behoeve van personen met verward gedrag in de wijk’. Professionals uit de zorg, welzijn en veiligheidssector komen regelmatig in aanraking met verward gedrag. Zij kunnen in alle fasen van het hulpverleningsproces betrokken zijn in de preventie van escalaties, het signaleren van crisisgedrag, het verzorgen van...

Bekijk dit project

Project Centraal punt Crisiskaart Twente

Afgerond (maart 2018 - december 2019)

Het Project Centrale Punt Crisiskaart Twente is erin geslaagd om een herkenbaar, professioneel en zelfstandig Centraal Punt voor de Crisiskaart in Twente op te zetten. De ‘Punt’ wordt volledig bemenst door ervaringsdeskundigen. Borging Het Centrale Punt is geborgd in de organisatie van Bureau Herstel (zelfregiecentrum onder de hoede van Mediant GGz), in samenhang met Netwerk HET, partners...

Bekijk dit project

Verward in de Wijk. Een programma waarbinnen zorgprofessionals in de wijk, docenten en studenten verpleegkunde competenties versterken rondom het omgaan met mensen met verward gedrag.

Afgerond (mei 2018 - oktober 2019)

De afgelopen 2 jaar is er zowel landelijk als lokaal veel aandacht voor mensen met verward gedrag geweest. Naast landelijke en lokale initiatieven om de organisatie van zorg en ondersteuning aan mensen met verward gedrag te verbeteren, is tevens een impuls nodig om deze zorg ook inhoudelijk te versterken. Doel Om toekomstige en zittende zorgprofessionals beter uit te rusten, wil de hbo-V van de...

Bekijk dit project

Monitoring en registratie RAV ritten acute psychiatrie Noord-Holland Noord

Afgerond (april 2018 - september 2020)

Er bestaat onduidelijkheid over de omvang van de groep mensen met verward gedrag die georganiseerd vervoer nodig hebben. Het is van belang om hier meer inzicht te krijgen. Dit leidt tot meer helderheid over de effectiviteit van verschillende vormen van vervoer. Doel RAV Noord-Holland Noord stelt zich tot doel om, door middel van een juiste registratie, inzicht te krijgen in de...

Bekijk dit project

Herkennen van en handelen bij verward gedrag Ontwikkeling van een onderwijsmodule voor medewerkers veiligheid, wonen, zorg en welzijn en onderwijs/ kinderopvang

Afgerond (april 2018 - april 2019)

De afgelopen tijd is er nationaal veel aandacht voor mensen met verward gedrag; ook buiten de ggz. De focus verschuift daarbij richting vroegtijdige herkenning en samenwerking tussen verschillende domeinen. Hiervoor is het van belang dat medewerkers uit de sectoren veiligheid, wonen, zorg en welzijn en onderwijs/kinderopvang signalen, die kunnen wijzen op verward gedrag, kunnen herkennen. Doel ...

Bekijk dit project

Kennis over verward gedrag in de opleidingen Orde en Veiligheid van het Deltion College te Zwolle

Afgerond (juni 2018 - december 2019)

Het Deltion College is een regionaal opleidingscentrum (ROC) dat actief is in bijna alle werkvelden van het mbo-onderwijs in (de regio) Zwolle. Eén van de vakgebieden waarin het Deltion College studenten opleidt is Orde en Veiligheid. In deze studierichting biedt het ROC opleidingen aan tot beveiliger (MBO-niveau 2), coördinator beveiliging (MBO-niveau 3) en handhaver toezicht en veiligheid...

Bekijk dit project

Onopvallend Anders

Afgerond (mei 2018 - augustus 2019)

Ongeveer 16% van de Nederlandse bevolking heeft een IQ dat lager is dan 85. Van de in Nederland aangehouden verdachten heeft naar schatting 30% een lichte verstandelijke beperking (lvb) en is de kans op herhaling groot. Om dit te voorkomen wordt in de gemeenten Goes, Kapelle en Reimerswaal onder regie van de politie eenheid Zeeland-West-Brabant een project gestart waarin maatschappelijkwerk en de...

Bekijk dit project

Implementatie van de Forsa! methodiek voor (ex)gedetineerde LVB jongeren

Afgerond (april 2018 - juni 2019)

Veel jongeren in detentie zijn ontvankelijk voor criminaliteit. Wanneer zij na vrijlating niet worden opgevangen met een sluitende aanpak is de kans groot dat zij binnen 48 uur terugvallen. Doel Het project Forsa! van vrijwilligersorganisatie Bureau Maatschappelijk Herstel en Rehabilitatie koppelt (ex)gedetineerde jongeren aan een maatje met dezelfde niet-westerse achtergrond. De maatjes hebben...

Bekijk dit project

Duurzaam aan de slag: een valorisatie onderzoek

Afgerond (juli 2018 - december 2019)

Een goede aansluiting tussen school en werk is één van de beleidsspeerpunten van de overheid (SER, 2 juni 2007). INTOWork steunt jongeren bij de aansluiting van school naar arbeid. Het huidig onderzoek is gericht op valorisatie van INTOWork. INTOWork INTOWork is een samenwerkingsproject tussen onderwijs (met name PRO-Praktijk Onderwijs en of VSO- Voortgezet Speciaal Onderwijs), de gemeente...

Bekijk dit project

Ze zijn toch niet gek?! - communitygerichte aanpak in het doorbreken van taboe psychische kwetsbaarheid binnen migrantengroepen en ondersteuning van de sociale omgeving

Afgerond (maart 2018 - maart 2019)

Doel Het taboe op psychische kwetsbaarheid binnen migrantengroepen doorbreken door een community-gerichte aanpak. Werkwijze Indigo Preventie, Dona Daria en Ypsilon hebben een community-gerichte methode ontwikkeld om de sociale omgeving van migranten met verward gedrag te bereiken en te ondersteunen. Deze methode richt zich op de verbinding tussen informele en formele zorg. Kern van deze methode...

Bekijk dit project

Samenwerking Schiedam: kijken over de eigen grenzen heen. Aanpak personen met verward gedrag en GGZ-problematiek.

Lopend (september 2018 - september 2020)

De gemeente Schiedam (beleid en wijkteams) is samen met personen met verward gedrag, lokale zorg- en ondersteuningspartners (Pameijer, GGZ Delfland, Antes), politie en zorgkantoor DSW op zoek gegaan naar knelpunten in zorg en ondersteuning voor mensen met verward gedrag. Deze werden met name zichtbaar in de ketensamenwerking bij mensen met verward gedrag en GGZ-problematiek. Doel Het doel van...

Bekijk dit project

Passend vervoer voor personen met verward gedrag in Noord- en Midden-Limburg

Afgerond (maart 2018 - november 2019)

Partners in de regio Noord- en Midden-Limburg gaan experimenteren met passend vervoer door inzet van de ggz vervoersdienst gedurende de periode van 1 jaar. Doel Beoogd wordt om vanaf april 2018 een cliënt-/patiëntvriendelijke, niet stigmatiserende, juist normaliserende en de-escalerende vervoersmogelijkheid te kunnen bieden aan mensen met verward gedrag, die vervoerd moeten gaan worden. ...

Bekijk dit project

Consuminder Coach de Wijlanderij

Afgerond (mei 2018 - april 2019)

In de gemeente Heerde zetten wij in op een samenleving waarin iedereen meetelt met gelijkwaardige mogelijkheden, en waar eigen kracht bevorderd en benut MOET worden. Hier willen we graag dat onze inwoners die licht verstandelijk beperkt zijn, meedoen, meeleven en meewerken. Een plekje uit de wind om te wonen, te leven mee te doen of te werken kan daarbij helpen, zodat zij niet tussen wal en schip...

Bekijk dit project

Naar een sluitende aanpak: de familie als missing link

Afgerond (maart 2018 - januari 2022)

In veel projecten rond verward gedrag spelen familie en naasten een marginale rol. Ten onrechte, want zij kunnen terugval en opnames voorkomen, mits ze weten wat hen te doen staat en hoe ze zichzelf staande kunnen houden. Zelfregiecentra zijn een prachtig podium om hen hierin bij te staan, maar geen enkel centrum biedt voor familie en naasten een gedegen en divers aanbod. In dit project speelde de...

Bekijk dit project

Repatriëren van psychiatrische patiënten

Afgerond (maart 2018 - november 2020)

Doel De stad Amsterdam trekt steeds meer toeristen aan. En worden dan ook geregeld reizigers opgenomen op de psychiatrische opnameafdeling doordat zij gedurende hun reis psychiatrisch ontregeld raken. Deze opnames verlopen niet altijd gemakkelijk. Een taalbarrière kan voor onbegrip zorgen en leiden tot agressie-incidenten. Het betrekken van de familie lukt soms niet. Bij deze patiëntengroep zijn...

Bekijk dit project

De zorg van morgen begint vandaag: een vernieuwd onderwijsprogramma gericht op personen met verward gedrag in de acute keten voor de opleiding medische hulpverlening

Afgerond (juni 2018 - december 2019)

Doel Het doel van dit project is het herontwerp van een onderwijsprogramma naar een actueel, multidisciplinair onderwijsprogramma gericht op het omgaan met mensen met verward gedrag voor de opleiding Bachelor Medische Hulpverlening. Werkwijze Het project heeft 4 fases: Ontwikkeling van bouwstenen voor het onderwijsprogramma.Onder andere door inzicht te krijgen in huidige ervaren knelpunten in...

Bekijk dit project

Ontwikkeling post-HBO module 'Samenwerken aan het herstel van verward gedrag en de verwarde context rond verward gedrag.'

Afgerond (september 2018 - december 2019)

Doel Met subsidie van ZonMw wordt een post-HBO bij- en nascholingsmodule ontwikkeld voor professionals in het domein Zorg, Welzijn en Veiligheid. Met deze post-HBO module hopen we als NHL Stenden Hogeschool te voorzien in de behoefte van het werkveld, namelijk kennis en expertise ontwikkelen en gebruik maken van best practice op het gebied van zorg en ondersteuning voor mensen met verward gedrag....

Bekijk dit project

Vol vertrouwen schorsen: De ontwikkeling van het Schorsingsplan voor en met jongeren met LVB in voorlopige hechtenis: een domeinoverstijgende aanpak ter bevordering van een positief schorsingsadvies en goede re-integratie

Afgerond (april 2018 - maart 2019)

Jongeren die een strafbaar feit hebben gepleegd, worden in afwachting van hun proces in voorlopige hechtenis genomen. De Raad voor de Kinderbescherming adviseert de rechtbank of de jongere het proces thuis mag afwachten (schorsing) of in de JJI. Uit onderzoek blijkt dat jongeren met LVB een kleinere kans hebben op een positief schorsingsadvies van de Raad en op schorsing door de rechter. Dit is...

Bekijk dit project

"Keuzedeel "Verward Gedrag

Afgerond (september 2018 - juli 2020)

Doel In dit project wordt het keuzedeel 'Verward Gedrag' ontwikkeld en ingediend bij de SBB  (Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven). Inhoud keuzedeel Het keuzedeel bestaat uit de volgende thema’s: Wat verstaan we onder verward gedrag en vanuit welke psychische/maatschappelijke/ontwikkelingsproblematiek ontstaat dit. De 9 bouwstenen voor goede zorg en hulp voor mensen met...

Bekijk dit project

CONNECT, een hbo-minor gericht op de verbindende zorg voor en ondersteuning van mensen met verward gedrag.

Afgerond (juni 2018 - december 2019)

CONNECT is een voorstel voor het ontwikkelen van een hbo-minor gericht op de verbindende en integrale bemoeizorg voor mensen met verward gedrag. Opzet De minor bestaat uit 3 modules: een module kennis en vaardigheden, een praktijkgerichte module en een specialisatie module gericht op migranten met verward gedrag en hun familie. De rode draad door de minor wordt gevormd door een drietal kritische...

Bekijk dit project

Optimaal Leven team in Emmen

Afgerond (juni 2018 - mei 2022)

De afgelopen jaren is meer aandacht voor het vergroten van participatie en zelfredzaamheid. Cliënten worden vaker ambulant behandeld en ondersteund. De druk neemt toe op zowel kwaliteit als kosten van de zorg. Mensen met langdurige psychische kwetsbaarheid (EPA) hebben sterk wisselende zorg nodig. Zij zullen nooit vrij zijn van hun psychiatrische problematiek. Daarom is het essentieel om de...

Bekijk dit project

Optimaal Leven team in Hoogeveen

Afgerond (juni 2018 - mei 2022)

De afgelopen jaren is meer aandacht voor het vergroten van participatie en zelfredzaamheid. Cliënten worden vaker ambulant behandeld en ondersteund. De druk neemt toe op zowel kwaliteit als kosten van de zorg. Mensen met langdurige psychische kwetsbaarheid (EPA) hebben sterk wisselende zorg nodig. Zij zullen nooit vrij zijn van hun psychiatrische problematiek. Daarom is het essentieel om de...

Bekijk dit project

Optimaal Leven team in Assen

Afgerond (juni 2018 - mei 2022)

De afgelopen jaren is meer aandacht voor het vergroten van participatie en zelfredzaamheid. Cliënten worden vaker ambulant behandeld en ondersteund. De druk neemt toe op zowel kwaliteit als kosten van de zorg. Mensen met langdurige psychische kwetsbaarheid (EPA) hebben sterk wisselende zorg nodig. Zij zullen nooit vrij zijn van hun psychiatrische problematiek. Daarom is het essentieel om de...

Bekijk dit project

Verbeterde bereikbaarheid niet-acute zorg voor mensen met verward gedrag in Hollands Midden

Afgerond (juni 2018 - december 2020)

Doel Dit project richt zich op het verbeteren van de informatie-, advies- en meldfunctie voor niet-acute zorg in de regio Hollands Midden. Deze meldfunctie is voor burgers (cliënten, mantelzorgers en andere naasten, buurtbewoners) en professionals (politie, huisartsen, woningcorporaties, etc.) bekend en bereikbaar. De meldfunctie leidt toe naar passende zorg en is aanvullend op de acute keten. ...

Bekijk dit project

Verkenning en pilot voor een 24/7 meldpunt voor niet-acute meldingen van verward gedrag in Drenthe.

Afgerond (juni 2018 - juli 2021)

Doel In Drenthe wordt een verkenning gedaan naar hoe een 24/7 meldpunt voor niet-acute meldingen van verward gedrag het beste kan worden ingericht. Als uitgangspunt wordt daarbij het bestaande Advies- en Meldpunt OGGz in Drenthe genomen. Werkwijze Op basis van een quickscan zijn 3 varianten in beeld gekomen voor een 24/7 meldpunt voor niet-acute meldingen: Invulling door GGZ Drenthe en het...

Bekijk dit project

GGZ client vervoer twente

Afgerond (mei 2018 - mei 2019)

Doel Wij willen graag een passend alternatief ontwikkelen en bieden in het ggz vervoer. Deze vervoersdienst zal aansluiten op de cliënt die goed wordt voorbereid op wat er te wachten staat en op adequate wijze gekalmeerd wordt. Niet alleen voor cliënten zal dit zeer prettig zijn, maar ook voor familieleden wanneer je geliefde met een professional mee gaat in een onopvallende, neutrale auto in...

Bekijk dit project

Plan van aanpak Verward Gedrag Noord-Limburg

Afgerond (juni 2018 - februari 2019)

De Noord-Limburgse gemeenten Beesel, Bergen, Gennep, Horst aan de Maas, Peel en Maas, Venlo en Venray gaan samenwerken om gezamenlijk te komen tot een sluitende aanpak verward gedrag. Het uitgangpunt hierin is zorg en ondersteuning dichtbij organiseren. Daarbij wordt er per bouwsteen bepaald of afspraken op lokaal, regionaal of provinciaal niveau gemaakt moeten worden. Op provinciaalniveau is de...

Bekijk dit project

Samen opleiden, samen werken

Afgerond (mei 2018 - juni 2020)

Doel In Arnhem wordt voor professionals werkzaam in de acute zorgketen en veiligheidsdiensten een onderwijsmodule ontwikkeld gericht op kennis, vaardigheden, attitude en samenwerking in de zorg en veiligheid voor mensen met verward gedrag. Samenwerking Rijnstate, de AZO (Acute Zorgregio Oost) en de HAN (Hogeschool Arnhem Nijmegen) hebben daartoe het lokale initiatief genomen samen met de...

Bekijk dit project

Monitoring en registratie RAV-ritten acute psychiatrie RAV Drenthe (UMCG Ambulancezorg)

Afgerond (april 2018 - september 2020)

GGZ Drenthe en UMCG Ambulancezorg hebben besloten in Drenthe een Psycholance in te zetten voor het vervoer van mensen met verward gedrag. De vorm waarvoor gekozen is, is een pilot: voor de duur van 1 jaar ingaande 1 april 2018 een aanpak en inrichting die voorziet in ‘learning by doing’ De periode voor 1 april kan worden gezien als aanloopperiode. Doel Het doel van dit project is om de...

Bekijk dit project

Match met de samenleving

Afgerond (mei 2018 - november 2018)

MEE Gelderse Poort én gemeenten ontvangen regelmatig signalen en vragen van omwonenden, die niet goed weten wat te doen bij overlast of verward gedrag van omwonenden, terwijl zij graag willen helpen. Doel Met deze startsubsidie schrijft MEE Gelderse Poort een plan van aanpak voor een nieuwe aanvraag (oktober) voor de veiligheidsregio Gelderland Midden. Werkwijze Gedurende 6 maanden onderzoekt...

Bekijk dit project

Crisiskaart Den Haag

Afgerond (april 2018 - december 2019)

Wij hebben in Den Haag ruim een jaar een project Crisiskaart uitgevoerd. Wij wilden meer bekendheid geven aan de Crisiskaart binnen Den Haag. Opdat Haagse burgers die het risico lopen (opnieuw) in een psychische crisis te raken weten dat dit belangrijke zelfregie-instrument bestaat en weten hoe en waar zij een Crisiskaart kunnen laten maken. Om te beginnen hebben we een team van...

Bekijk dit project

Mental Health First Aid voor professionals en vrijwilligers in Oost-Brabant

Afgerond (april 2018 - januari 2020)

In de regio Oost Brabant wordt al geruime tijd gewerkt aan een betere samenwerking tussen de partnerorganisaties die te maken hebben met personen met verward gedrag en acute situaties. Dat is niet eenvoudig want het veld is bijzonder complex. De afgelopen tijd hebben er binnen de regio Oost-Brabant al diverse projecten op de bouwstenen preventie en levensstructuur en vroegsignalering...

Bekijk dit project

Kom je de volgende keer?

Afgerond (mei 2018 - juni 2019)

In de gemeente Purmerend zijn 4 sociale wijkteams actief. Zij zijn de oren en ogen van de wijk en door daarbij aansluitend een plek te creëren van mensen met een licht verstandelijke beperking is de kans veel groter dat problemen die deze groep ervaart eerder worden opgepakt. Doel Het doel is om mensen met een licht verstandelijke beperking - die overlast veroorzaken door criminaliteit of...

Bekijk dit project

Potentiële LVB-slachtoffers Loverboys in beeld. Signaleringsprogramma ter voorkoming van slachtofferschap loverboypraktijken bij LVB-jongeren

Afgerond (mei 2018 - maart 2019)

(potentiele) Loverboyslachtoffers met een licht verstandelijke beperking (LVB) hebben een verhoogd risico om ingezet te worden voor prostitutie en andere criminele activiteiten. Vroegsignalering biedt de mogelijkheid een gericht interventieprogramma te ontwikkelen. Doel In Limburg wordt een signaleringsinstrument ontwikkeld om (potentiele) loverboyslachtoffers met een licht verstandelijke...

Bekijk dit project

Systematische inventarisatie van verslavingsproblematiek bij jongvolwassenen met LVB in het sociale domein binnen de gemeente

Afgerond (mei 2018 - mei 2022)

Doel Systematische inventarisatie van verslavingsproblemen zorgt voor tijdige identificatie en inzet van adequate hulp om verergering van problematiek te voorkomen. Het doel van dit project is tweeledig: ontwikkelen van een aanvullende module binnen de bestaande screeningsmethode SumID-Q, gericht op overmatig gamen en internetgebruik implementeren van de uitgebreide SumID-Q in het sociale...

Bekijk dit project

Schakelpunt personen met verward gedrag én gevaarsrisico in Midden-Nederland

Afgerond (maart 2018 - maart 2021)

Achtergrond Van september 2017 tot heden heeft een projectleider samen met alle relevante partners in Midden-Nederland het project ‘Regionaal informatie- en coördinatiepunt voor mensen met verward gedrag en gevaarsrisico in Midden-Nederland’ uitgewerkt. Dit werd mede mogelijk gemaakt door subsidie van ZonMw. Er blijkt een zeer breed draagvlak voor en grote behoefte aan een dergelijk ‘Schakelpunt...

Bekijk dit project

LVB en NAH in beeld

Afgerond (mei 2018 - februari 2021)

MEE Zuid-Limburg wil helpen voorkomen dat een lichtverstandelijke beperking (lvb) en/of niet aangeboren hersenletsel (nah) ten gevolge van onwetendheid/onbekendheid over het hoofd worden gezien en daardoor onjuist bejegend worden. Doel Het project streeft naar een betere en eerdere herkenning, ondersteuning en zorg van mensen met een lvb en/of nah door professionals in de regio Parkstad...

Bekijk dit project

Regionaal 24/7 Meld- en Adviespunt voor Maatschappelijke Zorg in IJsselland

Afgerond (juni 2018 - maart 2020)

Voor een sluitende aanpak is het van belang dat de melding van mensen met verward gedrag leidt tot een zo snel mogelijke inzet van passende hulpverlening. Uit een inventarisatie is gebleken dat de bestaande infrastructuur in regio IJsselland een goed raamwerk biedt om tijdig signalen van mensen met verward gedrag te herkennen en op te pakken, maar er wordt nog niet optimaal gebruik gemaakt van de...

Bekijk dit project

Interdisciplinaire samenwerking rondom personen met verward gedrag. Het ontwikkelen van een flexibele scholingstoolkit.

Afgerond (juni 2018 - augustus 2019)

Doel In dit project wordt een flexibele scholingstoolkit ontwikkeld. Deze bestaat uit een set thema’s en per thema een set met diverse didactische werkvormen, inhoudelijk samenhangend met de interdisciplinaire samenwerking rondom mensen met verward gedrag en met aandacht voor de maatschappelijke participatie na de crisis. Thema’s De volgende thema’s worden in de flexibele toolkit opgenomen: ...

Bekijk dit project

Uitbreiden naar 24 uur bereikbaarheid Meldpunt Zorg en Overlast ZHZ.

Afgerond (september 2018 - oktober 2020)

Het Meldpunt Zorg & Overlast van de GGD Zuid Holland Zuid wordt in de regio beschouwd als centraal start- en verdeelpunt voor de keten van ondersteuning en zorg voor inwoners die even niet zelf de volledige regie kunnen voeren of zelfs overlast geven. Meldpunt Zorg & Overlast behoudt en versterkt deze rol met de uitvoeren van taken die er door een sluitende aanpak voor personen met verward gedrag...

Bekijk dit project

Regionale aanpak personen met verward gedrag Noord-Limburg

Lopend (januari 2019 - oktober 2022)

De 7 Noord-Limburgse gemeenten werken samen bij de totstandkoming en implementatie van een plan van aanpak voor personen met verward gedrag. Hiertoe is ook de samenwerking gezocht met diverse zorg- en veiligheidspartners in Noord-Limburg. Om een aanpak in te richten, welke zoveel mogelijk aansluit bij de vraag en behoeftes uit de regio zijn diverse bijeenkomsten georganiseerd met partners uit het...

Bekijk dit project

EHBO voor mensen met psychische problemen; de basis voor samenwerking op weg naar een gezamelijke aanpak voor mensen met verward gedrag op Curaçao.

Afgerond (december 2018 - januari 2020)

Psychische hulp zoeken is nog steeds een taboe op Curaçao, terwijl minstens 1 op de 4 vroeg of laat met een psychisch probleem kampt. De aangeboden hulpverlening komt vaak laat of helemaal niet. Mensen wachten te lang om hulp te zoeken, tot er ernstige klachten zijn. Gemeenschappelijke basis Om tot een sluitende aanpak voor personen met verward gedrag te komen, dient het veld georganiseerd te...

Bekijk dit project

Implementatie wijk-GGD’er

Afgerond (januari 2019 - juni 2020)

In Dongen zien wij de laatste jaren een stijging van het aantal meldingen en incidenten in verband met verward gedrag. Het gaat in veel gevallen om personen die we met de reguliere ondersteuning niet goed kunnen bereiken. Wijk-ggz’er Gemeente Dongen gaat daarom starten met een wijk-ggz'er. De wijk-ggz'er heeft korte lijntjes met onze netwerkpartners en is in staat om personen met een psychische...

Bekijk dit project

Cliënt Vinder: voorkomen van vermissingen van cliënten met verward gedrag

Afgerond (januari 2019 - januari 2022)

Het komt regelmatig voor dat een cliënt met verward gedrag niet zelfstandig kan terugkeren naar de ggz-instelling waar deze verblijft. Er is dan een verhoogd risico op ernstig nadelige gevolgen voor de gezondheid en de persoonlijke veiligheid van de cliënt. Doel Het project ‘Cliënt Vinder’ beoogde cliënten met verward gedrag tijdig te vinden met een cliënt smartwatch met GPS en ze vervolgens op...

Bekijk dit project

crisiskaart|hulpkaart Drenthe

Afgerond (februari 2019 - mei 2021)

Het gedrag van verwarde personen zorgt nog steeds voor veel overlastmeldingen. In de Drentse aanpak Verwarde Personen 2016 -2020 is een aanzet gegeven om een ketenzorg te realiseren. Dit heeft reeds geleid tot een intensieve samenwerking tussen organisaties, gemeenten en lokale projecten rondom verward gedrag. Vroegsignalering In de vroegtijdige signalering en herkenbaarheid van personen met...

Bekijk dit project

Meldpunt niet-acute hulpvragen verward gedrag Regio Noord-Limburg

Afgerond (januari 2019 - juli 2021)

De 7 gemeenten in Noord-Limburg werken gezamenlijk aan de totstandkoming van een sluitende aanpak voor personen met verward gedrag. Onderdeel van deze aanpak is het vormgeven van een 24-uurs meldpunt voor niet-acute zorgvragen in de regio Noord-Limburg. Doel en werkwijze Het niet-acute meldpunt is 24-7 bereikbaar voor burgers, professionals en personen met (vermoeden) verward gedrag. Het...

Bekijk dit project

Niemand Verzandt in Zandvoort

Afgerond (januari 2019 - september 2020)

Doel Dit is een project waarin verschillende organisaties (wonen, welzijn, zorg) samenwerken om signalen die betrekking hebben op Zandvoorters met verward gedrag zo snel mogelijk te herkennen en zo laagdrempelig mogelijk op te pakken. Kwetsbare inwoners worden toegeleid naar een passende vorm van daginvulling. Werkwijze We verbinden de nulde lijn met de formele structuren. Inwoners,...

Bekijk dit project

Oog voor de Achterhoek

Afgerond (januari 2019 - februari 2020)

Oog voor de Achterhoek De regio Achterhoek bestaat uit 8 gemeenten: Aalten, Berkelland, Bronckhorst Doetinchem, Montferland, Oost-Gelre, Oude IJsselstreek, en Winterswijk. In het gehele gebied wonen ongeveer 300.000 mensen. De gemeenten werken intensief samen binnen het sociaal domein, zo ook als het gaat om de regionale aanpak mensen met verward gedrag. Doel en werkwijze In het project ‘Oog...

Bekijk dit project

Pilot Outreachteam - Gemeente Nieuwegein

Afgerond (november 2018 - oktober 2019)

De meeste inwoners vinden zelf de weg naar hulp en ondersteuning als ze dit nodig hebben. Maar er zijn ook inwoners die die hulp niet zoeken, omdat ze het niet willen of niet kunnen. Doel Gemeente Nieuwegein wil met diverse partners onderzoeken hoe outreachend werken in Nieuwegein vorm te geven. Werkwijze Dit doen we middels een pilot outreachteam Nieuwegein. Hierin werken Altrecht, Lister,...

Bekijk dit project

Plan van Aanpak Subsidieaanvraag Pilot Meld-en adviesfunctie Niet-acute Hulpvraag Friesland

Afgerond (januari 2019 - mei 2021)

Achtergrond Gemeenten kunnen worden geconfronteerd met inwoners die op verschillende gebieden problemen hebben, zoals psychosociale klachten, verslaving, verwaarlozing, vervuiling of schulden en een sociaal geïsoleerd leven leiden. Deze mensen vragen niet altijd zelf om hulp of zij vermijden deze zelfs. Een deel van deze doelgroep veroorzaakt niet direct problemen, maar zijn kwetsbaar en dit kan...

Bekijk dit project

Regionale coördinatie goed werkende aanpak personen met verward gedrag Gelderland-Midden

Afgerond (januari 2019 - juli 2021)

In Gelderland-Midden zijn lokaal en regionaal meerdere initiatieven genomen om een goed werkende aanpak voor personen met verward gedrag te realiseren. Sinds 2016 wordt overlegd tussen het midden en hoger kader van partners uit de zorg, veiligheid en sociaal domein/gemeenten (ketenpartners-overleg). Hier worden knelpunten opgehaald, initiatieven gestart en ervaringen gedeeld. In 2018 is de...

Bekijk dit project

Uitbreiden bestaande crisisdienst GGZ (acute meldingen) met een 24/7 advies- en meldpunt sociaal domein (voor niet-acute meldingen die wel dringend of urgent kunnen zijn)

Afgerond (januari 2019 - oktober 2020)

Doel Het 24/7 advies- en meldpunt voor het sociaal domein (voor niet-acute meldingen die wel dringend of urgent kunnen zijn) koppelen aan de ggz-crisisdienst van GGNet. Beschikbaarheid Om dit waar te maken zullen er 2 telefoonnummers komen, die beantwoord zullen worden door dezelfde triagist. Op die manier wordt optimaal gebruik gemaakt van de bestaande infrastructuur, kennis en ervaring. De...

Bekijk dit project

Mijnbuur, van micro nieuws naar mega impact

Afgerond (februari 2019 - september 2021)

Aanleiding MijnBuur draagt bij aan de oplossing voor mensen met verward gedrag, omdat het burgers de mogelijkheid biedt op een laagdrempelige manier met elkaar in contact te komen en daarmee met elkaar in contact te blijven. Er kunnen problemen aangekaart worden en, als het lukt, deze zelf op te lossen. Als dit niet mogelijk is kan er opgeschaald worden naar zorg, gemeente en/of politie. Door...

Bekijk dit project

Via integrale ondersteuning naar herstel van mensen met verward gedrag

Afgerond (januari 2019 - januari 2022)

Doel Een samenwerkingsverband bestaande uit Stichting Surplus, De gemeente Enschede, Stadsbank Oost Nederland, R.K. Woningstichting ‘Ons Huis’ en Mediant GGZ, Bureau Herstel wilde in de regio Twente een integrale en herstelgerichte aanpak implementeren. De doelgroep bestaat uit personen met verward gedrag die kampen met zeer langdurige multiproblematiek. De aanpak is gebaseerd op een intensieve...

Bekijk dit project

Herstelwerkplaats Samen sterker worden. Een herstelwerkplaats voor participatie en herstel op basis van eigen regie.

Afgerond (januari 2019 - augustus 2022)

In 2018 heeft de herstelwerkplaats ‘Samen sterker worden’ in Cranendonck een start gemaakt als dé plek voor lotgenotencontact. Doel Dit project beoogt in 2019 de organisatorische en inhoudelijke basis te verstevigen door het werven van meer ervaringsdeskundige vrijwilligers. Werkwijze Dit project zal vrijwilligers van gemeenschapshuizen betrekken bij de herstelwerkplaats als intermediairs....

Bekijk dit project

Crisiskaart/Hulpkaart Proeftuin Ermelo

Afgerond (februari 2019 - mei 2021)

De Stichting Herstelproces gaat de crisis- of hulpkaart implementeren in de proeftuin Ermelo, een initiatief van Gezond Veluwe. De proeftuin Ermelo is een samenwerking van de verschillende organisaties en instellingen in Ermelo, gericht op het zo goed mogelijk ondersteunen van mensen die tot de doelgroep ernstige psychische aandoeningen (EPA) behoren. Doel Het doel van dit project is het...

Bekijk dit project

Goede buren, de bondgenoot voor mensen met verwardgedrag in Utrecht

Afgerond (januari 2019 - december 2020)

SAMEN030 is dé stadscoöperatie in Utrecht met als missie bewoners aan zet te laten zijn in eigen buurt en stad. Onze wens is dat kwetsbare mensen gelijkwaardig mee gaan doen. Het project ‘Goede buren, de bondgenoot voor mensen met verward gedrag in Utrecht’ tracht dit mogelijk te maken. Doel en werkwijze Dit project leidt Utrechtse bewoners op die vervolgens hulpverleners kunnen trainen op het...

Bekijk dit project

Implementatie van spoed-GGZ binnen de huisartsenpost ter voorkoming van verward gedrag

Afgerond (februari 2019 - juni 2022)

Er is onvoldoende ggz-spoedzorg beschikbaar voor personen met verward gedrag die zich met een niet-acute zorgvraag melden op de huisartsenpost. Een POH-ggz (met BIG-registratie) binnen de huisartsenpost kan deze personen vooraan in de keten al adequate ggz-ondersteuning bieden. Dit draagt bij aan patiëntvriendelijke hulp, minder handelingsverlegenheid door verbreden van kennis, vloeiende ketenzorg...

Bekijk dit project

Van verwarring naar verbinding in Oost-Brabant - 2019 Vervolg 'Verward, en dan...?'Sluitende aanpak in Oost-Brabant voor mensen met verward gedrag en hun omgeving

Afgerond (januari 2019 - maart 2022)

Het regionale project ‘Verward...en dan? Sluitende aanpak in Oost-Brabant voor mensen met verward gedrag en hun omgeving’ heeft mooie resultaten opgeleverd. Het is echter nog te vroeg om de ingezette koers op een sluitende aanpak los te laten. Doel Dat wat de samenwerkende partners uit het zorg-, veiligheids-, en sociaal domein ontwikkeld hebben, is in dit vervolgproject geïmplementeerd en...

Bekijk dit project

Wijk-GGD gemeente Haaksbergen

Afgerond (januari 2019 - december 2020)

Soms lukt het mensen door omstandigheden niet om hun leven op orde te houden, wat zorgen baart bij professionals en de naaste omgeving van deze mensen. Signalen van verward gedrag, verwaarlozing of overlast komen bij de politie terecht, maar het is geen primaire taak van de politie hier zorg en hulpverlening voor te bieden. In dat soort gevallen biedt de Wijk-GGD’er uitkomst. Doel De Wijk-GGD is...

Bekijk dit project

Versterken Flevolandse advies- en meldpunt verward gedrag

Afgerond (januari 2019 - augustus 2020)

Verbreding Meldpunt OGGz in Flevoland personen verward gedrag Het Meldpunt OGGz van GGD Flevoland is verbreed voor verward gedrag. Eerst wordt uitgesloten dat het acuut is. Daarna wordt er een melding gedaan. Vanaf 1 mei 2018 is gestart met een pilot waarbij de telefonische bereikbaarheid tot 22.00 uur is uitgebreid. Het totaal aantal meldingen buiten kantoortijd is nog minimaal. Het aantal...

Bekijk dit project

Samenwerking GGZ en W&I de eerste stappen in de praktijk - Pilotproject van GGNet/Twomorrow, UWV en SDOA

Afgerond (januari 2019 - mei 2021)

In navolging van het Rijksinitiatief om de samenwerking tussen de ggz en partijen rondom werk & inkomen te stimuleren, is de regio Oost Achterhoek enthousiast geraakt om daadwerkelijk invulling te geven aan dit verzoek. Doel Deze pilot zet in de regio de eerste stappen in de praktijk. De samenwerkende partijen GGNet, UWV en de Sociale Dienst Oost Achterhoek (SDOA) ontwikkelen een geïntegreerde...

Bekijk dit project

Startsubsidie Verward gedrag - Westervoort & Duiven

Afgerond (januari 2019 - maart 2020)

De gemeenten Westervoort en Duiven hechten veel waarde aan het bieden van de juiste zorg voor personen met verward gedrag. Daarom streven de gemeenten ernaar om samen met ervaringsdeskundigen en netwerkpartners een sluitende lokale aanpak voor mensen met verward gedrag tot stand te brengen die door alle relevante partijen gedragen wordt. Doel Het huidige project richt zich op het opstellen van...

Bekijk dit project

Verbeteren van het meldproces van niet acute hulpbehoefte in Noord-Holland Noord

Afgerond (januari 2019 - juli 2020)

Doel Dit project richt zich op het versterken van de meld- en triagefunctie in de regio Noord-Holland Noord voor mensen met niet-acuut verward gedrag, die wel zo snel mogelijk advies en/of ondersteuning nodig hebben. Werkwijze GGD Hollands Noorden gaat de regionale bereikbaarheid van de bestaande teams Vangnet & Advies uit breiden naar 24/7, zodat ook buiten kantoortijden zowel burgers als...

Bekijk dit project

Wijk GGD Smallingerland

Afgerond (januari 2019 - maart 2020)

Het project rondom de Wijk-GGD'er(s) in Smallingerland bestaat uit een outreachende aanpak voor personen met verward gedrag. De aanpak wordt uitgevoerd door een Wijk-GGD'er (zorgprofessional) in de gemeente. De Wijk-GGD'er heeft de ruimte en tijd om de eerste contacten te leggen, en de opdracht om te doen wat nodig is. Daarbij is de Wijk-GGD'er ook verbinder tussen de zorg- en veiligheidsketen....

Bekijk dit project

Een Trochpakker in Achtkarspelen.Implementatie van de WijkGGD-er in de gemeente Achtkarspelen

Afgerond (januari 2019 - augustus 2020)

Voor sommige inwoners is zelfstandig leven en wonen, door bijvoorbeeld psychische problematiek, verslaving of een (licht) verstandelijke beperking, niet altijd makkelijk of mogelijk. Met als gevolg vermijden van zorg, onbegrepen gedrag en overlast. Doel en werkwijze De Trochpakker, onderdeel van het dorpenteam, gaat af op signalen van woningbouw, buren, apotheek en huisarts of op meldingen van...

Bekijk dit project

Inzicht in de bemoeizorgketen Flevoland verward gedrag

Afgerond (augustus 2018 - maart 2020)

Doel De regio Flevoland laat wetenschappelijk onderzoek verrichten naar politie-registraties E33, met als doel om de bemoeizorgketen voor personen met verward gedrag in Flevoland te verbeteren. Werkwijze Door in de eerste fase data over E33-meldingen te koppelen aan data van gemeenten en zorgaanbieders, op een verantwoorde manier, wordt inzicht verkregen in de achtergronden van personen die als...

Bekijk dit project

Opstellen plan van aanpak verward gedrag gemeente Montfoort

Afgerond (oktober 2018 - februari 2021)

Er komt steeds meer aandacht voor personen met verward gedrag. Ook ziet men steeds meer het belang in van een goede aanpak voor de juiste zorg aan deze mensen. Doel Zorgen voor een vangnet in Montfoort door het opstellen van een integrale lokale aanpak. Een sociaal vangnet is van groot belang bij het voorkomen van een terugval. Werkwijze Binnen de gemeente Montfoort is met een tiental partijen...

Bekijk dit project

Projectplan aanpak verward gedrag in Amsterdam Oost

Afgerond (januari 2019 - juli 2020)

Het projectplan ‘Aanpak verward gedrag in Amsterdam Oost’ wordt uitgevoerd door Civic Amsterdam en B&A Wmo Diensten. Het probleem in Amsterdam Oost is 2-ledig: specifieke doelgroepen binnen de verwarde personen worden onvoldoende bereikt door de juiste hulpverleners de huidige hulp-, zorg- en welzijnsstructuren zijn onvoldoende op elkaar afgestemd om tot een sluitende aanpak te komen Doel ...

Bekijk dit project

Versterken triage- en meldfunctie voor mensen met acuut verward gedrag

Afgerond (september 2018 - april 2020)

Reinier van Arkel verleent zorg aan cliënten in de regio rondom Den Bosch en onderhoudt intensief contact met ketenpartners zoals de meldkamers en politie. De generieke module Acute Psychiatrie beschrijft hoe de acute psychiatrische hulpverlening vanaf 2019 georganiseerd wordt. De triagist acuut psychiatrische hulpverlening (APH-triagist) is een nieuwe functie. De APH-Triagist De APH-triagist...

Bekijk dit project

Verbreding en monitoring integrale gebiedsteams GGZ Utrecht

Afgerond (september 2018 - september 2020)

In Utrecht is van 2016-2018 ervaring opgedaan met een integrale werkwijze in proeftuinen ggz voor mensen met een ernstige psychische kwetsbaarheid, waarbij behandeling en begeleiding geïntegreerd worden aangeboden door Jellinek, Altrecht, Lister en Wij3.0 voor een specifieke wijk/gebied. Wij doen dit in nauwe samenwerking met de sociale en medische basiszorg (huisartsen, POH, Buurteams en de...

Bekijk dit project

"Zie wie ik ben": versterken APH triagefunctie binnen GGz Centraal

Afgerond (oktober 2018 - december 2019)

Tijdige en kwalitatief goede acute psychiatrische hulpverlening is van essentieel belang voor de patiënt, zijn naasten en hulpverleners. In de triage gaat het om de beoordeling en de behandeling van de crisis gedurende de eerste 72 uur. De functie triagist crisisdienst vormt in de keten acute ggz een belangrijke spil. Doel Het doel van dit project is een geordende en eenduidige triage rondom...

Bekijk dit project

Centrale Telefonische Triage voor Acute Hulpvragen aan Bavo Europoort

Afgerond (oktober 2018 - december 2019)

In de regio Rotterdam Rijnmond is per 1 juli de Crisisdienst Antes gevormd nadat de acute dienst van Bavo Europoort (psychiatrie) en de crisisdienst van Bouman GGZ (verslavingszorg) met elkaar zijn geïntegreerd. Deze integratie is het eerste fusieproject binnen het nieuwe Antes. De wens om een voordeur te hebben voor verwijzers, de Meldkamer Politie (MKP) en Meldkamer Ambulance (MKA) is hierbij...

Bekijk dit project

Versterken triage- en meldfunctie voor mensen met acuut verward gedrag bij GGzE

Afgerond (oktober 2018 - december 2019)

Doel De 3 partijen (politie, RAV en GGzE) uit het samenwerkingsverband Zuid-Oost Brabant hebben met elkaar de intentie om in deze pilot een gezamenlijke Meld- en Triagefunctie bij GGzE Crisisdienst voor acuut verward gedrag (APH) in te richten, dit in samenspraak met de huisartsenposten en de gemeente Eindhoven. Het doel van de pilot is om te komen tot: Een getoetste, werkende en...

Bekijk dit project

Eerste hulp bij mensen met verward gedrag in Hollands Midden

Afgerond (augustus 2018 - december 2019)

Mental Health First Aid in Hollands Midden Gemeentelijke en aanpalende organisaties krijgen in toenemende mate te maken met mensen met verward gedrag. Vroegsignalering en eerste hulp/ondersteuning leidt ertoe dat situaties rondom personen met verward gedrag niet uit de hand lopen. Mensen kunnen hierdoor eerder geleid worden naar passende zorg. Samenwerking In de regio Hollands Midden werken...

Bekijk dit project

Stimuleringssubsidie triage- en meldfunctie voor mensen met acuut verward gedrag

Afgerond (oktober 2018 - juli 2019)

Doel Mediant heeft in dit project de Acuut Psychiatrsche Hulpverlening-triagefunctie met gebruik van de GGz-Triagewijzer geïmplementeerd. De APH-triagefunctie focust zich op het verbeteren van de behandeling van meldingen van personen met verward gedrag die vanuit verwijzers binnenkomen bij de Mediant-crisisdienst. Hierbij dient de GGz-triagewijzer als richtinggevend instrument voor de...

Bekijk dit project

Versterken triage- en meldfunctie voor mensen met verward gedrag in Noord-Holland Noord

Afgerond (september 2018 - januari 2019)

GGZ Noord-Holland-Noord (GGZ NHN) heeft in samenwerking met GGD Hollands Noorden en ketenpartners de triage- en meldfunctie voor mensen met acuut verward gedrag georganiseerd. In het project is er bijzondere aandacht uitgegaan naar de ‘acuut psychiatrische hulpverlening’ (APH) triagefunctie buiten kantoortijden. Doel De doelstelling van het project was: buiten kantoortijden een meldpunt Acute...

Bekijk dit project

Versterken triage- en meldfunctie voor mensen met acuut verward gedrag

Afgerond (september 2018 - december 2018)

Doel UMCG Ambulancezorg werkt in Drenthe samen met ketenpartners om voor personen met verward gedrag adequate hulp te bieden. Die hulp voorziet in juiste triage, inzet van correct vervoer, beoordeling, crisisinterventie en toeleiding naar die afdeling of organisatie waar snel adequate hulp geboden kan worden. Werkwijze UMCG AZ werkt met centralisten op de Meldkamer die voor 1ste beoordeling...

Bekijk dit project

De verbinding; verbeterde communicatie en afstemming tussen cliënten zorgprofessionals, professionals in het sociaal domein en mantelzorgers

Afgerond (september 2018 - augustus 2020)

In Apeldoorn, Brummen en Epe is de Sluitende aanpak voor Personen met Verward Gedrag vastgesteld. Eén van de grootste knelpunten is een continu goed samenspel tussen alle betrokkenen rond een kwetsbare burger. Doelstelling De cliënt zelf, maar ook zijn/haar mantelzorger, betrokken zorgprofessionals/professionals in het sociaal domein, en eventueel betrokken ervaringsdeskundigen zouden elkaar...

Bekijk dit project

Versterking meld- en triagefunctie GGZ Drenthe

Afgerond (juli 2018 - januari 2019)

GGZ Drenthe werkt nauw samen met ketenpartners om voor personen met verward gedrag adequate hulp te bieden. Die hulp voorziet in juiste triage, inzet van correct vervoer, beoordeling, risicotaxatie, crisisinterventie en zo nodig toeleiding naar die afdeling of organisatie waar adequate hulp snel geboden kan worden. In de huidige pilot werkt GGZ Drenthe met triagisten die zorgdragen voor de eerste...

Bekijk dit project

Suicide Nazorg programma Rotterdam-Rijnmond

Afgerond (september 2018 - augustus 2021)

Suïcidepogingen komen regelmatig voor. In Rotterdam ruim 500 pogingen per jaar. Na een suïcidepoging is het risico op herhaling groter. Goede nazorg is essentieel, het kan herhaling voorkomen. Op dit punt constateren we een hiaat. Na de eerste opvang op de SEH afdeling, is er niet altijd passende toeleiding naar begeleiding en zorg. Doel In het Suicide Nazorg project (SuNa) werken 5 SEH...

Bekijk dit project

Over grenzen heen - doorontwikkeling Passend Vervoer

Afgerond (september 2018 - februari 2020)

Passend vervoer voor mensen met verward gedrag betekent altijd noodzakelijk gedifferentieerd, vaak prikkelarm, vervoer. Vervoer dat zoveel mogelijk aansluit bij de problematiek en behoeften van diegene die wordt vervoerd én waarbij zoveel mogelijk wordt uitgegaan van de eigen kracht en eigen mogelijkheden. Doel Ervaringsdeskundigen en naasten, gemeenten, politie, GGD’en, ambulancevervoer,...

Bekijk dit project

Verbinden eerstelijnszorg met sociaal domein voor mensen met verward gedrag in Hollands Midden

Afgerond (september 2018 - mei 2020)

Mensen met verward gedrag zijn de grip op hun leven kwijtgeraakt. Katwijkse huisartsen rapporteren tussen de 200 en 500 mensen met verward gedrag. Doel De focus van dit project ligt op de huisarts (Zorggroep Katwijk, 23 huisartsen) en zijn rol als poortwachter. Hoe duiden huisartsen hun gedrag? Kunnen ze diepere beweegredenen zien, die tot verwardheid leiden? Hoe handelen ze naar deze mensen?...

Bekijk dit project

Verwardheid voorbij Project voor een aanpak rond mensen met verward gedrag en een licht verstandelijke beperking, autisme of niet aangeboren hersenletsel in Friesland.

Afgerond (september 2018 - oktober 2020)

Het project ‘Verwardheid Voorbij’ streeft naar snellere herkenning van én betere ondersteuning voor de doelgroep personen met verward gedrag met een licht verstandelijke beperking (lvb), een autisme spectrum stoornis (ass), of niet aangeboren hersenletsel (nah). Het herkennen van een beperking is essentieel in de vroegtijdige signalering van risico’s op verward en overlast gevend gedrag. Doel ...

Bekijk dit project

Verkenning vervolg aanpak personen met verward gedrag – naar een integrale visie op een weerbarstig probleem

Afgerond (september 2018 - februari 2020)

Om verder te komen dan alleen praktische oplossingen voor de problematiek rondom verward gedrag is het noodzakelijk om de problematiek beter te begrijpen – in een bredere context dan alleen die van de huidige commotie rond mensen met verwarde gedrag. Vraagstelling Op dit moment zijn enkele cruciale vragen nog onbeantwoord: In welke mate wijst de toename van het aantal meldingen bij de politie...

Bekijk dit project

Crisiskaart

Lopend (augustus 2018 - augustus 2020)

Er zijn vele duizenden crisisgevoelige ggz cliënten in Nederland. Het aantal incidenten waar personen met verward gedrag betrokken bij zijn neemt toe. Ondanks, de wettenschappelijk aangetoonde effecten van een crisiskaartaanpak hebben nog weinig cliënten in Limburg een crisiskaart. Met een crisiskaart op zak kan de cliënt wel zelf aangeven wat er in het geval van een crisis met hem of haar dient...

Bekijk dit project

Startsubsidie aanpak personen met verward gedrag gemeente Utrechtse Heuvelrug

Afgerond (augustus 2018 - mei 2019)

De gemeente Utrechtse Heuvelrug ziet een toenemend aantal kwetsbare inwoners die als gevolg van oplopende stress in hun leven verward gedrag vertonen of een verhoogd risico hierop lopen. De gemeente en maatschappelijke partners willen met elkaar tot een sluitende aanpak komen, waarbij preventie, vroegtijdige signalering en adequaat professioneel handelen belangrijke onderdelen zijn. ...

Bekijk dit project

Plan van Aanpak voor Triage-overleg en analyse meldingen personen met verward gedrag

Afgerond (december 2018 - december 2019)

Doel Het doel van het project is een beter samenspel creëren tussen politie, gemeenten, zorgpartners en Veiligheidshuis Twente. Om dit te bereiken, wordt op de volgende 2 punten ingezet: Meer inzicht krijgen in de huidige problematiek en werkwijze van Veiligheidshuis Twente en partners via de analyse van meldingen voor enkele proefwijken, triage en vervolg. Met deze kennis de werkwijze en...

Bekijk dit project

Versterken triage- en meldfunctie voor mensen met acuut verward gedrag in de regio Kennemerland

Afgerond (september 2018 - juli 2019)

Meldingen over personen met acuut verward gedrag komen op verschillende plaatsen terecht. Een groot deel van deze meldingen komt binnen bij de meldkamer van ambulance of politie. Deze meldkamers blijken onvoldoende toegerust in het triageren: welke hulp is binnen welke termijn nodig? Binnen de regio Kennemerland heeft GGZ inGeest zich gecommitteerd aan de ambitie om een snelle keten naar acute ggz...

Bekijk dit project

Wijk GGZ'er Leiderdorp

Afgerond (januari 2019 - mei 2020)

Mensen met psychosociale problematiek moeten steeds langer zelfstandig wonen. Hierdoor nemen de signalen van inwoners met verward gedrag toe. Doel Omdat de aanpak van deze signalen niet altijd effectief blijkt, wil de gemeente Leiderdorp samen met GGZ Rivierduinen, Incluzio Leiderdorp, Stichting Lumen en de politie een wijk-ggz’er inzetten die op 1 januari 2019 start. Werkwijze De wijk-ggz’er...

Bekijk dit project

Dichtbij en integraal Sociaal Advies- en Meldpunt (SAM) Niet-Acute Problematiek regio Zaanstreek- Waterland

Afgerond (januari 2019 - september 2020)

Doel De GGD Zaanstreek-Waterland richt een Sociaal Advies- en Meldpunt (SAM) in. Het SAM is bedoeld om mensen waarover men zich zorgen maakt en die zich soms ook verward gedragen, snel en goed door te leiden naar passende zorg. Werkwijze Het SAM is uiteindelijk 7 dagen per week bereikbaar van 9.00 uur tot 23.00 uur, voor verwijzers en burgers. Bij het in te richten SAM komen meldingen binnen...

Bekijk dit project

Implementatie wijk-GGD ’er in Etten-Leur

Afgerond (januari 2019 - januari 2020)

Als er sprake is van complexe psychiatrische problematiek in de wijk missen professionals soms kennis en kunde. Dit heeft vaak tot gevolg dat de persoon niet (op tijd) de passende ondersteuning krijgt of juist te snel naar gespecialiseerde zorg wordt doorverwezen. De wijk-GGD’er In Etten-Leur wordt een wijk-GGD’er ingezet, uitgevoerd door een medewerker van GGz Breburg met kennis over en...

Bekijk dit project

Een sluitende aanpak van melding tot ondersteuning

Afgerond (januari 2019 - maart 2020)

Doel Gemeente Stichtse Vecht zorgt er samen met 3 ggz-instellingen (Altrecht, Kwintes, Impegno) en maatjesproject Handjehelpen voor dat personen met verward gedrag niet tussen het wal en schip vallen. Deze personen krijgen zo vroeg mogelijk, zo snel mogelijk en zo dichtbij mogelijk ondersteuning. Hiervoor is een sterke lokale keten nodig waardoor de politie minder zorggerelateerde meldingen...

Bekijk dit project

Implementatie Consulent Mentale Gezondheid met accent op jeugd

Afgerond (januari 2019 - februari 2020)

Begin 2018 is de gemeente Hilvarenbeek gestart met de pilot 'Consulent Mentale Gezondheid' (variant op de wijk-GGD'er). Zij is een verbindende schakel in de gemeente, heeft jarenlange ervaring, een uitgebreid netwerk en goede kennis van ggz-problematiek, de sociale kaart en het zorgproces. Mede hierdoor is zij erin geslaagd om in korte tijd een effectieve bijdrage te leveren aan onze aanpak voor...

Bekijk dit project

Meldpunt mensen met verward gedrag niet-acuut(inclusief 24/7 bereikbaarheid en digitale meldfunctie)

Afgerond (november 2018 - juli 2020)

De gemeenten in Regio Utrecht en Regio Amersfoort werken aan een sluitende ondersteuning van mensen met verward gedrag.  Doel  Een van de speerpunten is het inrichten van een meldpunt voor ‘niet acute’ situaties waarin mensen wel verward zijn en hulp nodig hebben, maar niet dusdanig dat sprake is van een acute crisis. Vanuit het principe één huishouden, één plan, willen deze gemeenten bij een...

Bekijk dit project

Test ticket

Afgerond (oktober 2018 - oktober 2018)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Projectleider implementatie plan van aanpak voor personen met verward gedrag.

Afgerond (september 2018 - augustus 2019)

De Midden-Limburgse gemeenten hebben met de partners op het gebied van zorg, welzijn en veiligheid gezamenlijk een plan van aanpak opgesteld voor personen met verward gedrag. Het uitgangspunt is om de nodige zorg en ondersteuning voor personen met verward gedrag dichtbij de betrokkenen te organiseren. Doel en werkwijze Om deze personen goed te kunnen ondersteunen, werkt een projectleider aan het...

Bekijk dit project

Samen aan de slag met passend vervoer voor personen met verward gedrag in de regio’s Midden-IJssel/Oost-Veluwe en de Achterhoek

Afgerond (september 2018 - oktober 2021)

In de 16 gemeenten van Midden-IJssel/Oost-Veluwe en de Achterhoek gaat Witte Kruis samen met Zorgbelang, GGNet, politie en GGD aan de slag om passend vervoer voor personen met verward gedrag te organiseren. Het project is opgedeeld in een voorbereidingsfase en uitvoeringsfase. Doel Het doel van de voorbereidingsfase is het selecteren van een vervoersaanbieder die per 2019, in onderaannemerschap...

Bekijk dit project

Versterken triage- en meldfunctie voor mensen met acuut verward gedrag

Afgerond (september 2018 - december 2018)

Doel GGz Breburg werkt samen met ketenpartners en de gemeenten Breda en Tilburg aan de ontwikkeling van de triage voor meldingen van mensen met verward gedrag en een acute psychiatrische hulpvraag. De APH triagist die de triage gaat doen, wordt voorlopig aangehaakt aan de crisisdienst van GGz Breburg. De functie (APH) triage wordt zo ontwikkeld dat deze in inhoud en uiteindelijke plek aansluit...

Bekijk dit project

Monitoring en registratie van vervoer patienten met verard gedrag

Afgerond (oktober 2018 - maart 2020)

Doel Dit project is gericht op het registreren en monitoren van vervoer van patiënten met verward gedrag. Deze triage kan een opmaat zijn voor het leveren van gedifferentieerd ambulancevervoer, rekening houdend met de uitkomsten van de pilot passend vervoer. Het project heeft de volgende concrete doelen: Beter inzicht krijgen in de zorgvraag, het vervoer en het type patiënt. Hierdoor kan...

Bekijk dit project

Opstellen plan van aanpak verward gedrag gemeente Woerden

Afgerond (oktober 2018 - maart 2020)

Door extramuralisering en ambulantisering worden mensen in buurten en wijken steeds meer geconfronteerd met mensen met verward gedrag. Doel De gemeente Woerden stelt met betrokken partijen een samenwerkingsverband en een sluitende aanpak op waardoor cliënten niet meer tussen wal en schip vallen. Werkwijze Binnen de gemeente Woerden is reeds samenwerking gezocht met verschillende partijen...

Bekijk dit project

Pilot Triage, Beoordeling en Passend Vervoer voor personen met verward gedrag

Afgerond (juli 2018 - november 2019)

Sinds april 2018 loopt in Friesland de succesvolle pilot Triage, Beoordeling en Passend Vervoer die wordt uitgevoerd in het kader van de Friese aanpak voor mensen met verward gedrag. In de pilot rijden een sociaal psychiatrisch verpleegkundige van de GGZ met een chauffeur in een onopvallend bus (de Rapid Responder GGZ) wanneer er vanuit de Meldkamer Noord Nederland een melding komt waarbij verward...

Bekijk dit project

Verkenning regionaal meldpunt personen met verward gedrag

Afgerond (september 2018 - augustus 2019)

Om sneller passende hulp te kunnen bieden aan personen met verward gedrag is het van belang dat gemeenten een meldpunt/loket inrichten voor niet acute zorg-/hulpbehoefte in het sociale domein. De Twentse gemeenten hebben op dit moment geen eenduidig overzicht van waar meldingen in het kader van personen met verward gedrag binnen komen. Aanleiding Tot op heden is het lastig gebleken de...

Bekijk dit project

Projectvoorstel opzet casusoverleg personen met verward gedrag en politie- en justitiecontacten

Afgerond (januari 2018 - november 2018)

Geen projectomschrijving beschikbaar.

Bekijk dit project

Mensen met verward gedrag: een plan van aanpak voor de regio Zuid-Limburg.

Afgerond (november 2017 - mei 2018)

Binnen de regio Zuid-Limburg zijn diverse samenwerkingsverbanden en organisaties actief die te maken hebben met de groeiende problematiek rondom personen met verward gedrag. Vanuit deze samenwerkingsverbanden zijn 2 met elkaar samenhangende knelpunten rondom de aanpak van personen met verward gedrag naar voren gekomen die bijzonder complex zijn en waar acuut een duidelijke planvorming noodzakelijk...

Bekijk dit project

Meedoen in de Stad. Het project is een vervolg en verbreding van het project 'Verbinding, de nieuwe GGZ in de wijk', ondertussen omgedoopt in 'Meedoen met Meerburg'.

Afgerond (december 2017 - november 2020)

In de Leidse wijk Meerburg loopt het project Meedoen in Meerburg. Dit project richt zich op mensen met een psychische kwetsbaarheid. In dit project zijn reeds positieve ervaringen op gedaan met een zelfregiecentrum en een Vliegende Brigade, beiden op basis van ervaringsdeskundigheid. Het Huis van de Buurt, de huisarts, de formele zorgpartijen werken nauw met elkaar samen om elkaars expertise zo...

Bekijk dit project

Integratie methoden uit OGGZ en methoden uit Sociaal Wijkteam in Dordrecht.

Afgerond (januari 2018 - mei 2019)

In Zuid-Holland-Zuid willen MEE Drechtsteden, Vivenz en de Dienst Gezondheid & Jeugd samen de ernstige (ggz)problemen eerder proberen te signaleren om sneller op te kunnen schalen naar oggz specialisten en af te schalen naar specialistische ondersteuning. Een goed functionerende werkwijze om te signaleren en op te schalen waar nodig, helpt in preventieve zin om verward gedrag te voorkomen of om...

Bekijk dit project

Niemand verzandt in Zandvoort Project aanpak verward gedrag en overlast.

Afgerond (januari 2018 - november 2019)

Als verward gedrag op een vroeg(er) moment wordt gesignaleerd en gemeld, kan er ook eerder actie worden ondernomen. Doel Doelstelling van het project is signalen die betrekking hebben op Zandvoorters met verward gedrag zo snel mogelijk te herkennen en zo laagdrempelig mogelijk op te pakken. Samen met ervaringswerkers en kwetsbare Zandvoorters met verward gedrag komen we tot een passend aanbod op...

Bekijk dit project

Samenwerken in de wijk, rond de opvang van mensen met verward gedrag, aanloopfase

Afgerond (oktober 2017 - oktober 2020)

Wijkteams hebben een belangrijke rol in het signaleren en begeleiden van kwetsbare mensen, maar deze rol komt nog onvoldoende uit de verf. Doel Naast het verbeteren van de samenwerking tussen de verschillende partijen, zetten we in op het vergroten van kennis in wijkteams in Zaanstad en Purmerend: hoe herken je signalen van verwardheid wat kan je vervolgens doen wie schakel je in hoe zorg...

Bekijk dit project

DICHTERBIJ Plan van Aanpak voor een sluitende keten van zorg en ondersteuning aan Zoetermeerders met een psychische kwetsbaarheid

Afgerond (oktober 2017 - februari 2020)

De gemeente Zoetermeer en 5 kernpartners (GGz Rivierduinen, GGD, MO, RiBW, MEE) zijn het project DICHTERBIJ gestart, gericht op de groep inwoners met een psychische kwetsbaarheid en acute zorgnood. Doel Ons doel is het realiseren van een maatschappelijke geïntegreerde GGz in de Wijk en om de ondersteuningsstructuur in 2020 op orde te hebben. Dit vraagt van de kernpartners Gemeente Zoetermeer,...

Bekijk dit project

NAH, LVB en ASS beter in beeld

Afgerond (september 2017 - september 2018)

Uit een onderzoek van MEE onder professionals in het Sociale domein bleek dat veel van hen niet goed weten hoe om te gaan met verwarde mensen met Licht Verstandelijke Beperkingen (LVB), Niet Aangeboren Hersen Letsel (NAH) of Autisme Spectrum Stoornissen (ASS). Ze geven aan vooral behoefte te hebben aan meer kennisuitwisseling met collega’s en experts in de buurt. Doel De MEE organisaties gaan...

Bekijk dit project

Pilotproject Drents Actieprogramma Mensen met Verward Gedrag

Afgerond (oktober 2017 - november 2020)

Voor de ketenaanpak rondom personen met verward gedrag (PVG) zijn in Drenthe de volgende zaken gerealiseerd: De spoedpoli in samenwerking met GGZ Drenthe De psycholance in samenwerking met het UMCG Eén meldpunt (OGGZ) voor niet acute situaties PVG in samenwerking met de GGD. Doel In dit project willen we de fragmentarische aanpak ombuigen naar samenhang en samenwerking, zodat ervaringen...

Bekijk dit project

Cursus Mental Health First Aid in de Westelijke Mijnstreek

Afgerond (oktober 2017 - augustus 2018)

De gemeenten Stein, Beek, Schinnen en Sittard-Geleen vormen gezamenlijk de subregio Westelijke Mijnstreek en werken nauw samen in de aanpak voor mensen met verward gedrag. Onze visie is om vooral te investeren in preventie en vroegtijdige signalering. Doel In deze aanpak richten we ons op de lokale partners die de eerste signalen van verward gedrag kunnen zien, zoals de wijkverpleegkundige, de...

Bekijk dit project

Verward gedrag de baas

Afgerond (januari 2018 - december 2018)

Mensen die grip op hun leven dreigen te verliezen, verliezen vaak ook de hoop op herstel, op een leven dat zij met of zonder beperkingen als zinvol ervaren. Doel In dit project willen we een Herstelwerkplaats inrichten in Cranendonck waar mensen samen met lotgenoten op basis van eigen regie aan hun persoonlijk en maatschappelijk herstel kunnen werken. Werkwijze Naast vrije ruimte om eigen...

Bekijk dit project

Zwolse sluitende aanpak 'personen met verward gedrag'

Afgerond (november 2017 - oktober 2020)

Doel Aan de hand van een onderzoek naar de stand van zaken in de zorg voor personen met verward gedrag in Zwolle (uitgevoerd in 2016) werkt gemeente Zwolle, samen met instellingen als GGD IJsselland, de hulpdiensten en diverse zorgaanbieders, aan het verbreden en herbevestigen van bestaande afspraken en werkwijzen. Daarbij maken ervaringsdeskundigen middels een klankbordgroep structureel...

Bekijk dit project

Begeleid vervoer voor personen met verward gedrag in onveilige situaties waarbij gedragsproblematiek voorop staat in de regio's Gelderland-Midden en Gelderland-Zuid

Afgerond (december 2017 - augustus 2021)

Doel Begeleid vervoer voor personen met verward gedrag richt zich op vervoer van cliënten met gedragsproblematiek die door de hulpverlening moeilijk te hanteren is. Dit project werd in samenhang met de RAV’s in Gelderland Zuid en Midden ontwikkeld om afstemming te vinden tussen nieuwe vormen van passend vervoer en het bestaande vervoer. Werkwijze Het begeleid vervoer is geïndiceerd vervoer...

Bekijk dit project

Respijt, Herstel en sociaal ondernemen.

Afgerond (januari 2018 - november 2019)

In de meeste gemeenten komen regelmatig situaties voor dat er voor mensen die problemen ervaren met maatschappelijke integratie, participatie, overbelasting en sociale inclusie niet de juiste hulp of ondersteuning beschikbaar is. Dit leidt vaak tot situaties waarbij (tijdelijk) wonen in de woonwijken niet wenselijk of mogelijk is of onder druk staat. Doel Het doel van het project 'Herstel,...

Bekijk dit project

Plan van aanpak subsidie-aanvraag landelijke coordinatie Registratie en Monitoring Ambulancezorg Nederland

Afgerond (november 2017 - december 2020)

Op dit moment worden er in Nederland geen specifieke statistieken bijgehouden over het vervoer van verwarde personen en de aard van hun aandoening. Doel Om meer inzicht te krijgen in de aard en omvang van de groep mensen met verward gedrag die zorg ontvangen van regionale ambulancevervoerders (RAV’s), is het belang om het aantal en de soort zorgverleningssituaties te registreren. Werkwijze De...

Bekijk dit project

Telefonische hulpdienst 'Meldpunt GGZ'

Afgerond (december 2017 - mei 2018)

Het is belangrijk dat passend vervoer beschikbaar is voor personen met verward gedrag. Hiertoe is eind 2016 het project ‘Triage, passende zorg en vervoer’ gestart in de regio van de politie eenheid Rotterdam. In de eerste fase van dit project zijn de meldingen in de 112-meldkamer van de politie geregistreerd, waaruit bleek dat 66% van meldingen over personen met verward gedrag kan worden opgelost...

Bekijk dit project

Bijspringen & Versterken in de wijk bankras/kostverloren inAmstelveen dossiernummer 638020028

Afgerond (oktober 2017 - september 2020)

Doel In dit project wordt gewerkt aan een integrale en sluitende aanpak voor iedereen; een inclusieve gemeenschap waarin iedereen naar eigen vermogen kan meedoen. We faciliteren een steunstructuur van actieve bewoners, familie, vrijwilligers en professionals. Werkwijze Hiertoe volgen we 3 programmalijnen: Het ontwikkelen van een persoonsgerichte en wijkgerichte aanpak waarbij (kwetsbare)...

Bekijk dit project

Rotterdamse psychiatrisch en somatische spoedzorg

Afgerond (januari 2018 - juli 2019)

Doel Antes gaat samen met het Maasstad Ziekenhuis een plan van aanpak maken om de zorg te verbeteren voor mensen in de regio die zowel acute psychiatrische als somatische zorg nodig hebben. Hiermee spannen we ons gezamenlijk in om de zorg voor deze extra kwetsbare groep patiënten te optimaliseren. Werkwijze Het plan van aanpak zal afspraken bevatten over: Een juiste triage aan de bron (welke...

Bekijk dit project

pilot aanpak personen met verward gedrag Rauwenhof 'Buurt uit de war'

Afgerond (januari 2018 - oktober 2021)

Het 'thuisgevoel' in de Tielse wijk Rauwenhof is onder druk komen te staan door de toestroom van bewoners met verward gedrag. Een aantal incidenten met mensen met verward gedrag heeft ervoor gezorgd dat steeds meer bewoners hun thuis niet meer als veilig ervaren. Doel In dit project wordt gewerkt aan het verbeteren van de leefbaarheid in de Tielse wijk Rauwenhof door middel van ‘community...

Bekijk dit project

Scholing rondom omgaan met verward gedrag

Afgerond (januari 2018 - december 2018)

Dit project heeft bijgedragen aan de Deventer aanpak van verward gedrag, voornamelijk op het gebied van bouwsteen 3: vroegtijdige signalering. Mental Health First Aid De interventie die de gemeente Deventer in heeft gezet om deze bouwsteen te versterken is Mental Health First Aid (MHFA). In deze cursus leren professionals en burgers eerste hulp te bieden aan mensen met (beginnende) psychische...

Bekijk dit project

Cursus Mental Health First Aid voor eerstelijns werkers in de buurt

Afgerond (december 2017 - november 2018)

Mental Health First Aid (MHFA) in de regio Maastricht-Heuvelland is een onderdeel van het programma Dicht bij huis, waarin met een samenhangend palet van projecten op wijkniveau gestreefd wordt naar een leefklimaat waarin er plek is voor iedereen en de zorg-voor-elkaar een belangrijke factor is. Doel De cursus MHFA heeft in de regio Maastricht-Heuvelland de volgende doelstellingen: tegengaan...

Bekijk dit project

Trainen van de politie in het herkennen van en omgaan met verward gedrag

Afgerond (november 2017 - september 2020)

Doel Meer dan 500 politiemedewerkers in de regio Noord-Holland-Noord trainen in het herkennen en omgaan met verward gedrag. De deskundigheid wordt bevorderd, zodat zij beter aan kunnen sluiten op het begripsvermogen en de gedachtewereld van de persoon die verward overkomt. Werkwijze We sluiten aan op wat politiemedewerkers in hun werk tegenkomen. Daarom gaan we per basisteam in gesprek met...

Bekijk dit project

Methodisch Samen Werken aan herstel bij verwarring

Afgerond (oktober 2017 - april 2020)

De toename van mensen met verward gedrag lijkt deels te komen doordat sommige mensen geen zorg of geen passende zorg krijgen. In de laatste situaties is er geen goede match tussen de zorgbehoefte van de persoon met verward gedrag en het zorgaanbod van de professional of de instelling. In ieder geval leidt de zorg niet tot herstel of zelfredzaamheid van de cliënt. Doel Hoofddoel van dit project...

Bekijk dit project

Vangnet in de Wijk: vinden, verbinden, versterken en verduurzamen

Afgerond (september 2017 - april 2018)

Steeds vaker blijven kwetsbare mensen (al dan niet met begeleiding) zelfstandig wonen in de wijk en de verwachting is dat deze tendens alleen maar toeneemt. Dat vraagt iets van de wijk als geheel. Doel In dit project bouwt netwerkorganisatie Delft voor Elkaar in 6 maanden (verder) aan een stevige structuur in de wijk, waarin bewoners met en zonder verward gedrag op een prettige manier kunnen...

Bekijk dit project

Preventieve signalering van verward gedrag: een tool voor de identificatie en het management van situationele factoren voor stabiel functioneren van kwetsbare groepen.

Afgerond (oktober 2017 - augustus 2019)

Mensen die stabiel functioneren met langdurige zorg en ondersteuning, bijvoorbeeld personen met een combinatie van huisvestings-, schulden- en psychische problematiek, lopen een verhoogd risico om in een verwarde toestand te raken. Doel In dit project ontwikkelen we een stabiliteitsprofiel om factoren die kunnen leiden tot verward gedrag te monitoren en managen. Situationele factoren...

Bekijk dit project

Stand up

Afgerond (oktober 2017 - september 2021)

Doel Het doel van dit project is bijdragen aan vroege signalering van verward gedrag bij jeugd met een migratieachtergrond en de implementatie van effectieve interventies gericht op herstel en zelfredzaamheid. Werkwijze In het project worden 50 wijkteamprofessionals uit Rotterdam (en Nijmegen) in de praktijk ondersteund door middel van training en interactie via de Live Online Leren...

Bekijk dit project

Project Crisiskaart Oost Brabant

Afgerond (september 2017 - april 2020)

Crisissituaties hebben grote impact op wie een crisis doormaakt en op hun naasten. Een crisis kan een traumatische ervaring worden als de cliënt niet adequaat opgevangen wordt. Een Crisiskaart kan een crisis helpen voorkomen of ervoor zorgen dat de crisis minder heftig verloopt. Doel Stichting Door en Voor wil met dit project de Crisiskaart in de regio Oost Brabant breder onder de aandacht...

Bekijk dit project

Met de app van peersupport-community alert blijven RealityKeeper stimuleert contact als het er op aan komt bij sociale media-uitingen

Afgerond (september 2017 - augustus 2018)

Reality Keeper wordt realiteit met ZonMw-subsidie Reality Keeper wordt een app die je waarschuwt als het dreigt mis te gaan en je psychisch afglijdt. Aanleiding Online is eerder te merken dat iemand afglijdt, dan de omgeving het merkt of hulpverleners. Daarom vinden we het belangrijk een app te bouwen die jou en je 3 zelf gekozen contactpersonen waarschuwt als het mis gaat. Hoe? Dit doet de...

Bekijk dit project

Verbindende hulpverlening als Joint Venture

Afgerond (september 2017 - oktober 2021)

‘Verbindende hulpverlening’ om ernstig beschadigde mensen te laten aansluiten Vraagstuk Samen leven met mensen die vaak in een crisis zitten - ‘outsiders’ heten ze in dit project – vergt een heel andere benadering van hulp en ondersteuning. Zorg en behandeling zijn nooit meer dan een middel. Wie de hulprelatie ziet als co-creatie, gaat ervan uit dat de betrokkenen zelf hun doelen bepalen. Hoe...

Bekijk dit project

Stemmenhoorders gehoord

Afgerond (september 2017 - november 2020)

‘Stemmenhoorders gehoord’ is een lotgenotengroep uitsluitend voor mensen die stemmen horen. In deze groep kunnen groepsleden met elkaar ervaringen delen en praten over het horen van stemmen zonder oordeel. De aanwezige gespreksleiders hebben zelf ervaring met het horen van stemmen. De groepsleden bepalen met elkaar waar het gesprek over gaat. Doel De lotgenotengroep beoogt de leden een klankbord...

Bekijk dit project

Opstellen opleidingsplan voor reguliere ambulancemedewerkers als onderdeel van een sluitende aanpak medisch geïndiceerd vervoer voor personen met verward gedrag

Afgerond (september 2017 - maart 2020)

Ambulance Amsterdam streeft ernaar om de ‘Psycholance’ uit te bouwen tot een 24/7 voorziening voor: het acuut vervoer ondersteund door een adequate voorziening voor het besteld vervoer en een upgrading van het bekwaamheidsniveau van de (reguliere) ambulance, zodat ook de achtervang kwalitatief wordt verstevigd Doel Ons hoofddoel is een duurzame en doelmatigere inzet van de Psycholance. Het...

Bekijk dit project

Deskundigheidsbevordering. Omgaan met personen met verward gedrag in Midden-Brabant

Afgerond (oktober 2017 - maart 2019)

De gemeenten in Midden-Brabant hebben aangegeven dat het wenselijk is dat professionals en vrijwilligers in de wijken allemaal deskundig zijn in het herkennen en bejegenen van mensen met verward gedrag. Doel Door middel van de cursus Mental Health First Aid (MHFA) willen de gemeenten de basiskennis over verward gedrag (hoe signaleren en wat te doen) bij professionals en vrijwilligers in de...

Bekijk dit project

Eerste hulp bij mensen met verward gedrag in Kennemerland

Afgerond (oktober 2017 - februari 2019)

Dit project richt zich primair op preventie en het plegen van vroege interventies bij mensen met psychische problematiek en verward gedrag en sluit daarmee goed aan bij de ambities van GGD, Gemeente Haarlem en Haarlemmermeer en GGZ inGeest. Doel In het project 'Eerste hulp bij mensen met verward gedrag' worden burgers, vrijwilligers en professionals in de (semi) publieke sector in de regio...

Bekijk dit project

GGZ in de Wijk

Afgerond (januari 2018 - maart 2020)

Hoe kun je mensen met psychische problemen laten meedoen in de wijk? Vraagstuk Als de wijken in Amsterdam-Zuid ggz-vriendelijk worden, kunnen mensen met psychosociale en psychiatrische problematiek volwaardig meedoen. Kan een betere samenwerking tussen ervaringsdeskundigen, behandelaars en ondersteuners in het sociaal domein hieraan bijdragen? Waarom belangrijk? In Amsterdam-Zuid wonen ruim...

Bekijk dit project

Street Triage Deventer

Afgerond (mei 2017 - januari 2020)

Het idee achter Street-triage is simpel en doeltreffend. Een team van een sociaalpsychiatrisch verpleegkundige en een politieagent reageert als eerste op meldingen van overlast door ‘mensen met verward gedrag’ die bij de politiemeldkamer binnenkomen. Wanneer zij gezamenlijk in de Street-triagewagen arriveren, beoordelen zij ter plekke de problemen: is inzet van psychiatrische zorg nodig of zijn er...

Bekijk dit project

Plan van aanpak project Eerste hulp bij psychische problemen volgens Mental Health First Aid

Afgerond (september 2017 - augustus 2018)

1 op de 4 Nederlanders krijgt in zijn of haar leven zelf te maken met een psychische aandoening. Daarnaast komt 1 op de 2 Nederlanders in aanraking met iemand die een psychische aandoening heeft. Doel Het doel van het project is om zo veel mogelijk burgers in het gebied Utrecht Midden-West, die vanuit hun maatschappelijke functie of rol in aanraking (kunnen) komen met personen met verward...

Bekijk dit project

Plan van aanpak Stigmabestrijding volgens Samen Sterk Zonder Stigma regio Utrecht Midden West

Afgerond (september 2017 - augustus 2018)

Doel Met dit project willen we in de regio Utrecht Midden-West een impuls geven aan destigmatisering door het opzetten van een regiobrede, wijkgerichte aanpak voor stigmabestrijding aan de hand van 2 pilots in 2 wijken. Werkwijze We maken daarbij gebruik van de door Samen Sterk ontwikkelde aanpak. Deelnemers vormen tegelijkertijd met elkaar een wijknetwerk en dragen bij aan begrip en...

Bekijk dit project

Ontwa(a)r verward gedrag, vergroten begrip voor mensen met LVB, NAH en ASS in Gelderland-Zuid

Afgerond (september 2017 - januari 2020)

Verward gedrag wordt in veel gevallen veroorzaakt door onzichtbare beperkingen, zoals een lichte verstandelijke beperking (LVB), niet-aangeboren hersenletsel (NAH) en of een stoornis in een autistisch spectrum (ASS). Mensen met deze typen beperking krijgen in hun leven te maken met een omgeving die hen niet begrijpt en zijn daardoor extra kwetsbaar. Doel Met het project ONTWA(A)R VERWARD GEDRAG...

Bekijk dit project

Implementatie van Open Dialogue in combinatie met een ondersteunende eHealth toolkit om herstel en zelfredzaamheid te stimuleren

Afgerond (september 2017 - juli 2020)

POD: kunnen cliënt én netwerk elkaar helpen bij psychiatrische problemen? Vraagstuk In peer-supported open dialogue (POD) werkt een cliënt samen met het persoonlijke netwerk én professionele hulpverleners aan een psychiatrisch probleem. Het is een behandelvorm die cliënt en omgeving centraal stelt. Helpt deze aanpak mensen inderdaad om de eigen hulpbronnen beter in te zetten? Waarom belangrijk?...

Bekijk dit project

Herstelbevorderende aanpak voor mensen met verward gedrag én een ernstige psychische aandoening, regio 's-Hertogenbosch

Afgerond (september 2017 - juni 2020)

Mensen die tot de ernstige psychische problematiek (EPA) doelgroep behoren, hebben een verhoogd risico om de grip op hun leven te verliezen en zichzelf of anderen schade te berokkenen. Doel Reinier van Arkel (RvA), een SGGZ instelling in de regio ’s-Hertogenbosch, wil met dit project een herstelbevorderende aanpak voor mensen met EPA realiseren. Verwacht resultaat Het beoogde eindresultaat van...

Bekijk dit project

Programma 'Zorg en ondersteuning voor personen met verward gedrag HM'

Afgerond (september 2017 - september 2019)

Voor een sluitende aanpak is effectief samenwerken noodzakelijk. Dit komt niet vanzelf tot stand. Partijen, zowel bestuurders als professionals, kennen elkaar en elkaars werkprocessen vaak onvoldoende. Ook hebben niet alle partijen een duidelijk beeld van de wijze waarop zij zelf een bijdrage kunnen leveren aan de sluitende aanpak. De geografische afstanden in de regio Hollands Midden zijn groot....

Bekijk dit project

Samenwerking GGZ en Huisartsenpost m.b.t. triage, beoordeling en crisismanagement

Afgerond (september 2017 - augustus 2019)

Met de cliënt als uitgangspunt werd gesteld dat goede zorg vooral gebaat is bij een adequate en centrale voorziening waar de melding binnenkomt, beoordeeld wordt en direct geleid wordt naar de juiste hulp. Dit werd gerealiseerd als er sprake is van een proces waarin triage, diagnostiek en behandeling op elkaar afgestemd zijn (multidisciplinaire benadering). Deze werkwijze leverde betere...

Bekijk dit project

Eigen plan trekken door zelfhulp

Afgerond (september 2017 - juli 2020)

In Amsterdam Nieuw-West wordt door senior-ervaringswerkers een burgerinitiatief opgestart voor het herstel van mensen met verward gedrag. Het initiatief bestaat uit 2 aanpakken: Zelfhulpgroepen Eigen Kracht-conferenties Werkwijze In de zelfhulpgroepen werken deelnemers vanuit het principe ‘herstellen doe je zelf, maar niet alleen’ aan hun persoonlijk, sociaal en maatschappelijk herstel. In...

Bekijk dit project

De-escalerende en herstelondersteunende crisisaanpak

Afgerond (september 2017 - juli 2019)

Doel In Amsterdam Nieuw-West wordt een de-escalerende crisisaanpak geïntroduceerd. Uitgangspunten zijn het organiseren van tijd, rust en ruimte. Rust en ruimte ontstaan door aan te sluiten bij de situatie van de hoofdpersoon: het serieus nemen van de mens in kwestie contact maken in relatie gaan presentie Hierdoor zullen agressie, angst en schaamte bij de hoofdpersoon afnemen. En dan ontstaat...

Bekijk dit project

Communicatiestrategie personen met verward gedrag

Afgerond (september 2017 - februari 2018)

In de regio Oost-Brabant wordt al geruime tijd gewerkt aan een betere samenwerking tussen de partnerorganisaties die te maken hebben personen met verward gedrag en in acute situaties. Hierbij is een groot aantal organisaties betrokken: 40 gemeenten3 GGz instellingen 1 verslavingszorg instelling 2 GGD’seen politieregio,een arrondissementsparket van het openbaar ministerie (OM) een groot aantal...

Bekijk dit project

Lokale aanpak 'zorg voor personen met verward gedrag FoodValley Utrecht'

Afgerond (september 2017 - mei 2020)

De gemeenten Renswoude, Rhenen en Veenendaal zijn met partners, ervaringsdeskundigen en cliënten een project gestart om een sluitende aanpak rond de ‘zorg voor personen met verward gedrag’ te realiseren. Dit project bestaat uit 7 deelprojecten: Het vergroten van tolerantie en het doorbreken van taboes. Het eenduidig en helder omgaan met personen met verward gedrag door het verstevigen van de...

Bekijk dit project

Echte betrokkenheid, wederzijdse afhankelijkheid. Plan van aanpak personen met verward gedrag 2017-2018

Afgerond (september 2017 - januari 2020)

Doel De partners in de regio Gooi en Vechtstreek zetten in op een integrale, kwalitatief hoogstaande en sluitende aanpak voor personen met verward gedrag met als doel het aantal meldingen van personen met verward gedrag te stabiliseren en terug te brengen. Werkwijze Ter voorkoming van escalaties en meldingen zetten de partners in op adequate domein overstijgende samenwerking,...

Bekijk dit project

Herstelhotel Weert.

Afgerond (april 2018 - januari 2019)

In de verdiepingsregio Limburg is sinds 2017 in Weert (Midden-Limburg) een Herstelhotel gestart. Het Herstelhotel is een plek voor mensen in psychische nood om even tot rust te komen zodat een crisis of een opname in een ggz-instelling voorkomen kan worden. Het Herstelhotel wordt gerund door ervaringswerkers en vrijwilligers. In het eerste ontwikkeljaar ontving het Herstelhotel gasten die bekend...

Bekijk dit project

Proeftuin herkenning en begeleiding leerlingen met een lvb in de schoolverzuimketen

Afgerond (oktober 2018 - december 2019)

Centrumgemeente Leiden zet zich in om schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten (vsv) in de regio tegen te gaan. Dit is belangrijk voor kansen van jongeren op de arbeidsmarkt. Dat geldt des te meer voor jongeren met een licht verstandelijke beperking (lvb). Regiogemeenten, onderwijs, leerplicht en jeugdhulp zijn samenwerkingspartners in de aanpak van schoolverzuim en vsv. Problematiek herkennen ...

Bekijk dit project

Ontwikkelen en implementeren van twee onderwijs modules: ‘betrekken mantelzorg hoe doe je dat’ en ‘familie-ervaringsdeskundigheid’

Afgerond (mei 2018 - augustus 2019)

Naasten van mensen met verward gedrag hebben vaak het gevoel in de kou te staan. Naast dat zij door de omgeving worden aangesproken op het gedrag van hun naaste, hebben naasten vaak te kampen met schaamtegevoelens. Ervaringsdeskundigen weten wat het is om geconfronteerd te worden met stigmatisering en schaamtegevoelens en wat nodig is om weer in je kracht te komen. Zij weten wat naasten in dat...

Bekijk dit project

MHFA in de regio's Haaglanden, Zaanstreek-Waterland en Rijnmond

Afgerond (maart 2018 - juli 2019)

Indigo neemt namens de Parnassia Groep deel aan het landelijke initiatief om de cursus Mental Health First Aid (MHFA) voor geheel Nederland beschikbaar te stellen. Het landelijke initiatief ligt bij Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven (GGzE). De Parnassia Groep richt zich op het aanbieden van de cursus in de veiligheidsregio’s Haaglanden, Zaanstreek-Waterland en Rijnmond (in Rijnmond samen met...

Bekijk dit project

RealityKeeper voor mensen met een licht verstandelijke beperking

Afgerond (april 2018 - juni 2019)

De app RealityKeeper van stichting Anoiksis Beheer signaleert op Sociale Media tekenen van verward gedrag. Doel Dit project ontwikkelt het gebruik van de app voor mensen met een licht verstandelijke beperking. Werkwijze Dit project: begeleidt 18 mensen met een licht verstandelijke beperking in het gebruik van de app RealityKeeper en bouwt hiervandaan met hen een eigen community Produceert...

Bekijk dit project

Pilot Ketenbreed meld-adviespunt voor personen met verward gedrag in regio Gelderland-Midden

Afgerond (maart 2018 - november 2020)

Doel en werkwijze Gedurende 7 maanden wordt een pilot uitgevoerd met een meld- en adviespunt voor meldingen van mensen met verward gedrag. Dit meldpunt met een APH-triagist wordt gepositioneerd op de Gemeenschappelijke Meldkamer van de regio Gelderland-Midden. Een APH-triagist met ggz-expertise is uitstekend toegerust om cliënten volgens herstelondersteunende principes te bejegenen, situaties te...

Bekijk dit project

Antwoord op ontreddering - ontwikkeling integrale onderwijsmodule personen met verward gedrag

Afgerond (juni 2018 - november 2019)

Doel De Hogeschool van Amsterdam (HvA) is voornemens om, samen met het Regionaal Opleidingscentrum van Amsterdam (RocvA), werkveldpartners én vertegenwoordigers van cliënten en naastbetrokkenen, een keuzemodule ‘Ondersteunen personen met verward gedrag’ te ontwikkelen. 3 eindniveaus Bedoeling is om de inhoud van de module zo vorm te geven dat zij opleidt tot 3 eindniveaus, te weten basis-,...

Bekijk dit project

Oegstgeest; Zo normaal mogelijk vervoer voor mensen met verward gedrag in Hollands Midden

Afgerond (maart 2018 - augustus 2019)

Op 6 april 2018 is in Gouda de eerste Quick Responder gestart voor het vervoer van mensen met acuut verward gedrag in regio Hollands Midden. Bij incidenten met personen met verward gedrag is vaak geen sprake van een vermoeden van een misdrijf. Ook is de cliënt er niet mee geholpen om op het politiebureau te belanden. De opening van de Psychiatrisch Eerste Hulp (PEH) in de tweede helft van 2017...

Bekijk dit project

Zie en begrijp je mij? LVB scholing voor professionals in het veligheidsdomein en sociale domein in de regio Utrecht

Afgerond (mei 2018 - december 2019)

Ongeveer 15% van de Nederlandse jongeren tussen de 12 en 25 heeft volgens de praktijkdefinitie een licht verstandelijke beperking (lvb). Door de lvb hebben deze jongeren vaker psychische problemen (waaronder verward gedrag) en gedragsproblemen en zijn zij vaker als dader of slachtoffer betrokken bij criminele activiteiten. Deze jongeren hebben baat bij een aangepaste ondersteuning, bejegening en...

Bekijk dit project

Vernieuwend vervoer van mensen met verward gedrag RAV Drenthe (UMCG Ambulancezorg)

Afgerond (april 2018 - november 2019)

Sinds augustus 2017 rijdt in de provincie Drenthe een Psycholance en vanaf 1 april 2018 met financiële ondersteuning van ZonMw. De Psycholance verzorgt speciaal ambulancevervoer voor personen met verward of onbegrepen gedrag. In het 1ste jaar is 651 keer gebruik gemaakt van de Psycholance en in het 2de jaar 874 keer. De Psycholance wordt ingezet via de Meldkamer Noord Nederland. Partners Binnen...

Bekijk dit project

Passend vervoer en opvanglocatie voor personen met verward gedrag voor de regio Kennemerland

Afgerond (maart 2018 - november 2019)

Het vraagstuk van mensen met verward gedrag staat hoog op de politiek bestuurlijke agenda. Het belang van kwalitatief goede zorg, incidenten met een maatschappelijke impact en politie die zich disproportioneel belast voelt, hebben urgentie gegeven aan een integrale aanpak. Doel De spoedeisende psychiatrie Kennemerland (SPK) van GGZ inGeest indiceert en vervoert mensen met verward gedrag (en hun...

Bekijk dit project

Passend Vervoer Personen met verward gedrag Zuid-Limburg

Afgerond (maart 2018 - augustus 2019)

In de regio Zuid-Limburg is geëxperimenteerd met 2 verschillende modellen passend vervoer: één waarbij vervoer wordt gerealiseerd door de ggz-aanbieder in het verlengde van de crisisdienst (regio’s Maastricht Heuvelland en Parkstad) en één met de inzet van een particulier vervoerder (Westelijke Mijnstreek). De duur van de pilot was 1 jaar. Doel Doelstelling is een...

Bekijk dit project

Pilot ACT Team Leeuwarden - Friesland

Afgerond (maart 2018 - juli 2020)

Mensen met sterk verward gedrag zorgen in toenemende mate voor maatschappelijke overlast, vooral in en rond de nachtopvang in de gemeente Leeuwarden. Deze groep mensen wordt gekenmerkt door multiproblematiek waarbij vaak sprake is van een psychische stoornis, verslaving en in veel gevallen ook een verstandelijke beperking. Zij maken steeds vaker gebruik van de nachtopvang waardoor deze overbezet...

Bekijk dit project

Crisiskaart Veluwe & Veluwevallei

Afgerond (maart 2018 - juli 2020)

Het crisiskaartproject Veluwe & Veluwevallei wordt door de Stichting Herstelproces uitgevoerd. Het project dat mogelijk wordt gemaakt door de bijdrage van ZonMw, is gericht op de inwoners van de gemeenten Oldebroek, Nunspeet, Elburg, Harderwijk, Ermelo, Putten, Nijkerk en Barneveld. Doel Het project draagt bij aan de gemeentelijke projecten die betrekking hebben op de landelijke aanpak personen...

Bekijk dit project

Subsidieaanvraag monitoring en registratie RAV-ritten acute psychiatrie RAV Kennemerland

Afgerond (april 2018 - januari 2022)

Er bestaat onduidelijkheid over de omvang van de groep mensen met verward gedrag die georganiseerd vervoer nodig hebben. Het is van belang om hier meer inzicht in te krijgen. Dit leidt tot meer helderheid over de effectiviteit van verschillende vormen van vervoer. Doel De RAV Kennemerland stelt zich als doel om door middel van een juiste registratie inzicht te krijgen in de...

Bekijk dit project

De buurt aan de slag

Afgerond (maart 2018 - augustus 2020)

 Buurtbewoners hebben een belangrijke rol in het voorkomen en signaleren van verward gedrag. Maar wat kunnen buurtbewoners doen? Doel Gemeente Nieuwegein wil daarover met buurtbewoners aan de slag. Op wijk, buurt en straat niveau wordt in gesprek gegaan over hoe bewoners een rol kunnen pakken in het uitreiken naar kwetsbaren in de samenleving, het doorbreken en voorkomen van sociaal isolement en...

Bekijk dit project

Vangnetwerken, sterke netwerken voor en met kwetsbare wijkbewoners.

Afgerond (maart 2018 - november 2020)

Ruim 400.000 mensen in Nederland staan buiten de maatschappij. Zij kampen met beperkingen en multiproblematiek en hebben geen steunnetwerk. Er is een grote kans op escalatie van problemen en op verward gedrag. Deze mensen worden onvoldoende bereikt door reguliere hulpverlening. Doel en werkwijze Dit project richt zich op het doorbreken van dit probleem in de regio Hart van Brabant door: De...

Bekijk dit project

Uitvoering en borging Crisiskaart in Regio Hart van Brabant

Afgerond (maart 2018 - december 2019)

De crisiskaart is een landelijk hulpmiddel gericht op het faciliteren van eigen regie in situaties waarin mensen verward zijn. Het is een instrument waarmee de persoon zelf afspraken maakt over de behoeften en noodzakelijkheden om te komen tot een goede gang van zaken rondom een crisis of verwarde situatie. Crisiskaart in regio Hart van Brabant In 2017 is geïnvesteerd in het implementeren van...

Bekijk dit project

Naar een eenduidige triage bij Acute Psychiatrie

Afgerond (maart 2018 - september 2018)

De crisisdienst van Altrecht heeft in 2017 deelgenomen aan de pilot Triagewijzer. Aan de hand van de triagewijzer werd aan alle beoordelingsverzoeken een urgentie verbonden. De uitkomsten van deze triage zijn verwerkt door het Trimbos-instituut. Tijdens de pilot viel het ons op dat er geen eenduidige wijze van informatie verzamelen plaats vindt, en de verkregen informatie niet systematisch...

Bekijk dit project

Meer zicht op verwardheid

Afgerond (september 2018 - februari 2020)

Ouderen die in het ziekenhuis zijn opgenomen, hebben een groot risico op het doormaken van een delier. Een delier is een ernstige vorm van acuut optredende verwardheid. Het doormaken van een delier heeft een grote impact op het leven van de oudere en hun directe omgeving. Onvoldoende kennis Zorgprofessionals zijn belangrijk in het voorkómen, herkennen en omgaan van een delier. Echter, uit...

Bekijk dit project

Vangnet in de Wijk- In actie

Afgerond (maart 2018 - september 2018)

In de gemeente Delft heeft de netwerkorganisatie Delft voor Elkaar (DvE) in 2017 het initiatief genomen tot het vormen van een brede steunstructuur in de wijk, welke als vangnet kan dienen voor personen met verward gedrag. Binnen dit vangnet werkt DvE samen met de Gemeente Delft, verschillende ggz- en zorgorganisaties, bewonersorganisaties en cliënten en naasten. Het vangnet functioneert momenteel...

Bekijk dit project

Triage en passend vervoer Haaglanden

Afgerond (maart 2018 - juli 2019)

In de regio Haaglanden beoogt men een sluitende aanpak rond mensen met verward gedrag te ontwikkelen. De politie heeft aangegeven dat zij steeds vaker moet uitrukken voor meldingen van overlast door mensen met verward gedrag. Doel Het is wenselijk dat mensen met verward gedrag, ook in het geval van 112 meldingen, zo veel mogelijk in hun eigen omgeving en door de juiste hulpverlener zorg krijgen....

Bekijk dit project

Sluitende aanpak voor Personen met Verward Gedrag in Flevoland

Afgerond (april 2018 - mei 2021)

De regio Flevoland streeft naar een regionale keten voor personen met verward gedrag. In 2017 is al sterk ingezet op de crisisketen in regio Flevoland. Het beeld is dat de keten al redelijk compleet is, maar niet bij iedereen even bekend is. Doel en werkwijze Komende periode wil de regio gaan inzetten op gerichte aanvullende leertrajecten voor hulpverleners, ambulancebroeders en politie, die...

Bekijk dit project

Samen aan de slag voor een sluitende aanpak personen met verward gedrag in de regio Noord- en Oost-Gelderland

Afgerond (april 2018 - april 2019)

De regio Noord- en Oost-Gelderland (NOG) is een uitgestrekte regio. Binnen de regio zijn meldkamer, politie, ggz en gemeenten bezig om een sluitende aanpak voor personen met verward gedrag te realiseren. De GGD NOG heeft in opdracht van haar bestuur, de wethouders van de 22 gemeenten in de regio, en het bestuur van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG), de burgemeesters van...

Bekijk dit project

Leertuin Zorg en Veiligheid

Afgerond (maart 2018 - juni 2019)

Mensen die grip op hun leven dreigen te verliezen, hebben vaak problemen op verschillende levensgebieden. Voor een persoonsgerichte aanpak is het delen van persoonsgegevens tussen professionals van groot belang. Door regels en protocollen ervaren professionals in het domein van zorg en veiligheid blokkades in het delen van persoonsgegevens waardoor vroegsignalering en preventief optreden wordt...

Bekijk dit project

Leren en participeren in de wijk Een sluitende aanpak voor mensen met verward gedrag.

Afgerond (maart 2018 - september 2020)

Enkhuizen wil een sluitende zorg- en ondersteuningsstructuur ontwikkelen voor mensen met langdurige psychiatrische problemen in de wijk. Aanleiding is een toename van ernstige incidenten bij huurders in een bepaalde wijk in de afgelopen 2 jaar. Doel Het doel van het project is afname van het aantal incidenten en gedwongen uithuiszettingen door vroegtijdige signalering en vergroting van...

Bekijk dit project

inzet ervaringsdeskundige bij 1e lijnspraktijk in proeftuin Zeist Noord

Afgerond (januari 2018 - juni 2020)

Zeist Noord is een wijk die wordt gekenmerkt door grote diversiteit, etnisch en cultureel, maar ook wat betreft samenlevingsvormen. Er wonen relatief veel alleenstaanden, vluchtelingen en veel mensen die moeten rondkomen van een laag inkomen en last hebben van psychiatrische aandoeningen. Er is vaak sprake van een grote afstand tussen deze wijkbewoners en de zorginstellingen in de wijk. Een...

Bekijk dit project

Monitoring en registratie RAV-ritten acute psychiatrie

Afgerond (januari 2018 - maart 2020)

Triage, passende zorg en vervoer voor mensen met verward gedrag Doel Voor de 112 meldingen waarbij er geen sprake is van dreiging, gevaar, geweld of acute somatiek wordt 7x 24 uur een telefonische specialistische hulpdienst (genaamd: Meldpunt GGZ) ingericht. Deze hulpdienst is bereikbaar voor de meldkamer politie en ambulancezorg en richt zich in beginsel op niet-acuut verward gedrag. Werkwijze...

Bekijk dit project

Project Verwarring al om?!

Afgerond (december 2017 - april 2020)

Het project ‘Verwarring al om?!’ streeft in Drenthe naar een betere en eerdere herkenning van mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB), een niet aangeboren hersenletsel (NAH) of een autisme spectrum stoornis (ASS), waardoor aansluiting op ondersteuning en zorg voor deze doelgroepen gerealiseerd wordt. Het project richt zich op informatie, advies en ondersteuning in het sociale domein. ...

Bekijk dit project

Monitoring en registratie RAV-ritten acute psychiatrie

Afgerond (januari 2018 - maart 2020)

Triage, passende zorg en vervoer voor mensen met verward gedrag Doel Voor de 112 meldingen waarbij er geen sprake is van dreiging, gevaar, geweld of acute somatiek wordt 7x 24 uur een telefonische specialistische hulpdienst (genaamd: Meldpunt GGZ) ingericht. Deze hulpdienst is bereikbaar voor de meldkamer politie en ambulancezorg en richt zich in beginsel op niet-acuut verward gedrag. Werkwijze...

Bekijk dit project

Subsidieaanvraag registratie en monitoring verward gedrag

Lopend (januari 2018 - oktober 2020)

Ambulance Amsterdam is constant in beweging om een sluitende aanpak te realiseren voor het vervoer van mensen met verward gedrag. Het doel is om psychiatrie weer een vast onderdeel te maken van de ambulancezorg met de kwaliteit en handelingen die passend zijn. Het beschikken over nauwkeurige en complete gegevens om mensen met ambulance indicatie ‘acute ggz problematiek’ goed in beeld te brengen,...

Bekijk dit project

Subsidieaanvraag Duurzame en doelmatigere inzet Psycholance door Ambulance Amsterdam

Lopend (januari 2018 - oktober 2020)

Het concept van de Psycholance kan doelmatiger en efficiënter worden ingezet. De kwaliteit en het zorgniveau met een sociaal psychiatrisch verpleegkundige (SPV) op een ambulanec waren zeer hoog. De schaarste in het aantal SPV'en en het hebben van slechts één Psycholance tijdens het dagvenster en één tijdens de avonduren, maakten dat er naar het concept gekeken moest worden. Doel Ambulance...

Bekijk dit project

Vaart in de crisiskaart in Hollands Midden

Afgerond (januari 2018 - december 2018)

Doel Stichting Lumen Holland-Rijnland en Stichting Kernkracht regio Midden-Holland werken als regionale cliëntenorganisaties samen in de regio Hollands Midden. Zij ondersteunen mensen in hun herstel en participatie, dit doen ze o.a. door het geven van training, inloopactiviteiten, ondersteuning en voorlichting. Samen hebben zij het project Crisiskaart uitgevoerd. Resultaten Er zijn in de regio...

Bekijk dit project

Opstellen integraal plan van aanpak versterking preventie en vroegsignalering in de zorg en ondersteuning van mensen met verward gedrag

Afgerond (januari 2018 - juni 2019)

In de regio Rijnstreek (Alphen aan den Rijn, Kaag en Braassem en Nieuwkoop) zijn we begin 2018 gestart met het opstellen van een plan van aanpak in het kader van de ketenaanpak zorg en ondersteuning voor mensen met verward gedrag. Dit plan richt zich met name op preventie en vroegsignalering en is onderdeel van het regionale programma Zorg en ondersteuning van mensen met verward gedrag.   ...

Bekijk dit project

Implementatie crisiskaart in Zuid Holland Zuid

Afgerond (januari 2018 - december 2019)

Dit project is gericht op verdere implementatie van de crisiskaart in de regio Zuid-Holland Zuid. Het project zorgt voor meer inbreng van de persoon zelf: hij (of zij) maakt zelf afspraken over wat voor hem belangrijk is tijdens een crisis en houdt de eigen regie over zijn leven, ook als hij in crisis raakt. Doel Doel is dat zoveel mogelijk kwetsbare burgers met een risico op verwardheid snel...

Bekijk dit project

Verduurzaming inzet Crisiskaart bij sluitende aanpak Verwarde Personen

Lopend (januari 2018 - juli 2020)

De crisiskaart is een kaart die mensen bij zich kunnen dragen en waarop zij kunnen aangeven wat zij willen dat er wel of niet gebeurt als zij in een crisis raken. Cliënten maken de crisiskaart samen met hun naasten en worden daarbij ondersteund door een ervaringsdeskundige die tot crisiskaart consulent is opgeleid. Er is aangetoond dat het maken van een crisiskaart helpt om crisis te voorkomen...

Bekijk dit project

Psycholance - Experiment Passend vervoer van mensen met verward gedrag regio Brabant Noordoost

Afgerond (januari 2018 - juli 2018)

De gemeenten, politie, zorgaanbieders en cliënten in de regio Brabant Noordoost vinden het belangrijk dat er voor mensen met verward gedrag veilig en humaan vervoer is. Doel We willen met een experiment 'psycholancevervoer voor mensen met verward gedrag' de huidige situatie verbeteren. Werkwijze en samenwerking We willen de triage in de meldkamers van politie en RAV eenduidig laten verlopen en...

Bekijk dit project

Inzet van ambulancezorg (B-urgentie) voor vervoer van personen met verward gedrag in de regio's Gelderland-Midden en Gelderland-Zuid als veiligheidsmaatregelen en specialistische GGz-begeleiding niet nodig zijn

Afgerond (januari 2018 - februari 2020)

In Gelderland-Midden en Gelderland-Zuid werken Pro Persona (organisatie voor geestelijke gezondheidszorg), Regionale Ambulancevoorziening Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden, Regionale Ambulancevoorziening Veiligheidsregio Gelderland-Zuid en Acute Zorgregio Oost samen aan een project voor het ontwikkelen van nieuwe vormen van passend vervoer en een 24/7 sluitend vervoersaanbod. Het...

Bekijk dit project

Monitoring en registratie RAV-ritten acute psychiatrie Gelderland Midden

Afgerond (januari 2018 - september 2020)

Ambulancezorg Gelderland Midden stelt zich als doel om door middel van een juiste registratie en verwerking van ritgegevens inzicht te krijgen in de vervoersbewegingen voor personen met verward gedrag. Concrete doelstellingen: aanpassing huidig ritformulier voor het verwerken van data specifiek gericht op personen met verward gedrag de medewerker weet en voert op een correcte wijze...

Bekijk dit project

Grip op verwardheid Raalte en Olst-Wijhe

Afgerond (maart 2018 - september 2020)

Om te zorgen dat mensen met verward gedrag volwaardig mee kunnen doen in de maatschappij én om te zorgen voor een veilige leefomgeving voor alle bewoners, is meer begrip nodig voor de achtergronden van verward gedrag. Ook is het nodig dat mensen in de omgeving van mensen met verward gedrag weten hoe ze moeten communiceren en hoe ze moeten handelen. Doel In het project ‘Grip op verwardheid Raalte...

Bekijk dit project

Community-aanpak: Verward gedrag in de buurt - overlast of zorg voor elkaar ?

Afgerond (maart 2018 - december 2019)

Doel De community-aanpak in Maastricht-Heuvelland heeft als doelen: vergroten van inclusie, en tegengaan van stigmatisering verhogen van het handelingsperspectief in een (crisis) situatie Werkwijze Het project heeft betrekking op de bouwstenen 2 en 3 en is opgedeeld in 3 samenhangende onderdelen Brede publieke aanpak: Een informatiefilm over verward gedrag wordt vertoond in de hele regio via...

Bekijk dit project

De Verbinding 2: Sluitende aanpak personen met verward gedrag Kop van Noord-Holland

Afgerond (maart 2018 - augustus 2020)

De gemeenten Den Helder, Hollands Kroon, Schagen en Texel hebben met zorg- en welzijnsaanbieders, politie, cliëntenorganisaties en ervaringsdeskundigen het uitvoeringsplan ‘De Verbinding 2’ ontwikkeld voor een goed werkende aanpak voor mensen met verward gedrag. Doel Met dit uitvoeringsplan wordt een sterke impuls gegeven aan deze sluitende keten, met name waar het over preventie en...

Bekijk dit project

'De omgeving van de mens is de medemens' (J.A. Deelder) - Crisispreventie mensen met verward gedrag regio Rotterdam Rijnmond -

Afgerond (maart 2018 - november 2020)

Doel Basisberaad Rotterdam heeft met dit project een doorstart kunnen maken met het project ‘Crisiskaart Rotterdam Rijnmond’. Het doel is het borgen van de Crisiskaart en mensen met verward gedrag daarmee ondersteunen. Resultaten De Safety4Youkaart is ontwikkeld: een Crisiskaart gericht op jongeren, waaraan een hulpkaart is toegevoegd. Ook het Wellness Recovery Action Plan (WRAP) is duidelijker...

Bekijk dit project

Preventie van recidiverende crisis bij een hoog-risico-groep van ‘draaideur-cliënten’: nazorg is de beste voorzorg?!

Afgerond (maart 2018 - december 2019)

Een deel van de doelgroep mensen met verward gedrag leeft in een wankel evenwicht en komt daardoor vaker in een persoonlijke crisissituatie terecht. In Amsterdam komen deze mensen, ook wel bekend als ‘draaideur cliënten’, onder andere in beeld bij de Meldpunten Zorg en Woonoverlast. Deze meldpunten werken nauw samen met wijkagenten en wijk-GGD (sociaal psychiatrisch verpleegkundige van de GGD). ...

Bekijk dit project

Ontwikkelen van een model van voorsignalen van verward gedrag, voor de huisartsenpraktijken in de regio West Brabant Oost (Oosterhout, Dongen, Rijen, Geertruidenberg en Drimmelen)

Afgerond (maart 2018 - maart 2020)

Vanuit huidige initiatieven voor een sluitende aanpak omtrent verward gedrag in de regio West-Brabant-Oost kan geconcludeerd worden dat er in de lopende pilots een groep mensen bestaat die (voor)signalen vertonen die potentieel kunnen leiden tot verward gedrag. In de verschillende huisartsenpraktijken wordt dit onvoldoende herkend. Het niet tijdig opvangen van signalen van mensen met verward...

Bekijk dit project

Kwantitieve Monitor Verward Gedrag Deel II:pilot jaar 2018

Afgerond (februari 2018 - december 2018)

Op verzoek van ZonMw en het Schakelteam is bij wijze van eindrapportage een leerdocument opgesteld, waarin ervaringen en geleerde lessen worden beschreven. Het leerdocument bestaat uit twee delen: deel 1 betreft het ontsluiten van bestaande gegevensbronnen voor de Kwantitatieve Monitor personen met verward gedrag; deel 2 betreft de analyse van vrije tekstvelden uit meldingen over personen met...

Bekijk dit project

Inzet van ambulancezorg (B-urgentie) voor vervoer van personen met verward gedrag in de regio’s Gelderland Midden en Gelderland Zuid als veiligheidsmaatregelen en specialistische GGz-begeleiding niet nodig zijn.

Afgerond (januari 2018 - september 2020)

Ambulancezorg Gelderland Zuid stelt zich als doel om door middel van een juiste registratie en verwerking van ritgegevens inzicht te krijgen in de vervoersbewegingen voor personen met verward gedrag. Concrete doelstellingen: Aanpassing huidig ritformulier voor het verwerken van data specifiek gericht op personen met verward gedrag. De medewerker weet en voert op een correcte wijze...

Bekijk dit project

Pilotproject crisiskaart regio Gooi en Vechtstreek

Afgerond (maart 2018 - december 2019)

Het is van belang dat iedereen in de regio Gooi en Vechtstreek kwalitatief goede acute geestelijke gezondheidszorg kan krijgen en – waar mogelijk – meer zelfbeschikking heeft tijdens crisissituaties. Een ondersteunend instrument hierbij is de crisiskaart. Doel Het doel van het project is het starten van een pilot voor 12 maanden, waarbij de crisiskaart beschikbaar wordt gesteld aan mensen met...

Bekijk dit project

Netwerker inwoners, gemeente Bunnik

Afgerond (april 2017 - oktober 2019)

Complexe hulpvraag Sinds maart 2016 is in gemeente Bunnik gestart met het project ‘Netwerker inwoners’. Het project richt zich op de ontwikkeling van een aanpak voor inwoners met een complexe hulpvraag. Het gaat veelal om inwoners die zichzelf niet zullen melden bij het wijkteam en waarbij de zorgbehoefte ook niet binnen één regeling onder te brengen valt. Maatschappelijke partners Vaak zijn...

Bekijk dit project

Mental Health First Aid - Eerste hulp bij mensen met verward gedrag

Afgerond (mei 2017 - september 2018)

Doel Binnen het project 'Eerste hulp bij mensen met verward gedrag' worden burgers, vrijwilligers en professionals in de (semi) publieke sector in de regio Amsterdam getraind om eerste hulp te verlenen bij psychische problemen en verward gedrag. Trainingsprogramma ‘Mental Health First Aid’ De cursus die wordt ingezet, is het internationale evidence based programma ‘Mental Health First Aid’. Het...

Bekijk dit project

Crisiskaart Zuid Kennemerland en Amstelland-Meerlanden

Afgerond (mei 2017 - mei 2018)

Crisissituaties hebben vaak een grote impact op degene die de crisis doormaakt en hun naasten. Een crisis kan een traumatische ervaring worden als de cliënt niet adequaat opgevangen wordt. De Crisiskaart kan een crisis helpen voorkomen. Doel Daarom willen wij dit instrument breder onder de aandacht brengen in de regio Zuid-Kennemerland en Amstelland-Meerlanden, waar de methodiek van de...

Bekijk dit project

Crisiskaart Amsterdam

Afgerond (mei 2017 - mei 2018)

Crisissituaties hebben vaak een grote impact op degene die de crisis doormaakt en hun naasten. Een crisis kan een traumatische ervaring worden als de cliënt niet adequaat opgevangen wordt. Doel De Crisiskaart kan een crisis helpen voorkomen of ervoor zorgen dat de crisis minder heftig verloopt. Daarom willen wij dit instrument breder onder de aandacht brengen bij Amsterdammers. Werkwijze Wij...

Bekijk dit project

24/7 regionaal advies- en meldpunt voor personen met verward gedrag Oost-Veluwe

Afgerond (mei 2017 - maart 2018)

Doel In dit project is gezamenlijk met alle stakeholders en meerdere gemeenten 24/7 adequate bereikbaarheid en beschikbaarheid van ondersteuning voor personen met verward gedrag in Oost-Veluwe ontsloten. Zodat de hulp voor professionals, politie, cliënten, mantelzorgers, naastbetrokkenen en buurtbewoners eenvoudig en eenduidig vindbaar is. Werkwijze Het project is uitgewerkt in 2 fasen: Een...

Bekijk dit project

Verbinding, de nieuwe GGZ in de wijk

Afgerond (mei 2017 - mei 2018)

Meedoen in Meerburg Het project ‘Verbinding, de nieuwe GGZ in de wijk’ richt zich op buurtbewoners met een psychische kwetsbaarheid die niet op eigen kracht deel nemen aan de samenleving of het risico lopen uitgesloten te geraken. Meerdere mensen zijn gebaat bij een breder netwerk in de wijk, meer sociale activiteiten of dagstructuur. Doel De organisaties en burgerinitiatieven die actief zijn...

Bekijk dit project

Suïcidepreventie voor alle leeftijden: goede nazorg en toeleiding naar zorg door uitbreiding van het Suïcidepogingen Nazorgprogramma

Afgerond (mei 2017 - september 2019)

In Den Haag bestaat SuNa (Suïcidepogingen Nazorgprogramma) voor jongeren van 12 tot 27 jaar die na een suïcidepoging op de eerste hulp komen. Ongeveer tweederde van de mensen met een suïcidepoging is echter ouder dan 27 jaar. Suïcidepogingen gaan vrijwel altijd gepaard met groot psychisch leed, voor de persoon zelf, voor naastbetrokkenen, omstanders en instanties. Doel SuNa Het doel van SuNa is...

Bekijk dit project

Goed Georganiseerd Zelfstandig

Afgerond (mei 2017 - juni 2018)

In de afgelopen jaren is gebleken dat zorg in de wijk niet altijd de veiligheid kan bieden die de intramurale setting wel biedt. Het vermoeden bestaat dat zorgverleners niet of te laat signalen van cliënten in de wijk ontvangen wanneer zij terug dreigen te vallen in hun eerdere probleemgedrag. Om ambulantisering in de GGz succesvol toe te passen, is meer nodig dan alleen het verminderen van...

Bekijk dit project

Voorstel Zorg- en Veiligheidsteam Veiligheidshuis, voorstel in kader van bouwsteen 8

Afgerond (februari 2017 - februari 2018)

In een aantal gevallen veroorzaken personen met verward gedrag externe overlast en veiligheidsrisico’s. Deze mensen zijn vaak lokaal al langer bekend: zowel de zorgketen als de veiligheidsketen hebben al langdurig geprobeerd de situatie te verbeteren. Dat heeft echter niet geleid tot een structurele verbetering van de situatie.  Doel De ontwikkeling van een aanpak voor complexe casussen met een...

Bekijk dit project

Subsidieaanvraag uitvoering Plan van aanpak verwarde personen regio Groningen

Afgerond (maart 2017 - januari 2020)

Onder regie van de gemeente Groningen en de keten acute psychiatrie (onder leiding van Lentis), is een regionale aanpak voor verwarde personen ontwikkeld. Deze is gebaseerd op de landelijke  9 bouwstenen en is in 6 onderdelen samengevat: Preventie: vroegtijdig signaleren van problemen en voorkomen dat situaties escaleren.Meldpunt: (bestaande) meldpunten inventariseren en toerusten om de zorg...

Bekijk dit project

Pilot herstelondersteunend GGZ-netwerk

Afgerond (maart 2017 - maart 2018)

Doel Deze pilot realiseert een sterk herstelondersteunend GGZ-netwerk in de wijk De Wijert (gemeente Groningen). Samenwerking Menzis, Lentis, VNN, WIJ-team (sociaal wijkteam), UCP, Herstelgroep Nederland en de Gemeente Groningen werken samen aan het verbeteren van zorg en ondersteuning aan mensen met een ernstig psychiatrische aandoening (EPA). Bijzondere aandacht gaat uit naar de...

Bekijk dit project

Vroegtijdige signalering door apothekers van het niet ophalen van medicatie voor mensen met een ernstige psychiatrische aandoening: een systeem om verward gedrag te voorkomen.

Afgerond (mei 2017 - mei 2018)

Een persoon met een ernstige psychiatrische aandoening (EPA) die goed is ingesteld op zijn medicatie kan participeren in de maatschappij en een acceptabele kwaliteit van leven ervaren. Wanneer een persoon met een EPA zijn medicatie niet inneemt, neemt het risico op een crisis met alle gevolgen die daaraan zijn verbonden echter flink toe. Naar schatting is 55% van de patiënten met een psychotische...

Bekijk dit project

Triage en introductie vervoersalternatieven

Afgerond (april 2017 - augustus 2019)

De politie heeft aangegeven te willen stoppen met het vervoer van mensen met verward gedrag indien er geen sprake is van een strafbaar feit. Daarom isde regio Utrecht per 1 mei 2017 gestart met een aangepaste vorm van vervoer van mensen met verward gedrag. Het vervoersalternatief is ontwikkeld door: Gemeenten in Midden-West Utrecht Politie Altrecht RAVU GGZ Vervoersdienst Zilveren Kruis ...

Bekijk dit project

Samenwerken in het Veiligheidshuis: triage en toeleiding bij personen met verward gedrag.

Afgerond (maart 2017 - juni 2018)

We hebben gezien dat niet altijd snel en adequaat wordt gereageerd als mensen met verward gedrag bij de politie in beeld komen. Deze zogenaamde E33-meldingen worden nu hoofdzakelijk als registratie voor politie-inzet gebruikt. Doel In dit project toetsen we álle E33-meldingen: Wat is er aan de hand? Gaat het om een nieuwe casus of is de persoon bij een van de ketenpartners bekend? En als de...

Bekijk dit project

Pilot verbeteren triage - eerste interventie - toeleiding na vervolgzorg vanuit huisartsen/Aanpak personen met verward gedrag

Afgerond (mei 2017 - augustus 2018)

Deze pilot wordt uitgevoerd binnen de ANW-uren (avond-, nacht- en weekenduren) door de Doktersdienst Groningen (DDG) en Lentis (GGz). De pilot is onderdeel van de brede provinciale aanpak personen met verward gedrag in de provincie Groningen. Doel De focus is het verbeteren van de triage bij verward gedrag en het verkrijgen van inzicht in vragen van artsen om risico’s in te schatten en effectief...

Bekijk dit project

Pilot werkwijze personen met verward gedrag die (potentieel) gewelddadig/gevaarlijk zijn in Amsterdam

Afgerond (mei 2017 - maart 2020)

In Amsterdam wordt onderscheid gemaakt tussen personen met verward gedrag die mogelijk gewelddadig/gevaarlijk of verdachte zijn en een grote groep niet gevaarlijke mensen met psychosociale/cognitieve/psychiatrische problematiek. Doel Deze pilot richt zich op een werkwijze voor de groep personen met psychiatrische problematiek die in beeld komt vanwege verward gedrag en die een gevaar voor de...

Bekijk dit project

Pilot ‘Stevige Structurele Begeleiding’

Afgerond (mei 2017 - mei 2019)

Een relatief kleine groep mensen blijkt voor erg veel politiemeldingen over ‘verward gedrag’ te zorgen. Ze hebben meestal een psychische stoornis (of meerdere), vaak in combinatie met middelenmisbruik en gedrag dat storend, bedreigend of gevaarlijk is voor henzelf of anderen. Professionals van politie en hulpinstanties hebben (zeer) vaak met hen te maken zonder dat er structurele zorg op gang...

Bekijk dit project

Amsterdamse aanpak Personen met Verward Gedrag 2016 - 2018

Afgerond (juni 2017 - april 2020)

Binnen de Amsterdamse aanpak Personen met Verward Gedrag wordt gewerkt met een actielijst, opgehaald bij de samenwerkende partijen, met als eerste prioriteit de onderwerpen die spelen op het snijvlak van zorg en veiligheid. Doel Het inrichten van een overkoepelende programmastructuur voor de Amsterdamse aanpak Personen met Verward Gedrag om afstemming tussen de vele projecten en initiatieven in...

Bekijk dit project

Coördinatie pilotimplementatie Triagewijzer ggz GGZ Nederland neemt coördinatie op zich van de pilot Triagewijzer ggz bij crisisdiensten ggz.

Afgerond (mei 2017 - februari 2018)

De deelnemende crisisdiensten implementeren de triagewijzer in hun locaties, registreren gegevens volgens afgesproken protocol en werken mee aan monitoring en evaluatie. Om deze hoofddoelstelling te bereiken heeft ZonMw subsidie beschikbaar gesteld voor 3 deelprojecten. Het project Coördinatie pilotimplementatie triagewijzer ggz is er één van. Doel GGZ Nederland neemt de coördinatie op zich van...

Bekijk dit project

Opvang van verwarde mensen onder invloed van alcohol en drugs in Arnhem

Afgerond (juli 2017 - mei 2019)

Waarom krijgt een schreeuwend verward iemand die een bloedneus valt onder invloed van alcohol en/of drugs direct spoedeisende medische hulp, en wordt eenzelfde verwarde persoon die niet op zijn gezicht valt in een politiecel opgesloten? Samenwerking in Arnhem In Arnhem starten gemeente, politie en ziekenhuis Rijnstate, samen met ervaringsdeskundigen en ketenpartners, een project om de opvang van...

Bekijk dit project

Plan van Aanpak: Lokale aanpak verward gedrag alcoholverslaafde Somalische en Oost Afrikaanse mannen, Amsterdam

Afgerond (mei 2017 - mei 2018)

Al sinds jaren verzamelt zich dagelijks een groep van 40 tot 50 alcoholverslaafde grotendeels Somalische mannen in het Amsterdamse Oosterpark. De hulpverlening weet ook met repressieve maatregelen zoals een alcoholverbod geen grip te krijgen op deze groep. De Somalische mannen staan te boek als hulpvermijdend, waarbij hun verslavingsgedrag vaak is ingebed in psychiatrische problematiek, zoals...

Bekijk dit project

Ketenbreed meld en adviespunt "personen met verward gedrag" regio Gelderland Midden

Afgerond (april 2017 - april 2018)

Doel Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM) onderzoekt samen met haar belangrijkste ketenpartners (GGz en HAP) de haalbaarheid tot het ontwikkelen van een ketenbreed meld- en adviespunt voor personen met verward gedrag in de urgente situatie (24/7). Werkwijze Het meldpunt is verantwoordelijk voor het verzamelen van informatie rondom de persoon met verward gedrag met als doel...

Bekijk dit project

In de War

Afgerond (mei 2017 - januari 2018)

Het aantal meldingen van personen met verward gedrag is in Noord-Nederland afgelopen jaar toegenomen met 9% naar 10.335 meldingen. Partijen in de regio zien samen met het Zorg Innovatie Forum (ZIF) de toegevoegde waarde van samenwerking in een sluitende aanpak. Niet alleen vanaf de melding, maar ook in vroeg-signalering en preventie van overlast en incidenten. Daarbij staat inbreng van mensen met...

Bekijk dit project

Hoog Beveiligde Zorg en sluitende keten voor de zorg rondom personen met verward gedrag in de regio Tilburg

Afgerond (mei 2017 - februari 2019)

Doel Om escalaties te voorkomen en afschaling versneld mogelijk te maken, gaan we kennis en expertise uit het forensische zorg domein overbrengen op reguliere (zorg) aanbieders. Daarnaast gaan we op basis van de zwaarste casuïstiek de keten sluiten door knelpunten op het snijvlak van het justitiedomein, wet langdurige zorg (WLZ) en zorgverzekeringswet (ZVW) te verkennen en te vertalen naar...

Bekijk dit project

Stuurkracht - Projectinitiatief rond vervoer voor mensen met verward gedrag in de Verdiepingsregio Oost

Afgerond (mei 2017 - december 2018)

In dit project gaan initiatiefnemers Zorgbelang Gelderland, de GGZVervoersdienst, MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid en de Verdiepingsregio Oost samenwerken om met andere ketenpartijen (GGz-instellingen, verzekeraars, ambulance- en crisisdiensten) meer passend vervoer voor mensen met verward gedrag te kunnen gaan bieden. Doel Inzicht te geven in de succes- en faalfactoren van de inzet...

Bekijk dit project

Vroegsignalering Frontlijnwerkers. “Herkennen en omgaan met verward gedrag frontlijnwerkers”

Afgerond (mei 2017 - mei 2018)

De groep mensen met verward gedrag is divers en kan op meerdere leefgebieden problemen ervaren. Hoe eerder signalen van verward gedrag worden herkend, hoe beter. Dan kunnen mensen eerder naar de juiste hulp toe geleid worden en kan erger misschien worden voorkomen. Rol in vroegsignalering Frontlijnmedewerkers, zoals medewerkers van sociale wijkteams, baliemedewerkers en toezichthouders komen...

Bekijk dit project

Van je familie moet je het hebben. Het Toe- en Terugleiding initiatief.

Afgerond (mei 2017 - november 2019)

Waar geen wil is, zoeken we een weg. Samen met de familie.   Mensen die dringend psychiatrische zorg nodig hebben, kunnen dat vaak zelf niet beseffen. Ze wijzen dan elke behandeling af. Het zijn ‘Zorgmijders’. Doel Toeleiding en Terugleiding (T&T) zoekt samenwerking met familieleden (of partners) van die zorgmijders. Familieleden krijgen ondersteuning bij het toe- of terugleiden van de patiënt...

Bekijk dit project

Training en Begeleiding Vrijwilligers om verward gedrag te signaleren en mee om te gaan.

Afgerond (mei 2017 - februari 2019)

In de gemeente Heerde zijn veel vrijwilligers actief op allerlei gebieden zoals sport, cultuur of welzijn. Het is mooi dat zoveel mensen zich inzetten voor de gemeenschap, maar het is niet altijd gemakkelijk. Vrijwilligers kunnen geregeld te maken krijgen met verward gedrag. Voorbeelden van oorzaken van verward gedrag De oorzaken van het verwarde gedrag waar de vrijwilligers mee te maken krijgen...

Bekijk dit project

Sluitende Friese aanpak personen met verward gedrag

Afgerond (mei 2017 - maart 2018)

In Friesland wordt gewerkt aan een sluitende aanpak voor mensen met verward gedrag. Met een groot aantal ketenpartners (o.a. Veiligheidshuis, GGz, politie, zorgverzekeraars, zorgaanbieders, gemeenten en cliëntorganisaties). Doel In dit project wordt een projectgroep samengesteld en inzichtelijk gemaakt welke bouwstenen al wel en welke nog niet zijn gerealiseerd. Met behulp van deze informatie...

Bekijk dit project

Sluitende aanpak voor personen met verward gedrag in regio IJsselland

Afgerond (mei 2017 - februari 2019)

Gemeenten in regio IJsselland werken samen met instellingen als GGD IJsselland, het Sociale Wijkteam, hulpdiensten en diverse zorgaanbieders (o.a. Dimence, Tactus, RIBW, MEE en het Leger des Heils) aan het verbreden en versterken van bestaande afspraken en werkwijzen rondom verward gedrag. Doel Om tot een regionale sluitende integrale aanpak te komen, stellen wij via dit project een...

Bekijk dit project

Project Regionaal informatie- en coördinatiepunt aanpak personen met verward gedrag én gevaarsrisico in Midden-Nederland

Afgerond (september 2017 - maart 2018)

Voor de doelgroep ‘personen met verward gedrag én gevaarsrisico’ waar naast GGz-instellingen en gemeenten in veel gevallen ook OM, politie, Reclassering en NIFP bij betrokken zijn, ontbreekt een samenhangende aanpak/coördinatie. Doel In dit project wordt een projectleider aangesteld om een regionaal informatie- en coördinatiepunt voor Midden-Nederland te realiseren. Werkwijze De...

Bekijk dit project

Samenwerken in het Veiligheidshuis: Proactieve inzet van voorwaardelijke machtiging om crises, escalaties en recidieven te voorkomen.

Afgerond (maart 2017 - juni 2018)

In wet BOPZ bestaat de mogelijkheid om een patiënt niet op te nemen, maar afspraken te maken. Zolang deze afspraken nagekomen worden, wordt de patiënt niet opgenomen. Door deze persoonsgerichte aanpak komt de patiënt meer centraal te staan dan bij een opname. Doel: crises, escalaties en recidieven voorkomen Deze mogelijkheid, de zogenaamde Voorwaardelijke machtiging, willen we vroeger gaan...

Bekijk dit project

Samenwerken in het Veiligheidshuis: een herstelgerichte aanpak voor personen met verward gedrag.

Afgerond (maart 2017 - juni 2018)

Als iemand verward is of afwijkend gedrag vertoont, heb je vaak te maken met veel variabelen. Om mensen met verward gedrag passende ondersteuning en zorg te bieden, is een persoons- en resultaatgerichte samenwerking nodig. In het Veiligheidshuis werken gemeenten, openbaar ministerie, politie, reclassering en geestelijke gezondheidszorg samen. Het samenwerkingsverband richt zich op mensen met...

Bekijk dit project

De Verbinding

Afgerond (mei 2017 - mei 2018)

De gemeenten in de Kop van Noord-Holland (Den Helder, Texel, Hollands Kroon, Schagen) zijn op 17 mei 2017 met relevante partners een project gestart om de sluitende aanpak rondom personen met verward gedrag te versterken. Doel Het doel van het project ‘De Verbinding’ is tweeledig: Het deelproject ‘Naar de voorkant’ is gericht op het versterken van preventie, steunstructuur en vroegsignalering...

Bekijk dit project

Eerste Hulp Bij Personen Met Verward Gedrag

Afgerond (maart 2017 - februari 2020)

De Kempengemeenten (bestaande uit Best, Veldhoven, Bladel, Eersel, Waalre, Reusel-De Mierden, Oirschot en Bergeijk) zijn 1 maart 2017 met een project gestart gericht op het bieden van eerste hulp bij personen met verward gedrag. Doel Tijdens het project worden professionals (bijvoorbeeld ambtenaren, politie en medewerkers van zorginstellingen) én burgers getraind in 'Mental Health First Aid'...

Bekijk dit project

Ontwikkeling, coördinatie en afstemming lokale aanpak personen met verward gedrag

Afgerond (februari 2017 - juli 2019)

De aanpak van personen met verward gedrag gebeurt door een netwerk aan relaties en potentiële hulpverleners rondom een persoon met verward gedrag. Een netwerk dat bestaat uit mensen uit de directe omgeving (familie, vrienden, buren, collega’s etc.) van die persoon en een pool van professionele hulpverleners. Doel Samen met al die partijen, inclusief de persoon met verward gedrag zelf, wordt een...

Bekijk dit project

Verward, en dan? Onderzoek naar een time-out functie in Eindhoven. Een initiatief van de gemeente Eindhoven, Neos, GGZ Eindhoven, Springplank040 en het Leger des Heils.

Afgerond (mei 2017 - april 2018)

‘Verward, en dan?’ Diverse partijen in de Eindhoven hebben ideeën over een time-out functie. De diversiteit in de doelgroep en verschillende belangen maken het lastig om één lijn en visie door te voeren. Doel In dit project start Eindhoven met een onderzoek naar een time-out functie. Dit is een gezamenlijk initiatief van de gemeente Eindhoven, Neos, GGZ Eindhoven, Springplank040 en het Leger...

Bekijk dit project

Crisiskaart regio Rotterdam Rijnmond

Afgerond (maart 2017 - februari 2018)

De afdeling Basisberaad van Zorgbelang Zuid-Holland staat voor collectieve belangenbehartiging & versterking van de positie van de individuele cliënt. Zij maakt in de regio crisiskaarten op. Dit gebeurt door ervaringsdeskundige crisiskaartconsulenten. Door de crisiskaart wordt de directe betrokkenheid & eigen regie van de cliënt met betrekking tot zijn eigen situatie versterkt (bouwsteen 1). Zo is...

Bekijk dit project

Doorontwikkeling Aanpak Verwarde Personen gemeente Molenwaard

Afgerond (maart 2017 - april 2018)

Het vraagstuk van verwarde personen is van alle tijden. Verschillende recente incidenten hebben ons geleerd dat een effectieve aanpak vraagt om maatwerk. Juist die casuïstiek waarin sprake is van veiligheidsrisico’s vraagt om intensieve samenwerking tussen ketenpartners uit het zorgveld, het bestuurlijke domein en het justitiële domein. Doel Om deze veiligheidsrisico’s proactief te beheersen,...

Bekijk dit project

Humanitas Maatjesproject verwarde personen

Afgerond (maart 2017 - maart 2018)

Doel Humanitas Maastricht-Heuvelland zet zich in om eenzaamheid te doorbreken en (sociale)participatie te bevorderen van mensen die door hun psychische kwetsbaarheid weinig tot geen sociale contacten hebben. Dit wordt gedaan in de vorm van een maatjesproject. Maatjesproject Het contact tussen de deelnemer en vrijwilliger is het belangrijkste aandachtspunt. De vrijwilliger vormt een steun door...

Bekijk dit project

Project Haagse SPOED

Afgerond (mei 2017 - januari 2018)

In Den Haag bestaat vanuit het algemeen ziekenhuis Haaglanden Medisch Centrum (HMC) en de GGz-instelling Parnassia Groep al langere tijd de wens om nauwer met elkaar samen te werken op het gebied van spoedeisende zorg voor zowel lichamelijke als psychiatrische klachten. Doel Het doel van het Project Haagse SPOED is om ervaring op te doen met een gecombineerde somatische en psychiatrische...

Bekijk dit project

Pilot Triage en passend vervoer

Afgerond (maart 2017 - oktober 2019)

Het is belangrijk dat verwarde personen snel, deskundig, veilig en met de juiste middelen worden vervoerd naar een psychiatrisch ziekenhuis. Dit is beter voor de patiënt en ontlast de politie. Doel Hiervoor is deskundig ambulancepersoneel, een voor het doel geschikt vervoersmiddel en gewaarborgde veiligheid nodig. Om in deze behoefte te voorzien wordt er gestart met de Pilot Triage en passend...

Bekijk dit project

Project Crisiskaart Zeeland

Afgerond (maart 2017 - maart 2018)

'Ik worstel en blijf boven' Stichting HerstelTalent heeft 6 crisiskaartconsulenten die de crisiskaart gaan uitrollen over Zeeland! Dit doen we vanuit de 2 zelfregiecentra (gemeente Middelburg en gemeente Veere). Deze centra bieden mogelijkheden tot onder andere ontmoeting en steun van mensen met psychische kwetsbaarheid. Ook komen we graag naar andere plaatsen waar potentiele kaarthouders komen. ...

Bekijk dit project

Plan van Aanpak CBK provincie Groningen

Afgerond (januari 2017 - februari 2018)

Doel Partners van de keten acute psychiatrie en de Groninger gemeenten gaan de opvang voor personen met verward gedrag in crisissituaties verbeteren. Werkwijze Per 3 april 2017 gaat de Crisisbeoordelingslocatie (CBL) van start bij Lentis in Groningen. De bezetting bestaat uit medewerkers van de 24-uurs crisisdienst van Lentis. Mensen met verward gedrag in een crisissituatie kunnen na...

Bekijk dit project

pilot Vroegsignalering Groningen

Afgerond (februari 2017 - maart 2018)

Sinds maart 2016 is een medewerker vanuit het Fact-team van Lentis 4 uur per week aanwezig op het politiebureau. De eerste ervaringen bij de politie en Lentis zijn zeer positief. Mensen zijn eerder in beeld, er wordt eerder actie ondernomen en in de benadering door de politie wordt beter rekening gehouden met de psychiatrische problematiek. Doel Gezien de positieve ervaringen is de behoefte dit...

Bekijk dit project

Een sluitende aanpak en Samenwerkingsconvenant voor de zorg voor en opvang van personen met verward gedrag in de regio Hollands Midden.

Afgerond (maart 2017 - november 2017)

De gemeente Oegstgeest heeft een stimuleringssubsidie aangevraagd voor het opstellen van een integraal plan van aanpak en samenwerkingsconvenant voor de zorg opvang van personen met verward gedrag in de regio Hollands Midden. Doel Het doel van het project waarvoor subsidie is toegekend is: komen tot een gedragen, samenhangend plan van aanpak voor realisatie van de ambitie rond de aanpak van...

Bekijk dit project

Crisiskaart Noord- en Midden Limburg

Afgerond (maart 2017 - december 2018)

Voortbouwend op het urgentiebesef van partijen in de regio Noord- en Midden Limburg rondom de noodzaak van een betere preventie en zorg voor verwarde personen, denken we de crisiskaart nu een stevige doorstart te kunnen geven vanuit onze Zelfregiecentra in Venlo en Weert (en wellicht vanuit het Zelfregiecentrum in Venray dat in voorbereiding is). Doel In de regio Noord- en Midden Limburg willen...

Bekijk dit project

De Quick Responder

Afgerond (februari 2017 - juni 2018)

Vaak is de politie veel tijd kwijt alvorens een cliënt met verward gedrag kan worden overgedragen aan de juiste hulpverlening. Daarnaast blijken niet alle meldingen omtrent verward gedrag te gaan om een psychiatrisch probleem. Doel Handvatten krijgen om in een vroeg stadium een inschatting te kunnen maken wat nodig is bij meldingen van personen met (mogelijk) verward gedrag.

Bekijk dit project

Een webbased applicatie voor het beoordelen en taxeren van (acute) veiligheidsrisico’s en zorgbehoefte bij mensen met verward gedrag en hun omgeving in regio Utrecht

Afgerond (maart 2017 - maart 2018)

De Waag, centrum voor ambulante forensische ggz, ontwikkelt in samenwerking met ketenpartners in de regio Utrecht, een app voor mensen met verward gedrag. Voor het ontwikkelen van deze app is een subsidie verleend door ZonMw. Joan van Horn, één van de ontwikkelaars, legt uit dat  de app nodig is omdat er steeds meer aandacht is voor mensen met verward gedrag die verstoken blijven van passende...

Bekijk dit project

Projectleider verdiepingsregio Oost-Nederland sluitende aanpak personen met verward gedrag

Afgerond (januari 2017 - februari 2020)

Het doel van de regio Oost-Nederland is om tot een sluitende aanpak van de ondersteuning en zorg door alle gemeenten in deze regio voor verwarde en overlast gevende personen te komen. Eind 2016/begin 2017 hebben hard we aan dit doel gewerkt. Beeld van de te zetten stappen Wij concluderen na deze termijn hetzelfde als het landelijk aanjaagteam: we hebben het onderwerp en de urgentie op de agenda...

Bekijk dit project

Regionaal Forensisch Psychiatrisch Netwerk Oost Nederland

Afgerond (maart 2017 - mei 2019)

Het Regionaal Forensisch Psychiatrisch Netwerk Oost Nederland (RFPN) bestaat sinds 2013, gemiddeld worden 100 cliënten per jaar behandeld. De doelgroep voor het RFPN wordt gevormd door mensen met een ernstige psychiatrische of psychische handicap, vaak in combinatie met psychosociale problematiek, die in aanraking zijn gekomen met de strafketen, of waarvan verwacht wordt dat ze daarmee in...

Bekijk dit project

Regionaal plan van aanpak project 'personen met verward gedrag'Flevoland

Afgerond (maart 2017 - maart 2018)

In Flevoland is de afgelopen periode veel geïnvesteerd om samen met de partners en cliëntvertegenwoordigers te komen tot plan van aanpak.  Doel Met onze aanpak willen we bereiken dat er minder meldingen komen en dat mensen niet bij de politie terecht komen, maar met passend vervoer en bij de juiste ondersteuning. Sluitende keten In het plan van aanpak project ‘personen met verward gedrag...

Bekijk dit project

Sluitende aanpak mensen met verward gedrag - Samenwerking in de regio Zeeland

Afgerond (maart 2017 - maart 2018)

In 2016 hebben enkele Zeeuwse gemeenten acties ondernomen om op lokaal niveau afspraken te maken rondom personen met verward gedrag. De meeste gemeenten hebben dit nog niet omgezet in beleid. Overheden in Zeeland hebben (nog) niet scherp in beeld welke personen kunnen worden aangeduid als ‘personen met verward gedrag’. Ook is niet exact bekend hoe groot het aantal is. Doel Daarom slaan...

Bekijk dit project

Stimuleren ontwikkeling van een lokale aanpak op mensen met verward gedrag.

Afgerond (maart 2017 - oktober 2018)

De regio Twente is actief in de aanpak van overlast door mensen met verward gedrag. Sinds 2014 hebben de Twentse bestuurders dit thema geprioriteerd. Samen werken aan oplossingen Een brede expertgroep van professionals, maar ook ervaringsdeskundigen, werkt aan oplossingsrichtingen. '10 in Twente' beoogt de regie in informatie-uitwisseling te verbeteren in de persoonsgerichte aanpak van de...

Bekijk dit project

Bijspringen en versterken in de wijk Bankras/Kostverloren in Amstelveen

Afgerond (januari 2017 - november 2017)

Wij voelen de urgentie om tot een nieuwe aanpak van verward gedrag te komen. Doel In stapjes verbeteren we de kwaliteit van leven van bewoners met verward gedrag, terwijl de buurt beter op hen ingespeeld raakt. Dit leerproces resulteert in een aanpak voor heel Amstelveen. We verdiepen de samenwerking met cliënten, hun naasten en hun buurt. Persoonlijk plan Dit doen we door in 2 buurten...

Bekijk dit project

Aanvraag Uitvoering Leerkring Sluitende aanpak Personen met Verward gedrag

Afgerond (maart 2017 - december 2018)

Doel Ons project richt zich op het verbeteren van de domein overstijgende samenwerking voor mensen met verward gedrag door alle betrokken partijen. Leerkringen Om dit doel te bereiken gaan we leerkringen met professionals en ervaringsdeskundigen uitvoeren op basis van concrete casuïstiek. Hieruit willen we verbeterpunten destilleren, waardoor we beter in staat zijn om: de burger en diens...

Bekijk dit project

Aanstellen projectmanager voor planontwikkeling sluitende aanpak medisch geïndiceerd vervoer voor mensen met verward gedrag door de Regionale Ambulance Voorziening Ambulance Amsterdam (RAVAA)

Afgerond (januari 2017 - mei 2018)

In 2014 is Ambulance Amsterdam gestart met een pilotproject Psycholance. Inmiddels rijdt de Pschycholance ruim 2 jaar en wordt deze door betrokkenen als waardevol bestempeld. Ontwikkelpunten Er zijn echter nog wel ontwikkelpunten die ter verbetering doorgevoerd kunnen worden, zoals: de realisatie van het 24/7 beschikbaar zijn van de Psycholance voor acute meldingenhet beter inrichten van het...

Bekijk dit project

Kwalitatief goede ambulancezorg bij patiënten met verward gedrag.

Afgerond (maart 2017 - december 2017)

De Regionale Ambulancevoorziening (RAV) Gooi en Vechtstreek is een ambulancedienst die verantwoordelijk is voor ambulancezorg in de regio Gooi en Vechtstreek. Om onze hulp aan patiënten met verward gedrag te verbeteren, organiseren we een trainingsdag voor ambulance hulpverleners. De training richt zich met name op de acute zorg aan psychiatrische patiënten en patiënten met een taalbarrière. ...

Bekijk dit project

Ontwikkelen van een lokale aanpak voor verwarde mensen in de avond- nacht- en weekenduren voor de regio West Brabant Oost (Oosterhout, Dongen, Rijen, Geertruidenberg en Drimmelen)

Afgerond (februari 2017 - januari 2019)

Voor de huisartsen is er sprake van onduidelijkheid in de triage voor verwarde personen door de crisisdienst en blijft er een groep een beroep doen op de huisarts in de avond-, nacht en weekenduren (ANW-uren) zonder dat er adequate hulp geboden kan worden. Behoefte aan methode voor indicatie Daarnaast blijkt uit onderzoek in de regio dat er behoefte is aan een duidelijke methode voor een...

Bekijk dit project

Aanpak wijkgerichte participatie mensen met GGZ problematiek

Afgerond (maart 2017 - juni 2018)

Doel Het creëren van een preventieve voorziening voor mensen met een GGz problematiek waar geen indicatie voor nodig is. Wijk community Dat doen wij door het vormen van een wijk community: een fijnmazig op inclusie gericht netwerk van sleutelfiguren, ervaringsdeskundigen, vrijwilligers en professionals en onderling verbonden plekken en activiteiten. Met het ontwikkelen van deze aanpak willen...

Bekijk dit project

Telefonische Meldkamer Triage Gelderland-Midden aangaande Personen met Verward Gedrag

Afgerond (maart 2017 - augustus 2018)

Een goede (telefonische) triage is een belangrijk fundament voor een sluitende aanpak van de problematiek rondom personen met verward gedrag. Het is een noodzakelijke voorwaarde om te komen tot passend vervoer en passende zorg. Doel In dit project worden de betreffende werkprocessen op elkaar afgestemd en geoptimaliseerd, zodat de juiste vervolgacties worden ingezet en wordt voorkomen dat een...

Bekijk dit project

Lvb en nah in het vizier hoe mee nl haar regio’s kan ondersteunen bij uitvoeren van het project: “het herkennen van nah en lvb bij personen met verward gedrag”

Afgerond (februari 2017 - januari 2018)

Voor mensen met een Licht Verstandelijke Beperking (LVB) en Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) bestaat geen ‘database’ welke de psychiater van dienst in kan zien. In sommige gevallen is een diagnose LVB nooit gesteld. Toch kan het zijn dat deze mensen in contact komen met politie/justitie/GGz, bijvoorbeeld omdat zij worden aangemerkt als mensen met verward gedrag. Met dit project willen wij zorgen...

Bekijk dit project

Sluitende aanpak burgers met een psychische kwetsbaarheid in Gelderland-Zuid

Afgerond (maart 2017 - augustus 2020)

In Gelderland-Zuid loopt sinds augustus 2015 een project dat voorbereidingen treft voor een sluitende aanpak. De uitvoeringsfase van het plan van aanpak, (mede) door ZonMw gefinancierd, loopt van 6 maart 2017 tot 5 maart 2019. Doel Centraal in deze aanpak staat het vermogen van de mens om op eigen kracht weer verder te komen. Het versterken van dit eigen vermogen vraagt om een goed sluitend...

Bekijk dit project

Sluitende aanpak personen met verward gedrag in de regio Oost Veluwe

Afgerond (februari 2017 - mei 2019)

Aan de gemeenten van Oost-Veluwe is subsidie beschikbaar gesteld om een procesregisseur aan te stellen. Doel Deze procesregisseur heeft de opdracht binnen alle gemeenten van Oost-Veluwe te komen tot een sluitende aanpak voor personen met verward gedrag. Samenwerking Er wordt afstemming gezocht met de partijen die betrokken zijn bij de Transformatieagenda Maatschappelijke Opvang en Beschermd...

Bekijk dit project

Verward, en dan...? Sluitende aanpak in Oost-Brabant voor mensen met verward gedrag en hun omgeving

Afgerond (februari 2017 - juli 2019)

'Het lef hebben om over elkaars muur te klimmen en het samen als zorg en veiligheid op te lossen ten dienste van de burger'. Dat is de insteek om te komen tot één humane, sluitende en persoonsgerichte aanpak in Oost-Brabant voor mensen met verward gedrag en hun omgeving. Samenwerking Hierin werken veel partijen intensief samen, onder andere: 40 gemeenten Politie Openbaar Ministerie ...

Bekijk dit project

Plan van Aanpak Crisiskaart regio Tilburg

Afgerond (maart 2017 - maart 2018)

De gemeente Tilburg heeft samen met een aantal maatschappelijke organisaties het initiatief genomen om de crisiskaart in te zetten voor mensen met verward gedrag: een brede maar kleine groep mensen die voor henzelf en anderen veel overlast veroorzaakt. Crisiskaart De crisiskaart is een middel dat mensen kan helpen die regelmatig, soms of continue verward zijn of die dreigen verward te raken. De...

Bekijk dit project
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website