Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De doelstelling van deze VIMP was het vergroten van het besef bij zorgverleners dat preconceptiezorg verbeterd moet worden, door in vier regio’s (Gorinchem, Tiel, Roosendaal en Zwolle) in kaart te brengen wat de ervaren knelpunten zijn bij het uitvoeren van preconceptiezorg, en het bespreken van mogelijke oplossingen binnen iedere regio.

 

Er zijn vier werkconferenties georganiseerd met zorgverleners uit de regio’s. Het doel van de werkconferenties was tweeledig. Allereerst om zorgverleners na te scholen en te informeren op het gebied van preconceptiezorg. Ten tweede om input te krijgen vanuit het zorgverlenersperspectief om een lokaal verbetertraject in te zetten om het bereik van preconceptiezorg in de regio te verbeteren.

 

Onder de deelnemers van de werkconferenties zijn vragenlijsten afgenomen die inzicht bieden in hun ervaringen, opvattingen en handelingsperspectief over preconceptiezorg. Daarnaast is door middel van focusgroepen inzichtelijk gemaakt welke knelpunten en oplossingsrichtingen er in iedere regio bestaan met betrekking tot de huidige preconceptiezorg aanpak. In iedere deelnemende regio is een werkgroep gestart om de lokale verbeteraanpak verder uit te werken en te implementeren.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Belangrijkste bevindingen

- Het organiseren van lokale werkconferenties om preconceptiezorg beter op de kaart te zetten blijkt een laagdrempelige goede methode om zorgverleners te enthousiasmeren.

- In vier regio’s is een werkconferentie preconceptiezorg georganiseerd: Gorinchem, Tiel, Roosendaal en Zwolle.

- De werkconferenties werden goed bezocht door verschillende disciplines, waarbij de grootste groep gevormd werd door verloskundigen (55%), (bekken)fysiotherapeuten (10%), kraamverzorgenden (6%) en diëtisten (6%).

- De werkconferenties bestonden uit drie lezingen en twee workshoprondes waarin knelpunten en verbeterpunten voor de lokale preconceptiezorg aanpak zijn geïdentificeerd. Tevens is er aandacht besteed aan de implementatie van de Preconceptie Indicatie Lijst (PIL).

- De werkconferenties werden goed gewaardeerd met een gemiddeld rapportcijfer van 8.2.

- De meerderheid van de deelnemende zorgverleners (63.4%) geeft wel eens preconceptioneel advies. Verloskundigen geven significant vaker (81.5%) preconceptioneel advies in vergelijking tot zorgverleners van andere disciplines (43.1%), p<0.001.

- Volgens de deelnemende zorgverleners zijn met name verloskundigen (96.7%), gevolgd door huisartsen (93.5%), gynaecologen (74.8%), de apotheek (61.0%) en het consultatiebureau (53.7%) verantwoordelijk voor het geven van preconceptioneel advies.

- De meerderheid van de zorgverleners onderschrijft het belang van een goede zwangerschapsvoorbereiding (98%) en is van mening dat preconceptieconsulten leiden tot een betere leefstijl en gezondheid vóór de zwangerschap (91%). Driekwart vind het leuk om preconceptionele adviezen te geven (75%) en meer dan de helft (59%) voelt zich ook bekwaam om voorlichting en advies te geven.

- Barrières voor het geven van preconceptioneel advies zijn o.a. het lastig vinden om te beginnen over een mogelijke kinderwens (23%), voldoende tijd hebben om preconceptionele adviezen te geven (29%), maar met name dat preconceptiezorg in de regio niet goed op de kaart staat (69%).

- In iedere regio is na afloop van de werkconferentie een opstart gemaakt van een werkgroep ten behoeve van het opstellen van een verbeterplan en lokale afspraken.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

ACHTERGROND

In het door ZonMw gefinancierde APROPOS project (projectnummer 50-52000-98-132) hebben wij een methode ontwikkeld voor het lokaal verbeteren van preconceptiezorg (PCZ), welke gericht is op het vergroten van het bereik en resultaat van preconceptioneel gezondheidsadvies. De vernieuwing zit met name in het organiseren van PCZ aan de hand van lokaal ervaren behoeftes, knelpunten en mogelijkheden. De meerwaarde van de aanpak is dat deze in de pilotregio Zeist effectief is gebleken in 1) het verbeteren van ongezonde leefstijlgewoontes in de periode vóór de zwangerschap, zoals roken, alcoholconsumptie, foliumzuurgebruik en voeding en 2) verbeteren van gezondheidsinformatie zoeken door vrouwen.

 

DOELSTELLING

De resultaten van het project willen wij verder implementeren in de regio van het Geboortezorg Consortium Midden Nederland (GCMN). Met deze VIMP willen we een start maken met het implementeren van de lokale PCZ-verbeteraanpak in 10 verloskundige samenwerkingsverbanden (VSV's). Wij richten ons op het creëren van draagvlak voor PCZ en een ‘sense of urgency’ voor verbeteren van uitvoering van PCZ door in ieder VSV te inventariseren welke knelpunten en oplossingen de betrokken zorgverleners zien.

 

METHODE

Het GCMN zal als platform ingezet worden om de preconceptiezorg-aanpak verder te implementeren. Vergelijkbaar met de APROPOS-studie in Zeist zullen in de verschillende regio's alle bij PCZ betrokken zorgverleners uitgenodigd worden voor een werkconferentie op VSV-niveau. Voor elk van de 10 VSV's in de regio van het GCMN willen wij één werkconferentie organiseren voor een brede groep zorgverleners uit de eerste en tweede lijn. Hiervoor zullen verloskundigen, gynaecologen, fertiliteitsartsen, huisartsen, praktijkondersteuners, jeugdgezondheidszorg, kraamzorg, GGD, apothekers, diëtisten, fysiotherapeuten en maatschappelijk werk worden uitgenodigd. De uitnodigingen zullen verspreid worden via het netwerk van het VSV en het GCMN. De werkconferenties zullen bestaan uit vier delen: 1) een praktijkgerichte nascholing over preconceptiezorg en het geven van preconceptioneel gezondheidsadvies, 2) een presentatie over de lokale preconceptiezorg-aanpak, 3) multidisciplinaire brainstormsessies over de implementatie van de aanpak in de regio, 4) concrete afspraken, draagvlak en eigenaarschap. De resultaten van het project zullen geëvalueerd worden op basis van inhoud en proces. Voor de procesanalyse zullen we de deelnemende zorgverleners na afloop van de werkconferentie een vragenlijst sturen. Voor de inhoud zullen we de resultaten van de werkconferenties analyseren op een vergelijkbare manier als in het eerder verschenen artikel over APROPOS.

 

CONCLUSIE

Preconceptiezorg draait om "gezond zwanger worden", hiervoor is het vaak nodig dat aanstaande ouders hun leefstijl verbeteren. Zorgverleners kunnen daarbij helpen, maar dan moeten ze wel weten hóe. Dit project brengt in meerdere VSV-regio's de knelpunten en mogelijke oplossingen rondom het uitvoeren van preconceptiezorg in kaart. Op basis van de in iedere VSV-regio van GCMN ervaren knelpunten en mogelijke oplossingen kan een brede groep zorgverleners aan de slag met het lokaal afstemmen en verbeteren van preconceptiezorg.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website