Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In de VIMP is gewerkt aan de volgende onderdelen:

-Door middel van workshops zijn zorgverleners binnen het VSV in staat gesteld om registratiegegevens uit de lokale praktijk te analyseren en interpreteren.

-doorontwikkeling van de Moederraad in Zwolle naar de Stichting Ouderplatform Nona en de start van de opzet van een Moederraad in het VSV Twente.

-het inzichtelijk maken op welke manier verwachtingenmanagement verbeterd kan worden in de verloskundigenpraktijk, zodat zwangeren beter in staat zijn om bewustere keuzes te maken ten aanzien van de zorg die ze willen ontvangen.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Ten aanzien van de registratie:

-5 workshops voor VSV’s Twente, Zwolle, Drenthe, Friesland en Groningen.

-Rapportages voor Overijssel en Noord Nederland die gebruikt kunnen worden voor sturingsinformatie.

-Een handleiding over hoe gegevens uit Perined geëxporteerd en geanalyseerd kunnen worden.

 

Ten aanzien van de Moederraad:

-Stichting ouderplatform Nona heeft een ‘mission statement’ gemaakt over waar zij voor staan.

-Ouderplatform Nona heeft zich gepresenteerd op verschillende lokale initiatieven: Op het feest van de Centering Pregnancy, symposium van Consortium Zwangerschap en Geboorte Overijssel. Verder hebben ze informatieavonden georganiseerd, meegedaan met onderzoeken, workshops gegeven, meegedacht over het opzetten van anticonceptie binnen de verloskundige praktijk en ze zijn betrokken bij het beter opzetten van de prenatale voorlichting in Zwolle samen met de gemeente, kraamzorgorganisaties, de GGD en de Zwolse verloskundigen. Ook zijn ze gehoord in een ouderpanel van de GGD IJsselland.

-Ouderplatform Nona heeft een facebookpagina opgezet waar ze de interactie met zwangeren opzoeken

-Er is een document opgesteld met tips en trics over het opzetten van een veerkrachtige moederraad.

-VSV Twente heeft op basis van ervaringen elders in het land en in Zwolle gekeken naar de opzet van een Moederraad dat onderdeel wordt van het VSV. Over de opzet en positie van deze Moederraad heeft VSV Twente een voorstel geschreven.

 

Ten aanzien van verwachtingenmanagement:

-Er is een onderzoek gedaan naar hoe verwachtingenmanagement in de verloskundigenpraktijk wordt vormgegeven. Dit heeft geleid tot de Thesis ‘Managing childbirth expectations: what to expect when you’re expecting'.

-Bespreking van resultaten met Ouderplatform Nona over hoe er in de verloskundigenpraktijken aan verwachtingenmanagement gedaan kunnen worden.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Onderstaand hebben we de doelen die wij met de VIMP willen bereiken kort samengevat. In de bijlage wordt nader beschreven welk partijen betrokken zijn, waar en wanneer we aan de slag gaan.

 

Speerpunt 1. Betrouwbare registratie van zwangerschap en geboortegegevens

In de afgelopen periode heeft het consortium Zwangerschap en Geboorte Overijssel (ZeGO) veel aandacht besteed aan het in kaart brengen van onjuistheden of onvolledigheden in de registratie van zwangerschaps- en geboortegegevens. Op basis van de bevindingen is een stappenplan opgesteld dat bestaat uit drie onderdelen:

a) in kaart brengen van knelpunten in de gegevensregistratie in bronsystemen,

b) in kaart brengen van knelpunten bij overdracht van gegevens naar de landelijke database,

c) aanpassing van de registratie in het bronsysteem en/of de overdracht van gegevens.

We willen de VIMP graag inzetten om ons stappenplan voor verbetering van de registratie nader uit te werken en te delen met andere consortia. Hiervoor werken we samen met de ontwikkelaar van Perined Insight en ontwikkelaars van bronsystemen. Het streven is dat zorgverleners op termijn zelf een snelle check kunnen doen op de validiteit en de volledigheid van informatie die van belang is voor zinvolle evaluatie van de kwaliteit van de zorg.

 

Speerpunt 2. Doorontwikkeling moederraad

Binnen het consortium Zwangerschap en Geboorte Overijssel e.o. (ZEGO) is gestart met het opzetten van een Moederraad in de regio Zwolle. De VIMP wordt gebruikt om:

a) de huidige Moederraad door te ontwikkelen,

b) Moederraden op te zetten voor de overige VSV’s van het consortium ZEGO,

c) Uitwisselen van kennis met betrekking tot het opzetten van een moederraad op te stellen die gedeeld worden met andere consortia.

 

Speerpunt 3. Verwachtingenmanagement bij zwangeren en partners

De voorlopige resultaten van het promotieonderzoek ‘Analyse van de coördinatie van zorg rondom de zwangerschap’ laten o.a. zien dat verwachtingenmanagement rondom de overdrachten in de geboortezorg één van de factoren is die de mate van cliënttevredenheid beïnvloedt. De VIMP wordt gebruikt om:

a) te onderzoeken hoe verloskundigen ondersteund kunnen worden bij het managen van verwachtingen bij de cliënt,

b) een ondersteuningsinstrument voor verloskundigen te ontwikkelen om het verwachtingenmanagement vorm te geven,

c) een e-learning te ontwikkeling voor de implementatie van het instrument.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website