Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Een belangrijk vraagstuk rondom preconceptiezorg (PCZ) is hoe de bekendheid en het inzien van het belang van PCZ te vergroten. Dit project was gericht op lokale afstemming van PCZ, op basis van de ervaringen en behoeften van aanstaande ouderparen én van betrokken zorgverleners. Door het gebruik van vragenlijsten, focusgroepen en een interactief symposium werd in kaart gebracht wat de ervaringen zijn met huidige PCZ in de gemeente Zeist en welke knelpunten daar bestaan. Op basis van deze informatie is campagnemateriaal ontwikkeld zoals posters, flyers, routekaarten en een website, aangepast aan de zorgstructuur van Zeist. Na afloop werd geëvalueerd wat het effect van de campagne was op gezonde leefstijl voorafgaand aan de zwangerschap. De in dit project ontwikkelde lokale aanpak is zeer geschikt voor bredere implementatie, echter het veranderen van de publieke opinie en kennis over preconceptiezorg vereist langdurige mediacampagnes en goede afstemming tussen zorgverleners.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De belangrijkste resultaten van dit onderzoek zijn als volgt samen te vatten:

1) Onbekendheid met het onderwerp is één van de grootste redenen voor het lage bereik van preconceptiezorg. De (maatschappelijke) aanvaardbaarheid van het zonder directe aanleiding aanbieden van preconceptiezorg tijdens een bezoek aan een zorgverlener is afhankelijk van de context van het bezoek, de setting, en de communicatievaardigheden en vertrouwensband met de zorgverlener.

2) Vanuit het zorgverlenersperspectief worden het ontbreken van een financiële structuur, het gebrek aan kennis/ervaring en onvoldoende samenwerking onder zorgverleners, en het slechet bereik van de doelgroep. gezien als de belangrijkste knelpunten voor een goede uitvoering van preconceptiezorg.

3) Een op maat gemaakte strategie op basis van wensen en behoeften van zowel een lokale doelgroep als zorgverleners/stakeholders, aangepast aan de lokale zorgstructuur, heeft de potentie om:

a. Het bereik van preconceptiezorg en voorbereidingen op de zwangerschap te verbeteren;

b. preconceptionele voedings- en leefstijlgewoonten positief te veranderen, met name m.b.t. alcoholconsumptie en het gebruik van foliumzuur.

 

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het is noodzakelijk het bewustzijn over het belang van preconceptiezorg (PCZ) te verhogen. Hoe en door wie deze doelgroepen het beste bereikt kunnen worden is voor een belangrijk deel afhankelijk van de lokale situatie. Dit project richt zich op de lokale afstemming van preconceptiezorg, om zo het bereik en het resultaat te verbeteren. De aanpak is gericht op zowel aanstaande ouderparen als lokale zorgverleners. Wij richten ons dus ook op zorgverleners door hun betrokkenheid en motivatie te vergroten. De ervaringen en expertise van zorgverleners zijn meegenomen in een lokaal afgestemde PCZ strategie. Deze strategie is afgestemd op de ervaringen en behoeftes van aanstaande ouders.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In dit project hebben de onderzoekers tot nu toe inzicht verkregen in huidige ervaringen en het bereik van preconceptiezorg (PCZ) bij aanstaande ouders en zorgverleners. De ervaringen en behoeftes van aanstaande ouders zijn in kaart gebracht door middel van deelname aan vragenlijstonderzoek (n=283) en focusgroepen (n=34). Zorgverleners hebben hun ervaringen en expertise gedeeld tijdens een knelpuntenanalyse. Aan de hand van deze onderzoeksresultaten is een lokaal afgestemde PCZ strategie ontwikkeld en geïmplementeerd om het bereik van preconceptiezorg in Zeist te vergroten. Hierna zal, opnieuw door middel van vragenlijsten, worden geevalueerd of implementatie van deze strategie bij aanstaande ouders geleid heeft tot meer bewustwording en leefstijlaanpassingen in het kader van gezond zwanger worden.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

NOODZAAK + MEERWAARDE

Een belangrijk vraagstuk rondom preconceptiezorg (PCZ) is hoe de bekendheid en het inzien van het belang van PCZ te vergroten. Het verbeteren van bereik en resultaat van PCZ kan op verschillende manieren. Dit project richt zich op lokale afstemming van PCZ, op basis van de ervaringen en behoeften van aanstaande ouderparen én van betrokken zorgverleners.

 

STUDIEOPZET

Gebaseerd op het model voor effectieve verbetering van patiëntenzorg worden een aantal stappen doorlopen:

1) meten van huidig bereik van PCZ en ervaringen van ouders in een diverse populatie (gemeente Zeist)

2) expertmeetings met zorgverleners en focusgroepen met ouders om knelpunten en oplossingen te definiëren

3) ontwikkeling van PCZ-strategie met lokaal draagvlak

4) invoeren van strategie

5) opnieuw meten bereik van PCZ en ervaringen van ouders

6) procesevaluatie om inzicht te krijgen in factoren die implementatie faciliteren of verhinderen.

 

Verbeteringen in bereik en ervaringen worden getoetst met logistische en multiple regressie. Zowel bij meten van bereik en ervaringen als bij de focusgroepen zal speciaal aandacht worden besteed aan specifieke bevolkingsgroepen, zoals lage SES en socioculturele achtergrond. Voor de procesevaluatie zal gebruik gemaakt worden van de Normalization Process Theory.

 

VERWACHTE RESULTATEN

• Inzicht in huidige ervaringen en bereik PCZ bij aanstaanden ouders en zorgverleners

• Lokaal afgestemde PCZ-strategie

• Inzicht in effectiviteit van PCZ-strategie op ervaringen, bereik en deelname

• Inzicht in factoren die ontwikkeling en invoering van een lokale PCZ-strategie faciliteren of verhinderen

• Workshop over bereiken van lokale afstemming in PCZ

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website