Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het doel van de NELSON studie is vast te stellen: (1) of screenen op longkanker met multi-slice low-dose CT in een hoog risico groep leidt tot een afname in longkankersterfte van 25% of meer; (2) wat de effecten zijn op de kwaliteit van leven en op het stoppen met roken; (3) wat de kosteneffectiviteit van longkankerscreening is.

Personen met een hoog risico op longkanker werden geselecteerd uit de algemene bevolking en uitgenodigd voor deelname. Na toestemming werden 15,822 deelnemers gerandomiseerd (1:1) in de screengroep (n=7915) of de controlegroep (n=7907). Uit onderzoek is gebleken dat de NELSON studiepopulatie representatief is voor de algemene Nederlandse populatie van (zware) huidig en ex-rokers, zodat de studieresultaten toepasbaar zijn voor de Nederlandse samenleving. Deelnemers in de screengroep ontvangen in jaar 1, 2 en 4 een CT-scan van de longen en deelnemers in de controlegroep ontvangen reguliere zorg. In april 2004 werd gestart met screening met behulp van 16-detector multi-slice spiraal CT scanners en Siemens Lungcare® werkstations en software voor volumemeting.

Het longkankerdetectiecijfer is 0,9% bij de baseline screening en 0,5% bij de 2e ronde screening. De sensitiviteit en specificiteit van longkanker CT-screening zijn respectievelijk 94,6% en 98,3% voor de baselinescreening en 96,4% en 99,0% voor de 2e ronde screening De resultaten voor de 2e ronde zijn gebaseerd op de beschikbare resultaten na 1 jaar follow-up. De uitkomsten van de baseline- en 2e ronde screening duiden erop dat een screenregime gebaseerd op de bepaling van de volumes en de volume verdubbelingstijden van nodulen een goed screeningsinstrument is voor hoog risicogroepen uit de algemene populatie.

 

Met behulp van vragenlijsten verstuurd aan diverse subgroepen werden aspecten van het voorkomen van contaminatie in de controlegroep, het effect van longkankerscreening op het rookgedrag, de kwaliteit van leven na longkankerscreening en geïnformeerde besluitvorming onder deelnemers in kaart gebracht.

Evaluatie van contaminatie onder een subgroep van mannen uit de controlegroep duidt er op dat de hoeveelheid contaminatie laag is en de power van de studie vermoedelijk niet in gevaar brengt.

Uit verdere analyses bleek dat rokers uit de screengroep minder vaak stoppen met roken vergeleken met rokers uit de controlegroep. Het test resultaat (negatief versus twijfelachtig) heeft geen statistisch significant effect heeft op het roogedrag, al is het stoppen met roken onder de deelnemers met een twijfelachtige test resultaat gunstiger.

Longkankerscreening heeft slechts een tijdelijk negatief effect op de kwaliteit van leven. Alleen na een indeterminate resultaat ervaren deelnemers meer longkankerspecifieke distress. Dit verdween op de lange termijn. Ongeveer de helft van de deelnemers ervaart het wachten op het resultaat als vervelend, hoewel dit niet te gevonden werd met de HRQoL meetinstrumenten.

De kennis van deelnemers was redelijk goed met betrekking tot longkanker, maar matig met betrekking tot longkankerscreening. Vrijwel alle deelnemers hadden een positieve attitude ten opzichte van longkankerscreening. Hierdoor maakte bijna de helft van de deelneemers een geïnformeerd besluit om deel te nemen. De kennis van niet-deelnemers was minder goed en ook was de attitude minder positief. Deelnemers die een geïnformeerd besluit hadden genomen over deelname hadden geen betere HRQoL dan deelnemers die geen geïnformeerd besluit hadden genomen.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Screening

Eind 2009 waren de 1e en 2e ronde voltooid en was 99% van de 3e ronde afgerond. In totaal waren 88,7% van de work-ups als gevolg van een positief test resultaat compleet. Voorbereidingen zijn getroffen voor de start van een 4e screeningsronde.

 

Longkankerdetectie

Het longkankerdetectiecijfer is 0,9% voor de eerste ronde screening en 0,5% voor de tweede ronde screening. De sensitiviteit en specificiteit van longkanker CT-screening zijn respectievelijk 94,6% en 98,3% voor de 1e ronde screening en 96,4% en 99,0% voor de 2e ronde screening. Verder is de positieve predictieve waarde 35,7% en 42,4% in de 1e en 2e ronde, respectievelijk. De negatieve predictieve waarde is 99,9% voor beide screeningsronden. De resultaten voor de 2e ronde zijn gebaseerd op de geschoonde data beschikbaar na 1 jaar follow-up.

 

Radiologie en follow-up

De uitkomsten van baseline- en 2e ronde screening duiden erop dat een screenregime op basis van de bepaling van het volume van nieuwe nodulen en de volume verdubbelingstijd van bestaande nodulen een goed screeningsinstrument is voor hoog risicogroepen uit de algemene populatie. Een 2e reading had geen voordeel bij het gebruik van het voorafopgestelde nodule management strategie bij baseline screening van de NELSON studie. De nieuwe aanpak zorgt voor een sterke reductie in het aantal testpositieven en daarmee het aantal verwijzingen naar de longarts voor vervolgonderzoek, terwijl de sensitiviteit van de vroege opsporing van longtumoren vergelijkbaar blijft met andere longkankerscreeningstudies.

 

Contaminatie

Evaluatie van contaminatie onder een subgroep van mannen uit de controlegroep duidt er op dat de hoeveelheid contaminatie laag is en de power van de studie vermoedelijk niet in gevaar brengt.

 

Stoppen met roken

Een subcohort van 1740 deelnemers uit de screen- en de controlegroep ontvingen een vragenlijst over hun huidige rookgedrag na 2 jaar follow-up. Uit de analyse bleek dat de rokers uit de screengroep minder vaak te zijn gestopt met roken vergeleken met de rokers uit de controlegroep (14,1% versus 19,3%; p=0.041).Het test resultaat (negatief versus twijfelachtig) heeft geen statistisch effect heeft op het rookgedrag, al is het gedrag van de deelnemers met een twijfelachtige test resultaat gunstiger.

 

Gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven (HRQoL)

Uit het eerste subcohort van 351 screengroep deelnemers blijkt dat de kwaliteit van leven niet verandert net voor, direct na en 6 maanden na de eerste CT-scan. De verschillende aspecten van de CT-scan worden door bijna niemand als vervelend ervaren. Het wachten op de resultaten vond ongeveer de helft van de deelnemers vervelend. Deze mensen en mensen die hun risico op longkanker als hoog ervaren, hebben relatief meer angst en longkankerspecifieke stress, hoewel niet ernstig. Zes maanden na de scan ervaren minder mensen hun risico op longkanker als hoog, dan net voor de scan (11% vs 15%).

 

Uit het tweede HRQoL subcohort van 1466 deelnemers, blijkt dat deelnemers 2 maanden na een twijfelachtige baseline scanuitslag, maar vóór de 3 maanden follow-up CT scan, klinisch relevant meer longkankerspecifieke distress ervaren dan deelnemers met een negatieve scanuitslag (p=0.000). Dit verschil was 1,5 jaar na de baseline scan niet meer aanwezig. Er werden geen verschillen gevonden in HRQoL tussen deelnemers in de screengroep en de controlegroep van voor randomisatie tot 2 jaar follow-up en 6 maanden na de 2e ronde screening tussen deelnemers met een negatieve of twijfelachtige scanuitslag.

 

Geïnformeerde besluitvorming

De kennis van deelnemers is redelijk goed over longkanker, maar matig over longkankerscreening. Mensen die besluiten niet deel te nemen hebben een minder goede kennis en tweederde heeft een positieve atttitude. Vanwege de beperkte kennis over longkankerscreening maakt slechts de helft van de deelnemers een geïnformeerd besluit over deelname.De HRQoL bij 288 deelnemers (waarvan 53.8% met een geïnformeerd besluit) verschilde in 22 van 24 gemaakte HRQoL vergelijkingen niet. Alleen hadden mensen die een geïnformeerd besluit maakten ee

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het doel van de NELSON studie is: (1) vaststellen of screenen op longkanker met multi-slice low-dose CT in een hoog risico groep leidt tot een afname in longkankersterfte van 25% of meer; (2) vaststellen wat de effecten zijn van longkankerscreening op kwaliteit van leven en op het stoppen met roken; en (3) het bepalen van de kosteneffectiviteit van longkankerscreening.

Personen met een hoog risico op longkanker werden door middel van een random sample uit de bevolking geselecteerd. Na toestemming werden 15.822 deelnemers tussen de 50-74 jaar met een langdurige rookgeschiedenis gerandomiseerd (1:1) in de screen (7.915) of controle (7.907) groep. Deelnemers in de screen groep kregen een CT scan in jaar 1, 2 en 4 en deelnemers uit de controle groep ontvingen reguliere zorg. In April 2004 werd gestart met de CT screeningen met behulp van 16-detector multi-slice spiraal CT scanners en Siemens Lungcare® werkstations en software voor volume meting. Zowel respondenten als studiedeelnemers bleken representatief voor de Nederlandse populatie van (zware) huidige of ex-rokers.

Tijdens de baseline scanronde werden alle nodules ingedeeld op basis van grootte; tijdens de 2e scanronde voor nieuwe nodules op basis van grootte en voor bestaande nodules op basis van volume verdubbelingstijd.

In totaal zijn er 7.557 baseline-scans gemaakt. Het testresultaat was negatief bij 79,2% van de deelnemers, twijfelachtig bij 19,2% van de deelnemers en positief bij 1,6% van de deelnemers. In totaal hebben 7.289 deelnemers een reguliere 2e ronde scan ondergaan. Het testresultaat was negatief voor 92,2% van de deelnemers, twijfelachtig voor 6,6% van de deelnemers en positief voor 1,2% van de deelnemers. Op 1 april 2009 was ongeveer 94% van de reguliere 3e ronde scans voltooid. Tot op heden is voor 91,7% van de deelnemers de uitslag negatief, voor 7,0% van de deelnemers twijfelachtig en positief voor 1,3% van de deelnemers.

Op 1 april 2009 waren er in totaal 458 positieve scanuitslagen in 428 deelnemers. Vierennegentig procent van de bezoeken aan de longarts had op deze datum plaatsgevonden. Van 83% van de deelnemers met een positieve scanuitslag waren de gegevens van het klinische vervolgtraject compleet gedocumenteerd in het speciaal ontwikkelde NELSON Management Systeem (NMS). Op 1 april was 79% van alle pathologieverslagen compleet in NMS gedocumenteerd. Van 130 preparaten (15%) is een PA-diagnose van het internationaal pathologen-panel verkregen.

Zowel datamanagement en monitoring, als kwaliteitscontrole en data-analyse vinden continu en heel intensief plaats.

Evaluaties van de trial en afgeleide onderwerpen, zoals kwaliteit van leven, 'informed decision making', stoppen met roken, contaminatie en doodsoorzaakevaluaties, worden beschreven in voortgangsverslagen van NELSON-II.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Stand van zaken screeningen

 

Eerste ronde

In totaal zijn er 7.557 baseline scans gemaakt, en is 100% van de scans voltooid.

Het testresultaat was negatief bij 79,2% van de deelnemers, twijfelachtig bij 19,2% van de deelnemers en positief bij 1,6% van de deelnemers.

 

Tweede ronde

In totaal hebben 7.289 deelnemers een reguliere 2e ronde scan ondergaan en is 100% van de 2e ronde scans voltooid volgens planning.

Het testresultaat was negatief voor 92,2% van de deelnemers, twijfelachtig voor 6,6% van de deelnemers en positief voor 1,2% van de deelnemers.

 

Derde ronde

Op 1 april 2009 was ongeveer 94% van de reguliere 3e ronde scans voltooid, geheel volgens planning.

Tot op heden is de uitslag negatief bij 91,7%, twijfelachtig bij 7,0% en positief bij 1,3% van de deelnemers.

 

 

Vervolgtraject na een positieve scanuitslag

Op 1 april 2009 waren er in totaal 458 positieve scanuitslagen in 428 deelnemers. Vierennegentig procent van de bezoeken aan de longarts had op deze datum plaatsgevonden. Van 83% van de deelnemers met een positieve scanuitslag waren de gegevens van het klinische vervolgtraject compleet gedocumenteerd in het speciaal ontwikkelde NELSON Management Systeem (NMS). Op 1 april was 79% van alle pathologieverslagen compleet in NMS gedocumenteerd. Van 130 preparaten (15%) is een PA-diagnose van het internationaal pathologen-panel verkregen.

 

 

Datamanagement, monitoring, kwaliteitscontrole en data-analyse

Zowel datamanagement en monitoring, als kwaliteitscontrole en data-analyse vinden continu en heel intensief plaats.

Op 13 mei 2008 heeft een NELSON-overleg met alle deelnemende centra en op 4 februari 2009 heeft een NELSON-monitor meeting met alle deelnemende centra plaatsgevonden.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

This is a prospective randomised controlled trial comparing lung cancer screening by spiral CT-scan (Study group) with routine medical care (Control group). A questionnaire on major risk factors and demographic data is sent to males and females 50-74 years of age, using data from the population registry. Based on the results of the questionnaire a high risk group is selected. This high risk group will be approached to participate in the study and asked to fill in the informed consent. The trial is set up to be large enough to show a significant reduction in lung cancer mortality (in S versus C) in these male (former) smokers. Approximately 1500 additional screens are performed in female (former) smokers to test CT performance in this group. The eligible persons are subsequently randomised to the control (16,000) or screening group (8,000) at the individual level by computer. The 4 years of screening (one prevalence screen and two incidence screens) will be followed by 6 years of follow-up. The CT-scans will be made by a spiral CT-scan in a mobile CT-scan unit. l-Iealth status and health-related quality of life will be measured at different time points. After 4 years a cost-effectiveness report will be presented based on the collected data (quality of life, costs, disease stage). By implementation of the results in a MISCAN type of model for lung cancer screening it will possible to answer the question whether we should embark on a nation-wide lung cancer screening programme.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website