Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

DOEL-/VRAAGSTELLING

Wat is de impact van de implementatie van de Module Continentie Hulpmiddelen (Module CH) in de eerstelijn op het gebruik van absorberend incontinentiemateriaal voor urine-incontinentie (UI), het functioneren van de gebruikers en de kosten?

Welke factoren bevorderen of belemmeren succesvolle implementatie van deze module?

 

HYPOTHESE

Implementatie van de Module CH leidt tot betere zorg op maat, verbeterd functioneren van de gebruiker en doelmatiger gebruik van absorberend incontinentiemateriaal.

 

STUDIE OPZET

Niet-gerandomiseerd interventie onderzoek in de eerste lijn, bestaande uit een voor-na vergelijking. Tijdens de voormeting brengen wij het hulpmiddelengebruik, de functionele status van gebruikers van absorberend incontinentiemateriaal voor UI en de kosten die met het gebruik conform de huidige eerstelijns continentiezorg samenhangen in kaart. Vervolgens wordt de Module CH toegepast. Deelnemers ontvangen hiervoor de patiëntenfolder, waarin o.a. opgenomen is wat patiënten kunnen verwachten om te komen tot een passend hulpmiddel. Een getrainde medewerker van de apotheek begeleidt deelnemers hierbij. Tijdens de nameting zullen dezelfde metingen worden verricht als tijdens de voormeting.

Hiernaast inventariseren we de bevorderende en belemmerende factoren voor implementatie met behulp van interviews met betrokkenen.

 

STUDIEPOPULATIE EN SAMPLE SIZE

De studiepopulatie betreft alle volwassen mannen en vrouwen met UI die absorberende incontinentiemateriaal verstrekt krijgen via de 8-10 deelnemende apotheken en deze al langer dan 3 maanden gebruiken (zogeheten prevalente cases). Patiënten die alleen op eigen rekening hulpmiddelen aanschaffen (bij drogist of supermarkt) blijven buiten beschouwing. De benodigde sample size is 416 deelnemers.

 

TYPE HULPMIDDEL/ZORG

In 2017 is de Module CH vastgesteld. In deze module staat het functioneren van de cliënt centraal in het proces van voorschrijven van continentie hulpmiddelen. Dit onderzoek focust op het gebruik van absorberend incontinentiemateriaal bij UI.

 

GEBRUIKELIJKE ZORG /VERGELIJKING

In de huidige zorg worden incontinentiematerialen verstrekt aan de hand van een dagprijs-indicatie. Hiervoor maakt de leverancier (apotheek of medische speciaalzaak) samen met de patiënt een inschatting van de ernst van het urineverlies. Hiermee wordt een patiënt gecategoriseerd en wordt een dagprijs bepaald waarvoor de materialen moeten worden geleverd. Dit is de maximumvergoeding waarvoor de leverancier passende materialen moet verstrekken. Vervolgens kijkt de leverancier welke hulpmiddelen voor dit tarief geleverd kunnen worden. Veel patiënten gebruiken de hulpmiddelen daarna zonder dat dit structureel wordt geëvalueerd. Alleen bij sterke toename van klachten melden patiënten zich weer en wordt een nieuwe afweging gemaakt. Tijdens de voormeting zal de huidige continentiezorg in kaart worden gebracht.

 

UITKOMSTMATEN

De uitkomstmaten zijn omvatten het hulpmiddelengebruik, functioneren van de patiënt en kosten. Meting hiervan vindt plaats bij start van het onderzoek (voormeting) en na 3 en 6 maanden (nametingen) met in het Nederlands gevalideerde vragenlijsten.

Omvang gebruik absorberende incontinentiematerialen wordt berekend o.b.v. verstrekkingen in de apotheek.

Tevredenheid over ontvangen continentiezorg en tevredenheid over het gebruikte incontinentiemateriaal – in relatie tot alle activiteiten die een patiënt wil ondernemen – meten we met zelf geconstrueerd items (7 punt Likert schaal).

We gebruiken de International Consultation on Incontinence Modular Questionnaire Urinary Incontinence Short Form (ICIQ-UI-SF) en de ICIQ LUTSqol om, respectievelijk, de mate van UI en impact van UI op de kwaliteit van leven te meten.

Economische participatie zullen we meten met de iMTA Productivity Cost Questionnaire (iMTA-PCQ).

 

ECONOMISCHE EVALUATIE

Kosten worden verzameld via de vragenlijsten (iMTA-PCQ). Daarnaast leveren de apothekers een overzicht van contacten en verstrekte hulpmiddelen tijdens de studieperiode en de 3 maanden voorafgaand aan het onderzoek.

Deze evaluatie wordt uitgevoerd vanuit een maatschappelijk perspectief. De belangrijkste analyse betreft de kosten voor de situatie voorafgaand aan toepassing van de Module CH en de situatie daarna. Tevens voeren we een kosteneffectiviteitsanalyse uit. Voor de effectmeting gebruiken we de ICIQ-LUTSqol welke de impact van de plasklachten op de gezondheid-gerelateerde kwaliteit van leven meet. Zowel een incrementele kosten-effectiviteitsratio als een incrementele kosten-utiliteitsratio worden berekend.

 

TIJDPAD

Maand 1-6: voorbereidingen, o.a. schrijven studieprotocol, METC toestemming, ontwikkelen van informatie voor deelnemers en trainingsmaterialen, ontwikkeling training, bezoeken apotheken, trainen medewerkers apotheken, rondbrengen materialen, databases inrichten.

Maand 7-12: rekruteren van deelnemers.

Maand 13-18: follow-up metingen, schonen van data, schrijven van analyseplannen.

Maand 19-24: schrijven van papers, schrijven eindrapport.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website