Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Inleiding: Etiketteksten bevatten essentiële informatie voor het juiste gebruik van het geneesmiddel. Niet alle patiënten begrijpen etiketteksten. Het doel van dit project was om: (1) te onderzoeken welke aanpassingen van etiketteksten zorgen voor een beter begrip, (2) de uitkomsten te verwerken in een richtlijn voor het opstellen en een handleiding voor het toepassen van etiketteksten.

Methode: In een kwalitatief onderzoek (N=39, 18 met beperkte gezondheidsvaardigheden) zijn de begripsproblemen met de huidige teksten bepaald. De uitkomsten leidden tot geoptimaliseerde teksten. In een kwantitatief onderzoek (N= 159, 79 met beperkte gezondheidsvaardigheden) is bepaald of de geoptimaliseerde teksten beter begrepen werden.

Resultaten: de geoptimaliseerde teksten werden beter begrepen.

Conclusie: Er is een richtlijn voor het opstellen en een handleiding voor het toepassen van etiketteksten. De verbeterde teksten zworden toegepast in de apotheek.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De doelstellingen van dit project waren:

(1) Onderzoeken welke aanpassingen van de doseeradviezen en de gebruiksadviezen/ waarschuwingen leiden tot een beter begrip van de etikettekst.

(2) Verwerken van de uitkomsten van het onderzoek in twee documenten: (a) een richtlijn voor etiketteksten in geneesmiddelendatabases en (b) een handleiding voor het toepassen van doseeradviezen op het etiket.

(3) Patiënten informeren over doseeradviezen en gebruiksadviezen/waarschuwingen.

 

Alle drie de resultaten zijn behaald. Het onderzoek is volgens planning uitgevoerd Zij bijlage A, B en C). We hebben aangetoond dat de huidige etiketteksten aanleiding geven tot begripsproblemen omtrent goed gebruik, en dat geoptimaliseerde etiketteksten tot een beter begrip leiden (1).

De uitkomsten van het onderzoek zijn verwerkt in een richtlijn voor het opstellen van etiketteksten en een handleiding voor het toepassen van etiketteksten. Ook zijn de verbeterde etiketteksten geïmplementeerd en worden toegepast in de apotheek. (2)

Op initiatief van het Centrum voor Patiënt en Geneesmiddel en na advies van de projectgroep, hebben we gekozen om patiënten niet direct te informeren, maar dit via zorgverleners te doen. In aanvulling hebben we geëxploreerd of een Direct Messaging Service, zoals WhatsApp, haalbaar is vanuit de openbare apotheek. De nieuwe doelstellingen, informeren van patiënten via zorgverleners en onderzoeken van de haalbaarheid van Direct Messaging zijn behaald.

 

De deelvraagstellingen uit het onderzoek, leidden tot de volgende drie studies:

(A) een corpusonderzoek naar tekstkenmerken die de begrijpelijkheid van etiketteksten beïnvloeden,

(B) een kwalitatief onderzoek naar de begrijpelijkheid van de huidige etiketteksten onder apotheekbezoekers met verminderde en goede gezondheidsvaardigheden, en

(C) een kwantitatief onderzoek naar het effect van geoptimaliseerde vs. huidige etiketteksten op de begrijpelijkheid onder apotheekbezoekers met verminderde en goede gezondheidsvaardigheden.

De onderzoeksverslagen van deze deelstudies zijn als afzonderlijke 'producten' bijgesloten (Bijlage A, B en C). Deze onderzoeksverslagen vormden de basis voor de implementatie van de wijzigingen in de geneesmddelendatabases en voor de handleiding en de richtlijn.

 

Ad A. Resultaten corpusonderzoek: 8909 etiketteksten (afkomstig van Pharmabase van Stichting Health Base en de G-standaard van de KNMP) zijn gecodeerd op 11 linguïstische kenmerken die geïdentificeerd zijn in wetenschappelijke literatuur. Het corpusonderzoek heeft geresulteerd in: het samenstellen van zeven etiketteksten voor het kwalitatieve onderzoek, een handleiding voor het toepassen van etiketteksten, een richtlijn voor etiketteksten in geneesmiddelendatabases en e-learning voor apotheekmedewerkers. Tot slot zijn 78% van de gebruiksadviezen, 71% van de gebruikswaarschuwingen en 92% van de doseeradviezen geoptimaliseerd in de Pharmabase.

 

Ad B. Resultaten kwalitatief onderzoek: de zes etiketteksten zijn voorgelegd aan 39 apotheekbezoekers van wie de helft verminderde gezondheidsvaardigheden had. De kwalitatieve studie heeft geresulteerd in inzicht over hoe apotheekbezoekers met verminderde en goede gezondheidsvaardigheden etiketteksten interpreteren en toepassen. Daarnaast zijn verschillende versies van etiketteksten voorgelegd, waardoor inzicht is verkregen in welke optimalisaties mogelijk effectief zijn. De resultaten van het kwalitatieve onderzoek zijn verwerkt in een handleiding voor het toepassen van etiketteksten en een richtlijn voor etiketteksten in geneesmiddelendatabases. Daarnaast heeft de kwalitatieve studie de optimalisatie van de etiketteksten geïnformeerd, die zijn gebruikt voor de kwantitatieve studie.

Ad C. Resultaten kwantitatief onderzoek: zeven etiketteksten zijn voorgelegd aan 159 apotheekbezoekers van wie de helft verminderde gezondheidsvaardigheden hadden. De resultaten van dit onderzoek hebben laten zien welke optimalisaties leiden tot een significant beter begrip van etiketteksten. De inzichten uit deze studie zijn verwerkt in een handleiding voor het toepassen van etiketteksten, een richtlijn voor etiketteksten in geneesmiddelendatabases en de e-learning voor apotheekmedewerkers. Daarnaast zijn de resultaten verwerkt in de geoptimaliseerde gebruiksadviezen en -waarschuwingen en doseeradviezen in de Pharmabase. Op basis van het onderzoek konden niet alle etiketteksten geoptimaliseerd worden. Een belangrijke groep instructies waarvoor nog geen optimale tekst beschikbaar is, zijn de adviezen over geneesmiddelen die gescheiden van eten/de maaltijd moeten worden ingenomen. De huidige optimalisatie (1 uur voor inname niet eten, na inname 2 uur niet eten) roept nog veel vragen op.

 

De resultaten van de drie studies zijn, of worden gepubliceerd in de wetenschappelijke tijdschriften en vakbladen. Een publicatie over de literatuurstudie die het corpusonderzoek heeft geïnformeerd is in ontwikkeling. Daarnaast zijn drie vakpublicaties verschenen (zie 3.4)

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Probleem: etiketteksten worden niet goed begrepen.

Het etiket bevat essentiële informatie voor het juiste gebruik van het geneesmiddel, namelijk een doseeradvies aangevuld met gebruiksadviezen en/of waarschuwingen. Niet alle patiënten begrijpen etiketteksten. Doel van dit project is om etiketteksten te optimaliseren zodat ze beter begrepen worden om daardoor het geneesmiddelengebruik te verbeteren. Het project bestaat uit: (1) onderzoeken welke aanpassingen van de etiketteksten leiden tot een beter begrip, (2) verwerken van de uitkomsten tot een tweetal documenten: een richtlijn voor het opstellen van begrijpelijke etiketteksten, en een handleiding voor het toepassen van doseeradviezen op het etiket, (3) patiënten informeren over begrijpelijke etiketteksten.

Methode: kwalitatieve analyse begripsproblemen, kwantitatief onderzoek naar optimale etikettekst.

In een kwalitatief onderzoek (n=50) worden de begripsproblemen van huidige etiketteksten geanalyseerd. Op basis van deze uitkomsten worden de etiketteksten geoptimaliseerd. In een kwantitatief onderzoek (n=180) wordt het effect van de huidige en geoptimaliseerde etiketteksten vergeleken op begrijpelijkheid en juist handelen.

Resultaten: geoptimaliseerde etiketteksten en handleiding voor doseeradviezen.

Dit project levert inzicht in de begrijpelijkheid van etiketteksten. De uitkomsten worden verwerkt in een richtlijn voor etiketteksten in geneesmiddelendatabases en een handleiding voor het toepassen van doseeradviezen op het etiket.

Implementatie: e-learning voor patiënten en zorgverleners en begrijpelijke etiketteksten in database.

De ontwikkelde kennis wordt geïntegreerd in een e-learning module voor patiënten die gericht is op het bevorderen van zelfmanagement van geneesmiddelengebruik. Voor zorgverleners wordt een e-learning ontwikkeld om doseerinstructies op het recept te vertalen naar begrijpelijke etiketteksten. De geoptimaliseerde etiketteksten worden verwerkt in de Pharmabase.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website