Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Om antibioticaresistentie te voorkómen is multidisciplinaire samenwerking om goed gebruik van antibiotica te bevorderen, zgn. Antimicrobial Stewardschip (AMS), een voorwaarde. AMS is inmiddels gemeengoed binnen de ziekenhuizen.

 

In dit project heeft de ZZG Zorggroep - een van de aanbieders van verpleeghuiszorg binnen de regio Nijmegen e.o. – in samenwerking met andere partijen een vertaalslag gemaakt van AMS in de ziekenhuizen naar de verpleeghuiszorg. De aanbevelingen en werkmaterialen zijn beschreven in de handleiding ‘Antimicrobial Stewardship binnen de verpleeghuiszorg’. De aanbevelingen zijn geen richtlijnen. Ze zijn veeleer te beschouwen als mogelijke onderdelen van een ‘gereedschapskist’, welke binnen het eigen samenwerkingsverband ingezet kunnen.

 

De handleiding ‘Antimicrobial Stewardship binnen de verpleeghuiszorg’ is te downloaden via www.zzgzorggroep.nl/wp-content/uploads/2018/03/Antimicrobial-Stewardship-binnen-de- verpleeghuiszorg.pdf

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Dit project heeft een vertaalslag gemaakt van Antimicrobial Stewardship in ziekenhuizen naar een werkbare aanpak voor de dagelijkse praktijk binnen de verpleeghuiszorg. Deze aanpak staat beschreven in de handleiding 'Antimicrobial Stewardship binnen de verpleeghuiszorg'. In deze handleiding zijn tevens (verwijzingen naar) werkmaterialen opgenomen.

 

De handleiding met de bijbehorende werkmaterialen zijn digitaal beschikbaar via de volgende links:

 

• Handleiding ‘Antimicrobial Stewardship binnen de verpleeghuiszorg’:

www.zzgzorggroep.nl/wp-content/uploads/2018/03/Antimicrobial-

Stewardship-binnen-de- verpleeghuiszorg.pdf

 

De deels zwart-versie van de handleiding ‘Antimicrobial Stewardship binnen de

verpleeghuiszorg’ is te downloaden via:

www.zzgzorggroep.nl/wp-content/uploads/2018/03/Antimicrobial-

Stewardship-binnen-de-verpleeghuiszorg-zwartwit.pdf

 

De volgende bijlagen uit de handleiding zijn als wordbestand te downloaden:

- Bijlage 1 Samenvatting AMS-activiteiten via: www.zzgzorggroep.nl/wp-

content/uploads/2018/03/Bijlage-1-Samenvatting-AMS-activiteiten.docx

 

- Bijlage 2 Registratieformulier casus A-team (voorbeeld) via:

www.zzgzorggroep.nl/wp-content/uploads/2018/03/Bijlage-2-

Registratieformulier-casus-A-team-voorbeeld.docx

 

- Bijlage 4 Evaluatieformulier A-team (voorbeeld) via:

www.zzgzorggroep.nl/wp-content/uploads/2018/03/Bijlage-4-

Evaluatieformulier-A-team-voorbeeld.docx

 

• FTO-module ‘Antimicrobial Stewardship binnen de verpleeghuiszorg’:

www.medicijngebruik.nl

 

• E-learning ‘Antibioticaresistentie binnen de verpleeghuiszorg’:

www.medicijngebruik.nl

 

De resultaten worden gepubliceerd in relevante tijdschriften en gepresenteerd op relevante congressen/symposia.

 

 

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het project "Voorkomen van antibioticaresistentie door Antimicrobial Stewardschip (AMS) in verpleeghuizen is opgedeeld in 3 fasen. De eerste fase kan gezien worden als een voorbereidende fase, de tweede fase als interventiefase en de derde fase als evaluatiefase. De voorbereidende fase is afgerond en momenteel bevinden we ons in de interventiefase.

 

In de voorbereidende fase zijn allerlei documenten opgesteld. Allereerst is er een plan van aanpak opgesteld waarin de visie, de organisatiestructuur en de uitgangssituatie ten aanzien van antibiotica- en infectiepreventiebeleid is beschreven, evenals de werkwijze van het antibioticateam (A-team) die is ingesteld.

Vervolgens zijn de richtlijnen voor het gebruik van antibiotica (zgn. formularia) bij urineweginfecties, luchtweginfecties en huidinfecties herzien. Deze herziene formularia zijn m.b.v. een powerpointpresentatie in het farmacotherapeutisch overleg (FTO) gepresenteerd en bediscussieerd met de specialisten ouderengeneeskunde.

Er zijn formulieren ontwikkeld waarmee het A-team de voorgeschreven antibiotica kan beoordelen op juist/onjuist gebruik. De gegevens uit het A-team worden ingevoerd in een systeem waarmee statische analyse mogelijk is.

Voor verzorgend en verplegend personeel is een concept e-learning ontwikkeld met een eindtoets en een evaluatie.

Om de wensen en ervaringen van clienten en familie/wettelijk vertegenwoordigers m.b.t. infecties en antibiotica te inventariseren is een focusgroepbijeenkomst georganiseerd waarvoor voorafgaand een draaiboek is opgesteld. Tevens is een beoordelingsformulier opgesteld aan de hand waarvan deze doelgroep bestaande voorlichtingsmaterialen hebben beoordeeld.

 

In de tweede fase van het project is het A-team aan de slag gegaan waarvoor alle benodigde gegevens worden verzameld en wordt de e-learning module voor verzorgend en verplegend personeel ingezet. De resultaten uit de focusgroepbijeenkomst en de beoordeling van de voorlichtingsmaterialen krijgt een vervolg in deze fase.

Belangrijk in deze tweede fase is dat alle voorbereidende activiteiten in de eerste fase uitgetest worden om vervolgens in de derde fase verderop in dit jaar aanpassingen te doen.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het project "Voorkomen van antibioticaresistentie door Antimicrobial Stewardschip (AMS) in verpleeghuizen heeft tot nu toe de volgende resultaten opgeleverd:

- er is een plan van aanpak opgesteld waarin de visie, de organisatiestructuur en de uitgangssituatie ten aanzien van antibiotica- en infectiepreventiebeleid is beschreven, evenals de werkwijze van het antibioticateam (A-team)

- er is een A-team geformeerd bestaande uit een specialist ouderengeneeskunde, arts-microbioloog en apotheker

- de drie bestaande richtlijnen voor het gebruik van antibiotica (zgn. formularia) bij urineweginfecties, luchtweginfecties en huidinfecties zijn herzien

- de herziene formularia zijn m.b.v. een powerpointpresentatie in het farmacotherapeutisch overleg (FTO) gepresenteerd en bediscussieerd met de specialisten ouderengeneeskunde

- er zijn formulieren ontwikkeld waarmee het A-team de voorgeschreven antibiotica kan beoordelen op juist/onjuist gebruik.

- er is een digitale vragenlijst ontwikkeld om alle gegevens van de casussen die besproken worden in het A-team op te kunnen slaan en waarmee statische analyse mogelijk is

- er is een concept e-learning ontwikkeld met een eindtoets en een evaluatie voor verplegend en verzorgend personeel

- er is een draaiboek opgesteld voor het houden van een focusgroepbijeenkomst met clienten en familie/wettelijk vertegenwoordigers over infecties en antibiotica.

- er is een beoordelingsformulier opgesteld aan de hand waarvan clienten en familie/wettelijk vertegenwoordigers bestaande voorlichtingsmaterialen hebben beoordeeld.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Cliënten in Nederlandse verpleeghuizen zijn steeds vaker drager van bacteriën die resistent zijn voor een of meerdere antibiotica. Infecties of uitbraken van deze bacteriën kunnen in verpleeghuizen leiden tot meer ziektelast en ziekteduur, noodzaak tot geïsoleerde verpleging of overplaatsing en een verhoogde sterftekans bij cliënten. De Stichting Werkgroep Antibioticabeleid (SWAB) heeft al in 2012 aangegeven dat de kwaliteit van het antibioticagebruik en de resistentieproblematiek in verpleeghuizen aanleiding geven tot het instellen van Antimicrobial Stewardship (AMS) met een antibioticateam (A-team), zoals dat in ziekenhuizen al bestaat. Omdat AMS in verpleeghuizen nog niet gangbaar is, willen we in dit project een vertaalslag maken van AMS in ziekenhuizen naar de verpleeghuissetting en een blauwdruk ontwikkelen voor de brede implementatie ervan in verpleeghuizen. Voor drie verpleeghuislocaties van de ZZG zorggroep (Nijmegen e.o.) wordt een A-team ingesteld. Dit team zal - in samenspraak met cliëntvertegenwoordigers en stakeholders - een werkbaar AMS en (restrictief) antibioticabeleid ontwikkelen. Ter ondersteuning van de implementatie hiervan op de werkvloer ontwikkelen we werkmateriaal voor het farmacotherapieoverleg (FTO) van artsen en apothekers, scholing voor het verzorgend personeel en een voorlichtingsprogramma voor cliënten en familie. Het A-team en de zorgverleners gaan vervolgens aan de slag in de praktijk. Het A-team zal (wekelijks) cliënten met een afwijkende antibioticabehandeling bespreken, artsen met vragen over de behandeling van infecties adviseren en de praktische uitvoering van het beleid monitoren. Op basis van de resultaten en ervaringen van de betrokken zorgverleners en cliëntvertegenwoordigers zullen we een algemene en breed toepasbare handleiding voor verpleeghuizen ontwikkelen. Deze handleiding komt met bijbehorende werkmaterialen als implementatiepakket landelijk beschikbaar.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website