Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Patiënten met levercirrose hebben meer kans op bijwerkingen omdat hun lever geneesmiddelen niet goed kan afbreken. Daarom is het soms nodig om de dosering van geneesmiddelen te verlagen, of sommige middelen helemaal niet meer te gebruiken. Om zorgverleners en de patiënt hierbij te helpen, zijn er in 2016 zijn er adviezen opgesteld voor meer dan 200 geneesmiddelen bij levercirrose. Deze adviezen zijn opgenomen in de systemen die zorgverleners gebruiken bij het voorschrijven en afleveren van geneesmiddelen. Ook zijn de adviezen te vinden op een gratis website.

 

Dit vervolgproject richtte zich op een betere toepassing van de adviezen, door te zorgen dat de patiënt goed in beeld is bij zorgverleners en dat zorgverleners voldoende kennis hebben om de adviezen toe te passen. Drie specifieke aspecten beperkten de toepassing en deze zijn in het project aangepakt:

1. Weinig communicatie over de ernst van cirrose. In het project zijn bijeenkomsten met zorgverleners georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomsten zijn communicatieproblemen besproken en oplossingen bedacht. Deze oplossingen zijn gedeeld op de website. Een voorbeeld is dat de zorgverlener de ernst van de cirrose benoemt in de brief aan andere zorgverleners, en aan de patiënt meldt dat hij/zij moet oppassen bij bepaalde geneesmiddelen.

2. Onvoldoende kwaliteit van patiëntendossiers. Voor zorgverleners is materiaal ontwikkeld om een overleg over geneesmiddelen bij cirrose te houden. Dit overleg leidde tot betere patiëntendossiers: de patiënten met levercirrose zijn beter in beeld bij huisartsen en apothekers.

3. Weinig kennis bij patiënten en zorgverleners. We hebben de kennis over medicatieveiligheid bij cirrose vergroot door publicaties, instructiemateriaal, een verwijzing naar de adviezen vanuit het farmacotherapeutisch kompas. We hebben patiëntbeschrijvingen gemaakt die worden gebruikt in de opleidingen farmacie en geneeskunde. Voor patiënten is er een module ontwikkeld op thuisarts.nl.

 

Met behulp van dit project zijn drie punten aangepakt die de toepassing van de adviezen beperkten. Zorgverleners weten nu beter hoe ze de patiënt met cirrose goed in beeld krijgen en zijn beter geschoold hierin. Ook is de verspreiding van de adviezen vergroot, want er zijn meer bezoekers op de website dan een jaar geleden.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In 2016 zijn er adviezen opgesteld voor het gebruik van geneesmiddelen bij levercirrose. Dit vervolgproject richtte zich op betere toepassing van de adviezen. Drie aspecten beperkten de toepassing: (1) weinig communicatie over de ernst van cirrose, (2) onvoldoende kwaliteit van patiëntendossiers en (3) weinig kennis bij patiënten en zorgverleners. In twee bijeenkomsten met zorgverleners zijn communicatieproblemen besproken en oplossingen bedacht. Dit is als best practice gepubliceerd. Voor zorgverleners is materiaal ontwikkeld om een farmacotherapeutisch overleg (FTO) over geneesmiddelen bij cirrose te houden. Het materiaal werd door ruim 80 zorgverleners gedownload, en leidde tot betere patiëntendossiers. Tot slot is kennis over medicatieveiligheid bij cirrose vergroot door (1) publicaties, (2) instructiemateriaal, (3) een verwijzing naar de adviezen vanuit het farmacotherapeutisch kompas en (4) onderwijs. Thuisarts.nl biedt nu duidelijke informatie voor patiënten. De website waar de adviezen op staan heeft in het jaar van dit vervolgproject 40% meer bezoekers gehad. Kortom, het project heeft de toepassing van de adviezen voor geneesmiddelen bij levercirrose verbeterd. Om in de toekomst de toepassing door patiënten te stimuleren zou naast de geschreven tekst op thuisarts.nl, een voorlichtingsvideo nog van meerwaarde zijn.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Probleem: belemmeringen bij toepassen adviezen voor geneesmiddelen bij levercirrose

Ruim 200 geneesmiddelen zijn beoordeeld op veiligheid en optimale dosering bij levercirrose. Specifieke adviezen zijn ter beschikking gesteld aan zorgverleners en patiënten en de adviezen zijn geïmplementeerd in de zorginformatiesystemen.

Een drietal punten belemmeren het toepassen van de resultaten: patiënten met levercirrose zijn niet goed in beeld bij zorgverleners door (1) onvoldoende communicatie over de ernst van de levercirrose en (2) onvoldoende kwaliteit van de patiëntendossiers. De derde belemmering is gebrek aan kennis bij patiënten en zorgverleners over geneesmiddelen bij levercirrose.

Doel van dit project is om het toepassen van de adviezen voor geneesmiddelen bij levercirrose te verbeteren, door te zorgen dat de patiënt goed in beeld is bij zorgverleners en dat zorgverleners voldoende kennis hebben om de adviezen toe te passen.

 

Oplossing: drie activiteiten die de implementatie versterken:

1. Versterking van de communicatie tussen 1e en 2e lijn door ontwikkelen van een best practice over uitwisseling van de diagnose en ernst van levercirrose. Dit wordt gedaan op basis van 3 focusgroep interviews met zorgverleners (huis- en MDL-artsen, openbare en ziekenhuisapothekers) en toepassen van de uitkomsten in drie regio’s.

2. Ondersteuning door aanbieden van een FTO over geneesmiddelen bij levercirrose en een draaiboek voor het op orde brengen van de patiëntendossiers. Deze activiteit versterkt ook actieve kennis bij huisartsen en apothekers.

3. Vergroten van kennis bij voorschrijvers en apothekers door publicaties in vaktijdschriften, integratie met bestaande kennisbronnen en casus voor onderwijs.

 

Evaluatie vindt plaats via vragenlijsten aan zorgverleners over hun ervaringen en over het aantal patiëntendossiers dat is opgeschoond. Kennistoename wordt geëvalueerd door het volgen van het aantal bezoekers van de website en het aantal gebruikers van het FTO-materiaal en de onderwijscasus.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website