Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Acute verwardheid, delirium genoemd, treedt vaak op bij intensive care (IC) patiënten en heeft ernstige korte- en langetermijn gevolgen. Er is nog geen geneesmiddel dat aantoonbaar effectief is in het voorkomen van een IC-delirium. Wel waren er aanwijzingen dat het delirium behandelingsmiddel, haloperidol, mogelijk effectief zou kunnen zijn. In een groot onderzoek, uitgevoerd door het Radboudumc, in 20 Nederlandse IC’s is onderzocht of preventief geven van een lage dosering haloperidol, effectief was. In totaal hebben 1800 patiënten meegedaan. Het onderzoek laat onomstotelijk zien dat het preventief toedienen van een lage dosering haloperidol aan IC-patiënten met een verhoogd risico op delirium geen enkel gunstig effect heeft. Eveneens is vastgesteld dat een dergelijke dosering nauwelijks bijwerkingen heeft bij deze patiënten, maar niet zinvol is om toe te dienen voor delirium preventie, dan wel de gevolgen van een delirium te verminderen.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Tussen juni 2013 en december 2016, zijn in totaal in 20 IC's 15.882 IC-patiënten (18 jaar of ouder, met verwachte IC-opnameduur >1 dag) gescreend waarvan 1789 patiënten zijn geïncludeerd. Op advies van de DSMB is voortijdig gestopt (verminderde effectiviteit) met de interventiegroep van 3x1mg haloperidol (in totaal 350 patiënten geïncludeerd). In de groep van 3x2mg haloperidol zijn 732 patiënten geïncludeerd en 707 patiënten in de placebogroep.

IC-patiënten preventief behandeld met lage dosering haloperidol hebben geen significant betere 28-dagen overleving (hoofdvraag van de studie) vergeleken patiënten welke een placebo kregen (83,3% vs. 82,7%; p=0.77). In de voortijdig gestopte haloperidol groep (3x1mg) was dit 81,7%. Eenzelfde resultaat is te zien bij de 90-dagen overleving wat ook geen significant betere overleving laat zien in de haloperidol groep. Verder zijn geen verschillen gevonden bij alle andere uitkomstmaten (delirium incidentie, aantal delirium-coma-vrije dagen in 28-dagen, opnameduur IC en ziekenhuis, beademingsduur, IC-heropnames etc) tussen beide groepen patienten

 

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Acute verwardheid, delirium genoemd, treedt op bij ±30-50% van de intensive care (IC) patiënten en gaat gepaard met negatieve effecten op het herstel van de patient. Preventie is daarom belangrijk en er zijn aanwijzingen dat het delirium behandelingsmedicijn, haloperidol, ook preventief kan werken. Het onderzoek is erop gericht om dit aan te tonen bij in totaal ongeveer 2000 patienten die een verhoogd risico op delirium hebben. De studie is geinitieerd door de IC van het Radboudumc te Nijmegen. De studie is begin 2014 gestart, aanvankelijk in 8 centra, later uitgebreid naar 20 centra. Als eerste wordt gekeken naar het effect op overleving en naar effecten op delirium en het aantal dagen zonder delirium. Daarnaast worden ook de lange termijn effecten onderzocht. Wordt een effect aangetoond dan heeft dit direct effect op het delirium beleid op de intensive care afdelingen in Nederland, maar waarschijnlijk ook wereldwijd.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Op dit moment zijn ruim 27000 patiënten gescreend en nu bijna 1400 patiënten geïncludeerd. Bij de tussentijdse analyse na 1000 geïncludeerde patiënten zijn geen nadelige effecten gevonden en is de studie als veilig beoordeeld. De commissie (DSMB) die deze analyse heeft verricht heeft tevens geadviseerd om te studie voort te zetten met twee onderzoeksarmen, in plaats van drie. Derhalve is een onderzoeksarm medio vorig jaar komen te vervallen. Sinds begin 2016 moeten er in totaal nog 470 patiënten geïncludeerd worden. De verwachting is dat eind 2016 de laatste patiënten worden geïncludeerd. Bij deze studie worden alle participerende centra maandelijks op de hoogte gehouden van de tussentijdse vorderingen van de studie.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Bij ongeveer 30-50% van de intensive care (IC) patiënten treedt acute verwardheid of delirium op welke is geassocieerd met ernstige kortetermijn en langetermijn gevolgen. Gecorrigeerd voor ziekte-ernst is een IC delirium bovendien geassocieerd met drie keer meer kans op overlijden. Naast adequate screening en behandeling is daarom preventie noodzakelijk. Wereldwijd is haloperidol middel van eerste keus bij de deliriumbehandeling. Belangrijk is dat een lage dosering hiervan niet is geassocieerd met relevante bijwerkingen bij IC-patiënten. In een pre-post design studie waarbij profylactisch een lage dosering haloperidol werd toegediend aan hoogrisico meerdere positieve klinische effecten liet zien met een significante afname van 28-dagen mortaliteit. Op basis van deze veelbelovende resultaten willen we een multicenter gerandomiseerde dubbelblinde placebo-gecontroleerde studie uitvoeren met haloperidol profylaxe bij IC-patiënten met een verhoogd deliriumrisico. Hierbij onderzoeken we het effect op 28- en 90-dagen mortaliteit, delirium incidentie, duur delirium en andere delirium gerelateerde uitkomstmaten. Daarnaast onderzoeken we het effect op kwaliteit van leven na 1 en 6 maanden. Eventuele bijwerkingen tijdens de profylaxe periode geregistreerd en geanalyseerd.

Niet neurologische IC-patiënten ≥18 jaar met verwachte IC-opname ≥1dag zijn geschikt voor deze studie. Geïncludeerde patiënten krijgen dubbelblind en gerandomiseerd preventief haloperidol i.v. (2 groepen: 3x1 of 3x2mg haloperidol), of een placebo i.v.

Een positief effect resulteert in uitbreiding van de haloperidol indicatie van behandeling naar profylaxe en in herziening van (inter-)nationale deliriumrichtlijnen. Deze preventieve interventie met haloperidol heeft de potentie om de impact van delirium (mortaliteit, morbiditeit en kosten) te reduceren. De preventie is goedkoop en bovendien eenvoudig te implementeren in de dagelijkse IC praktijk.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website