Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Een deel van stadium II dikke darmkanker patiënten heeft baat bij adjuvante chemotherapie na het ondergaan van een operatie waarbij de dikke darm gedeeltelijk wordt verwijderd. Het doel van adjuvante chemotherapie is om de kans op terugkeer van de ziekte te verkleinen. Een nauwkeurige selectie van patiënten is van groot belang om patiënten enerzijds optimale overlevingskansen te bieden en anderzijds de toxiciteit van onnodige chemotherapie te besparen. De huidige manier van selecteren gebeurt grotendeels op basis van klinische en pathologische factoren, maar inmiddels maken moleculaire technieken een betere prognostische classificatie mogelijk. Het doel van de “Personalized Adjuvant TreaTment in eaRly stage coloN cancer”, oftewel PATTERN studie is dan ook de selectie van stadium II dikke darmkanker patiënten voor adjuvante chemotherapie te verbeteren door de lange termijn gezondheidswinst en doelmatigheid van nieuwe, moleculaire selectie strategieën te evalueren middels een beslismodel. Daarnaast richtte de PATTERN studie zich ook op het evalueren van de optimale behandelduur van adjuvante chemotherapie.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De resultaten behaald binnen het PATTERN project bieden nieuwe inzichten in de optimale duur van adjuvante chemotherapie, alsmede de optimale selectie van patiënten voor adjuvante chemotherapie bij stadium II dikke darmkanker. De bevindingen ondersteunen de recente aanpassing in de Nederlandse richtlijnen om de behandelduur van CAPOX te verkorten van zes maanden naar drie maanden bij patiënten met hoog risico stadium II dikke darmkanker. Bovendien laten onze bevindingen zien dat de selectie van stadium II dikke darmkanker patiënten voor adjuvante chemotherapie kan worden geoptimaliseerd door ofwel de naleving van de Nederlandse richtlijnen te verbeteren ofwel biomarker status op te nemen in de selectiestrategie. Echter, er is meer onderzoek nodig om de mogelijke rol van biomarkers bij de optimale toewijzing van adjuvante chemotherapie beter te begrijpen.

 

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Een deel van de stadium II dikkedarmkanker patiënten heeft baat bij adjuvante behandeling na operatie omdat hiermee de kans op terugkeer van ziekte kan worden verkleind. Nauwkeurige selectie is van groot belang om deze patiënten enerzijds optimale overlevingskansen te bieden en anderzijds de toxiciteit van onnodige behandelingen te vermijden. Voor de huidige manier van selecteren, op basis van klinische en pathologische factoren, is het wetenschappelijk bewijs mager. Inmiddels maken moleculaire technieken een betere prognostische classificatie mogelijk. Dit is veelbelovend voor predictieve classificatie. Verbetering van overleving in stadium II dikkedarmkanker is des te meer van belang omdat de huidige incidentie van ~3000 waarschijnlijk zal stijgen als gevolg van de invoering van screening.

 

Deze studie heeft als doel de selectie van stadium II dikkedarmkanker patiënten voor adjuvante behandeling te verbeteren door de lange termijn gezondheidswinst en doelmatigheid van nieuwe, moleculaire selectie strategieën te evalueren middels een beslismodel.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In een beslismodel worden gegevens over gezondheidseffecten, kwaliteit van leven en kosten, afkomstig uit verschillende bronnen, samengevoegd om besluitvorming te ondersteunen. In ons beslismodel hebben we data uit de Nederlandse Kanker Registratie (NKR) gebruikt om patronen van recurrence en overleving te schatten . Dit model hebben we uitgebreid met schattingen van het effect van adjuvante chemotherapie afkomstig uit trials. Daarnaast is het model uitgebreid met schattingen voor de prognostische waarde van de biomarkers MSS status, en BRAF/KRAS status, afkomstig uit klinische studies. Gegevens uit het Prospectief Landelijk CRC cohort (PLCRC) zijn gebruikt om schattingen van kwaliteit van leven te integreren in het beslismodel.

In het beslismodel zijn de volgende patiënt- en tumorkenmerken opgenomen; leeftijd, het TNM stadium van de patiënt, het aantal onderzochte lymfeklieren van de patiënt, de zijde van de dikke darm waar de tumor is gelokaliseerd en de biomarker status van de patiënt. Dit betekent dat in totaal 216 patiënt profielen apart bekeken kunnen worden. Met het beslismodel kan zodoende het ziekteproces van een representatief Nederlands cohort van stadium II dikke darmkanker patiënten gesimuleerd worden. Men kan daarbij aangeven of dit cohort geheel of gedeeltelijk adjuvant behandeld wordt, en men kan de selectie criteria voor adjuvante chemotherapie specificeren.

 

Gebruik makend van dit beslismodel zijn de lange termijn gezondheidseffecten en doelmatigheid geschat van selectie strategieën gebaseerd op mismatch repair (MMR), BRAF, (K)RAS testen. De uitkomsten van deze evaluaties zijn vergeleken met de evaluaties van de huidige Nederlandse richtlijnen, die adviseren om adjuvante chemotherapie toe te wijzen aan patienten met een MSS + pT4 tumor. In de uitgevoerde studie zijn de volgende selectie strategieën geëvalueerd:

 

1) Geen adjuvante chemotherapie

2) Adjuvante chemotherapie voor alle patienten

3) de Nederlandse richtlijnen uitgaande van de huidige naleving

4) De Nederlandse richtlijnen uitgaande van perfecte naleving

5) Een biomarker gedreven strategie waarin patienten met de slechtse prognose gebaseerd op biomarker status adjuvante chemotherapie kregen (MSS + BRAF en/of KRAS mutatie)

6) Een biomarker gedreven strategie waarin patienten met de slechtste prognose gebaseerd op biomarker status adjuvante chemotherapie kregen in combinatie met een pT4 status (MSS + BRAF en/of KRAS mutatie + pT4)

 

Uit de resultaten van deze evaluaties is gebleken dat de selectie van stadium II dikke darmkanker patiënten voor adjuvante chemotherapie verbeterd kan worden door patienten te selecteren op basis van biomarker status (strategie 5) of door perfecte naleving van de Nederlandse richtlijnen te verbeteren (strategie 4).

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Background: A subset of stage II colon cancer (CC) patients benefits from adjuvant therapy, but precise selection is essential to realize optimal survival and avoid unnecessary toxicity. Current clinical & pathological risk factors are debated.

Purpose: This study aims to improve selection for adjuvant therapy in stage II CC, by synthesizing the available evidence on molecular and clinical prognostic and predictive factors in a decision model and by prediction of long-term health-benefits and cost-effectiveness of alternative, molecular-based, selection strategies.

Methods: A decision model will be built, using data from the literature, the National Cancer Registry NCR, the pathology register PALGA, and two clinical studies brought together in CONNECTION. Three analyses are planned: 1) Evaluation of the impact of recently introduced PALGA module for synoptic reporting of clinic-pathological risk factors, by comparing recurrence rates in patients with and without synoptic reports, 2) Model-based prediction of health impact and cost-effectiveness of molecular testing (MMR/BRAF and possibly KRAS) and of 3) gene-expression subtyping based adjuvant treatment. Latter two strategies will be compared to care according to current guidelines (2014) and to care before 2014.

Results/Conclusion: Compared to care according to current guidelines, we expect molecular-based selection for adjuvant treatment to save 230 QALYs yearly, while saving ~ €3M of health-care costs. This is an underestimation, since avoided productivity loss was not taken into account. We present an excellent team, with ample experience in cancer modelling and excellent embedding in national colon cancer research infrastructure.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website