Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Achtergrond: Castratie refractair prostaatcarcinoom (CRPC) is de fase van ziekte waarbij de prostaatkanker progressief wordt onder castratie. De jaarlijkse incidentie wordt in Nederland geschat op 2868 patiënten. Voor dit ziektebeeld zijn diverse behandelingen ontwikkeld. Deze behandelingen zijn allemaal palliatief, leiden tot vergelijke overlevingswinst en zijn duur. Vooral wanneer de overlevingsvoordelen vergelijkbaar zijn, is het essentieel patiënt-gerapporteerde uitkomsten te betrekken bij de patiëntenselectie voor behandelingen in de algemene oncologische praktijk. Bovendien zijn patiënt-gerapporteerde uitkomsten essentieel voor economische evaluaties.

Doel: De PRO-CAPRI studie had als doel de kennis te vergroten over kwaliteit van leven en kosten in de dagelijkse praktijk van CRPC behandeling.

Methode: PRO-CAPRI is een prospectieve, observationele multicenter cohort studie in Nederland. Het is een sub-studie van de CAPRI studie (officiele titel: CAstration-resistant Prostate cancer RegIstry: an observational study in the Netherlands). Hierin zijn klinische en economische uitkomsten van 3616 CRPC patiënten in 20 ziekenhuizen in Nederland retrospectief geregistreerd. De uitkomsten van CAPRI en PRO-CAPRI zijn gecombineerd voor de analyses.

Resultaten: In de PRO-CAPRI studie hebben in totaal 151 patiënten uit 10 verschillende ziekenhuizen hebben iedere drie maanden vragenlijsten ingevuld over generieke, kanker-specifieke en prostaatkanker specifieke kwaliteit van leven, zelf-gerapporteerde pijn en kosten buiten het ziekenhuis. De PRO-CAPRI studiepopulatie komt qua patiënt- en ziektekenmerken voldoende overeen met de totale CRPC-populatie uit CAPRI en vormt daarmee een representatieve steekproef. In het begin van de ziekte is de kwaliteit van leven hoog op alle domeinen. Er worden met name klachten vermeld op het gebied van uitoefenen van de rol (beperkingen op het uitvoeren van werk, hobby’s of andere dagelijkse bezigheden) en op het fysiek functioneren (bijv. pijn, vermoeidheid). Als de ziekte vorderde, nam de kwaliteit van leven af. Verslechtering trad vooral op bij fysiek functioneren (verminderde eetlust, vermoeidheid, pijn, misselijkheid/braken en diarree) en uitoefenen van de rol. Deze verslechtering werd ook gezien bij patiënten die een behandeling krijgen. Naast een afnemende kwaliteit van leven nam het arbeidsverzuim en zorggebruik buiten het ziekenhuis toe. De impact op kwaliteit van leven en pijn is ondanks diverse behandelingen groot.

Conclusie: De PRO-CAPRI studie heeft domeinen geïdentificeerd waar verslechtering op treedt, zodat hier specifieke aandacht aan besteed kan worden in de spreekkamer. Door het voorkomen of uitstellen van klachten kan kwaliteit van leven op peil gehouden worden.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De PRO-CAPRI studie is onderdeel van de CAPRI-studie. Als resultaat kunnen gemeld worden:

- Rapport Zinnige Zorg in opdracht van het Zorginstituut Nederland (Verbetersignalement Zinnig gebruik van geneesmiddelen bij patiënten met castratie refractair prostaatcarcinoom, 2016)

 

- Wetenschappelijke publicatie: Westgeest et al 2016. Differences in trial and real-world populations in the Dutch Castration-resistant Prostate Cancer Registry. Eur Urol Focus, 2016 Oct 13

 

- Diverse poster en podiumpresentaties op internationale (EMUC, ISPOR, EAU) en nationale (DUOS, regionale refereeravonden) congressen

 

De resultaten zullen nog gebruikt worden voor meerdere wetenschappelijke publicaties en twee proefschriften.

 

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Achtergrond van het onderzoek: De jaarlijkse incidentie van castratie-refractair prostaatcarcinoom (CRPC) wordt in Nederland geschat op 2868 patienten. Na de diagnose CRPC wordt de overlevingsduur met alleen ondersteunende zorg niet langer dan 12 maanden verwacht. Kanker heeft een grote invloed op kwaliteit van leven. Gelukkig zijn er de laatste jaren nieuwe behandelingen voor CRPC geregistreerd. Deze behandelingen zijn allemaal palliatief, leiden tot vergelijkbare overlevingswinst

en zijn duur. Vooral wanneer de overlevingsvoordelen vergelijkbaar zijn is het essentieel patient gerapporteerde uitkomsten te betrekken bij de patientenselectie voor behandelingen in de algemene oncologische praktijk. Bovendien zijn patient gerapporteerde uitkomsten essentieel voor economische evaluaties. Deze studie zal de kennis vergroten over kwaliteit van leven en kosten in de dagelijkse praktijk van CRPC behandeling. De uitkomsten zullen patienten en behandelaren helpen bij klinische besluitvorming, bij het bepalen van optimale behandelstrategieen en de toekomstige ontwikkeling van richtlijnen, vanuit zowel een klinisch als economisch perspectief.

 

Doel van het onderzoek: Het doel van het onderzoek is de generieke, kanker-generieke en prostaatkanker-specifieke kwaliteit van leven en kosten buiten het ziekenhuis te bepalen voor CRPC-patienten tijdens de behandeling (met onder andere beste ondersteunende zorg, docetaxel, cabazitaxel, abiraterone en enzalutamide) in de dagelijkse praktijk.

 

Onderzoeksopzet: PRO-CAPRI is een prospectieve, observationele multicenter cohort studie in Nederland. Het is een sub-studie van de CAPRI studie (officiele titel: CAstration-resistant Prostate cancer RegIstry: an observational study in the Netherlands). De CAPRI studie is in september 2012 gestart. Klinische en economische uitkomsten van 3750 CRPC patienten in 20 ziekenhuizen in Nederland worden retrospectief geregistreerd vanaf 1-1-2010. De uitkomsten van CAPRI en PROCAPRI worden gecombineerd voor de analyses.

 

Onderzoekspopulatie: De onderzoekspopulatie bestaat uit een deel van de CAPRI populatie (CRPC patienten). In tien

representatieve ziekenhuizen verspreid over Nederland worden alle CRPC patienten geidentificeerd en beoordeeld of ze kandidaat zijn voor de studie. Nieuw gediagnosticeerde CRPC patienten kunnen tot en met de eerste behandeling na progressie op docetaxel worden geincludeeerd. Er moet informed consent gegeven worden, en patienten moeten in staat zijn de vragenlijsten in te vullen. In totaal zijn 167 patienten geincludeerd, en deze worden gevolgd in de tijd.

 

Primaire onderzoeksvariabelen/uitkomstmaten: De primaire uitkomstmaten zijn het bepalen van de kwaliteit van leven op het moment van inclusie en de veranderingen tijdens de CRPC behandeling:

a. de generieke kwaliteit van leven (EQ VAS score en EQ-5D index value)

b. de kanker-specifieke kwaliteit van leven (EORTC QLQ-C30 score)

c. prostaatkanker specifieke kwaliteit van leven (EORTC PR-25 score)

 

Secundaire onderzoeksvariabelen/uitkomstmaten (indien van toepassing): De secundaire uitkomstmaat is het bepalen van de kosten tijdens de CRPC behandeling:

a. indirecte niet-medische kosten (productiviteitsverlies door afwezigheid van werk)

b. directe medische kosten buiten het ziekenhuis (medisch zorggebruik en informeel zorggebruik)

c. zelf-gerapporteerde pijn (BPI-SF pijn intensiteit en pijn interferentie) Alle uitkomsten worden gekoppeld aan de klinische en economische uitkomsten in de CAPRI registratie, ten behoeve van kosten-utiliteit analyse van CRPC behandelingen.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Er zijn nog geen resultaten.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Rationale

The annual incidence of castration-resistant prostate cander (CRPC) in the Netherlands is estimated at 2868 patients. After development of CRPC, survival with best supportive care is not expected to exceed 12 months. Cancer has a great impact on health related quality of life (HRQOL). Fortunately, several new treatments for CRPC have been registered. These treatments have a palliative nature, comparable survival benefits and considerable costs. Patient reported outcomes are essential to optimize patient selection for treatment in the general medical oncology practice, especially when survival benefits are comparable. Moreover, patient reported outcomes are essential for economic evaluations. This study will provide knowledge of HRQOL outcomes and indirect costs in the daily practice of CRPC treatment. These outcomes will help patients and clinicians in clinical decision making, to determine optimal treatment strategies and guide future development of guidelines, from both a clinical and economical perspective.

 

Objective

To investigate the generic, cancer-generic and prostate cancer-specific HRQOL impact and indirect cost of different treatment strategies of CRPC (including best supportive care) in daily practice.

 

Study design

Prospective, observational, multi-center, cohort side study of the CAstration-resistant Prostate cancer RegIstry (CAPRI), an observational study in the Netherlands. The observational CAPRI registry has been started in september 2012. In the CAPRI registry, clinical and economical outcomes are registered from 1500 CRPC patients, included from 01-01-2010 in 20 hospitals from the Netherlands.

 

Study population

A sample of the CAPRI population (CRPC patients). In 4 CAPRI hospitals from one region, all CRPC patients will be identified and checked for eligibility. Informed consent is an inclusion criterium, and patients who are not able to complete the questionnaires will be excluded. A total of 260 patients will be included over 3 years.

 

Intervention

Repeated HRQOL and indirect cost assessment by questionnaires (EQ-5D, QLQ-C30 and QLQ-PR25, SF-HLQ) before, during and after treatment lines.

 

Main study parameters/endpoints

Demographic baseline characteristics, change in scores in diverse dimensions over baseline, subgroup analysis per treatment strategy; indirect costs. All parameters will be linked to the clinical and economical parameters in the CAPRI registry for cost-utility analysis of CRPC treatments.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website