Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

DITSMI (Diagnose Indicate Treat Severe Mental Illness) is een zorgmodel voor de behandeling van mensen met een ernstige psychische aandoening (EPA).

DITSMI omvat multidisciplinaire diagnostiek en indicatiestelling en richtlijnconforme medicamenteuze en psychologische behandeling. Dit leidt tot afbouw van medicatie en minimaliseert het risico op stagnatie in behandeling hetgeen leidt tot vermindering van zorgbehoefte.

Doel is, de kwaliteit van leven van mensen met EPA te verbeteren, waaronder het hervinden van hoop en zingeving en het herwinnen van regie over het eigen leven buiten de psychiatrie in een maatschappelijke omgeving.

Zoals een patiënte het verwoordde:

“Ik heb jarenlang geen eigen verantwoordelijkheid gehad. Ik mocht niks zelf beslissen. Ik had geen stem. Die kreeg ik nu wel. Ik kon nu ook aangeven wat ik vond dat ik nodig had. En niet dat anderen weer voor mij gingen praten. Want uiteindelijk weet ik meestal, toch zelf wel het best.” ggnet.nl/behandelingen/ditsmi

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

105 patiënten zijn volgens DITSMI gediagnosticeerd, geïndiceerd en behandeld in afstemming met de patiënt zelf, diens naasten en/of wettelijke vertegenwoordigers.

 

Een implementatiepakket DITSMI is ontwikkeld en opgeleverd; bestaande uit een modelbeschrijving, patiëntenfilm, patiëntenfolder, klinische les, format somatische screening en crisismonitor. De verschillende onderdelen zijn te downloaden: www.medicijngebruik.nl/projecten/ditsmi en via ggnet.nl/behandelingen/ditsmi

 

Onderzoeksresultaten DITSMI (Veereschild et al., submitted):

•49% van de diagnoses en 67% van de indicatie voor de behandeling veranderde;

•Het totale medicatiegebruik daalde met 14%, het antipsychoticumgebruik met 30% en gebruik van parasympaticolytica met 48%;

•De uitkomsten van de HoNOS laten een verbetering zien bij 25% van de patiënten.

•De totale opbrengsten zoals gedeclareerd aan de ziektekostenverzekering daalde in drie jaar tijd met 48 %.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

 

Patiënten met een ernstige psychiatrische problematiek en een lange geschiedenis in de GGZ gebruiken vaak veel medicatie zonder dat daar een duidelijke actuele indicatie voor bestaat. Er is sprake van polyfarmacie, irrationele combinaties (bijvoorbeeld meerdere benzodiazepinen, antidepressiva en/of antipsychotica tegelijkertijd), interacties of toxische doseringen van geneesmiddelen. Patiënten hebben daarom meer kans op (ernstige) bijwerkingen. Vanwege de grote hoeveelheden sederende medicatie zijn zij veelal niet in staat een redelijk normaal leven te leiden.

In dit project willen we richtlijnadherentie optimaliseren met betrekking tot (her)diagnostiek, medicamenteuze en psychologische (multidisciplinaire) behandeling bij patiënten met een ernstige psychiatrische problematiek (EPA). Hierdoor moet irrationeel gebruik van psychofarmaca en somatische medicatie verminderen. Patiënten kunnen de regie in hun leven (gedeeltelijk) terugnemen en volstaan met ambulante begeleiding in plaats van klinische opname. Dit kan de kwaliteit van leven van de patiënt sterk verbeteren. De wensen van de patiënt, de naastbetrokkenen, familie en/of de wettelijke vertegenwoordigers zijn hierin leidend.

De meerwaarde van dit project is dat een multidisciplinaire aanpak die bestaat uit een combinatie van goede (her)diagnostiek, medicamenteuze en psychologische behandeling volgens vigerende richtlijnen leidt tot afbouw van medicatie bij EPA patiënten en de kans minimaliseert dat deze patiënten na verloop van tijd opnieuw een scala aan psychofarmaca krijgen voorgeschreven.

Patiënten participatie krijgt gestalte doordat de cliëntenraadadviseur aanbevelingen heeft gedaan m.b.t. dit voorstel, dat zij namens de centrale cliëntenraad zitting heeft in het projectteam. Tevens draagt zij samen met andere leden van de cliëntenraad zorg voor het patiënttevredenheidsonderzoek. Patiënten participatie krijgt tijdens dit project een gezicht in de filmopname waarin patiënten vertellen over hun ervaringen.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website