Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het antipsychoticagebruik bij mensen met een verstandelijke beperking - vaak gestart in de acute, escalerende fase van moeilijk verstaanbaar gedrag- wordt vaak onterecht langdurig gecontinueerd. De uitkomsten van dit project laten zien dat afbouwen van langdurig gebruik en terughoudend voorschrijven van antipsychotica ook succesvol mogelijk is in de dagelijkse praktijk door een multidisciplinaire aanpak. Het implementatiepakket - bestaande uit een FTO-module, draaiboeken, presentatie, e-learning 'Antipsychotica in de gehandicaptenzorg' en informatiebrochure 'Antipsychotica, soms nodig meestal niet' - ondersteunt GZ-organisaties bij het opnemen van deze aanpak in het zorgbeleid.

Bij ruim 80% van de cliënten in een afbouwtraject is gedeeltelijke of volledige afbouw van langdurig antipsychoticagebruik mogelijk gebleken. Zowel zorgverleners als naasten waren positief over de aanpak. Zij zijn zich meer bewust van de nadelen van antipsychotica en het belang van afbouwen van onterecht langdurig gebruik.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Bij ruim 80% van de cliënten in dit afbouwtraject is gedeeltelijke of volledige afbouw van langdurig antipsychoticagebruik mogelijk gebleken. Zowel zorgverleners als wettelijk vertegenwoordigers waren overwegend positief over de aanpak. Zij zijn zich meer bewust van de nadelen van antipsychotica en het belang van afbouwen van onterecht langdurig gebruik. Ook zoeken zij meer naar de balans tussen niet-medicamenteuze behandelmogelijkheden en medicatie bij nieuw moeilijk verstaanbaar gedrag ter voorkóming van nieuw onterecht langdurig antipsychoticagebruik. Niet alleen in onderzoekverband maar ook in de dagelijkse praktijk van zorgverleners in de gehandicaptenzorg is daarmee succesvol (volledig of gedeeltelijk) afbouwen van antipsychotica en voorkómen van nieuw onterecht langdurig gebruik goed mogelijk door een gestructureerde, multidisciplinaire aanpak waarin duidelijkheid is over de rolverdeling van alle betrokken zorgverleners en wettelijk vertegenwoordigers. Tijdelijk inzetten van antipsychotica - bijvoorbeeld bij een acute, escalerende fase van moeilijk verstaanbaar gedrag - blijft mogelijk en zinvol, maar wordt nu beter geëvalueerd ter voorkóming van onterecht langdurig gebruik. Er is meer aandacht voor de stapsgewijze - niet-medicamenteuze - aanpak van moeilijk verstaanbaar gedrag. Ook andere zorginstellingen kunnen aan de hand van het beschikbare implementatiepakket aan de slag met de multidisciplinaire aanpak.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Antipsychotica zijn geneesmiddelen die bedoeld zijn om bij mensen met een psychose de symptomen tegen te gaan. Ze zijn effectief in het terugdringen van wanen en hallucinaties. Maar ze zorgen ook voor het dempen van agressie en angsten.

 

Bij 1 op de 3 mensen met een verstandelijke beperking worden antipsychotica voorgeschreven.In bijna 60% is dat voor gedragsproblemen. Mensen met een verstandelijke beperking kunnen regelmatig ontremd en moeilijk verstaanbaar gedrag vertonen door bijvoorbeeld een teveel aan omgevingsprikkels. In veel gevallen is een acute (crisis)situatie met een escalatie van agressie en/of angsten de aanleiding voor het starten van antipsychotica. Na het onder controle krijgen van de crisis zou het antipsychotica gebruik geëvalueerd moeten worden met als doel dit weer af te bouwen. Echter, dit wordt onvoldoende gedaan waardoor vaak de antipsychotica onnodig lang worden door gebruikt. Het antipsychoticagebruik bij moeilijk verstaanbaar gedrag is bewezen onnodig hoog en langdurig onder mensen met een verstandelijke beperking. 80% Gebruikt deze middelen 10 jaar of langer! Bij meer dan de helft van de gebruikers levert dit daardoor ongewenste en ernstige bijwerkingen op. Gewichtstoename, lusteloosheid en niet meer actief zijn. Eigenlijk zichzelf niet meer zijn en hun persoonlijkheid kwijtraken. Dit wordt in de concept Wet Zorg en Dwang als 'medicinaal vastbinden' aangeduid. Artsen zouden daarom antipsychotica alleen moeten voorschrijven bij mensen met een juiste indicatie en het gebruik zo kort mogelijk houden.

 

Dit project richt zich op het verbeteren van de inzet van antipsychotica bij mensen met een verstandelijke beperking. Zorgverleners van ’s Heeren Loo (locatie Willem van den Bergh) gaan aan de slag met het opstellen van multidisciplinaire behandelplannen bij cliënten met moeilijk verstaanbaar gedrag. Zij willen daarmee antipsychotica meer terughoudend voorschrijven en onnodig langdurig gebruik vaker succesvol afbouwen. Ter ondersteuning ontwikkelt het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM) werk- en scholingsmaterialen voor zorgverleners en groepsbegeleiders en voorlichtingsmateriaal voor vertegenwoordigers van de cliënten.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In de periode oktober 2015 - maart 2016 is de voorbereidende fase (fase 1) van het project afgerond en is gestart met de interventie (fase 2): de multidisciplinaire aanpak van antipsychoticagebruik bij mensen met een verstandelijke beperking en probleemgedrag.

In fase 1 is naast de 0-meting van bestaand antipsychoticagebruik bij de clienten van de Willem van der Bergh stichting (WvdB actief aandacht besteed aan draagvlak en kennis bij betrokken partijen. Dit is gedaan door:

1. een digitale enquete bij de teams van de WvdB woningen (n=59), waarin gevraagd werd naar wat zij belangrijk vinden bij de nieuwe multidisciplinaire aanpak en hun rol daar in.

2. een focusgroep van wettelijk vertegenwoordigers en een afvaardiging van de regionale clientenraad.

De uitkomsten van deze twee activiteiten zijn door de artsen en gedragswetenschappers van WvdB meegenomen in het opgestelde multidisciplinaire plan van aanpak en de daarbij behorende'draaiboeken'. Het geheel is vorm gegeven in een FTO-module die aan het eind van het project beschikbaar komt voor andere zorgorganisaties.

Voor de medewerkers van de teams van de woningen en de dagbesteding medewerkers is een e-learning 'Antipsychotica in de gehandicaptenzorg' gemaakt. Deze heeft als doel hen voor te bereiden op en te ondersteunen bij hun rol in de nieuwe aanpak. Onder andere wordt ingegaan op het signaleren van veranderend gedrag bij de afbouw van antipsychotica.

Voor de wetelijk vertegenwoordigers en familie van de bewoners is een informatiebrochure beschikbaar die ingaat op het belang van afbouwen van antipsychotica. Ook hun rol bij de nieuwe aanpak en de positieve effecten van het afbouwen voor de client en het daardoor betere contact met hem of haar komt aan bod.

In fase 2 zijn ter voorbereiding op de nieuwe aanpak de volgende activiteiten ondernomen:

1. selectie van bewoners die voor afbouw in aanmerking komen, gevolgd door een persoonlijk gesprek van arts met wettelijk vertegenwoordiger (en indien mogelijk ook bewoner) waarin de afbouwplannen worden toegelicht en toestemming wordt gevraagd. De informatiebrochure is bij de wettelijk vertegenwoordiger onder de aandacht gebracht.

2. voorinformeren van teams door gedragswetenschapper over de beoogde aanpak en hun rol daarin. Er zijn afspraken gemaakt over goede bereikbaarheid van arts en gedragswetenschapper, inzet van alternatieve niet-medicamenteuze gedragstherapie en gevolgen voor afbouwtraject van de medicatie bij mogelijk terugkerend

probleemgedrag. De e-learning is aangeboden en wordt gevolgd.

3. afspraken tussen arts en apotheker over de afbouw van medicatie en de afbouwschema('s).

Momenteel wordt gestart met het daadwerkelijk uitvoeren van de interventie.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In this project, we aim to improve appropriate use and discontinue unnecessary use of antipsychotics in individuals with intellectual disability and behavioral problems by a multidisciplinary approach. The use of antipsychotics is proven to be unnecessary high and long lasting in individuals with intellectual disability and behavioral problems. Most of these users have undesirable and harmful side effects. Therefore, doctors should prescribe antipsychotics only for the correct indications and as short as possible. In this project, the care givers of ’s Heeren Loo (location Willem van den Bergh) - a health facility for individuals with intellectual disability - will discuss and agree on this in the pharmacotherapy counselling group (PCG) of doctors and pharmacists and in work meetings of other care givers. Care givers will make a multidisciplinary care plan for each individual with intellectual disability and (new) behavioral problems and will evaluate these care plans monthly. Their main goals will be to prevent unnecessary prescribing of antipsychotics for behavioral problems and to discontinue unnecessary long term use. For this, we develop working material and an e-learning for care givers and an information leaflet for legal representatives of the antipsychotic users with intellectual disability. These materials will be based on the relevant Dutch guideline, research results and wishes, experiences and resistances of legal representatives and care givers about (less) prescribing and discontinuation of antipsychotics. The experiences of care givers and legal representatives will be evaluated. After the project the developed materials will be available for all health facilities for individuals with intellectual disability in the Netherlands.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website