Projectomschrijving

Samenvatting na afronding

De pijnbehandeling van veel verpleeghuisbewoners is niet optimaal. Inmiddels is het aantal tijdelijke verpleeghuisbewoners sterk gegroeid en is een goede overdracht van pijnbehandeling naar de huisarts van belang.

Onderzoek

Binnen dit project zijn twee verpleeghuizen ondersteund om beter volgens de multidisciplinaire richtlijn Pijn te werken. Hiervoor werd per verpleeghuis beleid op maat gemaakt waarbij het opgerichte pijnteam een centrale rol had. Zij werden ondersteund met farmacotherapeutisch overleg (FTO), met feedback over voorschrijfgedrag, een e-learning voor V&V en een cliëntenfolder.

Resultaten

Uit interviews en dossieronderzoek kwam naar voren dat pijn-meetinstrumenten vaker worden gebruikt, niet-medicamenteuze behandeling vaker wordt ingezet en pijn nu een standaard onderwerp is tijdens het multidisciplinair overleg.
Voor andere verpleeghuizen is een implementatietoolkit ontwikkeld. Twee EPD-leveranciers werken aan het integreren van een sjabloon voor overdracht van de (pijn)behandeling naar huisartsen.
 

Samenvatting bij start

Onnodig veel verpleeghuisbewoners krijgen geen optimale pijnbehandeling door te weinig, te veel of verkeerde pijnmedicatie of een ongeschikte niet-medicamenteuze behandeling. Verkeerde pijnbehandeling van kwetsbare ouderen is zeer ongewenst en kan leiden tot onnodige bijwerkingen, vermijdbare geneesmiddel-gerelateerde ziekenhuisopnames en toename van kosten. Tijdelijk verblijf in het verpleeghuis, zoals voor geriatrische revalidatie, komt steeds vaker voor en vraagt om goede overdracht naar de eerste lijn.

Dit project heeft tot doel het verbeteren van de pijnbehandeling bij verpleeghuisbewoners en de overdracht aan de eerste lijn. Om dit te bereiken wordt er een ‘implementatietoolbox’ ontwikkeld met een implementatiehandreiking, patiëntenvoorlichtingsmateriaal en werk- en scholingsmaterialen voor medewerkers, en een gestandaardiseerde overdracht naar de eerste lijn.

Werkwijze

Pijnteams in twee verpleeghuizen ontwikkelen een zorgprogramma pijn en gestandaardiseerde overdracht naar de eerste lijn conform de richtlijn Pijn bij kwetsbare ouderen. Door het verzamelen van gegevens over pijnmedicatie en ervaringen over pijn(behandeling) bij bewoners/familie, (para)medici en verplegend personeel ontwikkelt elk verpleeghuis een lokaal implementatieplan en voert deze uit. De implementatietoolbox wordt ontwikkeld en aangepast aan de hand van ervaringen in de twee verpleeghuizen.
 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website