Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Voor een veilig en goed gebruik van geneesmiddelen is het belangrijk dat patiëntervaringen optimaal worden benut. Bijwerkingencentrum Lareb heeft als kerntaak het signaleren van risico's van het gebruik van geneesmiddelen in de dagelijkse praktijk en het verspreiden van kennis hierover. Met Lareb Intensive Monitoring (LIM) worden ervaringen van patiënten omtrent geneesmiddelgebruik en bijwerkingen gestructureerd verzameld door middel van online enquêtes die door patiënten zelf ingevuld worden. Hierdoor komt specifieke informatie over bijwerkingen beschikbaar, waaronder aard, beloop, belasting, behandeling, herstel, risicofactoren en de invloed op de kwaliteit van leven van de patiënt. De meerwaarde van LIM hangt samen met het aantal deelnemers en daarmee met de bereidheid van apothekers om patiënten te includeren voor de lopende onderzoeken. In de praktijk gebeurt dit nog onvoldoende. Er is dan ook behoefte aan een nieuwe manier van includeren die beter aansluit bij de praktijk in de apotheek. In dit project is in samenwerking met Service Apotheek een nieuwe, digitale inclusiemethode ontwikkeld. Deze is in een pilot bij 30 apotheken geïmplementeerd. Het aantal inclusies is vergeleken met de oude inclusiemethode bij deze apotheken in voorgaande jaren (verviervoudiging, p <0.01) en met referentie apotheken die in de pilotperiode de oude inclusiemethode zijn blijven handhaven (verzevenvoudiging, p < 0.01). Ook zijn de ervaringen van apotheken op meerdere momenten geëvalueerd en konden eventuele knelpunten snel worden aangepakt. Patiënten zijn betrokken bij het ontwikkelen van de emailuitnodiging die uitgestuurd wordt met de nieuwe methode en met de website voor het LIM NOAC onderzoek. De patiëntervaring met de oude en nieuwe methode (flyer versus digitale uitnodiging) was onveranderd.

Het doel van het project, het verkrijgen van een duidelijke toename van het aantal inclusies voor het LIM onderzoek, is behaald. Daarom zal de nieuwe inclusiemethode in het voorjaar van 2018 bij alle ongeveer 460 Service Apotheken worden geïmplementeerd. Bovendien zal de methode ook toegepast worden voor andere LIM onderzoeken.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Er is een digitale applicatie voor apotheken ontwikkeld, waarmee patiënten per email kunnen worden uitgenodigd voor het LIM NOAC onderzoek. Voorheen gebeurde dit door middel van het uitdelen van een flyer.

 

1. De nieuwe methode om patiënten uit te nodigen voor deelname aan het LIM onderzoek naar de NOAC's (bloedverdunners) sluit beter aan op de werkwijze in de apotheek.

2. De nieuwe inclusiemethode leidt tot een duidelijke verbetering in het aantal inclusies voor het LIM onderzoek.

3. Gemiddeld leidt 25% van de verstuurde uitnodigingen tot deelname aan LIM. Hiermee is inzichtelijk gemaakt dat patiënten over het algemeen bereid zijn om aan een LIM onderzoek mee te werken.

4. Patiëntenervaring met de oude en nieuwe inclusiemethode is vergelijkbaar.

5. De teksten voor de e-mailuitnodiging en de website www.mijnbloedverdunner.nl zijn opgesteld en verbeterd in samenspraak met patiënten.

6. De ontwikkelde inclusiemethode zal bij alle Service Apotheken geïmplementeerd worden.

7. Ook andere LIM onderzoeken zullen gebruik gaan maken van de ontwikkelde inclusiemethode.

8. Evaluatiemomenten gedurende en na afloop van het project leverden zinvolle verbeterpunten op die, waar mogelijk, direct doorgevoerd zijn.

9. Resultaten terugkoppelen en/of tussentijdse rapportages voor deelnemende apotheken kan motiverend werken om aandacht te blijven besteden aan de inclusies.

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Bijwerkingencentrum Lareb gebruikt een unieke onderzoeksmethode waarbij de ervaringen van patiënten met een geneesmiddel worden gemonitord: Lareb Intensive Monitoring (LIM). Patiënten worden via de apotheek uitgenodigd om aan dit onderzoek deel te nemen, indien zij voor het eerst een van de onderzoeksgeneesmiddelen krijgen. Op dit moment verloopt dit uitnodigen van patiënten via een flyer aan de balie. Gedurende dit project ontwikkelt en test Lareb in samenwerking met Service Apotheek een nieuwe, digitale, manier van het uitnodigen van de patiënt. Voor patiënten is dit een prettige werkwijze, aangezien zij alleen nog op een link in de ontvangen mail hoeven te klikken voor meer informatie en om zich aan te melden. Tevens sluit deze werkwijze beter aan op de praktijk in de openbare apotheek. Op die manier wordt het doel van dit project, het verhogen van het aantal deelnemers aan LIM, bereikt.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In de eerste fase van dit project is de functionaliteit in het IT programma NControl ontwikkeld. Een melding voor de apothekersassistente zodra een patiënt in aanmerking komt om uitgenodigd te worden voor LIM en daarbij direct de mogelijkheid een uitnodigingsmail te verzenden. De apotheken die aan de pilotfase meewerken zijn eveneens in deze fase geselecteerd. Daarnaast werden producten voor de deelnemende apotheken ontwikkeld. Daarbij ging het bijvoorbeeld om een implementatieplan, een lunchpresentatie ter introductie van de nieuwe werkwijze aan het apotheekteam en een e-learning nascholing ter ondersteuning van de pilotapotheken. Op dit moment loopt de tweede fase van het project waarin een geselecteerde groep apotheken voor het eerst aan de slag gaat met de nieuwe inclusiemethode. Daarbij worden knelpunten besproken en wordt de voortgang gemonitord.

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Voor een veilig en goed gebruik van geneesmiddelen is het belangrijk dat patiëntervaringen optimaal worden benut. Bijwerkingencentrum Lareb heeft als kerntaak het signaleren van risico's van het gebruik van geneesmiddelen in de dagelijkse praktijk en het verspreiden van kennis hierover. Nadat een geneesmiddel op de markt beschikbaar komt is er nog weinig bekend over effectiviteit en veiligheid. Om de informatie over bijwerkingen van een geneesmiddel in de dagelijkse praktijk sneller beschikbaar te krijgen heeft Lareb een unieke onderzoeksmethode ontwikkeld: Lareb Intensive Monitoring (LIM). Met LIM worden ervaringen van patiënten omtrent geneesmiddelgebruik en bijwerkingen gestructureerd verzameld door middel van online enquêtes die door patiënten zelf ingevuld worden. Hierdoor komt specifieke informatie over bijwerkingen beschikbaar, waaronder aard, beloop, belasting, behandeling, herstel, risicofactoren en de invloed op de kwaliteit van leven van de patiënt. Deze relevante informatie over bijwerkingen wordt niet in de bijsluiters vermeld, maar is voor patiënten die een bijwerking ervaren juist van groot belang.

De meerwaarde van LIM hangt samen met het aantal deelnemers en daarmee met de bereidheid van apothekers om patiënten te includeren voor de lopende onderzoeken. In de praktijk gebeurt dit nog onvoldoende. Er is dan ook behoefte aan een nieuwe manier van includeren die beter aansluit bij de praktijk in de apotheek. Middels een digitale enquête onder oud deelnemers aan LIM (patiënten) is bovendien inzichtelijk gemaakt waar de behoeften van patiënten liggen. Dit op het gebied van informatievoorziening, als mede met betrekking tot de manier van uitnodigen voor het onderzoek. In dit project wordt een nieuwe geautomatiseerde inclusiemethode beschreven die het aantal inclusies binnen de LIM-onderzoeken sterk zal doen stijgen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website