Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In strijd met de NHG richtlijn M23 schrijven huisartsen vaak langdurig benzodiazepinen (slaap- en kalmeringsmiddelen) voor. In dit project heeft een aantal geselecteerde huisartsenpraktijken een zogenaamde stopbrief gestuurd aan patiënten die langdurig deze middelen gebruiken. De patiënten zijn vervolgens gebeld door de POH-GGZ en uitgenodigd voor een gesprek. Een kwart van de benaderde patiënten ging hier op in. De POH-GGZ was speciaal toegerust met een training motiverende gespreksvoering en beschikte over een werkboekje om samen met de patiënt het middelengebruik af te bouwen. Het blijkt dat het gebruik onder patiënten die de interventie kregen aangeboden sterker afnam dan onder een controlegroep. Het project laat zien dat de POH-GGZ een grote rol kan vervullen in het terug dringen van het gebruik van benzodiazepinen. Een projectmatige opzet verhoogt het bewustzijn bij huisarts en slagvaardigheid bij POH-GGZ en draagt bij aan een succesvolle uitvoering van deze aanpak.

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Bij de evaluatie van het pilotproject Motiverend aan de slag met Benzoreductie is gekeken naar het verloop van de uitvoering en naar het effect van de interventie. In totaal deden 13 huisartspraktijken mee. Over het algemeen is de uitvoering zonder veel problemen verlopen. In de deelnemende huisartspraktijken werkten huisarts en POH-GGZ goed samen. Selectie en aanschrijven van patiënten die chronisch benzodiazepinen gebruiken bleek tijdrovend, evenals het nabellen door de POH-GGZ. De POH-GGZ voelden zich door de training motiverende gespreksvoering gesteund in hun taak. Het voorlichtings- en werkboekje werd door de POH-GGZ gewaardeerd als hulpmiddel in het contact met patiënten. Er zijn van 378 patiënten gegevens geanalyseerd: waarvan 217 in interventiegroep en 161 in de controlegroep. De patiënten waren gemiddeld 62 jaar oud en 72% is vrouw. Alle 217 patiënten in de interventiegroep hebben de stopbrief ontvangen en met 180 daarvan is daarna telefonisch contact geweest (83%). 59 patiënten zijn op het spreekuur van de POH-GGZ geweest (24,8%). Aan 38 van hen is het werkboekje aangeboden. De gemiddelde DDD (0,850 bij aanvang verschilde niet significant tussen de interventie- en de controlegroep. Zowel in de interventiegroep als in de controlegroep is het benzodiazepinegebruik afgenomen. In de interventiegroep is het gebruik significant sterker afgenomen (DDD -0,25) dan in de controlegroep (DDD -0,11). Het gecombineerd inzetten van motiverende gespreksvoering én het werkboekje (na de stopbrief) leidt tot een significant grotere afname van het benzodiazepinegebruik (DDD -0,41) dan alleen een werkboekje of geen van beide (DDD -0,11).

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Slaapproblemen geven vaak aanleiding tot chronisch benzodiazepinegebruik (CBG). Dit is in tegenspraak met de NHG-standaard M23 'Slaapstoornissen en slaapmiddelen'. Benzodiazepinen mogen volgens deze standaard niet worden voortgezet na 2 weken (bij slaapstoornissen) of circa 3 maanden (bij angststoornissen). De aanpak van CBG is voor de praktijk zeer relevant: CBG brengt grote risico’s met zich mee en kost de samenleving miljoenen euro’s per jaar. Nederland telt ongeveer 500.000 chronisch gebruikers van benzodiazepinen. Voor het signaleren en bespreken van CBG kan de praktijkondersteuner (POH-GGZ) worden toegerust.

 

Doel van het beoogde project is om toepassing van de NHG-standaard M23 bij CBG te verbeteren. Dit wordt bereikt door het ontwikkelen, implementeren, evalueren en landelijk uitrollen van de volgende strategie:

1. Training van de POH-GGZ in MGV om patiënt te motiveren tot verandering in CBG;

2. Inzet van bewezen effectieve interventies: versturen van stopbrieven door de POH-GGZ, opgevolgd door motiverende gesprekken en een gepersonifieerd voorlichtings- en werkboekje.

 

Er zal een pilot worden uitgevoerd en geëvalueerd bij 8 huisartsenpraktijken in a) Overijssel, Flevoland, Drenthe, Noord-Veluwe, b) Rotterdam en c) Maastricht (duur: 6 maanden). Tactus verzorgt voor de betreffende POH’s-GGZ een 2-daagse training MGV en intervisiebijeenkomsten. IVO voert de evaluatie uit om inzicht te krijgen in de toepasbaarheid en bruikbaarheid van de strategie en in de behaalde verandering in CBG.

 

De haalbaarheid is groot, doordat de gekozen strategieën goed aansluiten bij de huidige organisatie van de eerste lijn. Deelname van huisartsenpraktijken in de pilot is verzekerd via het netwerk van ProGez, Tactus en IVO. Vertegenwoordigers van patiënten zijn onderdeel van de projectgroep en patiënten participeren in het project. Door het nauw betrekken van alle relevante partijen en van drie regio’s verspreid over Nederland is landelijke uitrol van de strategie zeer kansrijk.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website